SFS 2018:839 Lag om ändring i lagen (2010:536) om valfrihet hos Arbetsförmedlingen

SFS2018-839.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2010:536) om valfrihet hos

Arbetsförmedlingen
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 § lagen (2010:536) om valfrihet

hos Arbetsförmedlingen ska ha följande lydelse.

3 § Arbetsförmedlingen ska, trots 1 kap. 3 § lagen (2008:962) om val-

frihetssystem, tillämpa bestämmelserna om jäv i 16–18 §§ förvaltningslagen

(2017:900).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander

(Arbetsmarknadsdepartementet)

1

Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

SFS 2018:839

Publicerad

den 15 juni 2018

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt