SFS 2004:367 Lag om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

Du är här: Start / Transport och trafik / Vägtrafikdatalag (2019:369) / SFS 2004:367 Lag om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister
040367.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:558) om
vägtrafikregister;

utfärdad den 19 maj 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 och 6 §§ lagen (2001:558) om

vägtrafikregister skall ha följande lydelse.

5 § I fråga om personuppgifter skall vägtrafikregistret ha till ändamål att
tillhandahålla uppgifter för

1. verksamhet, för vilken staten eller en kommun ansvarar enligt lag eller

annan författning, i fråga om

a) fordonsägare,
b) den som ansöker om, har eller har haft behörighet att framföra fordon

eller luftfartyg enligt körkortslagen (1998:488), yrkestrafiklagen
(1998:490), luftfartslagen (1957:297) eller någon annan författning eller den
som har rätt att utöva viss tjänst enligt luftfartslagen,

c) annan person om det behövs för att underlätta handläggningen av ett

körkorts- eller yrkestrafikärende,

d) den som ansöker om, har eller har haft tillstånd att bedriva yrkesmässig

trafik enligt yrkestrafiklagen eller någon annan författning eller biluthyrning
enligt lagen (1998:492) om biluthyrning, eller

e) den som ansöker om, har eller har haft färdskrivarkort som avses i rå-

dets förordning (EEG) nr 3821/85 av den 20 december 1985 om färdskrivare
vid vägtransporter

2,

2. försäkringsgivning eller annan allmän eller enskild verksamhet där

uppgifter om personer under 1 a), b) och d) utgör underlag för prövningar
eller beslut,

3. information om fordonsägare för trafiksäkerhets- eller miljöändamål

samt för att i den allmänna omsättningen av fordon förebygga brott,

4. aktualisering, komplettering eller kontroll av information om fordons-

ägare som finns i kund- eller medlemsregister eller liknande register, samt

5. uttag av urval för direkt marknadsföring av information om fordons-

ägare, dock med den begränsning som följer av 11 § personuppgiftslagen
(1998:204).

1 Prop. 2003/04:83, bet. 2003/04:TU11, rskr. 2003/04:228.

2 EGT L 370, 31.12.1985, s. 8 (Celex 31985R3821).

SFS 2004:367

Utkom från trycket
den 2 juni 2004

background image

2

SFS 2004:367

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

6 § I vägtrafikregistret förs det in uppgifter som avser

1. motordrivna fordon och släpfordon samt ägare till dessa,
2. a) behörighet enligt körkortslagen (1998:488) att föra fordon,
b) förarutbildning och förarprov,
c) det som i övrigt behövs för tillämpningen av körkortslagen och av före-

skrifter som meddelats i anslutning till lagen,

3. a) behörighet att föra fordon i yrkesmässig trafik och rätten att bedriva

yrkesmässig trafik och biluthyrning,

b)

det som i övrigt behövs för tillämpningen av yrkestrafiklagen

(1998:490) och lagen (1998:492) om biluthyrning samt av föreskrifter som
meddelats i anslutning till lagarna och för tillämpningen av bestämmelser
om tillstånd till internationella person- eller godstransporter,

4. innehav av särskilda behörighetshandlingar som krävs för att föra ett

visst slag av motordrivet fordon eller luftfartyg i andra fall än som avses i
2 a) och 3 a) eller för att utöva viss tjänst eller genomgå viss utbildning,

5. innehav av färdskrivarkort som avses i rådets förordning (EEG) nr

3821/85, och

6. utfärdande, utbyte, förnyelse, förlustanmälan, återlämnande, giltighet

och återkallelse av färdskrivarkort enligt 5, och som i övrigt behövs för till-
lämpningen av förordning (EEG) nr 3821/85 och av föreskrifter som medde-
lats i anslutning till den.

I registret förs det dessutom in uppgifter som behövs för kontroll av att

felparkeringsavgifter enligt lagen (1976:206) om felparkeringsavgift betalas
och att influtna medel redovisas.

Personuppgifter får endast föras in för de ändamål som anges i 5 §.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

På regeringens vägnar

ULRICA MESSING

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.