SFS 2020:480 Lag om ändring i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lag (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program / SFS 2020:480 Lag om ändring i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program
SFS2020-480.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2000:625) om

arbetsmarknadspolitiska program

Utfärdad den 4 juni 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2000:625) om arbets-
marknadspolitiska program

dels att rubriken till lagen samt 1 och 6 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 2 §, av följande lydelse.

Lag om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
1 §
2 Denna lag innehåller övergripande bestämmelser om den arbetsmark-
nadspolitiska verksamheten. Den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
består av arbetsmarknadspolitiska program och andra arbetsmarknads-
politiska insatser. Programmen och insatserna syftar till att stärka den
enskildes möjligheter att få eller behålla ett arbete.

Programmen och insatserna hanteras av Arbetsförmedlingen om inte

något annat föreskrivs.

2 §3 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om skyldighet för en arbetsgivare att till en myndighet
lämna uppgifter som har betydelse för ett ärende om statlig ersättning som
lämnas för arbete i etableringsjobb.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om skyldighet för en arbetstagarorganisation och en arbets-
givarorganisation som har slutit kollektivavtal om etableringsjobb att till en
myndighet

1. lämna in en kopia av avtalet, och
2. lämna uppgifter som har betydelse för ett ärende om statlig ersättning

som lämnas för arbete i etableringsjobb.

6 §4 Den arbetsgivare eller anordnare av ett arbetsmarknadspolitiskt
program som tar emot eller har tagit emot stöd ska ge Arbetsförmedlingen
eller den myndighet som Arbetsförmedlingen utser tillfälle att granska
verksamheten som bedrivs och lämna de uppgifter som behövs för att
granskningen ska kunna genomföras.

Skyldigheten gäller även för arbetsgivare som har eller har haft anställda

i etableringsjobb.

1 Prop. 2019/20:117, bet. 2019/20:AU12, rskr. 2019/20:282.
2 Senaste lydelse 2007:395.
3 Tidigare 2 § upphävd genom 2007:809.
4 Senaste lydelse 2007:395.

SFS

2020:480

Publicerad
den

6 juni 2020

background image

SFS

2020:480

2

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2020.

På regeringens vägnar

EVA NORDMARK

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt