SFS 2022:1243 Lag om ändring i lagen (2010:536) om valfrihet hos Arbetsförmedlingen

SFS2022-1243.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2010:536) om valfrihet hos

Arbetsförmedlingen

Utfärdad den 30 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (2010:536) om valfrihet
hos Arbetsförmedlingen ska ha följande lydelse.

1 § Arbetsförmedlingen får besluta att tillhandahålla valfrihetssystem för
tjänster inom myndighetens arbetsmarknadspolitiska verksamhet.

Med valfrihetssystem avses i denna lag ett förfarande med löpande

annonsering efter leverantörer till ett system där den enskilde som ska nyttja
en tjänst har rätt att välja den leverantör som ska utföra tjänsten bland
samtliga leverantörer som uppfyller de krav som Arbetsförmedlingen har
ställt och som myndigheten har godkänt och tecknat kontrakt med.

Denna lag träder i kraft den 1 december 2022.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTRÖM

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2021/22:216, bet. 2021/22:AU15, rskr. 2021/22:426.

SFS

2022:1243

Publicerad
den

6 juli 2022

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt