SFS 2004:250 Lag om ändring i lagen (1975:417) om sambruksföreningar

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (1975:417) om sambruksföreningar / SFS 2004:250 Lag om ändring i lagen (1975:417) om sambruksföreningar
040250.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1975:417) om
sambruksföreningar;

utfärdad den 22 april 2004.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1975:417) om sam-

bruksföreningar

2

,

dels

att i 18 § orden ⬝Patent- och registreringsverket⬝ skall bytas ut mot

⬝Bolagsverket⬝

dels

att 16 och 19 §§ skall ha följande lydelse.

16 §

3

Bestämmelserna i 11 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska före-

ningar gäller i fråga om sambruksföreningar. Vad som föreskrivs i 11 kap.
3 § för det fall att antalet föreningsmedlemmar har nedgått under det i 2 kap.
1 § föreskrivna lägsta antalet skall i sambruksförening tillämpas, om antalet
medlemmar har nedgått under tre och tillräckligt antal medlemmar ej har in-
trätt inom ett år samt Bolagsverket ej heller funnit särskilda skäl att medge
att föreningens verksamhet ändå får fortsätta.

19 §

4

Bestämmelserna i 15 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska före-

ningar gäller i fråga om sambruksföreningar. Ett beslut om sådan ändring av
stadgarna att styrelsens säte skall flyttas från ett län till ett annat får dock inte
registreras, om sambruksföreningens firma på grund av bestämmelserna i
18 § tredje stycket denna lag inte får föras in i Bolagsverkets register.

Inskrivning av uppgifter angående sambruksföreningar skall ske i en sär-

skild avdelning av det föreningsregister som avses i 15 kap. 1 § lagen om
ekonomiska föreningar.

Bolagsverkets beslut enligt 16 § får överklagas hos allmän förvaltnings-

domstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

1

Prop. 2003/04:34, bet. 2003/04:NU7, rskr. 2003/04:172.

2

Senaste lydelse av 18 § 1992:1453.

3

Senaste lydelse 1987:671.

4

Senaste lydelse 1995:37.

SFS 2004:250

Utkom från trycket
den 11 maj 2004

background image

2

SFS 2004:250

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Anders Perklev
(Jordbruksdepartementet)

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.