SFS 1983:973

830973.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1983:973

Lag

Utkom från trycket

den 23 december 1983

om äimdring i lagen (1972:175) med vissa bestämmelser

om bokföring av bostadslån m. m.;

utfärdad den 15 december 1983.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att lagen (1972:175) med vissa be ­

stämmelser om bokföring av bostadslån m.m." skall ha nedan angivna

lydelse.

Den som är bokföringsskyldig och har tillgång i fastighet eller tomträtt,

för vilken beviljats bostadslån enligt bostadslånekungörelsen (1967:552)
eller räntelån enligt räntelånekungörelsen (1967:553), får som en särskild

post bland tillgångarna i balans räkningen upptaga ett belopp som mots va­
rar högst den samlade skuldökningen av bostadslån enligt 33 § bosta dslå­
nekungörelsen och räntelån enligt 16 § räntelånekungörelsen. Posten skall
betecknas Bostadslånepost enligt lagen med vissa bestäm melserom bokfö­

ring av bostadslån m. m.

Har den bokföringsskyldige erhållit underhållslån enligt förordningen

(1978:992) om lån fö r underhåll av vissa bostadshus, får som en särskild

tillgångspost i balansräkn ingen upptagas ett belopp som motsvarar lånebe­
loppet. Posten skall betecknas Underhållslånepost enligt lagen med viss a

bestämmelser om bokföring av bostadslån m. m. Detsamma gäller om den
bokföringsskyldige har erhållit underhållslån för år 1983 med stöd av in tyg
som har utfärdats av länsbostadsnämnden, eller lån för sådana underhålls-,

reparations- eller energisparåtgärder för vilka bidrag har uppburits enligt

förordningen (1983:974) om statligt räntestöd vid förb ättring av bostads­

hus. till den del lånet inte överstiger det bidragsunderlag som har tillämpats

i bidragsärendet under räkenskapsåret.

Har den bokföringsskyldige erhållit reparationslån enligt förordningen

(1982:644) om lån för byggnadstekniska åtgärder i b ostadshus, får som en
särskild tillgångspost i balansräkn ingen upptagas ett belopp som motsvarar
lånebeloppet. Posten skall betecknas Reparationslånepost enligt lagen med

vissa bestämmelser om bokföring av bostadslån m. m.

Avser tillgångsposten enligt första, andra eller tredje stycket mer än ett

låneobjekt, skall av bokföringen framgå hur posten fördelar sig på ob jek­

ten. Upplysning skall lämnas om hur posten har påverkat årsresultatet.

Denna lag trä der i kraft den 1 januari 1984.

På regeringens vägnar

HANS GUSTAFSSON

Lars Uno Didön

(Bostadsdepartementet)

2594

' Jfr prop. 1983/84:40(611. 9 s. 71), BoU II. rskr63.

^ Senaste lydelse 1983:39.

¬

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.