SFS 1999:224 Lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag / SFS 1999:224 Lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker
990224.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft115{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft116{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft117{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft31{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft33{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft34{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft35{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft41{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft42{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft43{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft44{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft45{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:0px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:-17px;left:5px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:-12px;left:11px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft115"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker;</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:15px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:248px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 15 april 1999.</p> <p style="position:absolute;top:284px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:282px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:284px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs i fr�ga om lagen (1995:1570) om</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">medlemsbanker</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:319px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>dels</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:319px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft11"> att 2 kap. 3 � skall upph�ra att g�lla,</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:337px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>dels</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:337px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft11"> att 1 kap. 4 �, 2 kap. 2 �, 6 kap. 3, 4 och 14 �� samt 10 kap. 5 � skall</p> <p style="position:absolute;top:354px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:399px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>1 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:425px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:425px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft11">Varje medlem skall betala insats i medlemsbanken i enlighet med vad</p> <p style="position:absolute;top:443px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">som f�reskrivs i stadgarna. Betalningen skall alltid fullg�ras i pengar.</p> <p style="position:absolute;top:460px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">En medlemsbank skall n�r bankens r�relse p�b�rjas ha ett bundet eget ka-</p> <p style="position:absolute;top:478px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft116">pital som vid tidpunkten f�r beslut om oktroj motsvarar minst fem miljoner<br/>ecu. I 5 kap. 4 � 5 lagen (1995:1559) om �rsredovisning i kreditinstitut och<br/>v�rdepappersbolag finns best�mmelser om vad som utg�r bundet eget kapi-<br/>tal.</p> <p style="position:absolute;top:548px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Om balansomslutningen i den planerade verksamheten kan ber�knas</p> <p style="position:absolute;top:566px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft116">uppg� till h�gst etthundra miljoner kronor, f�r bolaget medges att ha l�gre<br/>bundet eget kapital �n det som anges i andra stycket, dock l�gst motsvarande<br/>en miljon ecu. Fr�gor om s�dant medgivande pr�vas av Finansinspektionen.<br/>�renden som �r av principiell betydelse eller av s�rskild vikt pr�vas dock av<br/>regeringen. </p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:682px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>2 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:707px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:706px;left:103px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:707px;left:122px;white-space:nowrap" class="ft11">Medlemsbankens stadgar skall stadf�stas. Till ans�kan om stadf�s-</p> <p style="position:absolute;top:725px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">telse skall en plan f�r verksamheten fogas.</p> <p style="position:absolute;top:743px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Ans�kan om oktroj och stadf�stelse av stadgar pr�vas av Finansinspek-</p> <p style="position:absolute;top:760px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft116">tionen. �renden som �r av principiell betydelse eller av s�rskild vikt pr�vas<br/>dock av regeringen. </p> <p style="position:absolute;top:796px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Vid behandlingen av en ans�kan om stadf�stelse av stadgar pr�vas dels att</p> <p style="position:absolute;top:813px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft116">stadgarna �verensst�mmer med denna lag, bankr�relselagen (1987:617) och<br/>andra f�rfattningar samt dels om och i vad m�n det beh�vs s�rskilda best�m-<br/>melser med h�nsyn till omfattningen och arten av medlemsbankens verk-<br/>samhet.</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:906px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft111">1</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft112"> </p> <p style="position:absolute;top:908px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft113">Prop. 1997/98:186, bet. 1998/99:FiU14, rskr. 1998/99:130.</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft111">2</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft112"> </p> <p style="position:absolute;top:921px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft113">Senaste lydelse 1996:749.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>SFS 1999:224</b></p> <p style="position:absolute;top:201px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft117">Utkom fr�n trycket<br/>den 4 maj 1999</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:89px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 1999:224</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:92px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft25">Stadgarna skall stadf�stas och oktroj beviljas, om<br/>1. den planerade r�relsen kan antas komma att uppfylla kraven p� en sund</p> <p style="position:absolute;top:86px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">bankverksamhet,</p> <p style="position:absolute;top:104px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">2. det kan antas att de som kommer att �ga ett s�dant kvalificerat innehav i</p> <p style="position:absolute;top:121px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft25">banken som avses i 1 kap. 3 � f�rsta stycket 2 bankr�relselagen inte kommer<br/>att motverka en sund utveckling av verksamheten i banken och �ven i �vrigt<br/>�r l�mpliga att ut�va ett v�sentligt inflytande �ver ledningen av en bank, och</p> <p style="position:absolute;top:174px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">3. de som avses ing� i bankens styrelse har de insikter och den erfarenhet</p> <p style="position:absolute;top:192px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft25">som m�ste kr�vas av den som deltar i ledningen av en bank och �ven i �vrigt<br/>�r l�mpliga f�r en s�dan uppgift.</p> <p style="position:absolute;top:227px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">Stadgarna f�r inte stadf�stas och oktroj inte beviljas, om det kan antas att</p> <p style="position:absolute;top:245px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft25">n�gon som i v�sentlig m�n har �sidosatt sina skyldigheter i n�ringsverk-<br/>samhet eller i andra ekonomiska angel�genheter eller gjort sig skyldig till<br/>allvarlig brottslighet kommer att ha ett s�dant innehav i bolaget som avses i<br/>1 kap. 3 � f�rsta stycket 2 bankr�relselagen.</p> <p style="position:absolute;top:316px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">Om banken kommer att ha s�dana n�ra f�rbindelser som avses i 1 kap. 3 �</p> <p style="position:absolute;top:333px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft25">andra och tredje styckena bankr�relselagen med n�gon annan, f�r stadgarna<br/>stadf�stas och oktroj beviljas endast om f�rbindelserna inte hindrar en effek-<br/>tiv tillsyn av banken.</p> <p style="position:absolute;top:386px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">Om stadgarna �ndras skall �ven �ndringen stadf�stas. D�rvid g�ller</p> <p style="position:absolute;top:404px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">andrafj�rde styckena i tilll�mpliga delar.</p> <p style="position:absolute;top:422px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">Oktroj f�r inte v�gras p� den grunden att det inte beh�vs n�gon ytterligare</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">bank.</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:96px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:484px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>6 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:510px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:104px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:510px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft21">Minst h�lften av styrelseledam�terna skall vara bosatta inom Euro-</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft25">peiska ekonomiska samarbetsomr�det, om inte n�got annat till�ts i s�rskilda<br/>fall. Fr�gor om s�dant tillst�nd pr�vas av Finansinspektionen. �renden som<br/>�r av principiell betydelse eller av synnerlig vikt pr�vas dock av regeringen.<br/>Den som �r under�rig eller i konkurs eller som har f�rvaltare enligt 11 kap.<br/>7 � f�r�ldrabalken kan inte vara styrelseledamot. Att detsamma g�ller den<br/>som �r underkastad n�ringsf�rbud f�ljer av 6 � lagen (1986:436) om n�-<br/>ringsf�rbud.</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">Styrelseledam�terna skall vara medlemmar i medlemsbanken, om inte</p> <p style="position:absolute;top:669px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft25">stadgarna i s�rskilt angivna fall till�ter annat. Den som enligt lag �r st�ll-<br/>f�retr�dare f�r en medlem eller, om en juridisk person �r medlem, den som<br/>�r ledamot av styrelsen f�r den juridiska personen eller del�gare i denna f�r<br/>dock vara styrelseledamot utan att vara medlem i banken, �ven om stadgarna<br/>saknar f�reskrift om det.</p> <p style="position:absolute;top:757px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">Best�mmelserna i andra stycket g�ller inte arbetstagarrepresentanter som</p> <p style="position:absolute;top:775px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft25">har utsetts enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation f�r de privat-<br/>anst�llda.</p> <p style="position:absolute;top:810px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">Av styrelseledam�terna f�r h�gst en f�r varje p�b�rjat femtal vara anst�lld</p> <p style="position:absolute;top:828px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft25">i medlemsbanken. Vid denna ber�kning skall h�nsyn inte tas till arbetstagar-<br/>representanter som har utsetts enligt lagen om styrelserepresentation f�r de<br/>privatanst�llda.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:108px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:898px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:898px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft21">Styrelsen skall utse en eller, om det beh�vs, flera verkst�llande direk-</p> <p style="position:absolute;top:916px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">t�rer att under styrelsens inseende leda verksamheten i banken. Styrelsen f�r</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:658px;white-space:nowrap" class="ft31">3</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft32"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:550px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>SFS 1999:224</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft35">�ven utse st�llf�retr�dare f�r verkst�llande direkt�r. Om n�gon annan �n en<br/>styrelseledamot utses till verkst�llande direkt�r, skall han ing� som ledamot<br/>i styrelsen. Om n�gon annan �n en styrelseledamot eller en styrelsesuppleant<br/>utses till st�llf�retr�dare f�r verkst�llande direkt�r, skall han ing� som supp-<br/>leant i styrelsen. Verkst�llande direkt�r skall vara bosatt inom Europeiska<br/>ekonomiska samarbetsomr�det, om inte n�got annat till�ts i s�rskilda fall.<br/>Fr�gor om s�dant tillst�nd pr�vas av Finansinspektionen. �renden som �r av<br/>principiell betydelse eller av synnerlig vikt pr�vas dock av regeringen. </p> <p style="position:absolute;top:192px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft31">Vad som s�gs i denna lag om verkst�llande direkt�r skall i till�mpliga de-</p> <p style="position:absolute;top:210px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft31">lar g�lla ocks� f�r st�llf�retr�dare f�r verkst�llande direkt�r.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:128px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>14 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:131px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:245px;left:125px;white-space:nowrap" class="ft31">Styrelsen f�retr�der medlemsbanken och tecknar dess firma.</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft31">Styrelsen kan bemyndiga en styrelseledamot eller n�gon annan att f�re-</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft35">tr�da medlemsbanken och teckna dess firma, om inte ett f�rbud mot s�dant<br/>bemyndigande har tagits in i stadgarna. Minst en av dem som bemyndigas<br/>att f�retr�da banken och teckna dess firma skall vara bosatt inom Europeiska<br/>ekonomiska samarbetsomr�det, om inte n�got annat till�ts i s�rskilda fall.<br/>Fr�gor om s�dant tillst�nd pr�vas av Finansinspektionen. �renden som �r av<br/>principiell betydelse eller av synnerlig vikt pr�vas dock av regeringen. I �v-<br/>rigt g�ller i fr�ga om den som inte �r styrelseledamot vad som s�gs i 3 � f�r-<br/>sta och andra styckena och 13 � om styrelseledamot.</p> <p style="position:absolute;top:422px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft31">R�tten att teckna medlemsbankens firma f�r ut�vas endast av tv� eller</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft31">flera personer i f�rening. Ingen annan inskr�nkning f�r registreras.</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft31">Styrelsen kan n�r som helst �terkalla ett bemyndigande som avses i andra</p> <p style="position:absolute;top:474px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft31">stycket.</p> <p style="position:absolute;top:492px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft31">Om medlemsbanken inte har n�gon beh�rig st�llf�retr�dare som �r bosatt</p> <p style="position:absolute;top:510px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft35">i Sverige, skall styrelsen bemyndiga en person som �r bosatt h�r att p� ban-<br/>kens v�gnar ta emot delgivning. Ett s�dant bemyndigande f�r inte l�mnas till<br/>n�gon som �r under�rig eller har f�rvaltare enligt 11 kap. 7 � f�r�ldrabalken.</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft32"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:590px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>10 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:140px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:616px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:143px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:616px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft31">Senast tv� m�nader efter det att avtalet om fusion har registrerats skall</p> <p style="position:absolute;top:633px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft35">s�v�l �verl�tande som �vertagande medlemsbanker ans�ka om tillst�nd att<br/>verkst�lla avtalet. Fr�gor om s�dant tillst�nd pr�vas av Finansinspektionen.<br/>�renden som �r av principiell betydelse eller av s�rskild vikt pr�vas dock av<br/>regeringen. Tillst�nd att verkst�lla fusionsavtalet skall meddelas, om fusio-<br/>nen kan anses f�renlig med deras intressen, som �r ins�ttare i de ber�rda<br/>bankerna eller i �vrigt har fordringar p� dessa banker, samt om fusionen<br/>framst�r som �ndam�lsenlig fr�n allm�n synpunkt.</p> <p style="position:absolute;top:757px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft31">N�r beslut om s�dant tillst�nd som avses i f�rsta stycket meddelas skall</p> <p style="position:absolute;top:775px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft35">stadge�ndringar eller, i fall som avses i 2 �, den nybildade medlemsbankens<br/>stadgar stadf�stas och oktroj beviljas.</p> <p style="position:absolute;top:810px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft31">Har inte ans�kan om tillst�nd att verkst�lla fusionsavtalet gjorts inom den</p> <p style="position:absolute;top:828px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft35">i f�rsta stycket f�reskrivna tiden eller har ans�kan avslagits, skall Finans-<br/>inspektionen f�rklara att fr�gan om fusion har fallit.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:147px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft41">4</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:152px;white-space:nowrap" class="ft42"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>SFS 1999:224</b></p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:155px;white-space:nowrap" class="ft43"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:493px;white-space:nowrap" class="ft44">Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:952px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft44">Elanders Gotab, Stockholm 1999</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:69px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft45">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 maj 1999.<br/>2. Betr�ffande ans�kningar som vid utg�ngen av april m�nad 1999 har</p> <p style="position:absolute;top:105px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft45">kommit in till regeringen eller, i f�rekommande fall, Finansinspektionen<br/>skall fr�gan, huruvida det �r regeringen eller Finansinspektionen som skall<br/>pr�va ans�kningen, avg�ras enligt �ldre best�mmelser.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft41">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:211px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft41">BOSSE RINGHOLM</p> <p style="position:absolute;top:228px;left:404px;white-space:nowrap" class="ft45">G�ran Haag<br/>(Finansdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker;

utf�rdad den 15 april 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs i fr�ga om lagen (1995:1570) om

medlemsbanker

dels

att 2 kap. 3 � skall upph�ra att g�lla,

dels

att 1 kap. 4 �, 2 kap. 2 �, 6 kap. 3, 4 och 14 �� samt 10 kap. 5 � skall

ha f�ljande lydelse.

1 kap.

4 �

Varje medlem skall betala insats i medlemsbanken i enlighet med vad

som f�reskrivs i stadgarna. Betalningen skall alltid fullg�ras i pengar.

En medlemsbank skall n�r bankens r�relse p�b�rjas ha ett bundet eget ka-

pital som vid tidpunkten f�r beslut om oktroj motsvarar minst fem miljoner
ecu. I 5 kap. 4 � 5 lagen (1995:1559) om �rsredovisning i kreditinstitut och
v�rdepappersbolag finns best�mmelser om vad som utg�r bundet eget kapi-
tal.

Om balansomslutningen i den planerade verksamheten kan ber�knas

uppg� till h�gst etthundra miljoner kronor, f�r bolaget medges att ha l�gre
bundet eget kapital �n det som anges i andra stycket, dock l�gst motsvarande
en miljon ecu. Fr�gor om s�dant medgivande pr�vas av Finansinspektionen.
�renden som �r av principiell betydelse eller av s�rskild vikt pr�vas dock av
regeringen.

2 kap.

2 �

2

Medlemsbankens stadgar skall stadf�stas. Till ans�kan om stadf�s-

telse skall en plan f�r verksamheten fogas.

Ans�kan om oktroj och stadf�stelse av stadgar pr�vas av Finansinspek-

tionen. �renden som �r av principiell betydelse eller av s�rskild vikt pr�vas
dock av regeringen.

Vid behandlingen av en ans�kan om stadf�stelse av stadgar pr�vas dels att

stadgarna �verensst�mmer med denna lag, bankr�relselagen (1987:617) och
andra f�rfattningar samt dels om och i vad m�n det beh�vs s�rskilda best�m-
melser med h�nsyn till omfattningen och arten av medlemsbankens verk-
samhet.

1

Prop. 1997/98:186, bet. 1998/99:FiU14, rskr. 1998/99:130.

2

Senaste lydelse 1996:749.

SFS 1999:224

Utkom fr�n trycket
den 4 maj 1999

background image

2

SFS 1999:224

Stadgarna skall stadf�stas och oktroj beviljas, om
1. den planerade r�relsen kan antas komma att uppfylla kraven p� en sund

bankverksamhet,

2. det kan antas att de som kommer att �ga ett s�dant kvalificerat innehav i

banken som avses i 1 kap. 3 � f�rsta stycket 2 bankr�relselagen inte kommer
att motverka en sund utveckling av verksamheten i banken och �ven i �vrigt
�r l�mpliga att ut�va ett v�sentligt inflytande �ver ledningen av en bank, och

3. de som avses ing� i bankens styrelse har de insikter och den erfarenhet

som m�ste kr�vas av den som deltar i ledningen av en bank och �ven i �vrigt
�r l�mpliga f�r en s�dan uppgift.

Stadgarna f�r inte stadf�stas och oktroj inte beviljas, om det kan antas att

n�gon som i v�sentlig m�n har �sidosatt sina skyldigheter i n�ringsverk-
samhet eller i andra ekonomiska angel�genheter eller gjort sig skyldig till
allvarlig brottslighet kommer att ha ett s�dant innehav i bolaget som avses i
1 kap. 3 � f�rsta stycket 2 bankr�relselagen.

Om banken kommer att ha s�dana n�ra f�rbindelser som avses i 1 kap. 3 �

andra och tredje styckena bankr�relselagen med n�gon annan, f�r stadgarna
stadf�stas och oktroj beviljas endast om f�rbindelserna inte hindrar en effek-
tiv tillsyn av banken.

Om stadgarna �ndras skall �ven �ndringen stadf�stas. D�rvid g�ller

andrafj�rde styckena i tilll�mpliga delar.

Oktroj f�r inte v�gras p� den grunden att det inte beh�vs n�gon ytterligare

bank.

6 kap.

3 �

Minst h�lften av styrelseledam�terna skall vara bosatta inom Euro-

peiska ekonomiska samarbetsomr�det, om inte n�got annat till�ts i s�rskilda
fall. Fr�gor om s�dant tillst�nd pr�vas av Finansinspektionen. �renden som
�r av principiell betydelse eller av synnerlig vikt pr�vas dock av regeringen.
Den som �r under�rig eller i konkurs eller som har f�rvaltare enligt 11 kap.
7 � f�r�ldrabalken kan inte vara styrelseledamot. Att detsamma g�ller den
som �r underkastad n�ringsf�rbud f�ljer av 6 � lagen (1986:436) om n�-
ringsf�rbud.

Styrelseledam�terna skall vara medlemmar i medlemsbanken, om inte

stadgarna i s�rskilt angivna fall till�ter annat. Den som enligt lag �r st�ll-
f�retr�dare f�r en medlem eller, om en juridisk person �r medlem, den som
�r ledamot av styrelsen f�r den juridiska personen eller del�gare i denna f�r
dock vara styrelseledamot utan att vara medlem i banken, �ven om stadgarna
saknar f�reskrift om det.

Best�mmelserna i andra stycket g�ller inte arbetstagarrepresentanter som

har utsetts enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation f�r de privat-
anst�llda.

Av styrelseledam�terna f�r h�gst en f�r varje p�b�rjat femtal vara anst�lld

i medlemsbanken. Vid denna ber�kning skall h�nsyn inte tas till arbetstagar-
representanter som har utsetts enligt lagen om styrelserepresentation f�r de
privatanst�llda.

4 �

Styrelsen skall utse en eller, om det beh�vs, flera verkst�llande direk-

t�rer att under styrelsens inseende leda verksamheten i banken. Styrelsen f�r

background image

3

SFS 1999:224

�ven utse st�llf�retr�dare f�r verkst�llande direkt�r. Om n�gon annan �n en
styrelseledamot utses till verkst�llande direkt�r, skall han ing� som ledamot
i styrelsen. Om n�gon annan �n en styrelseledamot eller en styrelsesuppleant
utses till st�llf�retr�dare f�r verkst�llande direkt�r, skall han ing� som supp-
leant i styrelsen. Verkst�llande direkt�r skall vara bosatt inom Europeiska
ekonomiska samarbetsomr�det, om inte n�got annat till�ts i s�rskilda fall.
Fr�gor om s�dant tillst�nd pr�vas av Finansinspektionen. �renden som �r av
principiell betydelse eller av synnerlig vikt pr�vas dock av regeringen.

Vad som s�gs i denna lag om verkst�llande direkt�r skall i till�mpliga de-

lar g�lla ocks� f�r st�llf�retr�dare f�r verkst�llande direkt�r.

14 �

Styrelsen f�retr�der medlemsbanken och tecknar dess firma.

Styrelsen kan bemyndiga en styrelseledamot eller n�gon annan att f�re-

tr�da medlemsbanken och teckna dess firma, om inte ett f�rbud mot s�dant
bemyndigande har tagits in i stadgarna. Minst en av dem som bemyndigas
att f�retr�da banken och teckna dess firma skall vara bosatt inom Europeiska
ekonomiska samarbetsomr�det, om inte n�got annat till�ts i s�rskilda fall.
Fr�gor om s�dant tillst�nd pr�vas av Finansinspektionen. �renden som �r av
principiell betydelse eller av synnerlig vikt pr�vas dock av regeringen. I �v-
rigt g�ller i fr�ga om den som inte �r styrelseledamot vad som s�gs i 3 � f�r-
sta och andra styckena och 13 � om styrelseledamot.

R�tten att teckna medlemsbankens firma f�r ut�vas endast av tv� eller

flera personer i f�rening. Ingen annan inskr�nkning f�r registreras.

Styrelsen kan n�r som helst �terkalla ett bemyndigande som avses i andra

stycket.

Om medlemsbanken inte har n�gon beh�rig st�llf�retr�dare som �r bosatt

i Sverige, skall styrelsen bemyndiga en person som �r bosatt h�r att p� ban-
kens v�gnar ta emot delgivning. Ett s�dant bemyndigande f�r inte l�mnas till
n�gon som �r under�rig eller har f�rvaltare enligt 11 kap. 7 � f�r�ldrabalken.

10 kap.

5 �

Senast tv� m�nader efter det att avtalet om fusion har registrerats skall

s�v�l �verl�tande som �vertagande medlemsbanker ans�ka om tillst�nd att
verkst�lla avtalet. Fr�gor om s�dant tillst�nd pr�vas av Finansinspektionen.
�renden som �r av principiell betydelse eller av s�rskild vikt pr�vas dock av
regeringen. Tillst�nd att verkst�lla fusionsavtalet skall meddelas, om fusio-
nen kan anses f�renlig med deras intressen, som �r ins�ttare i de ber�rda
bankerna eller i �vrigt har fordringar p� dessa banker, samt om fusionen
framst�r som �ndam�lsenlig fr�n allm�n synpunkt.

N�r beslut om s�dant tillst�nd som avses i f�rsta stycket meddelas skall

stadge�ndringar eller, i fall som avses i 2 �, den nybildade medlemsbankens
stadgar stadf�stas och oktroj beviljas.

Har inte ans�kan om tillst�nd att verkst�lla fusionsavtalet gjorts inom den

i f�rsta stycket f�reskrivna tiden eller har ans�kan avslagits, skall Finans-
inspektionen f�rklara att fr�gan om fusion har fallit.

background image

4

SFS 1999:224

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 maj 1999.
2. Betr�ffande ans�kningar som vid utg�ngen av april m�nad 1999 har

kommit in till regeringen eller, i f�rekommande fall, Finansinspektionen
skall fr�gan, huruvida det �r regeringen eller Finansinspektionen som skall
pr�va ans�kningen, avg�ras enligt �ldre best�mmelser.

P� regeringens v�gnar

BOSSE RINGHOLM

G�ran Haag
(Finansdepartementet)

;
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.