SFS 2018:711 Lag om ändring i lagen (1975:417) om sambruksföreningar

SFS2018-711.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1975:417) om sambruksföreningar
Utfärdad den 31 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1975:417) om sam-

bruksföreningar2

dels att 5 och 7 §§ ska upphöra att gälla,

dels att 2–4, 5 a, 6, 8 b–9 a och 12–20 §§ ska ha följande lydelse.

2 § För en sambruksförenings skyldigheter får endast föreningens till-

gångar tas i anspråk. De fordringar på medlemsinsatser och medlemsavgifter

som har förfallit till betalning ska räknas in i tillgångarna.

3 § En sambruksförening ska ha minst tre medlemmar. Föreningen ska

också ha stadgar.

Av 12 och 14 §§ följer att en sambruksförening ska ha en styrelse och

minst en revisor.

Bestämmelserna i 2 kap. och 3 kap. 4–8 §§ lagen (2018:672) om ekono-

miska föreningar gäller också i fråga om sambruksföreningar.

4 §3 En sambruksförenings stadgar ska innehålla följande uppgifter:

1. föreningens firma,

2. vilken verksamhet föreningen ska bedriva,

3. på vilken ort i Sverige föreningens styrelse ska ha sitt säte,

4. hur stor den obligatoriska insatsen ska vara och hur insatsen ska full-

göras,

5. om regelbundna eller på särskilt beslut om uttaxering beroende avgifter

till föreningen ska förekomma, avgifternas belopp eller det högsta belopp

till vilket de får bestämmas,

6. antalet eller lägsta och högsta antalet styrelseledamöter, revisorer och

eventuella suppleanter och tiden för deras uppdrag,

7. den tid som föreningens räkenskapsår ska omfatta,

8. hur en föreningsstämma ska sammankallas,

9. de ärenden som ska förekomma på en ordinarie föreningsstämma,

10. de värderingsgrunder som ska tillämpas när föreningen ska lösa in en

medlems andel,

11. grunderna för hur föreningens vinst ska fördelas, och

12. hur föreningens återstående tillgångar ska fördelas när föreningen

upplöses.

1

Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306.

2

Lagen omtryckt 1987:671.

3

Senaste lydelse 1987:1253. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

SFS 2018:711

Publicerad

den 8 juni 2018

background image

2

SFS

5 a §4 Bestämmelsen i 1 kap. 15 § lagen (2018:672) om ekonomiska för-

eningar gäller i fråga om sambruksföreningar.

6 § Bestämmelserna i 4 kap. 1 §, 2 § första stycket och 4, 5 och 7–11 §§

lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar gäller i fråga om sambruks-

föreningar. Vid tillämpningen av bestämmelserna ska dock hänvisningen i

4 kap. 5 § till 10 kap. 11–13 och 15 §§ och 13 kap. 2 § i stället avse 9 § i

denna lag.

En ansökan om att bli medlem i föreningen ska prövas av förenings-

stämman, om något annat inte har bestämts i stadgarna.

8 b §5 Bestämmelserna om medlemsförteckningen i 5 kap. 6–8 §§ lagen

(2018:672) om ekonomiska föreningar gäller i fråga om sambruksföreningar.

9 § När någon har upphört att vara medlem i föreningen, är föreningen

skyldig att sex månader därefter lösa hans eller hennes andel.

Bestämmelserna i 10 kap. 12 § och 15 § lagen (2018:672) om ekonomiska

föreningar gäller i tillämpliga delar i fråga om sambruksföreningar. Vid

tillämpningen av bestämmelserna ska hänvisningarna till 10 kap. 11 § i den

lagen i stället avse första stycket i denna paragraf.

Om en förenings stadgar innehåller en inskränkning av rätten enligt första

stycket eller 10 kap. 12 § lagen om ekonomiska föreningar för någon som

har upphört att vara medlem i föreningen, ska detta gälla utom i de fall som

avses i 3 kap. 7 § samma lag.

9 a §6 Bestämmelserna om återbetalning av medlemsinsatser i 10 kap.

14 och 17–19 §§ lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar gäller i

tillämpliga delar i fråga om sambruksföreningar. Det som sägs där om insats

ska i stället avse lösenbelopp för medlems andel.

12 §7 Bestämmelserna i 7 kap. lagen (2018:672) om ekonomiska för-

eningar gäller i fråga om sambruksföreningar med följande undantag:

1. Styrelsen består av en eller flera ledamöter.

2. Styrelsen får inte tillsättas på något annat sätt än genom val på för-

eningsstämman.

3. Bestämmelserna om verkställande direktör gäller inte.

Första stycket 2 gäller inte arbetstagarrepresentanter som utses enligt

lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda.

13 §8 Bestämmelserna om föreningsstämman i 6 kap. lagen (2018:672)

om ekonomiska föreningar gäller i tillämpliga delar i fråga om sambruks-

föreningar med följande undantag:

1. Avsteg får inte göras i stadgarna från bestämmelsen i 6 kap. 3 § första

stycket om att varje medlem har en röst.

2. Föreningsstämmans befogenheter får inte överlämnas åt särskilt valda

fullmäktige.

3. Hänvisningen i 6 kap. 36 § andra stycket till 10 kap. ska i stället avse

9 § i denna lag.

4

Senaste lydelse 2008:93.

5

Senaste lydelse 2016:110.

6

Senaste lydelse 2016:110.

7

Senaste lydelse 1987:1253.

8

Senaste lydelse 2016:110.

2018:711

background image

3

SFS

14 §9 Bestämmelserna i 8 och 9 kap. lagen (2018:672) om ekonomiska

föreningar gäller i tillämpliga delar i fråga om sambruksföreningar. Bestäm-

melser om bokföring och annan redovisning finns i bokföringslagen

(1999:1078) och årsredovisningslagen (1995:1554).

15 §10 Bestämmelserna om värdeöverföringar från föreningen och om

vinstutdelning och viss annan användning av föreningens egendom i 12–

15 kap. lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar gäller i fråga om sam-

bruksföreningar.

16 §11 Bestämmelserna i 17 och 18 kap. lagen (2018:672) om ekonomiska

föreningar gäller i fråga om sambruksföreningar. Det som föreskrivs i

17 kap. 3 § 3 och 16 § första stycket 4 för det fall antalet föreningsmed-

lemmar har blivit mindre än tre, ska i en sambruksförening tillämpas om

antalet medlemmar har blivit mindre än tre och ett tillräckligt antal med-

lemmar inte har inträtt inom ett år och Bolagsverket inte heller har funnit

särskilda skäl för att medge att föreningens verksamhet ändå får fortsätta.

17 § Bestämmelserna i 21 kap. lagen (2018:672) om ekonomiska för-

eningar gäller i fråga om sambruksföreningar.

18 §12 En sambruksförenings firma ska innehålla ordet sambruksförening.

En sambruksförenings firma får inte innehålla ordet bolag eller något

annat ord som kan leda till missförståndet att det är ett bolag som innehar

firman.

Firman ska tydligt skilja sig från andra hos Bolagsverket registrerade

föreningsfirmor i samma län som är bestående. För registrering av en

sambruksförenings firma gäller i övrigt firmalagen (1974:156).

Bestämmelserna i 20 kap. 4 § lagen (2018:672) om ekonomiska för-

eningar gäller i fråga om sambruksföreningar.

19 §13 Bestämmelserna i 19 kap. lagen (2018:672) om ekonomiska för-

eningar gäller i fråga om sambruksföreningar. Ett beslut om sådan ändring

av stadgarna att styrelsens säte ska flyttas från ett län till ett annat får dock

inte registreras, om sambruksföreningens firma på grund av 18 § tredje

stycket i denna lag inte får föras in i Bolagsverkets register.

Inskrivning av uppgifter angående sambruksföreningar ska göras i en

särskild avdelning av det föreningsregister som avses i 19 kap. 1 § lagen om

ekonomiska föreningar.

Bolagsverkets beslut enligt 16 § får överklagas till allmän förvaltnings-

domstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

20 §14 Bestämmelserna om straff och vite i 22 kap. lagen (2018:672) om

ekonomiska föreningar gäller i tillämpliga delar i fråga om sambruks-

föreningar. Hänvisningarna i 22 kap. 1 § till 5 kap. 1–5 §§ ska då i stället

avse 8 och 8 a §§ i denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

9

Senaste lydelse 2006:866.

10

Senaste lydelse 2016:110.

11

Senaste lydelse 2004:250.

12

Senaste lydelse 2004:250. Ändringen innebär bl.a. att fjärde stycket tas bort.

13

Senaste lydelse 2004:250. Ändringen innebär bl.a. att fjärde stycket tas bort.

14

Senaste lydelse 2016:110.

2018:711

background image

4

SFS

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling

(Näringsdepartementet)

2018:711

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.