SFS 2006:866 Lag om ändring i lagen (1975:417) om sambruksföreningar

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (1975:417) om sambruksföreningar / SFS 2006:866 Lag om ändring i lagen (1975:417) om sambruksföreningar
060866.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1975:417) om
sambruksföreningar;

utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 14 § lagen (1975:417) om sam-

bruksföreningar

2

skall ha följande lydelse.

14 §

3

Bestämmelserna i 8 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska före-

ningar gäller i tillämpliga delar i fråga om sambruksföreningar. Bestämmel-
ser om bokföring och annan redovisning finns i bokföringslagen
(1999:1078) och årsredovisningslagen (1995:1554).

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.
2. Den som har utsetts till revisor i en sambruksförening före ikraftträdan-

det och som enligt den nya lydelsen av 8 kap. 5 § lagen (1987:667) om eko-
nomiska föreningar inte längre ensam kan vara revisor i föreningen får ändå
kvarstå som revisor till utgången av den första föreningsstämma som hålls
efter utgången av år 2008.

På regeringens vägnar

ANN-CHRISTIN NYKVIST

Anders Perklev
(Jordbruksdepartementet)

1

Prop. 2005/06:116, bet. 2005/06:LU28, rskr. 2005/06:330.

2

Lagen omtryckt 1987:671.

3

Senaste lydelse 1999:1087.

SFS 2006:866

Utkom från trycket
den 21 juni 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.