SFS 1999:912 Lag om ändring i sparbankslagen (1987:619)

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag / SFS 1999:912 Lag om ändring i sparbankslagen (1987:619)
990912.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i sparbankslagen (1987:619);

utfärdad den 25 november 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 kap. 2 § och 4 kap. 2 § spar-

bankslagen (1987:619)

2

skall ha följande lydelse.

2 kap.

2 §

Stiftarna anger villkoren för sparbankens bildande. När en sparbank

bildas skall till en grundfond avsättas ett belopp, vars storlek skall bestäm-
mas med hänsyn till omfattningen och beskaffenheten av den planerade rö-
relsen. Grundfonden skall betalas med pengar.

Sparbanken skall när rörelsen påbörjas ha fonder som vid tidpunkten för

beslut om oktroj motsvarar minst en miljon euro. I 5 kap. 4 § 4 lagen
(1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag finns
bestämmelser om vad som utgör fonder.

4 kap.

2 §

En huvudman får inte vara

1. underårig eller i konkurs,
2. bosatt utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte Fi-

nansinspektionen på grund av särskilda förhållanden medger det,

3. anställd i sparbanken, om inte reglementet uttryckligen medger detta,

eller

4. huvudman, styrelseledamot eller anställd i annan sparbank.
En huvudman får inte ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.
En huvudman, som utses av kommunfullmäktige eller landstingsfullmäk-

tige enligt 3 §, får inte heller vara anställd eller styrelseledamot i något annat
bankaktiebolag än FöreningsSparbanken AB (publ) eller i en medlemsbank
eller inom landshypoteks- och stadshypoteksinstitutionerna.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

1

Prop. 1998/99:129, bet. 1999/2000:FiU7, rskr. 1999/2000:46.

2

Lagen omtryckt 1996:1005.

SFS 1999:912

Utkom från trycket
den 3 december 1999

background image

2

SFS 1999:912

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Göran Haag
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.