SFS 1983:39

830039.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1983:39

om ändring i lagen (1972:175) med vissa bestämmelser

Utkom från trycket

om bokföring av bostadslån m. m.;

den 8 februari 1933

utfärdad den 26 januari 198 3.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att lagen (1972:175) med vissa be­

stämmelser om bokföring av bostadslån m. m.^ skall ha nedan angivna
lydelse.

Den som är bokföringsskyldig och har tillgång i fastighet e ller tomträtt,

för vilken beviljats bostadslån enligt bostadslånekungörelsen (1967:552)
eller räntelån enligt räntelånekungörelsen (1967:553), får som en särskild

post bland tillgångarna i balansräkningen upptaga ett belopp som motsva­
rar högst den samlade skuldökningen av bostadslån enligt 33 § bostadslåne­
kungörelsen och räntelån enligt 16 § räntelånekungörelsen. Posten skall
betecknas Bostadslånepost enligt lagen med vissa bestämmels er om bokfö­
ring av bostadslån m. m.

Har den bokföringsskyldige erhållit underhållslån enligt förordningen

(1978:992) om lån för underhåll av vissa bostadshus, får som en särskild

tillgångspost i balansräkningen up ptagas ett belopp som motsvarar lånebe­
loppet. Posten skall betecknas Underhållslånepost enligt lagen med vissa
bestämmelser om bokföring av bos tadslån m. m. Detsamma gäller om den
bokföringsskyldige har erhållit underhållslån för år 1983 med stöd av intyg

som har utfärdats av länsbostadsnämnden.

Har den bokföringsskyldige erhållit reparationslån enligt förordningen

(1982:644) om lån för byggnadstekniska åtgärder i bostadshus, får som en
särskild tillgångspost i balansräkningen upptagas ett belopp som motsvarar

lånebeloppet. Posten skall betecknas Reparationslånepost enligt lagen med

vissa bestämmelser om bokföring av bo stadlån m. m.

Avser tillgångsposten enligt förs ta, andra eller tredje stycket mer än ett

låneobjekt, skall av bokföringen framgå hur posten fördelar sig på ob jek­

ten. Upplysning skall lämnas om hur posten har påverkat årsresultatet.

Denna lag träder i kraft tv å veckor efter den dag, då lagen enligt uppgift

på den utkommit från trycket i Svensk förfat tningssamling.

På regeringens vägnar

BIRGITTA DAHL

Lars Uno Didön

(Bostadsdepartementet)

' Jfr prop. 1982/83:50 (611. 5 s. 15) . CU 8, rskr 112 .

^ Senaste lydelse 1982: 646.

147

\

¬

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.