SFS 1978:19

780019.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1978:19

Lag

utkom från trycket

OHi beslutanderätt för stiftelse som har bildats för att på

den 7 februari 1 978

regional nivå främja näringslivets utveckling;

utfärdad den 26 januari 197 8.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives följande.

1 § Enligt de närmare föreskrifter som beslutas av regeringen eller myn-

3^

' t'rop, 1977/78:40. bil. I. NU 34. rskr 110.

¬

background image

dighet som regeringen bestämmer får stiftelse, som har bildats för att på re-

SFS 1978:19

gional nivå främja näringsliv ets utveckling, pröva fråga om bidrag eller an­

nat stöd till näringsidkare inom stiftelsens verksamhetsområde.

2 § Den som hos stiftelse som avses i 1 § har tagit befattning med fråga

som ang es i paragrafen får ej obehörigen yppa vad han d ärvid har erfarit
om affärs- eller driftförhållanden.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 19 78, då lagen (1975: 354) om beslutan­

derätt för företagareförening i fråga om kreditstöd för arbetsmiljöförbätt­

ringar skall upphö ra att gälla.

På regeringens vägnar

THORBJ�RN F�LLDIN

NILS G. �&SLING

(Industridepartementet)

¬

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.