SFS 1991:478

910478.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1991:478

om ändring i la gen (1972:175) med vissa bestämmelser

Utkom från trycket

om bokföring av bostadslån m. m.;

utfärdad den 23 maj 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att lagen (1972:175) med vissa be­

stämmelser om bokföring av bostadslån m.m.^ skall ha följande lydelse.

' Prop. 1990/91: 100, BoU]2, rskr. 199.

' Senaste lydelse 1983; 973.

739

¬

background image

SFS 1991:478

Den som ar bokföringsskyldig och har tillgång i fastig het eller tom trätt,

för vilken beviljats bostadslån enligt bostadslånekungörelsen (1967:552)

eller räntelån enligt räntelånekungörelsen (1967:553), får som en särskild

post bland tillgångarna i balansräkningen upptaga ett belopp som motsva­
rar högst den samlade skuldökningen av bostadslån enligt 33 § bostads ­
lånekungörelsen och räntelån enligt 16 § räntelånekungörelsen i paragra­

fernas lydelse vid utgången av juni 1989. Posten skall betecknas Bostads­

lånepost enligt lage n med vissa bestämmelser om bokföring av bostadslån

m.m.

Har den bokföringsskyldige erhå llit underhållslån enligt förordningen

(1978:992) om lån för underhåll av vissa bostadshus, får som en särsk ild
tillgångspost i balansräkningen upptagas ett belopp som mots varar lånebe­
loppet. Posten skall betecknas Underhållslånepost enligt lagen med vissa
bestämmelser om bokföring av bostadslån m.m. Detsamma gäller om den

bokföringsskyldige har erhållit underhållslån för år 1983 med stöd av intyg

som har utfärdats av länsbostadsnämnden, eller lån för sådana under­

hälls-, reparations- eller energisparåtgärder för vilka bidrag har uppburits

enligt förordningen (1983:974) om statligt räntestöd vid förbättring av
bostadshus, till den del lånet inte överstiger det bidragsunderlag som har
tillämpats i bidragsärendet under räkenskapsåret.

Har den bokföringsskyldige erhållit reparationslån enligt förordningen

(1982:644) om lån för byggnadsteknisk a åtgärder i bostadshus, få r som en
särskild tillgångspost i balansräkningen upptagas ett belopp som motsva­

rar lånebeloppet. Posten skal! betecknas Reparationslånepost enligt lag en
med vissa bestämmelser om bokföring av bostadslån m.m.

Har den bokföringsskyldige erhållit ett lån enligt förordningen

(1989: 858) om ersättningslån för bostadsändamål för att i förtid återbetala
ett sådant lån som avses i första, andra eller tredje stycket, får ersättnings-

lånet tas upp som en särskild tillgångspost i balansräkningen, dock hög st

med samma belop p som skulle ha k unnat tas upp som tillgångspost enligt

denna lag för det återbetalade lånet. Posten skall betecknas Ersättningslå -

nepost enligt lagen med vissa bestämmelser om bokföring av bostadslån

m.m. 1 tillgångsposten får inte ingå belopp med vilket ersättningslånet

amortertats eller på annat sätt minskats.

Avser tillgångspost enligt denna lag mer än ett låneobjekt, skall av

bokföringen framgå hur posten fördelar sig på objekten. Upplysning skall

lämnas om hur posten har påverkat årsresultatet.

Denna lag träder i kraft två veckor efter den dag då lagen enligt up pgift

på den utkom från trycket i Sv ensk författningssamling.

På regeringens vägnar

ULF LÖNNQVIST

Håkan Julius

(Bostadsdepartementet)

740

¬

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.