SFS 1999:1087 Lag om ändring i lagen (1975:417) om sambruksföreningar

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (1975:417) om sambruksföreningar / SFS 1999:1087 Lag om ändring i lagen (1975:417) om sambruksföreningar
991087.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1975:417) om
sambruksföreningar;

utfärdad den 2 december 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 14 § lagen (1975:417) om sam-

bruksföreningar

2

skall ha följande lydelse.

14 §

Bestämmelserna i 8 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

gäller i tillämpliga delar i fråga om sambruksföreningar. Sambruksfören-
ingar är dock inte skyldiga att, utom i fall som avses i 8 kap. 6 § nämnda lag,
utse auktoriserad revisor. Bestämmelser om bokföring och annan redovis-
ning finns i bokföringslagen (1999:1078) och årsredovisningslagen
(1995:1554).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas första gången för

det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 1999.

På regeringens vägnar

MARGARETA WINBERG

Hans Petterson
(Jordbruksdepartementet)

1

Prop. 1998/99:130, bet. 1999/2000:LU2, rskr. 1999/2000:50.

2

Lagen omtryckt 1987:671.

SFS 1999:1087

Utkom från trycket
den 15 december 1999

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.