SFS 1998:261 Lag om ändring i lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet

SFS 1998_261 Lag om ändring i lagen (1992_543) om börs- och clearingverksamhet

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

560

1

Prop. 1997/98:71, bet. 1997/98:FiU21, rskr. 1997/98:203.

2

Senaste lydelse 1996:180.

utfärdad den 14 maj 1998.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1992:543) om börs-

och clearingverksamhet

dels att 1 kap. 4 §, 2 kap. 2 §, 3 kap. 1 §, 4 kap. 1 och 2 §§, 5 kap. 3 §,

6 kap. 2 §, 7 kap. 2 och 2 a §§, 8 kap. 2, 6 och 7 §§ och 11 kap. 7 och 10 §§
samt rubriken närmast före 4 kap. 2 § skall ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 2 kap. 8 § skall lyda "Tystnadsplikt",
dels att i lagen skall föras in sjutton nya paragrafer, 3 kap. 1 a, 3 a och

4 §§, 4 kap. 1 a och 8-11 §§ samt 11 kap. 1 a och 2 a-h §§, samt närmast

före 4 kap. 8 § och 11 kap. 2 a § nya rubriker av följande lydelse.

1 kap.

4 §2 I denna lag betyder

1. börs: företag som har fått auktorisation enligt 2 kap. att driva verksam-

het som syftar till att åstadkomma regelbunden handel med finansiella in-
strument mellan till verksamheten anslutna medlemmar,

2. börsmedlem: den som av en börs har fått tillåtelse att delta i handeln vid

börsen,

3. auktoriserad marknadsplats: företag som har fått auktorisation enligt

7 kap. att driva verksamhet som syftar till att åstadkomma regelbunden han-
del med finansiella instrument,

4. clearingverksamhet: fortlöpande verksamhet som består i

a) att på clearingmedlemmarnas vägnar göra avräkningar beträffande de-

ras förpliktelser att leverera finansiella instrument eller att betala i svensk el-
ler utländsk valuta, eller

b) att genom inträdande som part eller som garant ta över ansvaret för för-

pliktelsernas fullgörande, eller

c) på annat väsentligt sätt sörja för att förpliktelserna avvecklas genom

överförande av likvid eller instrument,

5. clearingorganisation: företag som har fått tillstånd enligt 8 kap. att driva

clearingverksamhet,

6. clearingmedlem: den som får delta i clearingverksamheten hos en clea-

ringorganisation,

7. option: en rätt att till ett bestämt pris i framtiden få köpa eller sälja till-

gångar eller en rätt att vid en framtida tidpunkt få ett belopp som räknas ut
på grundval av ändringar i ett kursindex eller liknande,

8. termin: ett avtal om köp av tillgångar som mot ett i avtalet bestämt pris

skall levereras vid en framtida tidpunkt eller ett avtal om att betalning mellan
parterna i framtiden skall ske på grundval av ändringar i ett kursindex eller
liknande,

SFS 1998:261
Utkom från trycket
den 27 maj 1998

Lag
om ändring i lagen (1992:543) om
börs- och clearingverksamhet;

background image

3

Senaste lydelse 1994:2017.

9. finansiellt instrument och fondpapper: vad som anges i 1 kap. 1 § lagen

(1991:980) om handel med finansiella instrument,

10. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
11. kvalificerat innehav: ett direkt eller indirekt ägande i ett företag, om

innehavet representerar tio procent eller mer av kapitalet eller av samtliga
röster eller om innehavet annars möjliggör ett väsentligt inflytande över led-
ningen av företaget,

12. koncern: detsamma som i 1 kap. 5 och 6 §§ aktiebolagslagen

(1975:1385), varvid vad som sägs om moderbolag tillämpas även på andra

juridiska personer än aktiebolag.

2 kap.

2 § Auktorisation som börs får meddelas ett svenskt aktiebolag eller en
svensk ekonomisk förening endast om

1. bolagsordningen eller stadgarna inte strider mot denna lag eller någon

annan författning,

2. den planerade verksamheten kan antas komma att uppfylla de krav som

anges i 1 §,

3. det kan antas att den som kommer att ha ett kvalificerat innehav i företa-

get inte motverkar en sund utveckling av verksamheten i företaget och denne
även i övrigt är lämplig att utöva ett väsentligt inflytande över ledningen av
en börs,

4. den som avses ingå i företagets styrelse eller vara verkställande direktör

eller dennes ställföreträdare har tillräcklig insikt och erfarenhet för att delta i
ledningen av en börs och även i övrigt är lämplig för en sådan uppgift, och

5. företaget uppfyller de villkor som i övrigt anges i denna lag.
Auktorisation som börs får inte meddelas, om det kan antas att någon som

i väsentlig mån har åsidosatt sina skyldigheter i näringsverksamhet eller i an-
dra ekonomiska angelägenheter eller gjort sig skyldig till allvarlig brottslig-
het kommer att ha ett kvalificerat innehav i företaget.

3 kap.

1 §3 En börs får som medlemmar ha Riksbanken och Riksgäldskontoret
samt juridiska personer som har en betryggande kapitalstyrka, ändamålsen-

lig organisation av verksamheten, nödvändiga riskhanteringsrutiner, säkra
tekniska system och i övrigt är lämpliga att delta i handeln vid börsen.

1 a § En börsmedlem får delta i handeln vid en börs för egen räkning. En

börs får medge följande institut och företag rätt att delta i handeln vid en
börs för annans räkning:

1. värdepappersinstitut som har tillstånd att driva värdepappersrörelse en-

ligt 1 kap. 3 § 1 eller 2 lagen (1991:981) om värdepappersrörelse, och

2. utländska företag som i sitt hemland får driva sådan verksamhet som

avses i 1 och som där står under betryggande tillsyn av myndighet eller annat

behörigt organ.

561

SFS 1998:261

background image

SFS 1998:261

Om ett företag inom en koncern bedriver handel uteslutande för egen och

för andra koncernföretags räkning skall, vid tillämpning av första stycket,
den handel som företaget bedriver anses vara handel för egen räkning.

3 a § Börsmedlemmar som inte står under Finansinspektionens tillsyn eller
motsvarande tillsyn i hemlandet är skyldiga att på begäran av inspektionen
lämna uppgifter om förhållanden som rör deltagandet i handeln vid börsen.
Inspektionen får förelägga en sådan börsmedlem att lämna de begärda upp-
gifterna.

4 § En börs skall övervaka att medlemmarna följer de krav som gäller för
medlemskap i börsen.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får

meddela närmare föreskrifter om övervakningen av medlemmarna vid en
börs.

4 kap.

1 § Vid en börs får notering av och handel med alla slags finansiella instru-

ment ske. Notering av och handel med ett visst finansiellt instrument får
dock inte inledas förrän börsen har lämnat sitt godkännande till detta.

Fondpapper får godkännas för notering och handel genom att börsen, efter

prövning enligt 5 kap. 1 §, beslutar om inregistrering av fondpapperen. För
fondpapper som inte är föremål för inregistrering får sådant godkännande
lämnas endast om prövning har skett enligt 6 kap. 1 §.

Optioner och terminer får godkännas för notering och handel bara om

1. det förekommer en betydande handel med tillförlitlig kurssättning i den

eller de tillgångar som optionen eller terminen grundas på, eller

2. det av ett prospekt enligt 5 kap. 5 § denna lag eller 2 kap. 1 § första

stycket lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument framgår att

handel enligt 1 avses ske inom sex månader från offentliggörandet av pro-
spektet.

Om det finns särskilda skäl får Finansinspektionen medge att optioner och

terminer godkänns för notering och handel även i andra fall än som anges i
tredje stycket. En förutsättning för sådant medgivande är att det finns en till-
förlitlig prissättning på den eller de tillgångar som optionen eller terminen
grundas på eller, om optionen eller terminen grundas på ett eller flera index,
att dessa är tillförlitliga.

1 a § Fondpapper som har getts ut av ett företag som har auktorisation som

börs får inte inregistreras eller noteras vid den börsen.

Handelsregler och marknadsövervakning

2 § En börs skall ha ändamålsenliga regler för hur handeln vid börsen skall
gå till.

Börsen skall övervaka handeln och kursbildningen vid börsen och se till

att handeln sker i överensstämmelse med denna lag och andra författningar
samt med god sed på värdepappersmarknaden.

562

background image

Börsen är skyldig att på begäran av Finansinspektionen ge inspektionen

terminalåtkomst till sitt system för övervakningen av handeln och kursbild-
ningen.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får

meddela närmare föreskrifter om övervakningen av handeln och kursbild-
ningen vid en börs.

Disciplinnämnd

8 § En börs skall ha en disciplinnämnd med uppgift att handlägga ärenden
om medlemmars och emittenters överträdelser av de regler som gäller vid
börsen (disciplinärenden).

Gäller ärendet ett företag som har ett kvalificerat innehav i börsen är disci-

plinnämnden skyldig att pröva ärendet, om Finansinspektionen begär det.

Om det finns särskilda skäl, får Finansinspektionen besluta att en börs inte

behöver ha en disciplinnämnd.

9 § En disciplinnämnd skall bestå av en ordförande, en vice ordförande
och minst tre övriga ledamöter. Ordföranden och vice ordföranden skall vara
lagfarna och erfarna som domare. Av övriga ledamöter skall minst två vara
väl insatta i förhållandena på värdepappersmarknaden.

I disciplinnämnden får inte ingå personer som har anställning i börsen el-

ler i ett företag som har ett kvalificerat innehav i börsen. I nämnden får inte
heller ingå personer som har ett kvalificerat och stadigvarande uppdrag för
börsen eller för ett företag som har ett kvalificerat innehav i börsen.

10 § För ledamöterna i en disciplinnämnd skall vad som sägs i 11 och

12 §§ förvaltningslagen (1986:223) om jäv gälla i tillämpliga delar.

11 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektio-

nen får meddela närmare föreskrifter om disciplinnämnd och handlägg-
ningen av disciplinärenden.

5 kap.

3 § Den som har gett ut fondpapper som har inregistrerats vid en börs skall

1. fortlöpande informera börsen om sin verksamhet,

2. i övrigt lämna börsen de upplysningar som den behöver för att kunna

fullgöra sina uppgifter enligt denna lag och andra författningar samt

3. offentliggöra de upplysningar om verksamheten och fondpapperen som

är av betydelse för bedömning av kursvärdet på fondpapperen.

Om ett företag som har ett kvalificerat innehav i en börs har gett ut fond-

papper som har inregistrerats vid börsen, skall börsen omedelbart vidarebe-
fordra information enligt första stycket till Finansinspektionen.

6 kap.

2 § Den som har gett ut fondpapper som har noterats med stöd av 1 § skall

1. fortlöpande informera börsen om sin verksamhet,

563

SFS 1998:261

background image

SFS 1998:261

2. i övrigt lämna börsen de upplysningar som den behöver för att kunna

fullgöra sina uppgifter enligt denna lag och andra författningar samt

3. offentliggöra de upplysningar om verksamheten och fondpapperen som

är av betydelse för bedömning av kursvärdet på fondpapperen.

Om ett företag som har ett kvalificerat innehav i en börs har gett ut fond-

papper som har noterats vid börsen, skall börsen omedelbart vidarebefordra
information enligt första stycket till Finansinspektionen.

7 kap.

2 § Bestämmelserna för börs i 2, 4 och 6 kap. skall, med i andra stycket an-
givna undantag, tillämpas även i fråga om auktoriserad marknadsplats.

För auktoriserad marknadsplats gäller inte bestämmelserna i 2 kap. 1 §

om sundhetskrav, i 2 kap. 6 § om styrelses storlek och verkställande direktör,
i 4 kap. 1 § andra stycket såvitt avser inregistrering av fondpapper, i 4 kap.
3 § om kursnotering och information, i 4 kap. 4 § om rapportering av avslut
och i 4 kap. 8-11 §§ om disciplinnämnd.

2 a §4 En auktoriserad marknadsplats är skyldig att låta värdepappersinsti-
tut som har tillstånd att driva värdepappersrörelse enligt 1 kap. 3 § 1, 2 eller
3 lagen (1991:981) om värdepappersrörelse och utländska företag som i sitt
hemland får driva sådan verksamhet och som där står under betryggande till-
syn av myndighet eller annat behörigt organ delta i handeln vid marknads-
platsen, om de uppfyller av marknadsplatsen uppställda krav.

8 kap.

2 § Tillstånd för ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening
att driva clearingverksamhet får meddelas endast om

1. bolagsordningen eller stadgarna inte strider mot denna lag eller någon

annan författning,

2. den planerade verksamheten kan antas komma att uppfylla de krav som

anges i 1 §,

3. det kan antas att den som kommer att ha ett kvalificerat innehav i företa-

get inte motverkar en sund utveckling av verksamheten i företaget och denne
även i övrigt är lämplig att utöva ett väsentligt inflytande över ledningen av
en clearingorganisation,

4. den som avses ingå i företagets styrelse eller vara verkställande direktör

eller dennes ställföreträdare har tillräcklig insikt och erfarenhet för att delta i
ledningen av en clearingorganisation och även i övrigt är lämplig för en så-
dan uppgift, och

5. företaget uppfyller de villkor i övrigt som anges i denna lag.
Tillstånd att driva clearingverksamhet får inte meddelas, om det kan antas

att någon som i väsentlig mån har åsidosatt sina skyldigheter i näringsverk-
samhet eller i andra ekonomiska angelägenheter eller gjort sig skyldig till
allvarlig brottslighet kommer att ha ett kvalificerat innehav i företaget.

4

Senaste lydelse 1994:2017.

564

background image

6 §5 En clearingorganisation får som medlemmar ha Riksbanken och Riks-
gäldskontoret samt juridiska personer som har en betryggande kapitalstyrka,
ändamålsenlig organisation av verksamheten, nödvändiga riskhanteringsru-
tiner, säkra tekniska system och i övrigt är lämpliga att delta i clearingverk-
samheten hos organisationen.

7 §6 En clearingmedlem får delta i clearing verksamheten för egen räkning.
En clearingorganisation får medge svenska och utländska clearingorganisa-
tioner eller centrala värdepappersförvarare samt Riksbanken och sådana in-
stitut och företag som avses i 3 kap. 1 a § 1 och 2 rätt att delta i clearing verk-
samheten för annans räkning.

Om ett företag inom en koncern deltar i clearingverksamhet uteslutande

för egen och för andra koncernföretags räkning skall, vid tillämpning av för-
sta stycket, deltagandet i clearingverksamhet anses vara för egen räkning.

11 kap.

1 a § Ett företag som har ett kvalificerat innehav i en börs och samtidigt är

medlem vid börsen eller har gett ut fondpapper som är inregistrerade eller
noterade vid börsen skall lämna Finansinspektionen de upplysningar om sin
verksamhet som inspektionen begär. Inspektionen får förelägga ett sådant fö-
retag att lämna de begärda uppgifterna.

Ägarprövning

2 a § Ett direkt eller indirekt förvärv av aktier eller andelar i ett företag,
som medför att förvärvarens sammanlagda innehav utgör ett kvalificerat
innehav, får ske bara efter tillstånd av Finansinspektionen. Detsamma gäller
ett förvärv som innebär att ett kvalificerat innehav ökas så att det uppgår till
eller överstiger 20, 33 eller 50 procent av kapitalet eller röstetalet för samt-
liga aktier eller andelar eller så att företaget blir ett dotterföretag.

Tillstånd enligt första stycket skall ha meddelats före förvärvet. Om för-

värvet har gjorts genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller på an-
nat liknande sätt, krävs i stället tillstånd för att förvärvaren skall få behålla
de aktier eller andelar som erhållits. Förvärvaren skall ansöka om sådant till-
stånd inom sex månader efter det att aktierna eller andelarna erhållits.

2 b § Tillstånd skall ges till förvärv som avses i 2 a §, om det kan antas att
förvärvaren inte kommer att motverka en sund utveckling av företagets verk-
samhet och om förvärvaren även i övrigt är lämplig att utöva ett väsentligt
inflytande över ledningen av företaget. Tillstånd får inte ges, om förvärvaren
i väsentlig mån har åsidosatt skyldigheter i näringsverksamhet eller i andra
ekonomiska angelägenheter eller gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet.

Finansinspektionen får föreskriva en viss tid inom vilken ett förvärv skall

genomföras.

Finansinspektionen skall meddela beslut i ett ärende enligt denna paragraf

inom tre månader från det att ansökan om tillstånd gjordes.

565

SFS 1998:261

5

Senaste lydelse 1996:180.

6

Senaste lydelse 1996:180.

background image

SFS 1998:261

2 c § Den som avser att avyttra ett kvalificerat innehav eller en så stor del
av ett kvalificerat innehav att innehavet därigenom kommer att understiga
någon av de gränser som anges i 2 a § skall underrätta Finansinspektionen
om detta.

2 d § När ett företag får kännedom om att aktier eller andelar i företaget
blivit föremål för ett sådant förvärv som avses i 2 a § eller för en sådan avytt-
ring som avses i 2 c §, skall företaget snarast anmäla förvärvet eller avytt-
ringen till Finansinspektionen.

Ett företag skall årligen till Finansinspektionen anmäla namnen på de ak-

tie- eller andelsägare som har ett kvalificerat innehav av aktier eller andelar i
företaget samt storleken på innehaven.

2 e § Om en juridisk person har ett kvalificerat innehav i ett företag, och
ändringar sker i den juridiska personens ledning, skall ändringarna snarast
anmälas till Finansinspektionen.

2 f § Om den som har ett kvalificerat innehav av aktier eller andelar utövar
eller kan antas komma att utöva sitt inflytande på ett sätt som motverkar en

sund utveckling av verksamheten i företaget, får Finansinspektionen besluta
att denne vid stämman inte får företräda fler aktier eller andelar än som mot-
svarar ett innehav som inte är kvalificerat. Detsamma gäller, om en sådan
innehavare i väsentlig mån har åsidosatt skyldigheter i näringsverksamhet el-
ler i andra ekonomiska angelägenheter eller gjort sig skyldig till allvarlig
brottslighet.

Om den som har ett kvalificerat innehav av aktier eller andelar har under-

låtit att ansöka om tillstånd till ett förvärv som avses i 2 a §, får inspektionen
besluta att denne vid stämman inte får företräda aktierna eller andelarna till
den del de omfattas av ett krav på tillstånd.

Om någon i strid med ett beslut av inspektionen har ett kvalificerat inne-

hav av aktier eller andelar, får innehavaren inte företräda aktierna eller ande-
larna vid stämman till den del innehavet står i strid med beslutet.

2 g § Finansinspektionen får förelägga en ägare som avses i 2 f § första
stycket att avyttra så stor del av aktierna eller andelarna att innehavet däref-
ter inte är kvalificerat. En ägare som avses i 2 f § andra eller tredje stycket
får föreläggas att avyttra så stor del av aktierna eller andelarna att innehavet
inte står i strid med inspektionens beslut.

Aktier eller andelar som omfattas av ett förbud enligt 2 f § eller ett före-

läggande enligt första stycket skall inte medräknas när det fordras samtycke
av ägare till en viss del av aktierna eller andelarna i företaget för att ett beslut
skall bli giltigt eller en befogenhet skall få utövas, såvida det inte har förord-
nats en förvaltare enligt 2 h §.

2 h § Om det finns särskilda skäl får Finansinspektionen begära att tings-
rätten förordnar en person att som förvaltare företräda sådana aktier eller an-
delar som enligt 2 f § inte får företrädas av ägaren. Sådan ansökan prövas av
tingsrätten i den ort där ägaren har sitt hemvist, eller om ägaren inte har
hemvist i Sverige, av Stockholms tingsrätt. Som förvaltare får förordnas en-
dast den som är lämplig för uppdraget.

566

background image

En förvaltare har rätt till skälig ersättning för arbete och utlägg. Ersätt-

ningen skall betalas av ägaren till aktierna eller andelarna och skall på begä-
ran förskotteras av företaget. Om den betalningsskyldige inte godtar förval-
tarens anspråk, fastställs ersättningen av tingsrätten.

7 § Auktorisation eller tillstånd som enligt denna lag har lämnats ett före-
tag skall återkallas av Finansinspektionen om

1. företaget genom att överträda denna lag eller någon föreskrift som har

meddelats med stöd av lagen eller på annat sätt visat sig olämpligt att utöva
sådan verksamhet som auktorisationen eller tillståndet avser,

2. företaget inte bedriver sådan verksamhet som auktorisationen eller till-

ståndet avser,

3. såvitt avser svenskt aktiebolag, bolagets egna kapital understiger två

tredjedelar av det registrerade aktiekapitalet och bristen inte har täckts inom
tre månader från det att den blev känd för bolaget, eller

4. någon som ingår i företagets styrelse eller är verkställande direktör eller

dennes ställföreträdare inte uppfyller de krav som anges i 2 kap. 2 § första
stycket 4 eller 8 kap. 2 § första stycket 4.

Om det är tillräckligt får inspektionen i de fall som anges i första stycket 1

meddela varning i stället för att återkalla auktorisationen eller tillståndet.

Vid tillämpning av första stycket 3 skall det egna kapitalet beräknas enligt

13 kap. 2 § tredje stycket aktiebolagslagen (1975:1385).

I fall som avses i första stycket 4 får auktorisationen eller tillståndet åter-

kallas bara om Finansinspektionen först invänt mot att personen ingår i sty-
relsen eller är verkställande direktör eller dennes ställföreträdare och om han
eller hon, efter en av inspektionen bestämd tid av högst tre månader, fortfa-
rande finns kvar i styrelsen eller är verkställande direktör eller dennes ställ-
företrädare.

Vid återkallelse av ett tillstånd att driva clearingverksamhet får inspektio-

nen besluta om hur rörelsen skall avvecklas.

Ett beslut om återkallelse av tillstånd att driva clearingverksamhet får för-

enas med förbud att fortsätta verksamheten.

10 §7 Om Finansinspektionen meddelar föreläggande eller förbud enligt
3 kap. 3 a §, 8 kap. 10 § eller 11 kap. 1 a eller 6-8 §§ denna lag får inspek-

tionen förelägga vite.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998.

På regeringens vägnar

ERIK ÅSBRINK

Göran Haag
(Finansdepartementet)

7

Senaste lydelse 1996:180.

567

SFS 1998:261

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.