830079.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1983:79

Utkom från trycket

den 1 m ars 1983

Lag

om ändring i konkurrenslagen (1982:729);

utfärdad den 17 februari 1983.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 28 § konkurrenslagen (1982:729)

skall ha nedan angivna lydelse.

28 § Näringsfrihetsombudsmannen får ålägga näringsidkare att tillhanda­
hålla uppgift, handling eller annat som behövs i ärende enligt denna lag.

Även i ärende om tillsyn över att ett förbud eller ett åläggande enligt lagen

åtlyds far ombudsmannen besluta om motsvarande skyldighet för den som
avses med förbudet eller åläggandet.

Samma skyldighet kan näringsfrihetsombudsmannen ålägga ock så an­

nan än den som anges i förs ta stycket, om det behövs för kontroll eller

fullständigande av vad som skall fullgöras enligt första stycket och det är

nödvändigt på grund av särskilda förhållanden.

I ett ärende som har underställts regeringens prövning enligt 7 § får det

statsråd som har till uppgift att föredra ärenden rörande konkurrensbe­

gränsningar ålägga skyldighet enligt första stycket första meningen eller
andra stycket.

Denna lag träder i kraft en vecka efter den dag, då lagen enligt uppgift på

den utkommit från tr ycket i Svensk författningssamling.

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

Staffan Sandström
(Finansdepartementet)

212

Prop. 1982/83: 77, NU 20 , rskr 137 .

¬

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.