921521.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1992:1521

om ändring i konkurrenslagen (1982:729);

utkom från trycket

den 30 december 1992

utfärdad den 17 december 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 11,12,17,20, 24-25,27-28,33

och 38�40 §§ konkurrenslagen (1982:729) skall ha följande lydelse.

11 § Om det finns förutsättningar för åtgärd enligt 3 § första stycket i ett

visst fall, som inte är av större vikt, får Konkurrensverket vid vite föreläg­

ga näringsidkaren, för godkännande omedelbart eller inom viss tidsfrist,

1. förbud att tillämpa ett visst avtal, avtalsvillkor eller annat konkur-

rensbegränsande förfarande eller att tillämpa väsentligen samma förfaran­

de som det sålunda förbjudna (förbudsföreläggande),

2. åläggande att tillhandahålla en annan näringsidkare en viss vara,

tjänst eller annan nyttighet på villkor som motsvarar vad han erbjuder

andra näringsidkare (säljföreläggande) eller

3. åläggande att eljest ändra ett av honom tillämpat konkurrensbegrän-

sande förfarande, att i samband med ett sådant förfarande uppfylla ett

visst villkor eller att lämna viss information eller vidta annan åtgärd som

motverkar förfarandet (rättelseföreläggande).

Godkänt föreläggande gäller som förbud eller åläggande som har medde­

lats av Marknadsdomstolen enligt 3 § första stycket. Ett godkännande som

sker sedan den i före läggandet utsatta tidsfristen har gått till ända är dock

utan verkan.

12 § Om det påkallas av hänsyn till en internationell överenskommelse,

kan regeringen, efter framställning av Konkurrensverket, besluta att pröv­

ning av fråga om åtgärd enligt 3 § i visst fall får ske beträffande en

konkurrensbegränsning med verkan utom landet. En sådan konkurrensbe­
gränsning skall anses ha skadlig verkan, om den strider mot överenskom­

melsen.

17 § Marknadsdomstolen handlägger ärenden enligt denna lag efter an­

sökan.

Ansökan som avser prövning enligt 2 § görs av Konkurrensverket. Be­

slutar verket för visst fall at t inte göra ansökan, får ansökan göras av en

sammanslutning av konsumenter, löntagare eller näringsidkare eller av en

näringsidkare som berörs av konkurrensbegränsningen i fråga.

20 § Så snart Konkurrensverket finner anledning att undersöka ett före­
tagsförvärv, skall verket besluta särskilt om detta. Har part i avtal om
företagsförvärv anmält förvärvet till Konkurrensverket för prövning av

fråga om förbud eller åläggande enligt 6 §, skall verket snarast besluta
antingen att undersöka förvärvet eller at t lämna det utan åtgärd såvitt
avser sådant förbud eller åläggande.

' Prop. 1992/93:62, bet. 1992/93:NU12, rskr. 1992/93:95.

3637

¬

background image

SFS 1992:1521

Om Konkurrens verket har beslutat enligt första stycket att lämna ett

anmält företagsförvärv utan åtgärd, får verket därefter ej beträffande
samma förvärv begära Marknadsdomstolens prövning av fråga om förbud
eller åläggande enl igt 6 §, såvida inte näringsidkaren har lämnat oriktig

uppgift om fö religgande sakförhållanden av väsentlig betydelse för ställ­
ningstagandet i beslutet. Har Konkurrensverket beslutat att undersöka
förvärvet och vill ver ket begära sådan prövning, skall verket senast inom

tre månader från beslutet hos domstole n göra detta, om inte partema i

avtalet om förvärvet samtycker till en förlängning av denna frist.

Marknadsdomstolen kan, om det finns synnerliga skäl, på begäran av

Konkurrensverket för viss tid, vaije gång högst en månad, förlänga frist

som gäller enligt andra stycket.

24 § Ett beslut av Marknadsdomstolen beträffande förbud eller åläggan­
de de enligt 3 §, avslutande av förhandling enligt 4 eller 5 § eller tillstånd
enligt 16 § utgör inte , hinder mot att samma fråga prövas på nytt, om
förhållandena har ändrats eller om det finns något annat särskilt skäl.

Detsamma gäller ett besl ut av Konkurrensverket i fråg a om föreläggande
enlig 11 §.

Om Marknadsdomstolen har beslutat att ej ingripa mot ett företags­

förvärv enligt 6 §, får domstolen inte ompröva frågan annat än om närings­

idkaren har lämnat oriktig uppgift om föreliggande sakförhållanden av

väsentlig betyd else för ställningstagandet i beslutet. Har regeringen vid

tillämpning av 7 § beslutat att inte fastställa ett beslut av domstolen, får

regeringen ompröva frågan endast under motsvarande förutsättning.

Har regeringen med stöd av 7 § fastställt ett beslut av Marknadsdomsto­

len om förbud eller åläggande, får regeringen pröva frågan på nytt, om det

finns anledning att upphäva eller mildra förbudet eller åläggandet därför

att detta inte längre behövs eller ej längre är lämpligt.

25 § Ansökan om Marknadsdomstolens eller regeringens omprövning
enligt 24 § görs hos domstolen av Konkurren sverket eller den mot vilk en
ett beslut om förbud eller åläggande riktar sig.

Ansökan om omprövning enligt 24 § andra stycket skall göras senast

inom ett år efter meddelan det av Marknadsdomstolens beslut eller, om
fastställelseprövning skett enligt 7 §, regeringens beslut.

Före regeringens omprövning enligt 24 § andra eller tredje stycket skall

domstolen göra en förberedande prövning av förutsättningarna för änd­

ring. Om utgången av denna skall domstolen göra anmälan till regeringen.

27 § Konkurrensverket kan, om det behövs för prövning enligt denna
lag och särskilda skäl föreligger, åläg ga en viss näringsidkare att göra
anmälan innan denne sluter avtal om företagsförvärv. En sådan anmäl­
ningsskyldighet skall gälla för viss tid, högst ett år.

28

Konkurrensverket får ålägga näringsidkare att tillhandahålla upp­

gift, handling eller annat som behövs i ärende enligt denna lag. �ven i

ärende om tillsyn över att ett förbud eller ett åläggande enligt lagen åtlyds

3638

Senaste lydelse 1983:79.

¬

background image

får verket besluta om motsvarande skyldighet för den som avses med

SFS 1992:1521

förbudet eller åläggandet,

Samma skyldighet kan Konkurrensverket ålägga också annan än den

som anges i första stycket, om det behövs för kontroll eller fullständigande
av vad som skall fullg öras enligt första stycket och det är nödvändigt på
grund av särskilda förhållanden.

I ett ärende som har underställts regeringens prövning enligt 7 § får det

statsråd som har till uppgift att föredra ärenden rörande konkurrensbe­
gränsningar ålägga skyldighet enligt första stycket första meningen eller
andra stycket.

33 § Konkurrensverket och Marknadsdomstolen får av myndighet, som

avses i lag en (1956:245) om uppgifts skyldighet rörande pris- och konkur­

rensförhållanden, begära hjälp med utredning i frågor som kan vara av

betydelse för prövning enligt denna lag.

38

Talan om utdömande av vite som förelagts med stöd av denna lag

förs vid tingsrätt av Konkurrensverket. I fråga om vite som Marknads­

domstolen har förelagt på talan av annan får talan om utdömande föras
även av denne.

39 §"* Allmänt åtal för brott mot denna lag får väckas endast efter medgi­

vande av Konkurrensverket.

40 § Mot Konkurrensverkets beslut enligt 11, 12, 17, 20, 25, 33, 38 eller
39 § får talan inte föras. Ej heller får talan föras mot beslut enligt 28 §
tredje stycket.

Beslut enligt 27 § eller 28 § första eller andra stycket får, om beslutet är

förenat med vite, överklagas hos kammarrätten genom besvär. Beslutet

skall dock gälla omedelbart, om inte annat bestäms.

Denna lag träder i kraft den I januari 1993.

På regeringens vägnar

BO LUNDGREN

' Senaste lydelse 1985:219.

"Senaste lydelse 1984:428.

Per Erik Lindeberg

(Näringsdepartementet)

3639

¬

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.