SFS 1979:314

790314.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1979:314 Lag

Utkom från trycket

den 12juni 1979

om ändrmg i lagen (1972:175) med vissa bestämmelser

om bokföring av bostadslån m. m.;

utfärdad den 31 maj 197 9.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att lagen (1972:1 75) med vissa be­

stämmelser om bokföring av bostadslån m.m. skall ha nedan angivna ly­
delse.

Den som är bokföringsskyldig och har tillgång i fastighet eller tomträtt,

för vilken beviljats bostadslån enligt bostadslånekungörelsen (1967:552)

eller räntelån enligt räntelånekungörelsen (1967: 553), får som en särskild

post bland tillgångarna i balansräkn ingen upptaga ett belopp som motsva­
rar högst den samlade skuldökningen av bostadslån enligt 33 § bostadslå­
nekungörelsen och räntelån enligt 16 § räntelånekungörelsen. Posten skall
betecknas Bostadslånepost enligt lagen med vissa bestämmelser om bokfö­

ring av bostad slån m. m.

Har den bokföringsskyldige erhållit underhållslån enligt förordningen

(1978:992) om lån för underhåll av vissa bostadshus, får som en särskild

tillgångspost i balansräkningen upptagas ett belopp som mo tsvarar lånebe-

696

CU 1978/79:35, rskr406.

¬

background image

loppet. Posten skall betecknas Underhållslånepost enligt lagen med vissa

SFS 1979: 314

bestämmelser om bokföring av bostadslån m. m.

Avser tillgångspost enligt första eller andra stycket mer än ett låneob­

jekt, skall av bokföringen framgå hur posten fördelar sig på objekten. Upp­

lysning skall lämnas om hur posten har påverkat årsresultatet.

Denna lag träder i kraft två veckor efter den dag, då lagen enligt uppgift

på den utkommit från trycket i Svensk fö rfattningssamling.

På regeringens vägnar

BIRGIT FRIGGEBO

Lars Uno Didön

(Bostadsdepartementet)

¬

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.