SFS 1996:180 Lag om ändring i lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet

SFS 1996_180 Lag om ändring i lagen (1992_543) om börs- och clearingverksamhet

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:180
Utkom från trycket
den 26 mars 1996

Lag
om ändring i lagen (1992:543) om börs- och
clearingverksamhet;

utfärdad den 14 mars 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1992:543) om börs-

och clearingverksamhet

dels att nuvarande 8 kap. 7 § skall betecknas 8 kap. 8 §,
dels att 1 kap. 1 och 4 §§, 8 kap. 1 och 4-6 §§, 9 kap. 1, 2 och 6 §§ samt

11 kap. 8-10 §§ skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall föras in tre nya paragrafer, 8 kap. 7, 9 och 10 §§,

av följande lydelse.

1 kap.

1 § Företag som driver verksamhet i syfte att åstadkomma regelbunden

handel med finansiella instrument kan få auktorisation som börs eller
marknadsplats enligt denna lag.

Clearingverksamhet får yrkesmässigt bedrivas endast av Sveriges riks-

bank och av företag som fått tillstånd som clearingorganisation enligt denna
lag. Tillstånd behövs dock inte för clearingverksamhet som huvudsakligen
allmänheten deltar i.

Frågor om auktorisation och tillstånd prövas av Finansinspektionen.
Tillstånd enligt andra stycket behövs inte om företaget har tillstånd enligt

1 kap. 2 § bankrörelselagen (1987:617) eller enligt 1 kap. 3 § 1, 2 eller 4

lagen (1991:981) om värdepappersrörelse.

4 §2 I denna lag betyder

1. börs: företag som har fått auktorisation enligt 2 kap. att driva verksam

het som syftar till att åstadkomma regelbunden handel med finansiella
instrument mellan till verksamheten anslutna medlemmar,

2. börsmedlem: den som av en börs har fått tillåtelse att delta i handeln

vid börsen,

3. auktoriserad marknadsplats: företag som har fått auktorisation enligt

7 kap. att driva verksamhet som syftar till att åstadkomma regelbunden
handel med finansiella instrument,

4. clearingverksamhet: fortlöpande verksamhet som består i
a) att på clearingmedlemmarnas vägnar göra avräkningar beträffande de-

ras förpliktelser att leverera finansiella instrument eller att betala i svensk
eller utländsk valuta, eller

b) att genom inträdande som part eller som garant ta över ansvaret för

förpliktelsernas fullgörande, eller

c) på annat väsentligt sätt sörja för att förpliktelserna avvecklas genom

överförande av likvid eller instrument,

1

Prop. 1995/96:50, bet. 1995/96:NU11, rskr. 1995/96:180. Jfr rådets direktiv 93/22/EEG

av den 10 maj 1993 om investeringstjänster inom värdepappersområdet (EGT nr L 141,

11.6.1993, s. 27, Celex 393L0022).

2

Senaste lydelse 1992:1712.

292

background image

SFS 1996:180

5. clearingorganisation: företag som har fått tillstånd enligt 8 kap. att

driva clearingverksamhet,

6. clearingmedlem: den som får delta i clearing verksamheten hos en

clearingorganisation,

7. option: en rätt att till ett bestämt pris i framtiden få köpa eller sälja

tillgångar eller en rätt att vid en framtida tidpunkt få ett belopp som räknas
ut på grundval av ändringar i ett kursindex eller liknande,

8. termin: ett avtal om köp av tillgångar som mot ett i avtalet bestämt

pris skall levereras vid en framtida tidpunkt eller ett avtal om att betalning
mellan parterna i framtiden skall ske på grundval av ändringar i ett kursin-
dex eller liknande,

9. finansiellt instrument och fondpapper: vad som anges i 1 kap. 1 § la-

gen (1991:980) om handel med finansiella instrument,

10. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

8 kap.

1 § En clearingorganisation skall driva sin verksamhet så att allmän-
hetens förtroende för värdepappersmarknaden upprätthålls och enskildas

kapitalinsatser inte otillbörligen äventyras samt i övrigt så att verksamheten
kan anses sund. En clearingorganisation skall tillgodose de säkerhetskrav
som är förenade med verksamheten.

Clearingorganisationen skall därvid tillämpa principerna om

fritt tillträde, som innebär att var och en som uppfyller de krav som ställs

i denna lag och av clearingorganisationen får delta i clearingen, och

neutralitet, som innebär att av clearingorganisationen uppställda regler

tillämpas på ett likformigt sätt gentemot alla clearingmedlemmar.

4 § Bestämmelserna i 2 kap. 3 § om ansökan innan bolaget eller för-
eningen har registrerats och om verksamhetsplan, i 2 kap. 4 § om
godkännande av bolagsordningen eller stadgar, i 2 kap. 5 § om kapital, i 2
kap. 6 § om styrelsens storlek och verkställande direktör och i 2 kap. 8 §
om sekretess skall tillämpas även i fråga om clearingorganisation.

I sin verksamhetsplan skall en clearingorganisation beskriva de huvud-

sakliga risker som är förenade med verksamheten och hur dessa risker skall
hanteras (riskhanteringsplan).

5 § En clearingorganisation skall genom eget kapital, garanti eller för-
säkring eller på annat liknande sätt ha en tillfredsställande beredskap att
uppfylla ett sådant betalningsansvar som kan uppkomma för organisationen
till följd av clearingverksamheten.

6 §3 En clearingorganisation får som medlemmar ha sådana institut och
företag som avses i 3 kap. 1 § första stycket 1-4 och även andra företag. I
samtliga fall krävs att institutet eller företaget har en betryggande kapital-
styrka, ändamålsenlig organisation av verksamheten, nödvändiga risk-
hanteringsrutiner, säkra tekniska system och i övrigt bedöms vara lämpligt
att delta i clearingverksamheten hos organisationen.

3

Senaste lydelse 1994:2017.

293

background image

SFS 1996:180

7 § En clearingmedlem får delta i clearingverksamheten för egen
räkning. En clearingorganisation får medge svenska och utländska
clearingorganisationer eller centrala värdepappersförvarare samt sådana
institut och företag som avses i 3 kap. 1 § första stycket 1-4 att delta i
clearingverksamheten för annans räkning.

9 §4 Om en clearingmedlem inte längre uppfyller de krav som anges i
6 §, skall clearingorganisationen besluta att medlemskapet skall upphöra.

En clearingorganisation får besluta att medlemskapet skall upphöra, om

en clearingmedlem trots uppmaning från organisationen underlåter att
fullgöra sin uppgiftsskyldighet enligt 8 §.

Har ett clearingmedlemskap upphört på grund av ett beslut enligt första

eller andra stycket, får medlemmen, om det finns särskilda skäl, ändå vidta
åtgärder i förhållande till clearingorganisationen för att skydda uppdragsgi-
vare mot förlust.

10 § Clearingmedlemmar som inte står under Finansinspektionens tillsyn

eller motsvarande tillsyn i hemlandet är skyldiga att på inspektionens
begäran lämna uppgifter om förhållanden som rör deltagandet i
clearingverksamheten. Inspektionen får förelägga en sådan clearingmedlem
att lämna de begärda uppgifterna.

9 kap.

1 § En clearingorganisation skall ha ändamålsenliga regler för hur

clearingverksamheten hos organisationen skall gå till.

Clearingverksamheten skall ske under förhållanden som överensstämmer

med denna lag och andra författningar samt med god sed på värdepappers-
marknaden.

2 § En clearingorganisation som inträder som part i handeln eller
garanterar förpliktelser skall se till att det vid clearingverksamheten ställs
betryggande säkerhet för gjorda åtaganden och att sådan säkerhet
vidmakthålls så länge åtagandet består. Vid annan clearingverksamhet skall
clearingorganisationen se till att det ställs säkerhet för gjorda åtaganden i
den utsträckning det behövs.

Säkerhet skall anses betryggande om det kan antas att åtagandet kan av-

vecklas utan att ytterligare kapital behöver tillskjutas.

6 § En clearingorganisation får, utöver clearingverksamhet, i företaget
driva endast sådan verksamhet som har nära samband med den.

I syfte att underlätta clearingverksamheten får en clearingorganisation,

efter tillstånd av Finansinspektionen, inom kretsen av clearingmedlemmar
förmedla lån av finansiella instrument och lämna kredit mot säkerhet.

Om det finns särskilda skäl, får Finansinspektionen tillåta en clearingor-

ganisation att driva även annan verksamhet.

4

Senaste lydelse 1994:2017.

294

background image

SFS 1996:180

11 kap.

8 § Om någon driver clearingverksamhet som kräver tillstånd enligt
denna lag utan att ha sådant tillstånd, skall Finansinspektionen förelägga
honom att upphöra med detta. Detsamma gäller om någon i handel med
finansiella instrument använder någon av beteckningarna börs och auktori-
serad marknadsplats utan att vara auktoriserad som sådan.

Är det osäkert om en viss verksamhet omfattas av tillståndsplikt enligt

denna lag, får Finansinspektionen förelägga den som driver verksamheten
att lämna de upplysningar om verksamheten som behövs för att bedöma om
lagen är tillämplig.

Ett föreläggande enligt denna paragraf som avser ett utländskt företag får

riktas såväl mot det utländska företaget som mot den som här i landet är
verksam för företagets räkning.

9 § För prövning av ansökan om auktorisation eller tillstånd enligt denna
lag skall sökanden betala avgift enligt de närmare föreskrifter som
regeringen meddelar. Om Finansinspektionen för bedömning av en viss
fråga i prövningen eller vid den löpande tillsynen behöver anlita någon med
särskild fackkunskap, skall kostnaden för detta betalas av sökanden eller
det företag som tillsynen avser.

Företag som står under tillsyn enligt denna lag skall med årliga avgifter

bekosta Finansinspektionens verksamhet enligt de närmare föreskrifter
regeringen meddelar.

10 § Om Finansinspektionen meddelar föreläggande eller förbud enligt 8

kap. 10 § eller 11 kap. 6-8 §§ denna lag, får inspektionen förelägga vite.

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 1996.

2. Sådan tillståndspliktig clearingverksamhet som bedrivs vid lagens

ikraftträdande och som dessförinnan har fått bedrivas utan tillstånd får
fortsätta efter ikraftträdandet till utgången av juni 1996 eller, om en ansö-
kan om tillstånd då har gjorts, till dess ansökan har prövats slutligt.

På regeringens vägnar

JAN NYGREN

Göran Haag
(Finansdepartementet)

295

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.