SFS 2003:870 Lag om ändring i lagen (1975:417) om sambruksföreningar

030870.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1975:417) om
sambruksföreningar;

utfärdad den 20 november 2003.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att i 16 och 19 §§ lagen (1975:417)

om sambruksföreningar

2 ordet ”länsstyrelsen” i olika böjningsformer skall

bytas ut mot ”Patent- och registreringsverket” i motsvarande böjningsfor-
mer.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.
2. I fråga om ärenden enligt 16 § som har inletts före ikraftträdandet skall

äldre bestämmelser tillämpas.

På regeringens vägnar

ANN-CHRISTIN NYKVIST

Anders Perklev
(Jordbruksdepartementet)

1 Prop. 2002/03:147, bet. 2003/04:LU4, rskr. 2003/04:28.

2 Författningen omtryckt 1987:671.
Senaste lydelse av
16 § 1987:671
19 § 1995:37.

SFS 2003:870

Utkom från trycket
den 2 december 2003

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.