SFS 2010:536 Lag om valfrihet hos Arbetsförmedlingen

100536.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om valfrihet hos Arbetsförmedlingen;

utfärdad den 3 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 §

Arbetsförmedlingen får besluta att tillhandahålla valfrihetssystem för

tjänster som upphandlas inom myndighetens arbetsmarknadspolitiska verk-
samhet. Med valfrihetssystem avses ett förfarande där den enskilde har rätt
att välja den leverantör som ska utföra tjänsten och som Arbetsförmedlingen
godkänt och tecknat kontrakt med.

2 §

När Arbetsförmedlingen tillhandahåller valfrihetssystem enligt denna

lag ska myndigheten tillämpa lagen (2008:962) om valfrihetssystem. I stället
för det som sägs i 2 kap. 3 § första meningen, 6 och 7 §§ lagen om valfri-
hetssystem ska med

1. leverantör avses den som på marknaden tillhandahåller tjänster som

nämns i 1 §,

2. tjänst avses sådan tjänst som nämns i 1 §, och
3. upphandlande myndighet avses Arbetsförmedlingen.

3 §

Arbetsförmedlingen ska, trots 1 kap. 3 § lagen (2008:962) om valfri-

hetssystem, tillämpa bestämmelserna om jäv i 11 och 12 §§ förvaltnings-
lagen (1986:223).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

SVEN OTTO LITTORIN
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:146, bet. 2009/10:AU11, rskr. 2009/10:267.

SFS 2010:536

Utkom från trycket
den 15 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt