SFS 1995:1563 Lag om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse

SFS 1995_1563 Lag om ändring i lagen (1991_981) om värdepappersrörelse

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:1563
Utkom från trycket
den 29 december 1995

3031

1

Prop. 1995/96:10, bet. 1995/96:LU4, rskr. 1995/96:91.

2

Senaste lydelse 1994:2015.

Lag
om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse;

utfärdad den 20 december 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 5 § och 6 kap. 2 § lagen

(1991:981) om värdepappersrörelse skall ha följande lydelse.

2 kap.

5 §2 Ett värdepappersbolag skall när verksamheten påbörjas ha ett
bundet eget kapital som vid tidpunkten för beslut om tillstånd enligt 1 §
motsvarar minst

1. fem miljoner ecu om bolagets verksamhet skall innefatta mottagande

av medel på konto enligt 3 kap. 4 § 4,

2. 730 000 ecu om bolaget skall bedriva verksamhet som avses i 1

kap. 3 § 3 eller 5,

3. 125 000 ecu om inte högre belopp krävs enligt 1 eller 2, och

4. 50 000 ecu om bolaget skall driva enbart verksamhet som avses i

1 kap. 3 § 2 och denna skall avse endast andelar i värdepappersfonder eller

sådana utländska fondföretag som avses i 7 a och 7 b §§ lagen (1990:1114)
om värdepappersfonder.

Finansinspektionen får medge undantag från det högre kapitalkrav som i

2 föreskrivs för bedrivande av verksamhet enligt 1 kap. 3 § 5, om den verk-
samheten bara avser annan medverkan vid emissioner än garantigivning.

I 5 kap. 4 § 3 lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och

värdepappersbolag finns bestämmelser om vad som utgör bundet eget
kapital.

6 kap.

2 § Regeringen, eller efter regeringens bemyndigande, Finansinspek-
tionen får meddela föreskrifter om

1. vilka upplysningar ett värdepappersinstitut skall lämna till inspektio-

nen samt

background image

SFS 1995:1563

2. förvaring och inventering av värdehandlingar hos ett värdepappersin-

stitut.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

2. I fråga om förhållanden som avser ett räkenskapsår vilket har inletts

före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

GÖRAN PERSSON

Göran Haag
(Finansdepartementet)

3032

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.