SFS 1963:244

630244.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 244

Lag

angående ändring i lagen den 30 april 194S (nr 218)

om sambruksföreningar;

gipen Slockholms sloll den 5 jimi 1963,

V i GUSTAF ADOLF, med Guds n å d e, Sv e r ig e s, Göte s ^ c ij

V en dc s K o nun

cö r a v e t e r 1 i g t: att Vi, med riksdagen^ funiiit

Brordaa, aSl « od, 51 M lagen den 30 a pril 1948 om sambruksforenrng-
ar- skola erhålla ändrad lydelse på sätt nedan ang^^es.

För all vinna registrering skall sninbrnksförening bestä av

lemmar: dock äger Konungen i särstalda ™

|ag hava an-

Jre eller fyra. Härjämte skall torenmgcn i enh^h

utsett styrelse

tagit s tadgar ocli ekonomisk plan för yerksamheten ävensom ulseu sij
Och revisorer.

,

,

Till medlem

erforderlig yrkcskiinskap.

Medlemmarna vare —

oförmåga daiti •

40 §.

Styrelsen äger

extra föreningssammantrade.

Re^^sorerna må

höra erhållas.

-f,,v.plsen utlysas, då det för

Sxtra föreningssammanträde skall ock

av samtliga med-

Tpgivet ändamål skriftligen påfordras av minst en tionaei

dock minst tvä.

' Pi'op. 19G3: IIS; L>U 25; Rskr 256.

Senaste lydelse av 51 §, sc 1952: 90.

¬

background image

19(;:-3 - Nr 2U

51 §.

Sanihniksförening skalJ träda i likvidation.

]. dä antalet förenings"! ed I em mar nedgått linder fem eller det

!n inä tiava medgivits enligt d ,5? första stycket, samt tillrS •

som ma iiava jiieugivjiN

I

x^.x.-..a

samt tilirS

mcdlenunar ej inlrätt inom ett är och lantbruksstyrelsen ej Ln

särskilda skäl medgiva, att löreningcns verksamhet likväl inå

2. dä förhällande

sin verksamhet.

Varder ej

— av rätten.

Ulser föreningen

— s ä skett.

Denna lag irädor i kraft den I Juli 19^3.

•'

Det alla som vederbör hava sig hör.samligen att efterrätta Titl vttÄ"'

visso Jiava Vi d etta med egeti hand underskrivit och med vLf n, 7^11^

bekräfta låtit.

Slockhohns .slott den 5 juni lOGH.

'

GUSTAF ADOLF

(L.S.)

(Jor<ll,r„I.:5dcpr,rton,e..lt.t)

EBK BomM

m'

'.a.

2 !3 rtcii

/ irlc x;i

i

' • •

Kunfil. Roluryckcriet, P. A. Norstedt Ä SÖ ,

¬

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.