Vägtrafikdatalag (2019:369)

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 2019:369
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Ändring införd: t.o.m. SFS 2022:468
Länk: Länk till register

SFS nr:

2019:369
Departement/myndighet: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Utfärdad: 2019-05-29
Ändrad: t.o.m. SFS

2022:468
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)1 kap. Allmänna bestämmelser

Lagens syfte

1 §   Syftet med denna lag är att ge tillgång till den information som finns i vägtrafikregistret samt att ge Transportstyrelsen möjlighet att behandla personuppgifter på ett ändamålsenligt sätt och att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks vid sådan behandling.

Lagens tillämpningsområde

2 §   Denna lag gäller vid behandling av personuppgifter i Transportstyrelsens verksamhet på vägtrafikområdet som rör fordon, behörigheter, tillstånd och tillsyn.

Lagen gäller endast om behandlingen är helt eller delvis automatiserad eller om personuppgifterna ingår i eller kommer att ingå i ett register.

3 §   Bestämmelserna om personuppgifter i följande paragrafer gäller även vid behandling av uppgifter om juridiska personer och avlidna:
   - 2 kap. 1 § om vilka personuppgifter som ska registreras och om gallring,
   - 2 kap. 2 § om personuppgiftsansvar,
   - 2 kap. 20 § om säkerhetsåtgärder, och
   - 3 kap. 1-3 §§ om gemensamt tillgängliga uppgifter.

Förhållandet till annan reglering

4 §   Denna lag innehåller bestämmelser som kompletterar Europa- parlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning.

5 §   Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.


2 kap. Grundläggande bestämmelser om behandling av personuppgifter

Personuppgifter som ska registreras

1 §   Transportstyrelsen ska med hjälp av automatiserad behandling registrera personuppgifter för de ändamål som anges i 3, 7, 11, 14 och 16 §§. Uppgiftssamlingen benämns vägtrafikregistret.

Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om vilka personuppgifter som ska registreras och om gallring.

Personuppgiftsansvar

2 §   Transportstyrelsen är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom ramen för myndighetens verksamhet.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om personuppgiftsbiträden.

Ändamål

Fordonsverksamhet

3 §   Personuppgifter får behandlas i Transportstyrelsens verksamhet som rör fordon om det är nödvändigt för att hantera frågor om
   1. fordons registrering eller användning eller därmed sammanhängande frågor,
   2. typgodkännande eller enskilt godkännande,
   3. huruvida ett fordon och dess utrustning är tillförlitligt från säkerhetssynpunkt och i övrigt lämpligt för trafik, eller
   4. skatter, avgifter, ersättningar eller premier.

4 §   Personuppgifter som behandlas enligt 3 § får även behandlas om det är nödvändigt för att tillhandahålla sådana uppgifter om fordon som behövs i en verksamhet som stat eller kommun ansvarar för enligt lag eller förordning, när det gäller
   1. kontroll av ordning och säkerhet i trafiken,
   2. kontroll av om ett fordon och dess utrustning är tillförlitligt från säkerhetssynpunkt och i övrigt lämpligt för trafik,
   3. beslut om, utredning om eller kontroll av skatt eller avgift som har samband med innehav av ett fordon,
   4. utsökning eller indrivning,
   5. drivmedelsransonering eller försvars- eller beredskapsplanering,
   6. tillsyn, eller
   7. en annan verksamhetsuppgift som förutsätter tillgång till information om fordon.

5 §   Personuppgifter som behandlas enligt 3 § får även, i andra fall än som avses i 4 §, behandlas om det är nödvändigt för att tillhandahålla sådana uppgifter om fordon som behövs för
   1. försäkringsgivning eller någon annan verksamhet som underlag för prövningar eller beslut,
   2. kontroll av om ett fordon och dess utrustning är tillförlitligt från säkerhetssynpunkt och i övrigt lämpligt för trafik,
   3. trafiksäkerhets- eller miljöändamål,
   4. kontroll av ägande- eller förfoganderätt vid omsättning av fordon,
   5. aktualisering, komplettering eller kontroll av uppgifter i kund- eller medlemsregister eller liknande register, eller
   6. uttag av urval av personuppgifter för direkt marknadsföring, dock med den begränsning som följer av artikel 21.2 och 21.3 i EU:s dataskyddsförordning.

6 §   Ett fordons registreringsnummer eller fordonsidentifieringsnummer som behandlas enligt 3 § får även behandlas om det är nödvändigt för att tillhandahålla uppgifter om fordonets beskaffenhet eller utrustning.

Behörighetsverksamhet

7 §   Personuppgifter får behandlas i Transportstyrelsens verksamhet som rör behörigheter om det är nödvändigt för att hantera frågor om
   1. behörighet att föra ett fordon av ett visst slag eller i en viss verksamhet,
   2. utbildning eller prov för viss behörighet,
   3. färdskrivarkort, eller
   4. avgifter.

8 §   Personuppgifter som behandlas enligt 7 § får även behandlas om det är nödvändigt för att tillhandahålla sådana uppgifter om behörigheter som behövs i en verksamhet som stat eller kommun ansvarar för enligt lag eller förordning, när det gäller
   1. kontroll av ordning och säkerhet i trafiken,
   2. tillstånds- eller lämplighetsprövning eller annan liknande prövning,
   3. försvars- eller beredskapsplanering,
   4. tillsyn, eller
   5. en annan verksamhetsuppgift som förutsätter tillgång till information om behörigheter.

9 §   En personuppgift i form av en fotografisk bild av en enskild som behandlas enligt 7 § får även behandlas när det är nödvändigt för att tillhandahålla en uppgift som behövs i
   1. Polismyndighetens, Säkerhetspolisens eller Kustbevakningens brottsbekämpande och lagförande verksamhet, eller
   2. Polismyndighetens arbete med att upprätthålla allmän ordning och säkerhet.

10 §   Personuppgifter som behandlas enligt 7 § får även, i andra fall än som avses i 8 och 9 §§, behandlas om det är nödvändigt för att tillhandahålla sådana uppgifter om behörigheter som behövs som underlag för prövningar eller beslut för försäkringsgivning eller någon annan verksamhet.

Tillståndsverksamhet

11 §   Personuppgifter får behandlas i Transportstyrelsens verksamhet som rör tillstånd om det är nödvändigt för att hantera frågor om
   1. tillstånd att bedriva yrkesmässig verksamhet,
   2. förordnande eller godkännande av personal,
   3. undantag från trafikregler, eller
   4. avgifter.

12 §   Personuppgifter som behandlas enligt 11 § får även behandlas om det är nödvändigt för att tillhandahålla sådana uppgifter om tillstånd som behövs i en verksamhet som stat eller kommun ansvarar för enligt lag eller förordning, när det gäller
   1. tillsyn, eller
   2. en annan verksamhetsuppgift som förutsätter tillgång till information om tillstånd.

13 §   Personuppgifter som behandlas enligt 11 § får även, i andra fall än som avses i 12 §, behandlas om det är nödvändigt för att tillhandahålla sådana uppgifter om tillstånd som behövs som underlag för prövningar eller beslut för försäkringsgivning eller någon annan verksamhet.

Tillsynsverksamhet

14 §   Personuppgifter får behandlas i Transportstyrelsens verksamhet som rör tillsyn om det är nödvändigt för att hantera frågor om
   1. tillsyn, eller
   2. avgifter.

15 §   Personuppgifter som behandlas enligt 14 § får även behandlas om det är nödvändigt för att tillhandahålla sådana uppgifter om tillsyn som behövs i en verksamhet som stat eller kommun ansvarar för enligt lag eller förordning.

Gemensamma ändamål

16 §   Personuppgifter får behandlas om det är nödvändigt för att fullgöra
   1. en rättslig skyldighet att registrera eller på annat sätt dokumentera en personuppgift, eller
   2. en förpliktelse som följer av ett internationellt åtagande.

17 §   Personuppgifter som behandlas enligt 3, 7, 11, 14 eller 16 § får även behandlas när det är nödvändigt för att tillhandahålla information till
   1. riksdagen eller regeringen,
   2. en annan myndighet eller en enskild, om uppgifterna lämnas med stöd av lag eller förordning, eller
   3. en utländsk myndighet, ett EU-organ eller en mellanfolklig organisation, om utlämnandet av uppgifterna sker med anledning av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen eller i enlighet med en internationell konvention som Sverige har tillträtt eller ett av riksdagen godkänt avtal med en främmande stat eller en mellanfolklig organisation.

18 §   Personuppgifter som behandlas enligt 3, 7, 11, 14 eller 16 § får behandlas även för andra ändamål, under förutsättning att uppgifterna inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna samlades in.

Rättelse

19 §   I fråga om en personuppgift om vem som är registrerad ägare till ett fordon gäller den registrerades rätt till rättelse i artikel 16 i EU:s dataskyddsförordning enbart i den utsträckning som rättelse kan ske utan skada för någon annans rättigheter eller friheter.

Före rättelse av en uppgift om vem som är registrerad ägare till ett fordon, ska Transportstyrelsen ge den som berörs av åtgärden tillfälle att yttra sig. Något yttrande behöver dock inte inhämtas om den som berörs av åtgärden är okänd eller det är uppenbart obehövligt.

Säkerhetsåtgärder

20 §   Tillgången till personuppgifter ska begränsas till vad var och en behöver för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter.

Personuppgifter som har behandlats för ändamål som anges i 3-15 §§, 16 § 2 och 17 § ska avskiljas så att tillgången till dem begränsas om de inte längre behövs i Transportstyrelsens löpande verksamhet.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela ytterligare föreskrifter om säkerhetsåtgärder till skydd för personuppgifter.

Sökning

21 §   Det är förbjudet att utföra sökningar i syfte att få fram ett urval av personer grundat på sådana uppgifter som avses i artikel 9.1 i EU:s dataskyddsförordning.

Avgifter

22 §   Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgifter för registrering och ärendehandläggning enligt denna lag och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.


3 kap. Gemensamt tillgängliga uppgifter

1 §   Detta kapitel innehåller särskilda bestämmelser för behandling av personuppgifter som görs eller har gjorts gemensamt tillgängliga i Transportstyrelsens verksamhet på vägtrafikområdet. Uppgifter som endast ett fåtal personer har rätt att ta del av anses inte som gemensamt tillgängliga.

Detta kapitel gäller inte när personuppgifter behandlas med stöd av 2 kap. 16 § 1.

Personuppgifter som får göras gemensamt tillgängliga

2 §   Personuppgifter i Transportstyrelsens verksamhet på vägtrafik-området som rör fordon, behörigheter, tillstånd och tillsyn får göras gemensamt tillgängliga.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om sådana uppgifter.

Sökning

3 §   Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om sökbegrepp. Vid sökning i personuppgifter som har gjorts gemensamt tillgängliga får det endast användas sökbegrepp som anges i sådana föreskrifter.

Begränsningen i första stycket gäller inte vid sökning i en viss handling.

Direktåtkomst

4 §   Direktåtkomst till personuppgifter hos Transportstyrelsen får endast
   1. medges till sådana uppgifter som avses i 2 kap. 1 §,
   2. medges för de ändamål som anges i 2 kap. 3 och 4 §§, 5 § 1-4,
6-15 §§, 16 § 2 samt 17 och 18 §§, och
   3. avse personuppgifter som har gjorts gemensamt tillgängliga.

Den registrerade får ha direktåtkomst till personuppgifter som rör honom eller henne.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om
   1. omfattningen av direktåtkomsten,
   2. undantag från första stycket 1, och
   3. behörighet och säkerhet vid direktåtkomst.

5 §   Den som har medgetts direktåtkomst enligt 4 § ansvarar för att tillgången till personuppgifter begränsas till vad var och en behöver för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter.

6 §   Vid sökning genom direktåtkomst i en annan stats register över vägtransportföretag enligt artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande av rådets direktiv 96/26/EG, får den svenska kontaktpunkten behandla uppgifter endast i den utsträckning den andra staten tillåter det och behandlingen i motsvarande fall hade varit tillåten enligt EU:s dataskyddsförordning, lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning, denna lag och föreskrifter som har meddelats i anslutning till dessa lagar.
Lag (2022:468).


Övergångsbestämmelser

2019:369
   1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.
   2. I lagen (2019:371) om upphävande av lagen (2001:558) om vägtrafikregister finns bestämmelser om
      a) ärenden som avser en begäran om rättelse av en uppgift om registrerad fordonsägare som har gjorts före ikraftträdandet, och
      b) överklagande av beslut.

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.