SFS 2011:907 Lag om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

Du är här: Start / Transport och trafik / Vägtrafikdatalag (2019:369) / SFS 2011:907 Lag om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister
110907.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:558) om
vägtrafikregister;

utfärdad den 22 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 och 8 §§ lagen (2001:558) om

vägtrafikregister ska ha följande lydelse.

5 §

2

I fråga om personuppgifter ska vägtrafikregistret ha till ändamål att

tillhandahålla uppgifter för

1. verksamhet, för vilken staten eller en kommun ansvarar enligt lag eller

annan författning, i fråga om

a) fordonsägare,
b) den som ansöker om, har eller har haft behörighet att framföra fordon

eller luftfartyg enligt körkortslagen (1998:488), yrkestrafiklagen (1998:490),
luftfartslagen (2010:500) eller någon annan författning eller den som har rätt
att utöva viss tjänst enligt luftfartslagen,

c) annan person om det behövs för att underlätta handläggningen av ett

körkorts-, förarbevis- eller yrkestrafikärende,

d) den som ansöker om, har eller har haft tillstånd att bedriva yrkesmässig

trafik enligt yrkestrafiklagen eller någon annan författning eller biluthyrning
enligt lagen (1998:492) om biluthyrning,

e) den som ansöker om, har eller har haft färdskrivarkort som avses i

rådets förordning (EEG) nr 3821/85 av den 20 december 1985 om färdskri-
vare vid vägtransporter

3,

f) den som har eller har haft yrkeskompetens att utföra transporter enligt

lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens eller genomgår utbildning för
att få sådan kompetens, eller

g) den som bedriver sådan förvärvsmässig transportverksamhet på väg,

som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/
2006 av den 15 mars 2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på
vägtransportområdet och om ändring av rådets förordningar (EEG) nr 3821/
85 och (EG) nr 2135/98 samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr
3820/85

4 eller rådets förordning (EEG) nr 3821/85,

1 Prop. 2010/11:129, bet. 2010/11:JuU15, rskr. 2010/11:302.

2 Senaste lydelse 2010:503.

3 EGT L 370, 31.12.1985, s. 8 (Celex 31985R3821).

4 EUT L 102, 11.4.2006, s. 1 (Celex 32006R0561).

SFS 2011:907

Utkom från trycket
den 5 juli 2011

background image

2

SFS 2011:907

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

2. försäkringsgivning eller annan allmän eller enskild verksamhet där

uppgifter om personer under 1 a), b) och d) utgör underlag för prövningar
eller beslut,

3. information om fordonsägare för trafiksäkerhets- eller miljöändamål

och för att i den allmänna omsättningen av fordon förebygga brott samt
information om den som har behörighet att framföra fordon för att utreda
trafikbrott i samband med automatisk trafiksäkerhetskontroll,

4. aktualisering, komplettering eller kontroll av information om fordons-

ägare som finns i kund- eller medlemsregister eller liknande register,

5. uttag av urval för direkt marknadsföring av information om fordons-

ägare, dock med den begränsning som följer av 11 § personuppgiftslagen
(1998:204),

6. fullgörande av sådan tillsyn som avses i 5 kap. 3 a § fordonslagen

(2002:574), i fråga om fordonsägare och den som är anställd som besikt-
ningstekniker hos ett besiktningsorgan enligt fordonslagen, och

7. en utländsk myndighets verksamhet om tillhandahållandet följer av en

internationell överenskommelse som Sverige efter riksdagens godkännande
har tillträtt eller av en EU-rättsakt.

8 §

Direktåtkomst till personuppgifter får medges endast för sådana ända-

mål som anges i 5 § 1�3 och 7 i enlighet med föreskrifter meddelade av
regeringen.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.