SFS 2018:1123 Lag om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

Du är här: Start / Transport och trafik / Vägtrafikdatalag (2019:369) / SFS 2018:1123 Lag om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister
SFS2018-1123.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister
Utfärdad den 14 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5, 6 och 8 §§ lagen (2001:558) om

vägtrafikregister ska ha följande lydelse.

5 §2 I fråga om personuppgifter ska vägtrafikregistret ha till ändamål att

tillhandahålla uppgifter för

1. verksamhet, för vilken staten eller en kommun ansvarar enligt lag eller

annan författning, i fråga om

a) fordonsägare,

b) den som ansöker om, har eller har haft behörighet att framföra fordon

eller luftfartyg enligt körkortslagen (1998:488), luftfartslagen (2010:500),

taxitrafiklagen (2012:211) eller någon annan författning eller den som har

rätt att utöva viss tjänst enligt luftfartslagen,

c) annan person om det behövs för att underlätta handläggningen av ett

körkorts-, förarbevis-, taxitrafik- eller yrkestrafikärende,

d) den som ansöker om, har eller har haft tillstånd att bedriva yrkesmässig

trafik enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009

av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som

ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik och om upphäv-

ande av rådets direktiv 96/26/EG, yrkestrafiklagen (2012:210) eller någon

annan författning, taxitrafik enligt taxitrafiklagen (2012:211) eller biluthyr-

ning enligt lagen (1998:492) om biluthyrning,

e) den som ansöker om, har eller har haft färdskrivarkort som avses i

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 165/2014 av den 4

februari 2014 om färdskrivare vid vägtransporter, om upphävande av rådets

förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter och om

ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 om

harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet,

f) den som har eller har haft yrkeskompetens att utföra transporter enligt

lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens eller genomgår utbildning för

att få sådan kompetens, eller

g) den som bedriver sådan förvärvsmässig transportverksamhet på väg,

som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr

561/2006 av den 15 mars 2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning

på vägtransportområdet och om ändring av rådets förordningar (EEG) nr

3821/85 och (EG) nr 2135/98 samt om upphävande av rådets förordning

(EEG) nr 3820/85 eller Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr

165/2014,

1

Prop. 2017/18:239, bet. 2017/18:TU17, rskr. 2017/18:384.

2

Senaste lydelse 2018:628.

SFS 2018:1123

Publicerad

den 21 juni 2018

background image

2

SFS 2018:1123

2. försäkringsgivning eller annan allmän eller enskild verksamhet där

uppgifter om personer under 1 a), b) och d) utgör underlag för prövningar

eller beslut,

3. information om fordonsägare för trafiksäkerhets- eller miljöändamål

och för att i den allmänna omsättningen av fordon förebygga brott samt

information om den som har behörighet att framföra fordon för att utreda

trafikbrott i samband med automatisk trafiksäkerhetskontroll,

4. aktualisering, komplettering eller kontroll av information om fordons-

ägare som finns i kund- eller medlemsregister eller liknande register,

5. uttag av urval för direkt marknadsföring av information om fordons-

ägare, dock med den begränsning som följer av 11 § personuppgiftslagen

(1998:204),

6. fullgörande av sådan tillsyn som avses i 5 kap. 3 a § fordonslagen

(2002:574), i fråga om fordonsägare och den som är anställd som besikt-

ningstekniker hos ett besiktningsorgan enligt fordonslagen,

7. en utländsk myndighets verksamhet om tillhandahållandet följer av en

internationell överenskommelse som Sverige efter riksdagens godkännande

har tillträtt eller av en EU-rättsakt, och

8. fullgörande av skattekontroll med hjälp av redovisningscentraler och

beställningscentraler för taxitrafik och fullgörande av tillsyn över sådana

centraler enligt lagen (2014:1020) om redovisningscentraler och beställ-

ningscentraler för taxitrafik.

6 §3 I vägtrafikregistret förs det in uppgifter som avser

1. motordrivna fordon och släpfordon samt ägare till dessa,

2. a) behörighet enligt körkortslagen (1998:488) att föra fordon,

b) förarutbildning och förarprov,

c) det som i övrigt behövs för tillämpningen av körkortslagen och av före-

skrifter som meddelats i anslutning till lagen,

3. a) behörighet att föra fordon i taxitrafik och rätten att bedriva yrkes-

mässig trafik, taxitrafik och biluthyrning,

b) det som i övrigt behövs för tillämpningen av förordning (EG) nr

1071/2009, yrkestrafiklagen (2012:210), taxitrafiklagen (2012:211) och

lagen (1998:492) om biluthyrning samt av föreskrifter som meddelats i

anslutning till lagarna och för tillämpningen av bestämmelser om tillstånd

till internationella person- eller godstransporter,

4. innehav av särskilda behörighetshandlingar som krävs för att föra ett

visst slag av motordrivet fordon eller luftfartyg i andra fall än som avses i 2

a) och 3 a) eller för att utöva viss tjänst eller genomgå viss utbildning,

5. innehav av färdskrivarkort som avses i Europaparlamentets och rådets

förordning (EU) nr 165/2014,

6. utfärdande utbyte, förnyelse, förlustanmälan, återlämnande, giltighet

och återkallelse av färdskrivarkort enligt 5, och som i övrigt behövs för till-

ämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 165/2014

och av föreskrifter som meddelats i anslutning till den,

7. genomförande och utfall av fordonsbesiktningar och de uppgifter som

i övrigt behövs för att Transportstyrelsen och Styrelsen för ackreditering och

teknisk kontroll ska kunna fullgöra sina tillsynsuppgifter enligt 5 kap. 3 a §

fordonslagen (2002:574),

8. skattekontroll med hjälp av redovisningscentraler och beställnings-

centraler för taxitrafik och uppgifter som i övrigt behövs för fullgörande av

3

Senaste lydelse 2018:628.

background image

3

SFS 2018:1123

tillsyn över sådana centraler enligt lagen (2014:1020) om redovisnings-

centraler och beställningscentraler för taxitrafik, och

9. a) den som bedriver verksamhet som avses i 5 § 1 g), och

b) det som i övrigt behövs för tillämpningen av bestämmelser om kontroll

av företag enligt förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt

färdskrivare, m.m. eller av föreskrifter som meddelats i anslutning till den.

I registret förs det dessutom in uppgifter som behövs för kontroll av att

felparkeringsavgifter enligt lagen (1976:206) om felparkeringsavgift betalas

och att influtna medel redovisas samt de uppgifter som behövs för att

Transportstyrelsen ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt

1. lagen (2004:629) om trängselskatt, eller

2. lagen (2014:52) om infrastrukturavgifter på väg eller föreskrifter som

har meddelats med stöd av den lagen.

Personuppgifter får endast föras in för de ändamål som anges i 5 §.

8 §4 Direktåtkomst till personuppgifter får medges endast för sådana ända-

mål som anges i 5 § 1�3, 7 och 8 i enlighet med föreskrifter meddelade av

regeringen.

Den registrerade får ha direktåtkomst till personuppgifter i vägtrafik-

registret, om uppgifterna avser honom eller henne själv.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2020.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell

(Näringsdepartementet)

4

Senaste lydelse 2015:789.

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.