SFS 2000:88 Lag om ändring i konkurrenslagen (1993:20)

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. / SFS 2000:88 Lag om ändring i konkurrenslagen (1993:20)
000088.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i konkurrenslagen (1993:20);

utfärdad den 2 mars 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om konkurrenslagen (1993:20)

dels

att 4 och 68 §§ skall upphöra att gälla,

dels

att 34�43, 57, 60, 63 och 67 §§ samt rubrikerna närmast före 34, 37,

38, 39 och 42 §§ skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas tre nya paragrafer, 34 a, 34 b och 37 a §§,

samt närmast före 34 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Företagskoncentration

Definition av företagskoncentration

34 §

2

Med en företagskoncentration enligt denna lag avses

1. att två eller flera tidigare självständiga företag slås samman, eller
2. att antingen en eller flera personer, som redan kontrollerar minst ett fö-

retag, eller också ett eller flera företag genom förvärv av värdepapper eller
tillgångar, genom avtal eller på annat sätt direkt eller indirekt får kontroll
över ett eller flera företag eller delar därav.

Bildandet av ett gemensamt företag som på varaktig basis fyller en själv-

ständig ekonomisk enhets samtliga funktioner utgör en företagskoncentra-
tion enligt första stycket 2.

Förbud mot företagskoncentration, m.m.

34 a §

Stockholms tingsrätt får på talan av Konkurrensverket förbjuda en

företagskoncentration som omfattas av anmälningsskyldighet enligt 37 § el-
ler som har anmälts frivilligt enligt vad som anges där.

Företagskoncentrationen skall förbjudas, om
1. den skapar eller förstärker en dominerande ställning som väsentligt

hämmar eller är ägnad att väsentligt hämma förekomsten eller utvecklingen
av en effektiv konkurrens inom landet i dess helhet eller en avsevärd del av
det, och

2. ett förbud kan meddelas utan att väsentliga nationella säkerhets- eller

försörjningsintressen åsidosätts.

1

Prop. 1998/99:144, bet. 1999/2000:NU8, rskr. 1999/2000:131.

2

Senaste lydelse 1998:648.

SFS 2000:88

Utkom från trycket
den 14 mars 2000

*

SFS 2000:87�94

background image

2

SFS 2000:88

34 b §

I den utsträckning bildandet av ett gemensamt företag, som utgör en

företagskoncentration enligt 34 §, har till syfte eller får till resultat att sam-
ordna konkurrensbeteendet hos företag som förblir självständiga, skall vid
prövningen av fråga om förbud enligt 34 a § andra stycket mot en företags-
koncentration samordningen bedömas enligt 6 och 8 §§.

Ett beslut av Konkurrensverket att lämna en företagskoncentration utan

åtgärd skall även omfatta sådana begränsningar som har direkt samband med
och är nödvändiga för genomförandet av den anmälda företagskoncentratio-
nen.

Prövningen enligt första eller andra stycket skall ske enligt förfarandereg-

lerna för koncentrationsprövningen.

35 §

Ett förbud mot en företagskoncentration innebär att en rättshandling

som utgör en del i företagskoncentrationen därefter blir ogiltig. Detta gäller
dock inte sådana rättshandlingar som utgörs av förvärv som har skett på en
svensk eller utländsk börs, en auktoriserad marknadsplats eller någon annan
reglerad marknad eller genom inrop på exekutiv auktion. I sådana fall får
förvärvaren i stället åläggas att avyttra det som har förvärvats.

36 §

Om det är tillräckligt för att undanröja de skadliga effekterna av en

företagskoncentration, får en part i företagskoncentrationen i stället för för-
bud enligt 34 a § åläggas

1. att avyttra ett företag, eller en del av ett företag, eller
2. att genomföra någon annan konkurrensfrämjande åtgärd.
Ett åläggande enligt första stycket får inte vara mer långtgående än vad

som krävs för att de skadliga effekterna av konkurrensbegränsningen skall
undanröjas.

Anmälan om företagskoncentration

37 §

3

En företagskoncentration skall anmälas till Konkurrensverket om

1. de berörda företagen tillsammans har en omsättning föregående räken-

skapsår som överstiger fyra miljarder kronor och

2. minst två av de berörda företagen har en omsättning i Sverige föregå-

ende räkenskapsår som överstiger 100 miljoner kronor för vart och ett av fö-
retagen.

Om omsättningskravet enligt första stycket 1 är uppfyllt men omsätt-

ningen inte överstiger vad som anges i första stycket 2, får Konkurrensver-
ket i ett enskilt fall ålägga en part i en företagskoncentration att anmäla före-
tagskoncentrationen, när detta är påkallat av särskilda skäl. En part och
andra medverkande i en företagskoncentration har alltid rätt att frivilligt an-
mäla företagskoncentrationen, när omsättningskravet enligt första stycket 1
är uppfyllt.

37 a §

En företagssammanslagning enligt 34 § första stycket 1 skall anmä-

las av de företag som slås samman.

I övriga fall skall anmälan göras av den eller dem som förvärvar kontroll

över ett företag eller en del därav.

3

Senaste lydelse 1997:221.

background image

3

SFS 2000:88

Särskild undersökning av företagskoncentration

38 §

Konkurrensverket får besluta om att genomföra en särskild undersök-

ning av en företagskoncentration som har anmälts enligt 37 §.

Ett sådant beslut skall meddelas inom 25 arbetsdagar från det att anmälan

kom in till Konkurrensverket. Under denna frist får parterna och andra med-
verkande i företagskoncentrationen inte vidta någon åtgärd för att fullfölja
den.

Konkurrensverket får i särskilda fall besluta om undantag från förbudet i

andra stycket andra meningen.

Konkurrensverket får meddela ett förbud eller åläggande för parterna eller

andra medverkande i företagskoncentrationen för att säkerställa att förbudet
i andra stycket andra meningen efterlevs.

Talan om företagskoncentration

39 §

En talan hos Stockholms tingsrätt enligt 34 a eller 36 § får väckas

bara efter beslut om särskild undersökning enligt 38 §.

Talan skall väckas inom tre månader från beslutet. Tingsrätten får på be-

gäran av Konkurrensverket förlänga fristen med högst en månad i sänder,
om parterna i företagskoncentrationen och den som gjort anmälan enligt
37 § andra stycket samtycker. När företagskoncentrationen ägt rum på det
sätt som anges i 35 § andra meningen är förvärvarens samtycke tillräck-
ligt.

Om det finns synnerliga skäl, får fristen förlängas utan sådant samtycke

som anges i andra stycket.

40 §

Om Konkurrensverket har beslutat att lämna en företagskoncentration

utan åtgärd, får talan enligt 39 § första stycket inte väckas i fråga om före-
tagskoncentrationen.

Detta gäller dock inte om en part eller annan medverkande i företagskon-

centrationen har lämnat någon oriktig uppgift som påverkat beslutet.

41 §

4

Om det är motiverat av ett allmänt intresse som väger tyngre än den

olägenhet som åtgärden medför, får Stockholms tingsrätt på yrkande av
Konkurrensverket för tiden till dess att en fråga enligt 34 a eller 36 § slutligt
har avgjorts förbjuda parterna och andra medverkande i en företagskoncen-
tration att vidta någon åtgärd för att fullfölja företagskoncentrationen. Om
rättegång inte pågår, skall yrkandet framställas skriftligen.

Yrkandet får inte bifallas utan att den som beslutet gäller och den som

gjort anmälan enligt 37 § andra stycket fått tillfälle att yttra sig. När före-
tagskoncentrationen har ägt rum på det sätt som anges i 35 § andra me-
ningen, behöver endast förvärvaren ha fått tillfälle att yttra sig.

Om det finns synnerliga skäl, får förbud omedelbart meddelas att gälla till

dess att något annat beslutas.

4

Senaste lydelse 1998:648.

background image

4

SFS 2000:88

Tid inom vilken ett ärende om företagskoncentration skall avgöras

42 §

Ett förbud eller ett åläggande enligt 34 a eller 36 § får inte meddelas

senare än sex månader efter det att talan väckts hos tingsrätten. Denna frist
får förlängas, om parterna i företagskoncentrationen och den som gjort an-
mälan enligt 37 § andra stycket samtycker till det. När företagskoncentratio-
nen har ägt rum på det sätt som anges i 35 § andra meningen, är förvärvarens
samtycke tillräckligt.

Om det finns synnerliga skäl, får fristen förlängas utan samtycke av dem

som anges i första stycket. Förbud eller åläggande får dock inte meddelas se-
nare än två år efter det att företagskoncentrationen uppkom.

Om tingsrättens dom överklagas, skall Marknadsdomstolen avgöra målet

inom tre månader från det att tiden för överklagande gick ut. Vad som sägs i
första eller andra stycket om förlängning av fristen gäller också Marknads-
domstolens prövning.

43 §

Ett förbud eller åläggande enligt 34 a eller 36 § utgör inte hinder mot

att samma fråga prövas på nytt, om det finns anledning att upphäva eller
mildra förbudet eller åläggandet därför att detta inte längre behövs eller inte
längre är lämpligt.

Om tingsrätten eller Marknadsdomstolen har lämnat en talan om en före-

tagskoncentration utan åtgärd, får frågan prövas på nytt bara om en part eller
annan medverkande i företagskoncentrationen har lämnat oriktiga uppgifter
om sakförhållanden av väsentlig betydelse för avgörandet.

57 §

Ett förbud eller åläggande enligt 23, 34 a, 35, 36, 38, 41 eller 45 § får

förenas med vite. Också ett beslut om undersökning enligt 47 eller 48 § får
förenas med vite för att förmå ett företag eller någon annan att underkasta
sig undersökningen.

Ett frivilligt åtagande i samband med en företagskoncentration får förenas

med vite. Ett sådant vite föreläggs av Stockholms tingsrätt på talan av Kon-
kurrensverket.

60 §

5

Beslut av Konkurrensverket i följande frågor får överklagas hos

Marknadsdomstolen:

1. undantag enligt 8, 11, 12, 14, 16 och 18 §§,
2. icke-ingripandebesked enligt 20 och 21 §§,
3.ålägganden som verket har meddelat enligt 23 § första stycket och 25 §,
4. förbud eller åläggande enligt 38 § fjärde stycket, och
5. ålägganden enligt 45 §.
Ett beslut enligt första stycket 1�3 får överklagas av ett företag som berörs

av beslutet.

63 §

6

Domar och beslut av Stockholms tingsrätt i följande mål och ärenden

får överklagas hos Marknadsdomstolen:

1. konkurrensskadeavgift enligt 26 §,
2. kvarstad enligt 32 §,
3. företagskoncentration enligt 34 a, 36, 41 och 43 §§,

5

Senaste lydelse 1998:648.

6

Senaste lydelse 1998:648.

background image

5

SFS 2000:88

4. undersökningar enligt 47 och 48 §§, och
5. prövning enligt 54 § andra stycket.
Beslut under rättegången i frågor som avses i 32 eller 41 § skall överkla-

gas särskilt. Har ett sådant beslut meddelats innan rättegång har inletts, skall
det överklagas som om beslutet meddelats under rättegång.

67 §

En åtgärd enligt 41 § som har beslutats då rättegång inte pågår skall

omedelbart hävas, om Konkurrensverket inte beslutar om särskild undersök-
ning enligt 38 § eller, om ett sådant beslut har meddelats, inte väcker talan
enligt 39 §. Detsamma gäller om Konkurrensverket beslutar att lämna en fö-
retagskoncentration utan åtgärd.

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2000.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om företagsförvärv som har

skett före ikraftträdandet.

3. En företagskoncentration enligt de nya bestämmelserna som har upp-

kommit före ikraftträdandet skall anmälas endast om den är anmälningsplik-
tig enligt de äldre föreskrifterna om företagsförvärv.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN

Per Erik Lindeberg

(Näringsdepartementet)

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.