SFS 2019:955 Lag om ändring i yrkestrafiklagen (2012:210)

Du är här: Start / Transport och trafik / Yrkestrafiklag (2012:210) / SFS 2019:955 Lag om ändring i yrkestrafiklagen (2012:210)
SFS2019-955.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i yrkestrafiklagen (2012:210)

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 kap. 4 § yrkestrafiklagen (2012:210)
ska ha följande lydelse.

6 kap.
4 §
I fråga om den behöriga myndighetens beslut enligt förordning (EG)
nr 1071/2009, denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till
lagen, som får överklagas till allmän förvaltningsdomstol gäller följande.

Ett beslut som rör en fysisk person överklagas till den förvaltningsrätt

inom vars domkrets personen är folkbokförd eller, om denne inte är folk-
bokförd i Sverige, till den förvaltningsrätt inom vars domkrets personen
vistas.

Ett beslut som rör en juridisk person, varmed avses även offentligrättsliga

juridiska personer som staten, en kommun, ett kommunalförbund eller en
region, överklagas till den förvaltningsrätt inom vars domkrets företagets
eller verksamhetens ledning finns.

Beslut i andra fall än som sägs i andra och tredje styckena överklagas till

den förvaltningsrätt inom vars domkrets beslutet meddelades.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

SFS

2019:955

Publicerad
den

3 december 2019

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.