SFS 1987:620

870620.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

-jFöreningsbankslag;

SFS 1987:620

'•

Utkom från trycket

utfärdad den 11 juni 1987.

den 26 Juni 1987

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

!|?

at

1 kap. Inledande bestämmelser

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om hur en föreningsbank bildas

och om dess organisation m. m. Bestämmelser om den rörelse som en

•'^'5

föreningsbank får driva samt andra för bankaktiebolag, sparbanker och

^.2

föreningsbanker gemensamma bestämmelser finns i bankrörelselagen
(1987:617).

2 § En föreningsbank är en ekonomisk förening som har till ändamål att
bedriva bankverksamhet och därvid främja sparande samt utvecklingen
inom lantbruket och näringslivet i övrigt. En föreningsbanks rörelse skall
avse främst ett visst verksamhetsområde.

Bestämmelser i annan författning om ekonomiska föreningar gäller även

föreningsbanker, om inte annat följer av denna lag eller i övrigt ä r särskilt
föreskrivet.

3 § En föreningsbank kan vara central eller lokal. En lokal förenings­

bank skall vara medlem i en central föreningsbank.

Verksamhetsområdet för en föreningsbank skall vara skilt från andra

centrala respektive lokala föreningsbankers områden. Området fastställs

för en central föreningsbank i d ess stadgar och för en lokal bank av den

centrala bank, till vilken den lokala är ansluten.

4 § För en föreningsbanks förpliktelser svarar endast bankens tillgångar,

med undantag av vad som följer av 7 §.

Det åligger varje medlem att betala insats i fören ingsbanken i enlighe t

med vad som föreskrivs i stadgarna. Betalningen skall alltid fullgöras i

lö' pengar.

5 § En lokal föreningsbank får inte för egen räkning låna in p engar från

allmänheten och inte heller, utan den centrala föreningsbankens tillstånd,
låna pengar av annan än denna.

6 § En lokal föreningsbank skall följa de instruktioner och anvisningar

vj

för verksamheten som meddelas av den centrala föreningsbanken.

7 § Om det vid u pprättandet av en central föreningsbanks balansräkning

konstateras att uppkomna förluster inte kan täckas utan att reservfonden

' Prop. 1986/87: 12 och prop. 1986/87: 90 mom. 19, NU 36, rskr. 356.

1387

¬

background image

K

SFS 1987:620

tas i anspråk, har den centrala föreningsbanken rätt till tillskott f

anslutna lokala föreningsbankerna med ett sammanlagt belopp som
en så stor del av den beräknade förlusten att reservfonden kan tas u
oförändrat belopp. En central föreningsbank har också rätt till tillskott
att den skall kunna lösa in förlagsinsatser enligt 5 kap. 3 eller 7 §.

^ ; .

Den andel av det totala tillskottet som en lokal föreningsbank skall-

betala bestäms i förhållande till i första hand de lokala föreningsbankemas V

fria egna kapital och i andra hand deras bundna egna kapital vid utgåhgefi '

av räkenskapsåret närmast före det år då tillskottet skall betalas. Om en
lokal föreningsbank inte kan betala tillskottet, skall de övriga anslutna '
lokala föreningsbankerna svara för bristen efter de angivna fördelnings:
grunderna.

• i •

8 § Äger en föreningsbank så många aktier eller andelar i en svensk
juridisk person att den har mer än hälften av rösterna för samtliga aktier
eller andelar, är föreningsbanken moderförening och den juridiska perso­

nen d otterföretag. Äger ett dotterföretag eller äger en moderförening och

ett eller flera dotterföretag tillsammans eller äger flera dotterföretag till­
sammans så många aktier eller andelar i en juridisk person som nyss har

sagts, är även sistnämnda juridiska person dotterföretag till moderföre­

ningen.

Har en föreningsbank i anna t fall på grund av aktie- eller andelsinnehav

eller avtal ensam ett bestämmande inflytande över en juridisk person och
en betydande andel i resultatet av dess verksamhet, är föreningsbanken
moderförening och den juridiska personen dotterföretag.

Moderförening och dotterföretag utgör tillsammans en koncern.

2 kap. Bildande av föreningsbank

1 § En föreningsbank skall ha minst tjugo medlemmar. I en central

föreningsbank får dock antalet medlemmar vara lägre, om minst fem

medlemmar är lokala föreningsbanker.

Medlemmarna skall anta stadgar samt välja styrelse och revisorer.

2 § En föreningsbanks stadgar skall stadfästas. Till ansökan om stadfäs-

telse skall fogas en plan för den tilltänkta verksamheten.

Stadfastelse av stadgar meddelas för en central föreningsbank av rege­

ringen och för en lokal föreningsbank av bankinspektionen.

Vid b ehandlingen av en ansökan om stadfastelse av stadgar prövas att

stadgarna överensstämmer med denna lag, bankrörelselagen (1987:617)
och andra författningar samt om och i vad mån särskilda bestämmelser

behövs med hänsyn till omfattningen och arten av föreningsbankens verk^
samhet.

Om regeringen vid behandlingen av en ansökan från en nybildad central

föreningsbank finner att den planerade rörelsen är nyttig för det allmänn^

stadfäster regeringen stadgarna samt beviljar oktroj.

1388

¬

background image

3 § Om stadgarna ändras skall även ändringen stadfästas.

SFS 1987:620

-^legeringen kan uppdra åt bankinspektionen att pröva frågor om stadfäs-

telse av ändring av en central föreningsbanks stadgar i sådana fall som inte

är av principiell bet ydelse eller i övrigt av synnerlig vikt.

4 § Stadgarna skall ange

1. föreningsbankens firma,
2. den ort i Sverige där styrelsen skall ha sitt säte,

^

3. de rörelsegrenar som föreningsbanken avser att driva,
4. villkoren för medlemskap i föreningsbanken,

^

5. den insats med vilken vaije medlem skall delta i föreningsbanken och

i vad mån medlem får delta i föreningsbanken med insats utöver vad han är

skyldig att delta med,

•'

6. antalet eller lägsta och högsta antalet styrelseledamöter och revisorer

samt eventuella suppleanter, som skall utses av stämman, samt tiden för
deras uppdrag,

7. för det fall att fullmäktige enligt 7 kap. 12 § skall finnas, deras befo­

genhet, hur de skall utses och tiden för deras uppdrag,

8. inom vilken tid och hur föreningsbanksstämman skall sammankallas

samt hur andra meddelanden skall bringas till medlemmarnas eller fullmäk­

tiges kännedom,

9. vilka ärenden som skall förekomma på ordinarie stämma,

10. hur det skall förfaras med föreningsbankens behållna tillgångar när

den upplöses,

11. för det fall att förlagsinsatser som avses i 5 kap. skall förekomma,

vad som skall gälla för dessa, Samt

12. för en central föreningsbank, dess verksamhetsområde.

5 § En nybildad föreningsbank skall anmälas för registrering senast fyra

månader efter det att dess stadgar har erhållit stadfästelse.

För registrering krävs att föreningsbanken har minst så många medlem­

mar som anges i 1 § och a tt dessa har betalt in insatsbelopp enligt stadgar­
na.

Frågan om fö reningsbankens bildande har fallit, om anmälan för regist­

rering inte har skett inom den tid som anges i första stycket eller om

bankinspektionen genom beslut som har vunnit laga kraft har avskrivit en

sådan anmälan eller vägrat registrering. I sådant fall svarar styrelseleda­

möterna solidariskt för återbetalningen av insatser jämte uppkommen av­
kastning, med av drag för kostnader-på grund av åtgärder enligt 6 § första

stycket tredje meningen.

6 § Innan en föreningsbank har registrerats, kan den inte förvärva rättig­

heter eller ikläda sig skyldigheter. Den kan inte heller föra talan inför

domstolar eller andra myndigheter. Styrelsen kan dock föra talan i mål

rörande föreningsbankens bildande och i övrigt vidta åtgärder för att
erhålla utfästa insatser.

Om en förpliktelse uppkommer genom en åtgärd på föreningsbankens

vägnar före registreringen, svarar de som har beslutat eller deltagit i

1389

¬

background image

\

-..v- .. ,

. 1 - i , '<•

SFS 1987:620

åtgärden solidariskt för förpliktelsen. Vid registreri ngen övergår

på föreningsbanken, om förpliktelsen har tillkommit efter det att fö
banken har bildats.

Har före registreringen ett avtal för föreningsbanken slutits rh

medkontrahent som visste att föreningsbanken var oregistrerad kan denn

såvida inte annat följer av avtalet, frånträda detta endast om frågan

föreningsbankens bildande har fallit enligt 5 § tredje stycket. Om medktint-'

rahenten inte visste att föreningsbanken var oregistrerad, kan han från trä­

da avtalet innan föreningsbanken har registrerats.

7 § Den nybildade föreningsbanken skall genom kungörelse i Post- o ch

Inrikes Tidningar tillkännage när den böljar sin rörelse. Föreningsbankeil
skall till bankinspektionen anmäla dagen då kungörande har skett.

^

3 kap. Föreningsbankens medlemmar

1 § En föreningsbank får inte vägra någon inträde som medlem, om d et

inte finns särskilda skäl för det med hänsyn till arten eller omfattningen av

föreningsbankens verksamhet eller föreningsbankens syfte eller annan om­

ständighet. En central föreningsbank får vägra dem inträde, som kan vara
medlemmar i någon ans luten lokal föreningsbank.

En juridisk person i vilken en föreningsbank ensam eller tillsammans

med andra föreningsbanker har ett dominerande inflytande får inte vara
medlem i en föreningsbank.

Styrelsen skall pröva en ansökan om inträde, om inte annat följer av

stadgarna. I stadgarna får föreskrivas att inträdesansökan skall göras
skriftligen och att ansökningshandlingen skall vara försedd med sökandens

bevittnade namnunderskrift.

2 § Den som genom bodelning, arv eller testamente har förvärvat en
medlems andel har rätt att efter anmälan inträda som medlem i fö reningSr
banken, om inte annat följer av 1 § and ra stycket eller föreskrivs i stadgar:
na.

Anmälan om inträde skall, vid förvärv av en avliden medlems andel,

göras senast sex månader efter dödsfallet eller vid den senare tidpunkt då
dödsboets avgång ur föreningsbanken inträffar enligt 5 §.

I annat fall än som sägs i and ra stycket skall anmälan göras senast sex

månader efter det att andelen vid bode lning har lagts ut på andra makens^

lott. Ansöker förvärvaren inte om inträde inom denna tid, skall med lern-

men därmed anses ha sagt upp sig till utträde. Förvärvaren har i sådant fall

den rätt som tillkommer en avgången medlem enligt 4 kap. 1 §, med de n
skyldighet som följer av 4 kap. 2 §.

"'i'

3 § Den som genom överlåtelse har förvärvat en medlems andel skall,

ansöka om inträde i för eningsbanken inom sex månader därefter. Om Jhap.

antas, inträder han som medlem i överlåtarens ställe. Ansöker han inte om

inträde inom föreskriven tid eller avslås hans ansökan, skall överlåtarcn,

1390

därmed anses ha sagt upp sig till uttr äde. Förvärvaren har i sådant fall den

¬

background image

fatt som tillkommer en avgången medlem enligt 4 kap. 1 §, med den

SFS 1987:620

skyldighet som följer av 4 kap. 2 §.

4 § En medlem har rätt att säga upp sig till utträde ur föreningsbanken. I
stadgarna får föreskrivas att en uppsägning skall göras skriftligen och att
uppsägningshandlingen skall vara försedd med medlemmens bevittnade

namnunderskrift.

I stadgarna far även föreskrivas att uppsägning inte får göras förrän efter

viss tid, hö gst två år, från inträdet. Tiden får utsträckas till hö gst fem år,

om bankinspektionen medger det. Föreskrifter i stadgarna om att uppsäg­

ning får göras först efter en viss tid gäller inte i fall som a vses i 7 kap . 15 §
tredje stycket och 10 kap. 3 § andra stycket.

En medlem får uteslutas ur föreningsbanken på sådan grund som anges i

stadgarna. Föreningsbanksstämman skall besluta om uteslutningen, om

inte något annat föreskrivs i stadgarna.

5 § Avgång ur en föreningsbank sker, utom i fall som avses i 7 kap. 15 §

tredje stycket och 10 ka p. 3 § andra stycket, vid utgången av det räken­
skapsår som slutar näst efter en månad eller den längre tid, högst sex
månader, som har bestämts i stadgarna, sedan medlemmen har sagt upp sig
till u tträde eller uteslutits eller någon annan omständighet som föranlett

avgången har inträffat.

En medlem som har uteslutits ur föreningsbanken förlorar genast sin rätt

att delta i överläggningar och beslut om föreningsbankens angelägenheter.

6 § Styrelsen skall föra en medlemsförteckning. Förteckningen skall in­

nehålla uppgift om

1. vatje medlems namn och postadress,
2. det sammanlagda beloppet inbetalda medlemsinsatser enligt den se­

nast fastställda balansräkningen, samt

3. summorna av medlemsinsatsbelopp som efter utgången av det räken­

skapsår balansräkningen avser har återbetalts eller högst skall återbetalas
enligt 4 kap. 1 och 3 §§ och om tiden för återbetalningarna.

Medlemsförteckningen kan bestå av ett betryggande lösblads- eller kort­

system, Den kan också föras med automatisk databehandling eller på
annat liknande sätt.

Medlemsförteckningen skall hållas tillgänglig hos föreningsbanken för

var och en som vill ta del av den.

Vaije medlem har rätt att på begäran få skriftlig uppgift av föreningsban­

ken om sitt medlemskap och om de insatser som han har betalt in.

4 kap. Återbetalning av medlemsinsatser

1 § När en medlem har avgått ur en föreningsbank har han rätt att sex

månader efter avgången få ut sina inbetalda medlemsinsatser. Beloppet får

dock inte överstiga vad som belöper på honom i förhållande till övriga

medlemmar av föreningsbankens egna kapital enligt den balansräkning

som hänför sig till tiden för avgången. Vid ber äkningen av bankens egna
kapital skall b ortses från reservfonden, uppskrivningsfonden och förlags­
insatserna.

1391

¬

background image

SFS 1987:620

Den avgångne har vidare rätt att i samma ordning som övriga

mar få ut vad som belöper på honom av beslutad vinstutdelning. ;

Träder föreningsbanken i likvidation inom sex månader från avgåti

eller meddelas inom samma tid beslut om att försätta föreningsban

konkurs, skall den avgångnes rätt att få ut medlemsinsatser bedömas eii)ijgt,

grunderna för reglerna om skifte av föreningsbankens tillgångar.

, ^

En medlems rätt enligt första-tredje styckena kan b egränsas i stadgaii^.

na. Detta gäller dock inte i sådana fall som avses i 7 kap. 15 § tredje stycket

eller 10 kap. 3 § andra stycket.

2 § Om föreningsbanken försätts i konkurs på en ansökan som har gjorts

inom ett år från en medlems avgång, är denne skyldig att betala tillbaka
vad han har fatt ut av sina medlemsinsatser i den mån det behövs för att
föreningsbankens skulder skall kunna betalas.

3 § En medlem, som deltar i föreningsbanken med högre insatsbelopp än

han är skyldig att delta med, har rätt att efter uppsägning få ut överskjutan­
de belopp utan att avgå ur föreningsbanken. Beträffande uppsägningen
samt medlemmens rätt att få ut det uppsagda beloppet och hans skyldighet
att betala tillbaka vad han har fått ut tillämpas 1 och 2 §§ samt 3 kap. 4 §
första stycket. Sexmånadersfristen enligt 1 § s kall därvid räknas från ut­
gången av det räkenskapsår som sedan uppsägningen har gjorts slutar näst

efter en månad eller den längre tid, högst sex månader, som har bestämts i

stadgarna. Härutöver gäller att sådant insatsbelopp får betalas ut endast
om det kan ske med hänsyn till bestämmelserna om kapitaltäckning i

2 kap. 9 och 10 §§ bankrörelselagen (1987:617).

5 kap. Förlagsinsatser
1 § En central föreningsbank kan i sta dgarna föreskriva att, utöver vad

som följer av 2 kap. 4 § första stycket 5, kapital får tillskjutas genom
särskilda insatser (förlagsinsatser) och att sådana insatser får tillskjutas
även av andra än medlemmar.

Förlagsinsatser får tillskjutas med högst ett så stort belopp att summan

av gjorda förlagsinsatser efter tillskottet uppgår till högst det belopp som
svarar mot summan av andra då inbetalda insatser än förlagsinsatser i den

centrala föreningsbanken och i anslutna lokala föreningsbanker.

2 § I stadg arna kan tas in föreskrifter om begränsningar i fråga om v em

som har rätt att tillskjuta förlagsinsatser och genom överlåtelse förvärvade
rättigheter som är förenade med förlagsinsatserna (förlagsandelar). För

redan gjorda insatser får inte införas strängare begränsningar än vad so m
gällde när insatsen gjordes.

Förvärv av förlagsandelar i strid mot föreskrifter som avses i första

stycket är ogiltiga.

3 § Om den centrala föreningsbanken upplöses och det vid upplösningpn

finns överskott, har innehavarna av förlagsandelar rätt att så långt öyerr

skottet räcker få förlagsinsatserna inlösta med b elopp motsvarande ipsat;

J392

sernas storlek, innan utbetalning sker för andra ändamål. Finns flcm

¬

background image

förlagsinsatser och förslår inte överskottet till full betalning av samtliga,

SFS 1987:620

har den centrala föreningsbanken rätt till till skott från de anslutna lokala

föreningsbankerna enligt 1 kap. 7 § an dra stycket. Förslår inte överskottet

till full betalnin g efter sådana tillskott skall överskottet fördelas på insat­
serna i förhållande till deras storlek.

4 § För vaije förlagsinsats skall den centrala föreningsbanken utfärda ett

förlagsandelsbevis. Beviset skall ställas till viss man, till innehavaren eller

till viss man eller o rder och innehålla uppgift om

1. föreningsbankens firma,
2. nummer eller annan beteckning för beviset,
3. insatsens storlek,
4. den rätt till utdelning som insatsen medför,
5. det sätt på vilket utdelning skall utbetalas och inlösen ske,

6. föreskrifter som avses i 2 § första stycket, samt
7. erinran enligt 2 § andra stycket.

Förlagsandelsbeviset skall undertecknas av banken. Styrelseledamöters

eller firmatecknares namnteckning får återges genom tryckning eller på
liknande sätt.

5 § I fråga om förlagsandelsbevis gäller, om ej annat följer av denna lag, i

tillämpliga delar vad som föreskrivs i lagen (1936:81) om skuldebrev.
Härvid jämställs bevis som har ställts till viss man med enkelt skuldebrev
och bevis till innehavaren eller till viss man eller order med löpande
skuldebrev. Den som innehar ett förlagsandelsbevis ställt till viss man eller

order och som enligt den centrala föreningsbankens påskrift på beviset är
ägare till förlagsandelen är likställd med den som enligt 13 § and ra stycket
samma lag f örmodas äga rätt att göra skuldebrevet gällande. Påskrift på

beviset skall göras endast om innehavaren styrker sitt förvärv av den

förlagsandel som beviset avser.

6 § Styrelsen skall föra en förteckning över samtliga förlagsinsatser.

Denna kan bestå av betryggande lösblads- eller kortsystem eller föras med
automatisk databehandling eller på annat liknande sätt. Förteckningen

skall innehålla uppgift om storleken på vaije förlagsinsats, om tidpunkten
för vaije insats och om den rätt till utdelning som insatsen medför. För­

teckningen skall hållas tillgänglig för var och en som vill ta del av den.

7 § Den som innehar en förlagsandel har rätt att få förlagsinsatsen inlöst

tidigast efter fem år från tillskottet under förutsättning att han skriftligen
säger upp beloppet minst två år i förv äg.

Den c entrala föreningsbanken får inlösa en förlagsinsats tidigast efter

fem år från tillskottet under förutsättning att banken skriftligen säger upp

beloppet minst sex månader i förväg.

Inlösen enligt denna paragraf sker till det belopp som utgör insatsens

storlek enligt förlagsandelsbeviset. Beloppet får dock inte överstiga vad
som av den centrala föreningsbankens och anslutna lokala föreningsban­
kers egna kapital enligt de senast fastställda balansräkningarna, utan anli­
tande av reservfond eller uppskrivningsfond, belöper på andelen i förhål­
lande till övriga förlagsinsatser. Om den centrala föreningsbanken försätts

j393

¬

background image

\

SFS 1987:620

i konk urs på en ansökan som görs inom ett år efter inlösen, skall vaff

föreskrivs i 4 kap. 2 § b eträffande återbetalning tillämpas i fråga oni

lagsinsatsen.

. t

• J •-

6 kap. Föreningsbankens ledning

' V.

1 § En föreningsbank skall ha en styrelse med minst fem ledamöter ^

Styrelsen skall förvalta föreningsbankens angelägenheter i enlighet meä

vad som föreskrivs i denna lag och bankrörelselagen (1987:617).

s

Styrelsen väljs av föreningsbanksstämman, om det inte föreskrivs i

stadgarna att en eller flera styrelseledamöter skall utses på annat sätt.
Särskilda bestämmelser om att styrelseledamot kan utses av annan än

stämman finns i 4 § och i lagen (1976:355) om styrelserepresentation förde
anställda i bankinstitut och försäkringsbolag.

En styrelseledamots uppdrag gäller för den tid som anges i stadgarna.

Uppdragstiden far inte omfatta mer än fyra räkenskapsår och skall bestäm-

mas så att uppdraget upphör vid slutet av den ordinarie föreningsbanks-
stämma på vilken styrelseval förrättas.

Vad som sägs i de nna lag o ch bankrörelselagen om styrelseledamöter

skall i tillämplig a delar gälla även suppleanter.

2 § Ett uppdrag som styrelseledamot upphör i förtid, om ledamoten eller
den som har utsett honom begär det. Anmälan om avgång skall göras hos
styrelsen och, om en ledamot som inte är vald på föreningsbanksstämma

vill avgå, även hos den som har tillsatt honom.

Om en styrelseledamots uppdrag upphör i förtid eller hinder enligt 3 §

uppkommer för honom att vara styrelseledamot och det inte finns någoji

suppleant som kan inträda i hans ställe, skall övriga styrelseledamöter
vidta åtgärder för att en ny styrelseledamot tillsätts för den återstående

mandattiden. Sådana åtgärder behöver dock inte vidtas, om den förutva­

rande ledamoten var arbetstagarrepresentant som avses i lagen (19 76:355)

om styrelserepresentation för de anställda i b ankinstitut och försäkrings-;

bolag. Skall ledamoten väljas på föreningsbanksstämma, kan valet anstå
till nästa ord inarie stämma på vilken styrelseval förrättas, om styrelsen är
beslutför med kvarstående ledamöter och suppleanter och deras antal inte
understiger fem.

Om en styrelseledamot som enligt stadgarna skall tillsättas i annan

ordning än genom val av föreningsbanksstämman inte har utsetts, skall
bankinspektionen förordna en ersättare på ansökan av en styrelseledamot,
medlem, borgenär eller någon annan vars rätt kan vara beroende av att det

finns någon som kan företräda banken.

3 § Styrelseledamöterna skall vara svenska medborgare och bosatta i
Sverige, om inte regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, bankim'
spektionen i särskilda fall tillåter annat. Den som är omyndig eller i

konkurs kan inte vara styrelseledamot. Att detsamma gäller den som dr
underkastad näringsförbud följer av 6 § lagen (1986:436) om näringsförr
bud.

,11?

Styrelseledamöterna skall vara medlemmar i fören ingsbanken, om inte

1394

stadgarna i särskil t angivna fall tillåter annat. Den som enligt lag är stälifö-(

¬

background image

i;eträdare för en medlem eller, om en juridisk person är medlem, den som

SFS 1987:620

är ledamot av styrelsen för den juridiska personen eller delägare i denna får
dock vara styrelseledamot utan att vara medlem i före ningsbanken, även

om stadgarna saknar föreskrift om det. Om det till en central förenings­
bank finns anslutna lokala föreningsbanker, får den som är medlem i en av

dessa vara styrelseledamot också i den c entrala föreningsbanken.

Av styrelseledamöterna får högst en för vaije påbörjat femtal vara

anställd i e n föreningsbank. Att arbetstagarrepresentanterna enligt lagen
(1976:355) om styrelserepresentation för de anställda i bankinstitut och

försäkringsbolag inte skall medräknas vid tillämpningen av detta stycke

framgår av 8 § nämnda lag.

4 § I en central föreningsbank skall styrelsen utse en eller, om det

behövs, flera verkställande direktörer att under styrelsens inseende leda
verksamheten i fö reningsbanken. Styrelsen får även utse ställföreträdare

för verkställande direktör. Om någon annan än styrelseledamot utses till

verkställande direktör, skall han ingå som ledamot i sty relsen. Om någon

annan än styrelseledamot eller styrelsesuppleant utses till ställföreträdare

för verkställande direktör, skall han ingå som suppleant i s tyrelsen.

Vad som sägs i denna lag om verkställande direktör skall i tillämpliga

delar gälla också för ställföreträdare för verkställande direktör.

5 § Styrelseledamot skall, när han tillträder sitt uppdrag, för införing i

aktiebok anmäla sitt innehav av aktier i aktiebolag inom samma koncern
som föreningsbanken, om det inte har skett dessförinnan. Förändringar i

aktieinnehavet skall anmälas inom en månad.

Första stycket gäller inte, om anmälningsskyldighet föreligger enligt

lagen (1985:571) om värdepappersmarknaden.

6 § Styrelsen får, med den inskränkning som följer av 7 §, uppdra åt

verkställande direktör eller någon annan att ensam eller tillsammans med

annan vidta sådana åtgärder som annars ankommer på styrelsens egen

prövning. En p erson som har fått ett sådant uppdrag kallas delegat.

Delegation enligt första stycket får även ske till särskilda ledningsorgan

för visst område (regionstyrelse) eller för ett eller flera bankkontor (kon­

torsstyrelse).

Styrelsen skall i en instruktion meddela föreskrifter om de befogenheter

som skall tillkomma verkställande direktör och andra delegater. Instruk­
tionen skall fastställas för ett år i sänder. Avser uppdraget att bevilja
kredit, skall grunderna för kreditgivningen fastställas. Om det i en central

föreningsbank har utsetts flera verkställande direktörer, skall instruktio­

nen ange hur ledningen av föreningsbankens verksamhet skall fördelas

mellan dem. Styrelsen skall så snart det kan ske sända en avskrift av
instruktionen till b ankinspektionen samt, när ändringar vidtagits i instruk -

P' tionen, underrätta inspektionen om detta.

Uppdrag som avses i fö rsta stycket kan när som helst återkallas eller

inskränkas. Även om styrelsen har lämnat delegatuppdrag får styrelsen

själv avgöra ärenden av varje slag.

I'js' 7§ Styrelsen får inte uppdra åt en enskild styrelseledamot eller annan att

I395

0

¬

background image

\

SFS 1987:620

avgöra ärenden som är av principiell beskaffenhet eller i övrigt av

vikt.

Styrelsen får inte i något fall uppdra åt en enskild styrelseledamot

annan att bevilja kredit till fysisk eller juridisk person som omfattas

bestämmelserna i 2 ka p. 17 § bankrörelselagen (1987:617).

Utan hinder av andra stycket får styrelsen uppdra åt annan ätt indin

fastställda gränser bevilja kredit i och fö r en rörelse som drivs av låntaga-,'

ren.

Styrelsen får endast i enlighet med de föreskrifter som regeringen elléti

efter regeringens bemyndigande, bankinspektionen utfärdar uppdra åt en­

skild styrelseledamot eller någon annan att ensam eller i förening med
annan bevilja kredit till and ra anställda och delegater än sådana som avses

i andra stycket och till fysiska eller juridiska personer, vilka står i ett
sådant förhållande till dem som anges i 2 k ap. 17 § första stycket 6 och ?

bankrörelselagen.

Bestämmelserna i denna paragraf om kredit gäller även garantiförbindéf

se som föreningsbanken åtar sig.

8 § Verkställande direktör eller annan delegat som är anställd i en för -

eningsbank får inte vara styrelseledamot i sådana f öretag vars huvudsakli­
ga verksamhet består i att förvalta eller driva handel med aktier eller som

driver emissionsrörelse. I andra företag får de vara styrelseledamöter, om
föreningsbankens styrelse i vaije särskilt fall g er sitt tillstånd. Den so m

tillståndet avser får inte delta i styrelsens beslut i frågan.

9 § Om en föreningsbank har blivit moderförening, skall styrelsen med­

dela detta till dotte rföretagets ledning. Dotterföretagets ledning skall läm­

na styrelsen för föreningsbanken de upplysningar som behövs för att
bedöma koncernens ställning och resultatet av koncernens verksamhet.

10 § Inom styrelsen skall en av ledamöterna vara ordförande. Styrelsen

skall välja ordförande om inte annat föreskrivs i stadgarna eller beslutas av
föreningsbanksstämman. Styrelsen får även utse vice ordförande. Vid lika

röstetal avgörs valet genom lottning.

Verkställande direktör eller annan anställd i föreningsbanken får inte

vara ordförande eller vice ordförande.

11 § Ordföranden skall se till att sammanträden hålls när det behövs. På

begäran av en styrelseledamot skall styrelsen sammankallas.

Vid st yrelsens sammanträden skall det föras protokoll, som underteck­

nas eller justeras av ordföranden och den ledamot som styrelsen utser till

det. Styrelseledamot har rätt att få avvikande mening antecknad till proto­
kollet. Protokollen skall föras i nummerföljd och förvaras på betryggande
sätt.

• t'

12 § Styrelsen är beslutför, om mer än hälften av hela antalet styrclsclc^

damöter eller det högre antal som föreskrivs i stadgarna är närvarandCf ,

Beslut i ett ärende får dock inte fattas, om inte såvitt möjligt samtliga

styrelseledamöter fått tillfälle att delta i äre ndets behandling och erhållit"

1396

tillfredsställande underlag för att avgöra ärendet. Om en styrelselcdanioi v

¬

background image

inte kan komma och det finns en suppleant, som skall träda in i hans ställe,

SFS 1987:620

skall suppleanten beredas tillfälle till de t.

Om inte stadgarna föreskriver särskild röstmajoritet, gäller som styrel­

sens beslut den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstar
eller, vid lika rö stetal, den mening som ordföranden biträder. Är styrelsen
inte fulltalig, skall de som röstar för beslutet dock utgöra mer än en
tredjedel av hela antalet styrelseledamöter, om inte annat föreskrivs i
stadgarna.

Handlingar som enligt denna lag eller bankrörelselagen (1987:617) skall

undertecknas av styrelsen skall skrivas under av minst hälften av hela

antalet styrelseledamöter.

13 § En styrelseledamot eller en delegat får inte handlägga frågor om

avtal mellan honom och föreningsbanken. Han far inte heller handlägga
frågor om av tal mellan föreningsbanken och tredje man, om han i frågan

har ett väsentligt intresse som kan strida mot föreningsbankens. Han får

inte heller delta i beslu t om avtal mellan föreningsbanken och tredje man,
som han ensam eller tillsammans med annan får företräda. Med avtal
jämställs rättegång eller annan talan.

14 § Styrelsen företräder föreningsbanken och tecknar dess firma.

Styrelsen kan bemyndiga en styrelseledamot eller annan att företräda

föreningsbanken och teckna dess firma, om inte ett förbud mot sådant

bemyndigande har tagits in i stadgarna. I fråga om den som inte är styrelse­

ledamot gäller vad som sägs i 3 § första och andra styckena och 13 § om
styrelseledamot.

Rätten att teckna föreningsbankens firma får utövas endast av två eller

flera personer i förening. Ingen annan inskränkning får registreras.

Styrelsen kan när som helst återkalla ett bemyndigande som avses i

andra stycket.

15 § Styrelsen eller annan ställföreträdare för föreningsbanken får inte
företa rättshandling eller annan åtgärd som är ägnad att bereda otillbörlig
fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningsbanken

eller annan medlem.

En ställföreträdare får inte följa sådana föreskrifter av föreningsbanks-

stämman eller annat föreningsorgan som inte är gällande därför att de står i
strid med denna lag, bankrörelselagen (1987: 617) eller stadgarna.

16 § Har en ställföreträdare överskridit sin befogenhet när han företog
en rä ttshandling för föreningsbanken, gäller inte rättshandlingen mot för­
eningsbanken, om den mot vilken rättshandlingen företogs insåg eller

borde ha insett att befogenheten överskreds.

17 § För registrering skall föreningsbanken anmäla vem som har utsetts

till styrelseledamot, suppleant eller firmatecknare samt deras postadress
och person nummer. För registrering skall även anmälas av vilka och hur

föreningsbankens firma tecknas.

Anmälan görs första gången när föreningsbanken enligt 2 kap. 5 § an­

mäls för registrering och därefter genast efter det att en ändring har

1397

¬

background image

\

SFS 1987:620

inträffat i ett förhållande som har anmälts eller skall anmälas för fe '
ring enligt första stycket. Rätt att göra anmälan tillkommer även den

anmälningen gäller.

'

Om föreningsbankens postadress ändras, skall föreningsbanken

anmäla det för registrering.

7 kap. Föreningsbanksstämma

'

1 § Föreningsmedlemmarnas rätt att besluta i föreningsbankens angfek-

genheter utövas vid föreningsbanksstämman.

Vaije medlem har en röst, om inte annat anges i stadgarna.
Av 12 § framgår att föreningsbanksstämmans befogenheter kan helt eller

delvis överlämnas åt särskilt valda fullmäktige.

2 § En medlems rätt vid föreningsbanksstämman utövas av medlemmen'

personligen eller den som är medlemmens ställföreträdare enligt lag' eller
genom ombud med skriftlig, dagtecknad fullmakt. Fullmakten gäller högsf
ett år från utfärdandet. Ingen far som ombud företräda mer än en medlem,
om inte annat anges i stadgarna.

En medlem far vid föreningsbanksstämman medföra högst ett biträde.

3 § En medlem far inte själv eller genom ombud rösta i fråga om

1. talan mot honom,
2. hans befrielse från skadeståndsansvar eller annan förpliktelse geht'^

emot föreningsbanken, eller

3. talan eller befrielse som avses i 1 eller 2 beträffande annan, om

medlemmen i frå gan har ett väsentligt intresse som kan strida mot för ­

eningsbankens.

Bestämmelserna i första stycket om medlem gäller även ombud för

medlem.

4 § Föreningsbanksstämman skall hållas på den ort inom föreningsban-^

kens område som styrelsen bestämmer. Om utomordentliga omständighé^
ter föranleder det, får stämman hållas utanför verksamhetsområdet.

'

5 § Ordinarie föreningsbanksstämma skall hållas inom fem månadet* ef­

ter utgången av vaije räkenskapsår. Vid sådan stämma skall styrelsén

lägga fram årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i en förenings­

bank som ä r moderförening, koncernredovisningen och koncernrevisions­
berättelsen.

Vid stämman skall beslut fattas

1. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt',"!'

föreningsbank som är moderförening, koncernresultaträkningen och kon-'
cembalansräkningen,

2. om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda^

balansräkningen,

3. om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna, samt

''v .

4. i andra ärenden som ankommer på stämman enligt denna lag, bankfoV,

relselagen (1987:617) eller stadgarna.

] 398

Beslut i en fråga som avses i andra stycket 1-3 skall dock skjutas upp till

¬

background image

en fortsatt stämma, om majoriteten eller en minoritet som består av minst

SFS 1987:620

en tiondel av samtliga röstberättigade begär det. I en central föreningsbank

med anslutna lokala föreningsbanker krävs dock att röstberättigade med

minst en tionde l av rösterna begär att beslutet skjuts upp. Den fortsatta
stämman skall hållas minst en och högst två månader därefter. Något

ytterligare uppskov är inte tillåtet.

Om skyldighet att sända in vissa hand lingar till bankins pektionen finns

det bestämmelser i 7 kap. 6 § bankrörelselagen.

6 § Extra föreningsbanksstämma skall hållas när styrelsen finner skäl till
det. Sådan stämma skall även hållas när det för up pgivet ändamål skriftli­
gen begärs av flertalet av revisorerna eller av minst en tiondel av samtliga

röstberättigade eller det mindre antal som k an vara bestä mt i stadga rna. I
en lokal föreningsbank får den centrala föreningsbank till vilken den lokala

föreningsbanken är ansluten begära att en extra föreningsbanksstämma
skall hållas. Kallelse skall utfärdas inom florton dagar från den dag då

begäran kom in till föreningsbanken.

7 § En medlem har rätt att få ett ärende behandlat vid en förenings­

banksstämma, om han beg är det i den ordni ng och inom d en tid som kan

vara best ämd i stadgarna. Saknar stadgarna sådana bestämmelser, skall
medlemmen skriftligen framställa sin begäran hos styrelsen i så god tid att

ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman. Den som har uteslutits ur

föreningsbanken har inte rätt att få ärende behandlat vid stämman, även

om han ännu inte har avgått ur föreningsbanken.

8 § Styrelsen kallar till föreningsbanksstämma. Kallelsen får utfärdas

tidigast fyra veckor före stämman. Om inte stadgarna föreskriver längre tid

skall kallelsen utfärdas senast två veckor före ordinarie och senast en

vecka före extra stämma. Om stämman skjuts upp till en dag so m infaller
senare än fyra veckor efter det att stämman har inletts, skall kallelse
utfärdas till den fortsatta stämman. Om det enligt denna lag eller stadgarna
krävs för att ett föreningsbanksstämmobeslut skall b li giltigt att det fattas
på två stämmor, får kallelse till den senare stämman inte utfärdas innan

den första stämman har hållits. I en sådan kallelse skall anges vilket beslut
den första stämman har fattat.

Kallelse skal l ske enligt stadgarna. Skriftlig kallelse skall dock alltid

sändas till vaije medlem vars postadress är känd för föreningsbanken, om

1. ordina rie föreningsbanksstämma skall hållas på annan tid än s om fö­

reskrivs i stadgarna, eller

2. förening sbanksstämma skall behandla fråga om
a) sådan ändring av stadgarna som avses i 15 § första eller andra stycket,

b) föreningsbankens försättande i likvidation, eller

c) föreningsbankens uppgående i en annan föreningsbank genom fusion.

I kallelsen skall tydligt anges de ärenden som skall förekomma på

stämman. Om stämm an skall behandla ett ärende om föreningsbankens

uppgående i en annan föreningsbank genom fusion eller ett ärende om

föreningsbankens försättande i li kvidation, skall förslaget och grunden för

detta anges i kallelsen. Om ett ärende avser ändring av stadgarna, skall det
huvudsakliga innehållet av förslage t till ändringen anges i kallelsen. Ett

1399

¬

background image

SFS 1987: 620

fullständigt förslag till stadgeändringen skall efter det att kallelse har Utfar-,

dats hållas tillgängligt för medlemmarna hos föreningsbanken och genåit
sändas till medlemmar som begär det och uppger sin postadress.

'•

Under minst en vecka före den stämma som avses i 5 § skall redoviä^i '

ningshandlingarna och revisionsberättelsen samt, i föreningsbank som äf

moderförening, koncemredovisningshandlingarna och koncernrevisions­

berättelsen eller avskrifter av dessa hållas tillgängliga fö r medlemmarna

och innehavarna av förlagsandelar hos föreningsbanken och genast sändas
till medlemmar och innehavare av förlagsandel som begär det och uppger
sin postadress.

9 § Om bestämmelser i denna lag, bankrörelselagen (1987:617) eller

stadgarna rörande kallelse till föreningsbanksstämma eller tillhandahållan­
de av handlingar har åsidosatts i ett ärende, får stämman inte besluta i
ärendet utan samtycke av alla medlemmar som berörs av felet. Stämman

får dock även utan sådant samtycke avgöra ett ärende som inte har tagits

upp i kallelsen, om ärendet enligt stadgarna skall förekomma på stämman

eller omedelbart föranleds av ett annat ärende som skall avgöras. Den får
också besluta att extra föreningsbanksstämma skall sammankallas för be­

handling av ärendet.

10 § Föreningsbanksstämman öppnas av styrelsens ordförande eller av

den som styrelsen har utsett. Ordförande vid st ämman utses av denna. I
stadgarna kan dock bestämmas vem som skall öppna stämman och vara
ordförande vid denna.

Stämmans ordförande skall, om det behövs, upprätta en förteckning

över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd). Uppgift om

medlemmarnas rösträtt skall lämnas i röstlängden, om det förekommer

olika rösträtt bland medlemmarna. Sedan röstlängden har godkänts av
stämman, skall den tillämpas till dess att stämman beslutar om ändring.

Uppskjuts stämman till en senare dag än nästföljande vardag, skall en ny

röstlängd upprättas om det behövs.

Ordföranden skall söija för att det förs protokoll vid st ämman. I frå ga

om protokollets innehåll gäller

1. att röstlängden skall tas in i eller fogas s om bilaga till protokollet,
2. att stämmans beslut skall föras in i pro tokollet, samt
3. om röstning har skett, att resultatet skall anges i protokol let.

Protokollet skall undertecknas av ordföranden och minst en justerings­

man som utses av stämman. Senast tre veckor efter stämman skall det

justerade protokollet hållas tillgängligt hos föreningsbanken för medlem­

marna och innehavarna av förlagsandelar. Protokollen skall förvaras på

betryggande sätt.

11 § Styrelsen skall, om en medlem begär det och styrelsen finner att det

kan ske utan väsentlig nackdel för föreningsbanken eller nämnvärd olägen­

het för enskild, på föreningsbanksstämman lämna upplysningar om förhål­
landen, som kan i nverka på bedömandet av föreningsbankens årsredovis­

ning och dess ställning i övrigt eller av ett ärende på stämman. Ingår

föreningsbanken i en koncern avser upplysningsplikten även föreningsban-

1400

kens förhållande till andra koncernföretag samt. om föreningsbanken Sr

¬

background image

möderförening, koncernredovisningen liksom sådana förhållanden som

SFS 1987:620

käft inverka på bedömningen av dotterföretagens ställning.

Kan en begärd upplysning lämnas endast med stöd av uppgifter som inte

är tillgängliga på stämman, skall upplysningen inom två veckor därefter

hållas skriftligen tillgänglig för medlemmarna hos föreningsbanken samt

sändas till de medlemmar som har begärt upplysningen.

Finner styrelsen att en begärd upplysning inte kan lämnas till medle m­

marna utan v äsentlig nackdel för föreningsbanken eller nämnvärd olägen­
het för enskild, skall upplysningen i stället på medlemmens begäran lämnas
till föreningsbankens revisorer inom två veckor efter stämman. Revisorer­
na skall inom en månad efter stämman till styrelsen skriftligen yttra sig
huruvida den begärda upplysningen har lämnats till dem samt huruvida
upplysningen enligt deras mening borde ha föranlett ändring i revisio nsbe­
rättelsen eller, beträffande föreningsbank som är moderförening, i kon­

cernrevisionsberättelsen, liksom huruvida upplysningen i övrigt ger anled­

ning till erinran. Om så är fallet, skall ändringen eller erinringen anges i

yttrandet. Styrelsen skall hålla revisorernas yttrande tillgängligt ho s för­

eningsbanken för medlemmarna samt sända det i avs krift till de medlem­

mar som har begärt upplysningen.

12 § I stadgarna får bestämmas att föreningsbanksstämmans befogenhe­

ter skall helt eller delv is utövas av särskilt valda fullmäktige.

En fullmäktig får inte väljas för längre mandatperiod än tre år. Till

fullmäktig får utses endast medlem i föreningsbanken eller någon som utan

att vara medlem enligt 6 kap. 3 § andra stycket ändå kan väljas till styrelse­
ledamot.

Ett fullmäktigsammanträde anses som en föreningsbanksstämma. I fråga

om fullmäktig gäller bestämmelserna i 1-11 §§ om föreningsbanksmed-
lem. Dock får en fullmäktig inte rösta genom ombud.

Angående beslut av fullmäktige i ärenden som avses i 15 § eller i 10 kap.

3 § skall medlemmarna underrättas på det sätt som stadgarna föreskriver.

Även om fullmäktige har utsetts, har föreningsbanksmedlemmarna så­

dan rätt som avses i 7 §, 8 § Qärde stycket och 10 § Qärde stycket andra

meningen.

13 § Föreningsbanksstämmans beslut utgörs av den mening som har fått

mer än hälften av de avgivna rösterna eller, vid lika röstetal, den mening
som ordföranden biträder. Vid val anses den vald som fått de flesta
rösterna. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning, om inte annat
beslutas av stämman innan valet förrättas.

Första stycket gäller inte, om annat följer av denna lag, bankrörelse­

lagen (1987:617) eller stadgarna. Beträffande beslut som avses i 14 och

15 §§ kan dock i stadgarna endast föreskrivas villkor som går längre än

som anges i dessa paragrafer.

14 § Beslut att ändra stadgarna fattas av föreningsbanksstämman. Beslu­

tet är giltigt om samtliga röstberättigade har förenat sig om det. Beslutet är
även giltigt, om det har fattats på två på varandra följande förenings-

banksstämmor och på den senare stämman biträtts av minst två tredjedelar

av de röstande eller den större majoritet som krävs enligt 15 §.

[40i

¬

background image

SFS 1987:620

15 § Ett beslut om sådan ändring av stadgarna som innebär att en

lems förpliktelse att erlägga insatser till föreningsbanken ökas eller att

rätt till år svinst inskränks är giltigt, om beslutet på den senare stäm

enligt 14 § bitr ätts av minst tre fjärdedelar av de röstande.

;i

Ett beslut om sådan ändring av stadgarna som innebär att en medlems

rätt till föreningsbankens behållna tillgångar vid dess upplösning inskränks '

är giltigt, om beslutet på den senare stämman enligt 14 § bit rätts av samtli- "

ga röstande. Detsamma gäller, om ändringen innebär en inskränkning i en

medlems rätt att återfå insats enligt 4 kap. 1 eller 3 § eller innebär att en
medlems utträde ur föreningsbanken försvåras och ändringen skall gälla

även dem som var medlemmar i föreningsbanken när frågan avgjordes.

Ett beslut om ändring av stadgarna i de hänseenden som avses i första

och andra styckena far inte tillämpas mot en medlem som inte har sam­
tyckt till ändringen och som säger upp sig till utträde ur föreningsbanken
inom en månad från det att slutligt beslut fattades eller, om beslutet

fattades av fullmäktige, från det medlemmen underrättades om beslutet, I
ett sådant fall får medlemmen, oavsett vad stadgarna föreskriver, utträda

ur föreningsbanken vid den utgång av ett räkenskapsår som infaller näst

efter en månad efter uppsägningen. Vid u tträdet har medlemmen den rätt

som enligt 4 kap. 1 § fö rsta och andra styckena tillkommer en avgående

medlem.

16 § Ett beslut om ändring av stadgarna skall genast anmälas för registre­

ring sedan ändringen har stadfästs. Beslutet får inte verkställas förrän
registrering har skett.

Beslut som innebär nedsättning av medlemsinsatsernas belopp eller

annan lindring av medlemmarnas insatsskyldighet enligt stadgarna får inte

verkställas förrän ett år efter registreringen.

17 § Föreningsbanksstämman får inte fatta beslut som är ägnade att ge
otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för förenings-

banken eller annan medlem.

18 § Om ett beslut av föreningsbanksstämman inte har kommit till i

behörig ordning eller i övrigt strider mot denna lag, bankrörelselagen

(1987:617) eller stadgarna, kan talan mot föreningsbanken om att beslutet

skall upphävas eller ändras föras av medlem, innehavare av förlagsan­
delar, styrelsen eller styrelseledamot.

Talan skall väckas inom tre månader från dagen för beslutet. Väcks inte

talan inom denna tid, är rätten till talan förlorad.

Talan får väckas senare än vad som sägs i an dra stycket när

1. beslutet är sådant att det inte lagligen kan fattas ens med alla medlem­

mars samtycke,

2. samtycke till beslutet krävs av alla eller vissa medlemmar och sådant

samtycke inte har getts, eller

3. kallelse till stämman inte har skett eller de bestämmelser om kallelse

som gäller för föreningsbanken har eftersatts i något väsentligt avseende.

En dom varigenom föreningsbanksstämmans beslut upphävs eller änd­

ras gäller även för de medlemmar och innehavare av förlagsandelar som

1402

inte har fört talan. Rätten kan ändra föreningsbanksstämmans beslut en-

¬

background image

däst om det kan fastställas vilket innehåll beslutet rätteligen borde ha haft.

SFS 1987:620

Äf föreningsbanksstämmans beslut sådant som enligt denna lag eller bank­

rörelselagen skall anmälas för registrering, skall rätten underrätta bankin­

spektionen för registrering, om beslutet har upphävts eller ändrats genom
en dom som har vunnit laga kraft eller rätten genom beslut under rätte­

gången har förordnat att föreningsbanksstämmans beslut inte får verkstäl­
las.

19 § Om styrelsen vill vä cka talan mot föreningsbanken, skall styrelsen
sammankalla en föreningsbanksstämma för val av ställföreträdare att föra
föreningsbankens talan i tvisten. Stämning delges med den valde ställföre­

trädaren.

Ett förbehåll i stadgarna att tvister mellan föreningsbanken och styrel­

sen, styrelseledamot, likvidator, medlem, innehavare av förlagsandel eller

röstberättigad som inte är medlem skall hänskjutas till skiljemän, har

samma verkan som ett skiljeavtal. Om styrelsen begär skiljemannaförfa-

rande mot föreningsbanken, tillämpas första stycket. Är det fråga om en
klandertalan av styrelsen mot föreningsbanksstämmans beslut är rätten till
talan inte förlorad enligt 18 § an dra stycket, om styrelsen inom den klan­

dertid som anges där har kallat till föreningsbanksstämma enligt första
stycket.

8 kap. Överskottsutdelning och annan användning av föreningsbankens
egendom

1 § Föreningsbankens medel får betalas ut till medlemmarna endast i

form av överskottsutdelning, återbetalning av medlemsinsatser enligt
4 kap., utbetalning vid nedsättning av medlemsinsatsernas belopp och ut-

skiftning vid föreningsbankens likvidation.

Med överskottsutdelning avses i denna lag
1. gottgörelse i form av återbäringar eller liknande som grundas på

rörelsens resultat utan att ha räknats in i redo visade årsresultat, och

2. utdelningar från redovisade årsresultat i form av medlemsåterbäring

eller på annat sätt (vinstutdelning).

Att stadgarna skall innehålla bestämmelser om användningen av behåll­

na tillgångar vid föreningsbankens likvidation följer av 2 kap. 4 §.

2 § Vinstutdelning får inte överstiga vad som i den fastställda balansräk­
ningen o ch, i fråga om föreningsbank som är moderförening, i den fast­

ställda ko ncernbalansräkningen för det senaste räkenskapsåret redovisas
som föreningsbankens eller koncernens fria egna kapital med avdrag för

1. det belopp som enligt lag eller stadgarna skall avsättas till bundet eget

kapital eller, i fråga om föreningsbank som är moderförening, det belopp

som av det fria egna kapitalet i koncernen enligt årsredovisningarna för
företag inom denna skall föras över till det bundna egna kapitalet, och

2. belopp som annars enligt stadgarna skall användas för något annat

ändamål än utdelning till medlemmarna.

Vinstutdelning som beräknas på annat sätt än i förhållande till den

omfattning i vilken medlemmarna har deltagit i föreningsbankens verksam­

het eller i övrigt tagit denna i a nspråk, får fastställas till högst e n ränta för

1403

¬

background image

\

SFS 1987:620

år på inbetalda medlemsinsatser som motsvarar det av riksbankeii'
ställda diskonto som gällde vid räkenskapsårets utgång med tillägg

procentenheter.

i

3 § Gottgörelser som avses i 1 § andra stycket 1 får inte lämnas i-vidare'^'

mån än att föreskriven avsättning kan ske till reservfonden.

'-ij /

Överskottsutdelning får inte ske med så stort belopp att utdelningen med '

hänsyn till föreningsbankens eller koncernens konsolideringsbehov, likvi­

ditet eller ställning i övrigt står i strid med god affärssed.

r

4 § Gottgörelser och sådan vinstutdelning som beräknas i förhållande till
den omfattning i vilken någon har deltagit i föreningsbankens verksamhet
eller i övrigt tagit denna i anspråk får lämnas även till andra än medlem-

mair.

Även vinstutdelning av det slag som avses i 2 § andra stycket får lämnas

till innehavare av förlagsandelar. Därvid gäller inte den begränsning i fråga
om utdelningens höjd som anges där.

5 § Föreningsbanksstämman fattar beslut om överskottsutdelning. Deri
får uppdra åt styrelsen att fatta beslut om gottgörelser. Stämman far inté'

besluta om utdelning av större belopp än styrelsen har föreslagit eller

godkänt.

6 § Till reservfonden skall avsättas minst tjugofem procent av den del av
föreningsbankens nettovinst för året som inte går åt för att täcka én

balanserad förlust. Vid a vsättning till r eservfonden skall till netto vinsten"
räknas även gottgörelser. Uppgår reservfonden till-mirr^io procent av

föreningsbankens utlåning vid utgå ngen av- det närmast föregående räken­

skapsåret, behöver sådan avsättning till reservfond som avses i detta
stycke inte ske.

Till reservfonden skall vidare avsättas det belopp som

1. medlem vid avgång ur föreningsbanken inte får tillbaka av sina insat-"

ser,

2. förlagsandelsinnehavare inte får ut vid inlösen av en förlagsinsats,
3. enligt stadgarna skall avsättas till reservfonden,
4. enligt beslut av föreningsbanksstämman i övrigt skall f öras över från'

det i b alansräkningen redovisade fria egna kapitalet till reservfonden.

Reservfonden får enligt beslut av föreningsbanksstämman sättas ned

endast för att täcka sådan förlust enligt den fastställda balansräkningen

som inte kan täckas av fritt eget kapital.

''

7 § Sker utbetalning till en medlem eller någon annan i strid mot denna

lag, skall mottagaren betala tillbaka vad han e rhållit med ränta beräknarf
enligt 5 § räntelagen (1975:635) från det att utbetalningen erhållits intill
dess att högre ränta skall betalas enligt 6 § räntelagen till följd av 3 eller 4'^'

samma lag. Detta gäller dock inte om mottagaren hade skälig anledning hU
anta att utbetalningen utgjorde laglig överskottsutdelning.

För den brist som uppkommer vid återbetalningen ansvarar enligt 5 krfp. '

1-4 §§ bankrörelselagen (1987:617) de som medverkat till att besluta tjfii' '

1404

¬

background image

^ eller verkställa utbetalningen eller till att upprätta eller fastställa en oriktig

SFS 1987:620

S balansräkning som legat till grund för beslutet.

8 § Föreningsbanksstämman får besluta om gåvor till allmännyttiga eller

^

därmed jämförliga ändamål, om det med hänsyn till ändamålet, förenings-

bankens ställning och omständigheterna i övrigt kan anses skäligt. Styrel-

sen får för sådana ändamål endast använda tillgångar som med hänsyn till

föreningsbankens ställning är av ringa betydelse,

9 kap. Likvidation och upplösning

Frivillig likvidation

^Ji 1 § Föreningsbanksstämman kan besluta att föreningsbanken skall träda

1 likvidation.

431

Ett beslut om likvidation är giltigt endast om samtliga röstberättigade

fc förenat sig om beslutet eller detta har fattats på två på varandra följande

stämmor och på den senare stämman biträtts av minst två tredjedelar av de
röstande. Längre gående villkor för att beslutet skall bli giltigt får föreskri-

rV;] vas i stadgarna. Likvidationen inträder omedelbart eller den senare dag

ti som stämman beslutar.

li j.

Ett beslut om likvidation kan dock alltid fattas med enkel majoritet, om

det gäller ett beslut enligt 19 § andra stycket eller om det föreligger grund

för tvångslikvidation enligt 2 eller 4 §. Vid lika röstetal utgörs stämmans

gi,, beslut av den mening som ordföranden biträder. Ett beslut om likvidation

enligt detta stycke har omedelbar verkan.

Tvångslikvidation
2 § Om antalet medlemmar går ned under det lägsta antal som föreskrivs

i 2 kap. 1 §, skall styrelsen snarast möjligt till föreningsbanksstämman

hänskjuta frågan huruvida föreningsbanken skall träda i likvidation. Inträ­
der inte ett tillräckligt antal medlemmar inom tre månader efter det att
antalet gått ned under det föreskrivna lägsta antalet, skall styrelsen, om

inte stämman beslutar att föreningsbanken skall träda i likvidation, hos

rätten ansöka att föreningsbanken försätts i likvidation. En sådan ansökan
kan ä ven göras av en styrelseledamot, en revisor, en medlem eller en

innehavare av förlagsandel. En anmälan till rätten om samma förhållanden

kan även göras av bankinspektionen.

Görs ansökan eller anmälan enligt första stycket, förordnar rätten att

föreningsbanken skall träda i likvidation, om det inte under ärendets hand­
läggning i fö rsta instans styrks att det föreskrivna lägsta medlemsantalet

har uppnåtts.

3 § Om styrelseledamöterna underlåter att fullgöra vad som åligger dem

enligt 2 § första stycket, svarar de och andra som med v etskap om denna
underlåtenhet handlar på föreningsbankens vägnar solidariskt för de för­

pliktelser som uppkommer för föreningsbanken. Ett sådant ansvar inträder

även för sådana medlemmar som, när likvidationsplikt föreligger enligt 2 §
första stycket, med vetskap om likvidationsplikten deltar i beslut att fort­
sätta föreningsbankens verksamhet. Ansvarighet enligt denna paragraf

gäller dock inte för förpliktelser som uppkommer sedan likvidationsfrågan

1405

¬

background image

SFS 1987:620

har hänskjutits till rättens prövning eller sedan ett tillräclcligt antal mé^s ,

lemmar har inträtt efter den i 2 § första stycket angivna tiden.

v

4 § Rätten skall förordna att föreningsbanken skall träda i likvidation,
om

1. rörelsen inte öppnats inom ett år från föreningsbankens bildande,
2. regeringen har förklarat en central föreningsbanks oktroj förverkad,

3. en lokal föreningsbank inte är ansluten till en central föreningsbank

eller den centrala föreningsbank till vilken den är ansluten har trätt i
likvidation eller försatts i konkurs, eller

4. föreningsbanken efter en konkurs som avslutats med överskott inte

inom föreskriven tid har fattat beslut om likvidation enligt 19 § andr a

stycket.

Beslut om likvidation skall dock inte meddelas, om det styrks att likvida­

tionsgrunden har upphört under ärendets handläggning i första instans.

Fråga om likvidation enligt första stycket prövas på anmälan av bankin­

spektionen eller på ansökan av styrelsen, styrelseledamot, medlem ell er
innehavare av förlagsandel. I det fall som avses i första stycket 4 pröva s

frågan även på ansökan av borgenär eller av annan vars rätt kan vara

beroende av att det finns någon som kan företräda föreningsbanken.

Förfarandet hos rätten

5 § Görs ansökan eller anmälan som avses i 2 eller 4 §, skall rätten
genast kalla föreningsbanken, bankinspektionen samt de medlemmar och

borgenärer som vill yttra sig i ärendet att inställa sig för rätten på en
bestämd dag, då frågan om skyldighet för föreningsbanken att träda i
likvidation skall prövas. Kallelsen skall delges föreningsbanken, om de t
kan ske på annat sätt än enligt 15-17 §§ delgivningslagen (1970:428).

Kallelsen skall kungöras genom rättens försorg i Post- och Inrikes Tidning­

ar minst två och högst fyra månader före inställelsedagen.

6 § Har sökanden haft kostnader för delgivning eller kungörelse samt för

expeditioner i ett ärende enligt 2 el ler 4 §, skall kostnaderna betalas av
föreningsbankens medel, om föreningsbanken förpliktas träda i likvidation

eller om rätten i a nnat fall finner det skäligt. När anmälan har gjorts av

bankinspektionen skall dessa kostnader betalas av föreningsbanken.

Genomförandet av likvidationen

7 § Föreningsbanksstämman eller den domstol som beslutar att för-
eningsbanken skall träda i likvidation skall genast anmäla beslutet till

bankinspektionen för registrering. Bankinspektionen skall därvid utan
dröjsmål utse två eller flera likvidatorer. Likvidatorerna träder i styrelsens
ställe och har till uppgift att genomföra likvidationen.

8 § Bestämmelserna i denna lag och bankrörelselagen (1987:617) om

styrelse och styrelseledamöter skall tillämpas på likvidatorerna, i den mån

inte annat följer av detta kapitel.

Ett uppdrag att vara revisor upphör inte genom att föreningsbanken

träder i likvidation. Be stämmelserna om revision i 3 kap. bankr örelsclagcn

1406

skall tillämpas under likvidationen. Revisionsberättelsen skall innehålla ett

¬

background image

uttalande huruvi da enligt revisoremas mening likvida tionen onödig t för-

SFS 1987:620

dröjs.

9 § I fråga om föreningsbanksstämma under likvidation skall bestämmel­

serna i denna lag och bankrörelselagen (1987:617) om föreningsbanksstäm­
ma tillämpas, i den mån inte annat följer av detta kapitel.

10 § När fören ingsbanken har trätt i likvidation skall styrelsen genast

avge en redovisning för sin förvaltning av föreningsbankens angelägenhe­

ter under den tid för vilken redovisningshandlingar inte förut har lagts fram

på föreningsbanksstämma. Redovisningen skall läggas fram på stämman så

snart det kan ske. Bestämmelserna om årsredovisning och revisionsberät­

telse skall tillämpas.

Om tiden även omfattar det föregående räkenskapsåret, skall en särskild

redovisning avges för detta år . I en förenin gsbank som är moderförening

skall denna särskilda redovisning även omfatta koncemredovisning.

11 § Likvidatorerna skall ansöka om kallelse på föreningsbankens okän­

da borgenärer.

12 § Likvidatorerna skall så snart det kan ske genom försäljning på

offentlig auktion eller på annat lämpligt sätt förvandla föreningsbankens
egendom till peng ar, i den mån det behövs för likvidat ionen, samt betala
föreningsbankens skulder. Föreningsbankens rörelse får fortsättas, om det

behövs för en ändam ålsenlig avveckling eller för att de anställda skall få

skäligt rådrum för att skaffa sig nya anställningar.

13 § Likvidatorerna skall för vaije räkenskapsår avge en årsredovisning,

som skall läggas fram på den ordinarie föreningsbanksstämman för god­
kännande. I fråg a om likvidatorernas redovisning och dess behandling på
stämman tillä mpas inte 7 kap. 5 § andra stycket I och 2 denna lag samt
4 ka p. 9 § andra stycket 3 och t redje-femte styckena och 10 och 11 §§
bankrörelselagen (1987:617).

I balansräkningen tas det egna kapitalet upp i en post, varvid insatskapi­

talet anges inom linjen och i förek ommande fall delas upp på med lemsin­
satskapital och förlagsinsatskapital.

Ingen tillg ång får tas upp till ett högre värde än den beräknas inb ringa

efter avdra g för försäljningskostnaderna. Om en tillgång kan beräknas
inbringa ett väsentligt högre belopp än det värde som har tagits upp i
balansräkningen eller om för en skuld eller en likvidationskostnad kan
beräknas åtgå ett belopp som väsentligt avviker från den redo visade skul­
den, skall vid tillgångs- eller skuldposten det beräknade beloppet anges

inom linjen.

14 § När den i kallels en på okända borgenär er bestämda anmälningsti­

den har g ått ut och alla kända skulder blivit betalda, ska ll likvidatorerna
skifta föreningsbankens behållna tillgångar. Om något skuldbelopp är tvis-

tigt eller inte förfallet till betaln ing eller av annan orsak inte kan betala s,

skall så mycket av föreningsb ankens medel som kan behövas för denna

betalning behållas och återstoden skiftas.

1407

¬

background image

SFS 1987:620

I en lokal föreningsbank får till medlemmarna, utöver av dem betald^ ;

insatser, betalas ut medel endast i den mån det kan ske med hänsyn till
bestämmelserna i 2 kap. 9 och 10 §§ bankrörelselagen (1987:617). De
medel som sålunda inte får betalas ut skall föras till den centrala förenings-
bankens reservfond.

De medlemmar eller innehavare av förlagsandelar som vill klandra skif­

tet skall väcka talan mot föreningsbanken senast tre månader efter det att

slutredovisningen lades fram på föreningsbanksstämman.

Om en medlem eller innehavare av en förlagsandel inte inom fem år efter

det att slutredovisning lades fram på föreningsbanksstämman har anmält

sig för att lyfta vad han har erhållit vid skiftet, har han förlorat sin rätt till

detta. Om medlen är ringa i fö rhållande till de skiftade tillgångarna, kan

rätten på anmälan av likvidatorema förordna att medlen skall tillfalla

allmänna arvsfonden. I annat fall skall 17 § tillämpas.

15 § När likvidatorema har fullgjort sitt uppdrag, skall de så snart det

kan ske avge en slutredovisning för sin förvaltning genom en förvaltnings­
berättelse som avser likvidationen i dess helhet. Berättelsen skall äve n

innehålla en redogörelse för skiftet. Till berättelsen skall fogas redovis­

ningshandlingar för hela likvidationstiden. Berättelsen och redovisnings­

handlingarna skall lämnas till revisorerna. Dessa skall inom en månad
därefter avge en revisionsberättelse över slutredovisningen och förvalt­
ningen under likvidationen.

Efter det att revisionsberättelsen har lämnats till likvidatorema skall

dessa genast kalla medlemmarna till en föreningsbanksstämma för gransk­

ning av slutredovisningen. Slutredovisningen med bifogade redovisnings­
handlingar och revisionsberättelsen skall hållas tillgängliga och sändas t ill
medlemmar och innehavare av förlagsandelar enligt bestämmelserna i

7 kap. 8 § Qärde stycket samt läggas fram på stämman. Föreskrifterna i
7 kap. 5 § andra stycket 3 och tredje stycket om beslut på föreningsbanks­

stämma om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna skall tillämpas på likvi­
datorema. Om skyldighet att sända in de nämnda handlingama till bankin­
spektionen finns bestämmelser i 7 kap. 6 § bankrörelselagen (1987; 617).

16 § När likvidatorema har lagt fram slutredovisningen är föreningsban­

ken upplöst. Detta skall genast anmälas för registrering.

En tiondel av samtliga röstberättigade kan dock begära hos likvidatorer-

na att en föreningsbanksstämma kallas in för att behandla en fråga om talan
skall väckas enligt 5 kap. 7 § bankrörelselagen (1987:617).

17 § Om d et efter föreningsbankens upplösning enligt 16 § visar sig a tt

den har tillgångar eller om talan väcks mot den eller om det av någon annan
orsak uppkommer behov av en likvidationsåtgärd, skall likvidationen fort­
sättas. Detta skall genast anmälas av likvidatorema för registrering. Kallel­

se till för sta föreningsbanksstämman efter åtempptagandet skall utfärdas

enligt stadgarna. Dämtöver skall skriftliga kallelser sändas till vaije med­

lem vars postadress är känd för föreningsbanken.

18 § Om en föreningsbank har trätt i likvidation på grund av förenings-

1408

banksstämmans beslut, kan stämman sedan revisorerna avgivit yttrande

¬

background image

besluta att likvidationen skall upphöra och föreningsbankens verksamhet

SFS 1987:620

återupptas. Ett sådant beslut far dock inte fattas, om det finns anledning

till likvidation p å grund av denna lag eller stadgarna, eller om utskiftning
har ägt rum.

När beslut enligt första stycket fattas, skall en styrelse samtidigt väljas.
Föreningsbanksstämmans beslut om likvidationens upphörande och val

av en styrelse skall likvidatorema genast anmäla för registrering. Beslutet

far inte verkställas förrän bankinspektionen lämnat tillstånd till detta och

registrering har skett.

Om ett likvidationsbeslut som avses i 1, 2 eller 4 § har blivit upphävt

genom en dom eller ett beslut som har vunnit laga kraft, skall likvidatorer-

na genast anmäla detta för registrering samt kalla till föreningsbanksstäm-
ma för val av styrelse.

När likvidation har upphört enligt denna paragraf, skall 15 § tillämpas.

Konkurs

19 § Om en föreningsbank har försatts i konkurs och denna avslutas utan

överskott, är föreningsbanken upplöst när konkursen avslutas.

Om det finns överskott, skall föreningsbanksstämman inom en månad

från det att konkursen avslutades besluta att föreningsbanken skall träda i

likvidation. Om inte ett sådant beslut fattas gäller 4 §.

Var föreningsbanken i likvidation när den försattes i konkurs, skal!

likvidationen fortsättas enligt 17 §, om konkursen avslutas med överskott.

20 § Om en föreningsbank försätts i konkurs, skall tingsrätten sända en
underrättelse om beslutet till bankinspektionen för registrering.

Under konkursen företräds föreningsbanken som konkursgäldenär av

den styrelse eller de likvidatorer som finns vid konkursens böljan. Även

under konkursen gäller dock bestämmelserna i denna lag om rätt att avgå,

om entledigande och om ny tillsättning.

När en konkurs har avslutats skall tingsrätten genast för registrering

underrätta bankinspektionen samt ange om överskott finns eller inte.

Tingsrätten skall även för registrering underrätta bankinspektionen när en
överrätt genom beslut som vunnit laga kraft har upphävt ett beslut att
försätta föreningsbanken i konkurs.

Om förhandling om offentligt ackord har inletts för en lokal förenings­

bank, skall underrättelse ske enligt första och tredje styckena.

10 kap. Fusion och inlösen av aktier i dotterbolag

Fusion genom absorption

1 § Enligt ett avtal om fusion kan en föreningsbank (den överlåtande

föreningsbanken) gå upp i en annan föreningsbank (den övertagande för­
eningsbanken). En sådan fusion innebär att medlemmarna i den överlåtan­

de föreningsbanken blir medlemmar i den övertagande föreningsbanken
och att den överlåtande föreningsbanken upplöses utan likvidation samt att
dess tillgångar och skulder övertas av den övertagande föreningsbanken.

Avtalet skall för att bli giltigt godk ännas av föreningsbanksstämman i den

överlåtande föreningsbanken. Fusion kan ske, trots att den överlåtande

1409

45-SFS 1987

¬

background image

SFS 1987:620

föreningsbanken har trätt i likvidation. I ett sådant fall skall likvidationen
avslutas när tillstånd till fusionen enligt 5 § har registrerats.

En central föreningsbank kan inte genom ett sådant fusionsavtal, som

avses i första stycket gå upp i en l okal föreningsbank.

Följande handlingar skall hållas tillgängliga för de röstberättigade, med­

lemmarna och innehavarna av förlagsandelar i den överlåtande förenings­
banken under minst en vecka före den föreningsbanksstämma vid vi lken
frågan om godkännande av fusionsavtalet skall behandlas samt läggas fram

på stämman:

1. förslag till föreningsbanksstämmans beslut,
2. fusionsavtalet,
3. en redogörelse av styrelsen för de omständigheter som kan vara av

vikt vid bedömningen av förslagets lämplighet för föreningsbanken och

insättama,

4. ett yttrande av revisorerna över styrelsens redogörelse enligt 3, samt
5. avskrift av den övertagande föreningsbankens årsredovisning för det

senaste räkenskapsåret, försedd med anteckning om föreningsbanksstäm­

mans beslut rörande föreningsbankens vinst eller förlust, samt avskrift av
revisionsberättelsen för samma räkenskapsår.

Skall den överlåtande föreningsbankens årsredovisning inte behandlas

på den stämma som anges i tredje stycket eller har den övertagande

föreningsbankens årsredovisning för det senaste räkenskapsåret inte be­

handlats på en stämma i den föreningsbanken, skall i stället för de hand­
lingar som anges i tredje stycket 5 följande handlingar hållas tillgängliga

och läggas fram på den förstnämnda stämman i enlighet med vad so m
anges i tredje stycket:

1. avskrift av föreningsbankens senaste årsredovisning, försedd med

anteckning om föreningsbanksstämmans beslut om föreningsbankens vinst
eller förlust, samt av revisionsberättelsen för det år årsredovisningen av­

ser,

2. en av styrelsen undertecknad redogörelse för händelser av väsentlig

betydelse för föreningsbankens ställning som har inträffat efter det att
årsredovisningen har avgetts, samt

3. ett av revisorerna avgivet yttrande över styrelsens redogörelse enligt

2.

Handlingarna skall genast sändas till den som är röstberättigad, medlem

eller innehavare av förlagsandel, om han begär det och uppger sin post­
adress.

Fusion genom kombination

2 § Enligt ett avtal om fusion kan två eller flera föreningsbanker (de
överlåtande föreningsbankema) förenas genom att bilda en ny förenings­

bank (den övertagande föreningsbanken). En sådan fusion innebär att
medlemmarna i de överlåtande föreningsbankerna blir medlemmar i den
nya föreningsbanken och att de överlåtande föreningsbankema upplöses

utan likvidation samt att den nya föreningsbanken övertar deras tillgångar

och skulder. Avtalet skall för att bli giltigt godkännas av föreningsbanks^

stämman i vaije överlåtande föreningsbank. Bestämmelsen i 1 § första
stycket fjärde meningen skall tillä mpas.

1410

De handlingar som anges i 1 § tredje stycket 1 -4 och fjärde stycket skall

¬

background image

ilpprättas för vaije överlåtande föreningsbank. De sk all hållas tillgängliga

SFS 1987:620

för de röstberättigade, medlemmarna och innehavarna av förlagsandelar i

de över låtande föreningsbankema under minst en vecka före den före-

ningsbanksstämma vid vilken frågan om godkännande av fusionsavtalet
skall behandlas. Handlingarna skall genast sändas till röstberättigad, med­
lem oc h innehavare av förlagsandel som begär det och uppger sin post­
adress. Handlingarna skall läggas fram på stämmorna.

Fusionsavtalet skall innehålla ett förslag till stadgar för den nya för­

eningsbanken och ange hur styrelse och revisorer skall utses. Om de
överlåtande föreningsbankema godkänner fusionsavtalet, skall de samti­
digt i enlighet med avtalets bestämmelser utse styrelse och revisorer i den

nya föreningsbanken.

Fusionsförfarandet

3 § Ett beslut om godkännande av fusionsavtal är giltigt endast om det på

stämman har biträ tts av samtliga röstberättigade eller har fattats på två på
varandra följand e föreningsbanksstämmor och på den senare stämman

biträtts av minst två tredjedelar av de röstande. I stadgarna far föreskrivas
villkor som går längre.

En medlem i en överlåtande fören ingsbank, som inte har samtyckt till

fusionen, får säga upp sig t ill utträde ino m den tid och på de villko r som
anges i 7 kap. 15 § tredje stycket.

4 § När fusionsavtalet har godkänts av föreningsbanksstämman skall det
anmälas av den överlåtande förening sbanken för registrering. Om detta
inte har skett inom fyra månader från stämmans beslut eller om bankin ­
spektionen genom lagakraftägande beslut har avskrivit en såda n anmälan
eller vägrat registrering av avtalet, har frågan om fusion fallit.

Hinder mot registrering möter, om fusionen har förbjudits enligt konkur­

renslagen (1982:729) eller om näringsfrihetsombudsmannen inte har beslu­
tat att lämn a fusionen utan åtgärd enlig t 20 § första stycket konkurrens­
lagen.

Om fusion savtalet har godkänts av fullmäktige, skall registreringsan­

mälan innehålla försäkran av styrelsen att underrättelse som avses i 7 kap.

12 § fjärde stycket skett.

5 § Senast två månader efter det att avtalet om fusion har registrerats

skall såväl överlåtande som över tagande föreningsbanker ansöka om til l­
stånd att verkställa avtalet. Om den övertagan de föreningsbanken eller, i
fall som avses i 2 §, den nybildade föreningsbanken är en central förenings­

bank me ddelas sådant tillstån d av regeringen och i andra fall av bankin ­
spektionen. Tillstå nd att verkställa fusionsavtalet skall meddela s om fu­

sionen kan anses förenlig med deras intressen, som är insättare i eller i
övrigt har fordringar på de av fusionen berörda förenings bankema, samt
om fusionen framstår som ändamålsenlig från allmän synpunkt.

När beslut om sådant tillstånd som avses i första stycket meddelas skall

stadgeändringar eller, i fa U so m avses i 2 §, den nybildade föreningsban­

kens stadgar stadfästas. Om den nybil dade föreningsbanken är en central

föreningsbank skall regeringen också bevilja oktroj.

Har inte ansök an om tillst ånd att verkställa fusionsavtalet gjorts inom

1411

¬

background image

SFS 1987:620

den i första stycket föreskrivna tiden eller har ansökan avslagits, skall

bankinspektionen förklara att frågan om fusion har fallit.

6 § Om en pensionsstiftelse eller en personalstiftelse hör till den överlå­

tande föreningsbanken, gäller om stiftelsens överförande till den överta­

gande föreningsbanken bestämmelserna i lagen (1967:531) om tryggande
av pensionsutfästelse m. m.

7 § När ett lagakraftvunnet beslut om tillstånd att verkställa fusionsavta­
let har registrerats och nödvändiga stadgeändringar eller, vid fusion enligt
2 §, stadgar för den nybildade föreningsbanken har stadfästs och, om den

nybildade föreningsbanken är en central föreningsbank, oktroj har bevil­

jats, anses fusionen genomförd och överlåtande föreningsbank upplöst.

Överlåtande föreningsbanks medlemmar blir då medlemmar i den överta­
gande föreningsbanken, om inte uppsägning har skett enligt 3 § and ra
stycket. Samtidigt övergår överlåtande föreningsbanks tillgångar och skul­

der till den övertagande föreningsbanken.

Övertagande av del av annan föreningsbanks rörelse

8 § En lokal föreningsbank får överta del av annan lokal föreningsbanks

rörelse efter medgivande av den eller de centrala föreningsbanker till vilka

de lokala föreningsbankerna är anslutna. En central föreningsbank får
överta del av annan föreningsbanks rörelse efter tillstånd av regeringen
eller, efter regeringens bemyndigande, bankinspektionen. Sådant tillstånd
skall meddelas om övertagandet framstår som ändamålsenligt ur allmän
synpunkt.

I samband med sådant övertagande som avses i första stycket far den

överlåtande föreningsbankens reservfond med bankinspektionens medgi­

vande sättas ned med skäligt belopp.

Fusion mellan föreningsbank och ett helägt dotteraktiebolag

9 § Om en föreningsbank äger samtliga aktier i ett dotterbolag, kan

föreningsbankens och bolagets styrelser träffa ett fusionsavtal som innebär
att dotterbolaget skall gå upp i föreningsbanken. Styrelserna skall anmäla
avtalet för registrering hos bankinspektionen. Därvid gäller 5-7 §§ i

tillämpliga delar.

Dotterbolaget är upplöst när regeringens eller bankinspektionens beslut

om tillstånd enligt 5 § har registrerats. Bankinspektionen skall lämna upp­
gifter om fusionen till patent- och registreringsverket, som skall registrera
tillståndet enligt 5 §.

Fusion enligt första stycket får ske utan hinder av att det i dot terbolaget

finns egendom som föreningsbanken inte får förvärva enligt bestämmelser­

na i 2 kap. 1-4 §§ bankrörelselagen (1987:617). Sådan egendom må ste

avyttras senast ett år från registreringen. Om särskilda skäl föreligger, kan

bankinspektionen förlänga denna frist.

Inlösen av aktier i ett dotterbolag

10 § Om en föreningsbank själv eller tillsammans med ett eller flera

1412

dotterföretag äger mer än nio tiondelar av aktierna med mer än nio tion-

¬

background image

delar av röstetalet för samtliga aktier i ett dotterbolag, har föreningsbanken

SFS 1987:620

rätt att av de övriga aktieägarna i bolaget lösa in de återstående aktierna.

Den som har aktier som kan lösas in har också rätt att få dessa inlösta av
föreningsbanken.

En tvist huruvida rätt eller skyldighet till inlösen föreligger eller om

lösenbeloppet prövas av tre skiljemän. Om inte annat följer av bestämmel­

serna i detta kapitel, gäller i fråga om skiljemännen och förfarandet inför
dem i tillämpliga delar vad som är föreskrivet i lagen (1929:145) om

skiljemän. Bestämmelserna i 18 § andra stycket nänmda lag om den tid
inom vilken skiljedomen skall meddelas gäller dock inte. Kostnaderna för
skiljemannaförfarandet skall bäras av föreningsbanken, om inte skilje­

männen av särskilda skäl ålägger en annan aktieägare att helt eller delvis

svara för dessa kostnader. Part som är missnöjd med skiljedomen har rätt
att väcka talan vid domstol inom sextio dagar från det att han fick del av
skiljedomen i huvudskrift eller bestyrkt avskrift. Rätt domstol är tingsrät­
ten i den ort där bolagets styrelse har sitt säte.

Har föreningsbanken förvärvat större delen av sina aktier i b olaget på

grund av att en vidare krets inbjudits att till föreningsbanken överlåta
sådana aktier mot viss ersättning, skall lösenbeloppet motsvara ersättning­
en, om det inte finns särskilda skäl för annat.

11 § Om en föreningsbank vill lösa in aktier i ett dotterbolag enligt 10 §

men en överenskommelse om detta inte kan träffas, skall föreningsbanken
hos bolagets styrelse skriftligen begära att tvisten hänskjuts till skiljemän.
Föreningsbanken skall samtidigt uppge sin skiljeman.

Görs en begäran enligt första stycket, skall bolagets styrelse genast

genom k ungörelse i P ost- och Inrikes Tidningar och den eller de ortstid­

ningar som styrelsen bestämmer anmoda de aktieägare, mot vilka lösnings­

anspråket riktas, att skriftligen uppge sin skiljeman till bolaget senast två

veckor från kungörelsen. Anmodan skall även genom brev sändas till varje

sådan aktieägare, om hans postadress är känd för bolaget.

Om inte samtliga aktieägare, vilkas namn är införda i aktieboken och

mot vilka lösningsanspråket riktas, inom den föreskrivna tiden har uppgett

en gemensam skiljeman, skall bolagets styrelse begära hos rätten i den ort
där styrelsen har sitt säte att god man förordnas. Denne skall hos samma

rätt ansöka om förordnande av en sådan skiljeman och i tvisten bevaka de

frånvarande aktieägarnas rätt.

12 § Aktieägarna är skyldiga att till föreningsbanken överlämna sina

aktiebrev med påskrift om överlåtelse, om en tvist om inlösen enligt 10 §
prövas av skiljemän eller domstol och det är ostridigt mellan p arterna att
det föreligger lösningsrätt eller om det i en dom som har vunnit laga kraft
har förklarats att sådan rätt föreligger utan att lösenbeloppet samtidigt har

fastställts. Skyldighet att överlämna aktiebreven föreligger dock endast om
föreningsbanken ställer sådan säkerhet för kommande lösenbelopp jämte

ränta som godkänns av skiljemännen eller, om tvisten är anhängig vid
domstol, av domstolen.

Aktieägarna har rätt till skälig ränta på lösenbeloppet för tiden från det

att säkerhet har ställts till dess att lösenbeloppet förfaller till betalning.

1413

¬

background image

SFS 1987:620

13 § Om ett fastställt lösenbelopp har erbjudits en aktieägare utah"^att;' ^

denne har överlämnat sina aktiebrev, skall föreningsbanken utan dröjsm^ '
sätta ned lösenbeloppet enligt lagen (1927:56) om nedsättning av pengat

hos myndighet. Föreningsbanken får inte göra förbehåll om rätt att återta

det nedsatta beloppet.

' A

14 § Föreningsbanken är ägare till aktierna, om säkerhet har ställts enligt

12 § eller om nedsättning har skett enligt 13 §. Innan aktiebreven hat

överlämnats till föreningsbanken medför breven i sådana fall endast rätt

för innehavaren att mot överlämnande av breven till föreningsbanken eller

länsstyrelsen få ut lösenbeloppet med ränta.

Om ett aktiebrev inte har överlämnats inom en månad från det att

föreningsbanken blev ägare till ak tien, får det utfärdas ett nytt aktiebrev

som är ställt till föreningsbanken. Det nya aktiebrevet skall innehålla
uppgift om a tt det ersätter det äldre brevet. Om det äldre brevet därefter

överlämnas till föreningsbanken, skall det i sin tur lämnas vidare till

bolaget för att makuleras.

Föreskrifter om ikraftträdande av denna lag meddelas i lagen (1987:621)

om införande av ny banklagstiftning.

På regeringens vägnar

INGVAR CARLSSON

BENGT K. Å. JOHANSSON

(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.