SFS 1972:175

720175.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1972:175

med v issa bestämmelser om bokförin g av bostads-

trycket

lån m. m.;

den 6 juni 19 72

given Stoc kholms slott den 19 maj 1972.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-

dagenL fu nnit gott förordna som följer.

Den som är bokföringsskyldig och har tillgång i fastighet eller tomt­

rätt, för vilken beviljats bostadslån enligt bostadslånekungörelsen

(1967: 552) eller räntelån enligt räntelånekungörelsen (1967: 553), får

som en särskild post bland tillgångarna i balansräkningen upptaga ett

belopp som motsvarar högst den samlade skuldökningen av bostadslån
enligt 33 § bostadslånekungörelsen (1967: 552) och räntelån enligt 16 §

räntelånekungörelsen (1967: 553). Posten skall betecknas Balanspost
enligt lagen med vissa bestämmelser om bokföring av bostadslån m. m.
Avser posten mer än ett låneobjekt, skall av bokföringen framgå hur
posten f ördelar sig på objekten.

Upptages tillgångspost enligt första stycket i balansräkningen, skall

av vinst- och förlusträkningen framgå hur posten påverkat resultatet för
räkenskapsåret.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1972.

^ Prop, 1972: 76, CU 26, rs kr 178.

411

f' •

¬

background image

SFS 1972:175

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt
kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 19 maj 1972.

GUSTAF ADOLF

BERTIL L ÖFBERG

(L. S.)

(Inrikesdepartementet)

o!'

0JI

¬

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.