SFS 1982:646

820646.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1982:646

Utkom från trycket

den 29 juni 1982

Lag

om

om

\

i lagen (1972:175) med vissa bestämmelser

av bostadslån m. m.;

utfärdad den 17 juni 1982.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att lagen (1972:175) med vissa be­

stämmelser om bokföring av bostadslån m.m.^ skall ha nedan angivna
lydelse.

Den som är bokföringsskyldig och har tillgång i fastighet eller tomträtt,

för vilken beviljats bostadslån enligt bostadslånekungörelsen (1967:552)

eller räntelån enligt räntelånekungörelsen (1967:553), får som en särskild
post bland tillgångarna i balansräkningen upptaga ett belopp som motsva­

rar högst den samlade skuldökningen av bostadslån enligt 33 § bostadslåne­
kungörelsen och räntelån enligt 16 § räntelånekungörelsen. Posten skall
betecknas Bostadslånepost enligt lagen med vissa bestämmelserom bokfö­

ring av bostadslån m. m.

Har den bokföringsskyldige erhållit underhållslån enligt förordningen

(1978:992) om lån för underhåll av vissa bostadshus, får som en särskild

tillgångspost i balansräkni ngen upptagas ett belopp som motsvarar lånebe­
loppet. Posten skall betecknas Underhållslånepost enligt lagen med vissa

bestämmelser om bokföring av bostadslån m. m.

Har den bokföringsskyldige erhållit reparationslån enligt förordningen

(1982; 644) om lån för byggnadstekniska åtgärder i bostadshus, får som en
särskild tillgångspost i balansräkningen upptagas ett belopp som motsvarar

lånebeloppet. Posten skall betecknas Reparationslånepost enligt lagen med
vissa bestämmelser om bokföring av bostadslån m. m.

Avser tillgångsposten enligt första, andra eller tredje stycket mer än ett

låneobjekt, skall av bokföringen framgå hur posten fördelar sig på objek­

ten. Upplysning skall lämnas om hur posten har påverkat årsresultatet.

Denna lag träder i kraft två veckor efter den dag, då lagen enligt uppgift

på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

På regeringens vägnar

KARIN ANDERSSON

Lars Uno Didön

(Bostadsdepartementet)

1334

' CU 1981/82:42, rskr 395.

^ Senaste lydelse 1979: 314.

¬

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.