SFS 1994:77 Lag om beslutanderätt för regionala utvecklingsbolag

SFS 1994_77 Lag om beslutanderätt för regionala utvecklingsbolag

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:77

Utkom från trycket
den 15 mars 1994

Lag
om beslutanderätt för regionala utvecklingsbolag;

utfärdad den 3 mars 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

1 § Enligt de närmare föreskrifter som meddelas av regeringen eller den

myndighet som regeringen bestämmer får aktiebolag med uppgift att på
regional nivå främja näringslivets utveckling (regionala utvecklingsbolag)
pröva frågor om stöd till näringsidkare inom bolagets verksamhetsområde.

1

Prop. 1993/94:40. bet. 1993/94: NU 11, rskr. 1993/94:80.

142

background image

143

SFS 1994:77

2 § Den som hos ett regionalt utvecklingsbolag har tagit befattning med
en fråga som avses i 1 § får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han
därvid fått veta om någons affärs- eller driftförhållanden.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. Genom lagen upphävs lagen

(1978:19) om beslutanderätt för stiftelse som har bildats för att på regional
nivå främja näringslivets utveckling. Tystnadsplikten enligt 2 § den upp-
hävda lagen gäller dock alltjämt.

På regeringens vägnar

CARL BILDT

PER WESTERBERG

(Näringsdepartementet)

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.