SFS 1987:671

870671.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

om ändring i lagen (1975:417) om sambruksföreningar;

utfärdad den 18 j uni 1987.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1975:417) om

sambruksföreningar

dels att 21 -25 §§ skall upphö ra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 7, 8 och 21-25 §§ skall utgå,
dels a tt 2 och 5-20 §§ samt rubrikerna närmast före 3 och 13-20 §§

skall ha följande lydelse,

dels att i lagen närmast före 6, 9 och 12 §§ ska ll införas nya rubriker av

följande lydelse.

Lagen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

denna lag träder i kraft.

SFS 1987:671

Utkom från trycket

den 28 juli 1987

Omtryck

Allmänna bestämmelser

1 § Ekonomisk förening med ändamål att driva jordbruk eller trädgårds­

näring för medlemmarnas gemensamma räkning kan registreras som sam­
bruksförening.

Sambruksförening får driva även annan verksamhet än sådan som avses

1 första stycket, om denna andra verksamhet har samband med föreningens

ändamål.

2 § För en sambruksförenings förpliktelser svarar endast föreningens
tillgångar. I t illgångarna inräknas insatser och avgifter som har förfallit till
betalning, även om de ännu inte har betalts. Lag (1987:671).

Prop. 1986/87:7, LU 20, rskr. 172.

1535

¬

background image

SFS 1987:671

• [.>

I Bildandet av en sambruksförening

3 § För att sambruksförening skall få registreras fordras att föreiii

har minst tre medlemmar och att den har antagit stadgar och utsett styfe

och revisorer.

4 § Sambruksförenings stadgar skall ange

1. föreningens firma,

2. ändamålet med föreningens verksamhet och verksamhetens art,
3. den ort inom riket d är föreningens styrelse skall ha sitt säte,

4. den insats med vilken vaije medlem skall deltaga i föreningen o ch hur

insatserna skall göras,

5. om regelbundna eller på särskilt beslut om uttaxering beroende avgif­

ter till föreningen skall förekomma, avgifternas belopp eller det högsta,
belopp vartill de får bestämmas,

6. antalet styrelseledamöter och revisorer, tiden för deras uppdrag och,

om suppleanter skall finnas, motsvarande uppgifter beträffande dem,

7. föreningens räkenskapsår,

8. hur ofta ordinarie föreningsstämma skall hållas och tiden för sådau "

stämma,

9. det sätt på vilket kallelse till föreningsstämma skall ske och andra

meddelanden till medlemmarna skall tillställas dem samt den tid före
stämma då föreskrivna kallelseåtgärder senast skall vara vidtagna,

10. de värderingsgrunder som skall tillämpas när förening skall inlösa'

medlems andel,

11. de grunder enligt vilka föreningen skall förfoga över uppkommen

vinst och hur det skall förfaras med föreningens behållna tillgångar vid

dess upplösning.

i

5 § Bestämmelserna i 1 kap. 2 § andra stycket samt 2 kap. 3 och 4 § §
lagen (1987; 667) om ekonomiska föreningar gäller i fråga om sambruksför­
eningar. Lag (1987:67]).

I Föreningen s medlemmar m. m.

6 § Bestämmelserna i 3 kap. 1 § första stycket, 2 och 3 §§ lagen
(1987:667) om ekonomiska förenin gar gäller i fråga om sambr uksförening­
ar. Vid tillämpnin gen av bestämmelserna skall dock hänvisningen i 3 k ap.
3 § til l 4 kap . I och 2 §§ avse 9 § denna lag.

Fråga om antagande av medlem prövas av föreningsstämma, om ej annat,

har bestämts i stadgarna. Lag (1987:671).

7 § Medlem få r uppsäga sig till utträde ur föreningen. I stadgarna kan
intagas förbehåll att uppsägning ej får ske förrän viss tid efter inträdet.

Bestämmelserna i 3 kap. 4 § a ndra sty cket och 5 § lagen (1987:667) om

ekonomiska föreningar gäller i tillämpliga delar i fråga o m sambruksför­

eningar. Lag (1987:671).

1536

¬

background image

g

Genom styrelsens försorg skall föras förteckning-över sambruksför-

SFS 1987: 671

eningens medlemmar. Förteckning kan bestå av betryggande lösblads-
eller kortsystem.

Förteckningen skall för varje medlem innehålla uppgift om hans fullstän­

diga namn och hemvist och om den insats med vilken han deltager i
föreningen. Dessutom skall förteckningen innehålla uppgift om samman­

lagda beloppet inbetalda insatser enligt senast fastställda balansräkning.

Styrelsen skall hålla förteckningen tillgänglig för den som vill taga del av

den. Medlem har rätt att på be gäran få skriftli g uppgift av föreningen om
medlemskapet och den insats som han har gjort. Log (1987:67!).

Lösen av andelar
9 § När medlem har avgått ur föreningen, är föreningen skyldig att sex

månader därefter lösa hans andel.

Bestämmelserna i 4 kap. 1 § tredje stycket och 2 § lagen (1987 : 667) om

ekonomiska f öreningar gäller i tillämpliga de lar i fråga om sambruksför­
eningar. Därvid skall vad som sägs d är om insats i stället avse lösenbelopp
för medlems andel.

Innehåller förenings stadgar inskränkning i avgående medlems rätt enligt

första stycket eller 4 kap. 1 § tredje stycket lagen om ekonomiska för­

eningar, skall det ta gälla utom i fall so m avses i 7 kap. 15 § tredje stycket

samma lag. Lag (1987:671).

10

I sta dgarna kan intagas förbehåll att föreningen skall ha rätt att lösa

andel som övergår till ny ägare. Finnes sådant förbehåll skall i stadgarna
anges inom vilken tid lösningsrätten skall göras gällande hos förvärvaren

samt inom vilken tid ersättningen skall betalas. Lag (1987:671).

11 § "* Tvist om rätt att inträda som medlem i förening samt om rätt till
lösen av andel och om lösenbeloppets storlek prövas av tre skiljemän
enligt lagen (1929:145) om skiljemän, om ej annat har bestämts i stadgarna.

Kostnaderna för skiljeförfarandet skall bäras av föreningen, om ej skilje­

männen av särskilda skäl ålägger föreningens motpa rt att helt eller delvis
svara för dessa kostnader. Lag (1987:671).

Föreningens ledning

12 § Bestämmelserna i 6 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska förening­
ar gäller i fråga om sambruksföreningar med följande undantag:

1. Styrelsen består av en eller flera ledamöter.

2. Styrelsen får ej tillsättas i annan ordning än genom val på förenings­

stämma.

3. Bestämmelserna om verkställande direktör gäller inte. Lag

(1987:671).

Ändringen innebär alt paragrafens nummer ändrats från 7 til l 8.

' Ändringen innebär att paragrafens nummer ändrats från 11 t ill 10 .

Andringen innebär att paragrafens nummer ändrats från 12 t ill 11 .

1537

49-SFS 1987

a:

¬

background image

SFS 1987:671

I Föreningsstämman

v '

13 § Bestämmelserna i 7 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska fö '
ar gäller i tillämpliga delar i fråga om sambruksföreningar med f

undantag:

'

1. Avsteg far inte göras i stadgarna från bestämmelsen i 7 kap. 1 § fö'

stycket att vaije medlem har en röst.

.

2. Föreningsstämmans befogenheter får inte överlämnas åt särskilt vaföl

fullmäktige.

- c

3. Hänvisningen i 7 kap. 15 § till 4 kap . I § skall i stället avse 9 § denna '

lag. Lfjg(/9S7.-67/).

I Revision och särskild granskning samt redovisning

14

Bestämmelserna i 8 och 9 ka p. lagen (1987:66 7) om ekonomiska

föreningar gäller i tillämpliga delar i fråga om sambruksföreningar. Vad

som sägs i 9 ka p. 9 § andra styc ket 4 om insatsbelopp skall i ställe t avse

lösenbelopp för medlems andel. Sambruksföreningar är inte skyldiga att
upprätta finansieringsanalys, koncernredovisning eller delårsrapport eller
att, i annat fall än som avses i 8 kap. 6 §, utse auktoriserad revisor. Iflg
(1987:671).

1 Överskottsutdelning och annan användning av föreningens egendom

15

Bestämmelserna i 10 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska för­

eningar gäller i tillämpliga delar i fråga om sambruksföreningar med följan-*

de undantag:

1. Hänvisningen i 10 ka p. I § första stycket till 4 kap . skall i stället avse

bestämmelserna om lösen av a ndelar i 9 § denna lag.

2. Bestämmelsen i 10 kap. 2 § andra stycket lagen om ekonomiska

föreningar gäller inte.

3. Vid tillämpningen av bestämmelserna i 10 kap. 6 § första stycket

lagen om ekonomiska föreningar skall bland skulderna ej inräknas gäld för'
vilken föreningen har lämnat säkerhet av panträtt på grundval av inteck- '

ning i jordbruksfastighet inom sextio procent av det senast fastställda

taxeringsvärdet. Vad som har sagts nu gäller i tillämplig a delar i f råga oiti

annan egendom, vilken enligt bestämmelse som meddelas av regeringen
fur anses erbjuda motsvarande säkerhet.

. ;

4. Vad som sägs i 10 kap . 6 § fjärde stycket lagen om ekonomiska ,

föreningar beträffande belopp, som har tagits u pp under rubriken Avs att '

till pensioner, skall gälla även i den mån sådant belopp täc ks av kred itför­

säkring i svensk försäkringsanstalt eller utländsk försäkningsanstalt som

har rätt att driva rörelse här i rik et. Log (1987:671).

1538

^ Ä ndringen innebär bl. a. att paragrafens nummer ändrats från 15 t ill 14. ScnaSlc :

lydelse av 15 S se 1980: 1110.

'

,

'•Senaste lydelse 1980: 1110.

¬

background image

Likvidation och upplösning

SFS 1987:671

16 § Bestämmelserna i 11 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska för­

eningar gäller ifråga om sambruksföreningar. Vad som föreskrivs i 11 ka p.

3 § för det fall att antalet föreningsmedlemmar har nedgått under det i
2 kap. 1 § föreskrivna lägst a antalet skall i sambruksförening ti llämpas, om
antalet medlemmar har nedgått under tre och tillräckligt antal medlem mar
ej har inträtt inom ett år samt länsstyrelsen ej heller funnit särskilda skäl att
medge att föreningens verksamhet ändå får fortsätta. Lag (1987:671).

I Skadestånd m. m.

17 § Bestämmelserna i 13 ka p. lagen (1987:667) om ekonomiska för­

eningar gäller i fråga om sambruksföreningar. Lag (1987:671).

I Föreningens firma

18 § Sambruksförenings firma skall innehålla ordet sambruksförening.

Sambruksförenings firma får ej innehålla ordet bolag eller annat ord som

kan föranleda till antagande att firman innehas av ett bolag.

Firman skall tydligt skilja sig från a ndra hos länsstyrelsen förut registre­

rade och ännu bestående föreningsfirmor. För registrering av sambruksför­

enings firma gäller i övrigt vad som fö reskrives i firmalagen (1974:156).

Annan än sambruksförening får ej i sin firma eller annars vid beteckning

av rörelsen använda ordet sambruksförening.

Bestämmelserna i 1 4 ka p. 2 § lagen (1987:667) om ekonomiska förening­

ar gäller i fråga om sambruksföreningar. Lag (1987:671).

Registrering m. m.

19 § Bestämmelserna i 15 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska för­
eningar gäller i fråga om sambruksföreningar. Ett beslut om sådan ändring
av stadgarna att styrelsens säte skall flyttas från ett län till ett annat får
dock inte registreras, om sambruksföreningens firma på grund av bestäm­

melserna i 18 § tredje s tycket första meningen denna lag inte får föras in i

det senare länets föreningsregister.

Inskrivning av uppgifter angående sambruksföreningar skall ske i en

särskild avdelning av det föreningsregister som avses i 15 kap. 1 § lagen
om ekonomiska föreningar.

Länsstyrelsens beslut enligt 16 § överklagas till kammarrätten genom

besvär. Lag (1987:671).

Straff och vite

20 § Bestämmelserna i 16 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska för­
eningar gäller i tillämpliga delar i fråga om sambruksföreningar. Vid till-
lämpningen av bestämmelserna skall hänvisningarna i 16 kap. 1 § till

3 kap. 6 § och 14 ka p. 3 § a vse 8 § respektive 18 § fjärde stycket denna
lag. Lag (1987:671).

21—25 §§ har upphävts genom lag (1987:671).

1539

¬

background image

SFS 1987:671

Övergångsbestämmelser

1. Denna lag' träder i kraft den 1 januari 1976, då lagen (1948:21

sambruksföreningar upphör att gälla. Den gamla lagen skall dock f

de tillämpas på sambruksförening som är registrerad enligt den lägen! '

2. På föreningssammanträde enligt den gamla lagen kan i den ord

som anges i 47 § första stycket nämnda lag beslutas att föreningen
ombildas till sam bruksförening enligt den nya lagen. Beslutas sådan ont' ,
bildning, skall styrelse utses och nya stadgar antagas.

n •

När sambruksförening som har ombildats enligt första stycket registrc

rats, skall den anses ha övertagit den tidigare föreningens samtliga tillgång-1

ar och förpliktelser.

3. Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till föreskrift som'

ersatts genom bestämmelse i den na lag, tillämpas i stället den nya bes täm-^

melsen.

1. Denna lag® träder i kraft den 1 januari 1988 .

2. Registrering och verkställande av ett beslut av föreningsstämman som

har fattats före utgången av december 1987 samt talan mot ett sådant be'slut

skall ske enligt äldre bestämmelser.

3. En likvidation skall genomföras enligt äldre bestämmelser, om likvi­

dator har utsetts före utgången av december 1987.

4. Redan från och med dagen för utfärdandet av denna lag får förenings­

stämman med tillämpning av bestämmelserna om majoritetskrav i 7 ka p.

14 § lagen (1987; 667) om ekonomiska föreningar besluta sådana ändringar

i stadgarna som behövs för att stadgarna skall stämma överens med denna j
lag. Beslutet skall gälla från och med den 1 januari 198 8.

'

5. Om en sambruksförenings stadgar efter utgången av december 1987

strider mot denna lag, skall styrelsen utan dröjsmål lägga fram försl ag till

föreningsstämman om ändring av stadgarna till överensstämmelse med den |

nya lagen.

På regeringens vägnar

^

MATS HELLSTRÖM

Hans Petterson

(Jordbruksdepartementet)

I

vi i
• -j i

' 1975:417.

1540

"1987:671,

¬

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.