SFS 2002:595 Lag om ändring i konkurrenslagen (1993:20)

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. / SFS 2002:595 Lag om ändring i konkurrenslagen (1993:20)
020595.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i konkurrenslagen (1993:20);

utfärdad den 13 juni 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om konkurrenslagen (1993:20)

dels

att 28, 49�52, 54, 55, 57, 60, 63 och 64 §§ skall ha följande lydelse,

dels

att det skall införas fem nya paragrafer, 28 a, 28 b, 28 c, 56 a och

56 b §§, av följande lydelse,

dels

att det skall införas en ny rubrik närmast före 56 a § av följande ly-

delse.

28 §

2

När konkurrensskadeavgift fastställs skall hänsyn tas till

1. hur allvarlig överträdelsen är,
2. hur länge den pågått, och
3. andra försvårande eller förmildrande omständigheter av betydelse för

att bedöma överträdelsen.

I ringa fall skall ingen avgift påföras.

28 a §

Konkurrensskadeavgiften får fastställas till ett lägre belopp än vad

som bort ske med tillämpning av 28 §,

1. om företaget i väsentlig mån har underlättat utredningen av den egna

eller andras medverkan i överträdelsen, eller

2. om det föreligger andra särskilda skäl som hänför sig till företaget.
Har ett företag i högst väsentlig mån underlättat en utredning som avses i

första stycket 1, får avgiften efterges även i annat fall än som anges i 28 b §.

Konkurrensskadeavgiften får fastställas till ett högre belopp än vad som

bort ske med tillämpning av 28 §, om företaget tidigare har överträtt förbud
enligt denna lag.

28 b §

Konkurrensskadeavgift får efterges beträffande ett företag som har

överträtt ett förbud enligt 6 §, om företaget

1. anmäler överträdelsen till Konkurrensverket innan verket har fått till-

räckligt underlag för att ingripa mot överträdelsen och något annat företag
som deltagit i överträdelsen inte har gjort anmälan tidigare,

2. lämnar Konkurrensverket all den information om överträdelsen som fö-

retaget har tillgång till,

3. samarbetar fullt ut med Konkurrensverket under utredningen av över-

trädelsen, och

1

Prop. 2001/02:167, bet. 2001/02:NU16, rskr. 2001/02:318.

2

Senaste lydelse 2000:1021.

SFS 2002:595

Utkom från trycket
den 24 juni 2002

background image

2

SFS 2002:595

4. har upphört eller snarast efter sin anmälan upphör att medverka i över-

trädelsen.

Konkurrensskadeavgiften får dock inte efterges, om företaget har haft den

ledande rollen i överträdelsen och det med hänsyn till omständigheterna där-
för är uppenbart oskäligt med eftergift.

28 c §

På ansökan av ett företag som anmäler en överträdelse av ett förbud

enligt 6 § skall Konkurrensverket förklara om de förutsättningar för eftergift
av konkurrensskadeavgift som anges i 28 b § första stycket 1 är uppfyllda.

Ett beslut varigenom verket förklarat att förutsättningarna enligt 28 b §

första stycket 1 för eftergift föreligger är bindande för verket samt för Stock-
holms tingsrätt och Marknadsdomstolen.

49 §

3

Ett beslut enligt 47, 48 eller 56 b § får meddelas utan att den som an-

sökan avser får tillfälle att yttra sig, om det kan befaras att undersökningen
annars skulle förlora i betydelse.

Beslut meddelat med stöd av första stycket skall sändas endast till Kon-

kurrensverket. När undersökningen börjar skall verket överlämna ett exem-
plar av beslutet till den hos vilken undersökningen skall genomföras.

50 §

Ett beslut enligt 47, 48 eller 56 b § skall innehålla uppgifter om

1. föremålet för och syftet med undersökningen,
2. tidpunkten när undersökningen skall börja, och
3. Konkurrensverkets befogenheter enligt 51 §.
Beslutet gäller omedelbart, om något annat inte bestäms.

51 §

4

När Konkurrensverket genomför en undersökning som har beslutats

enligt 47, 48 eller 56 b §, har verket rätt att

1. granska bokföring och andra affärshandlingar,
2. ta kopior av eller göra utdrag ur bokföring och affärshandlingar,
3. begära muntliga förklaringar direkt på platsen, och
4. få tillträde till lokaler, markområden, transportmedel och andra utrym-

men.

52 §

När en undersökning som har beslutats enligt 47, 48 eller 56 b § skall

genomföras, har den hos vilken undersökningen skall genomföras rätt att
tillkalla ett juridiskt biträde.

I avvaktan på att ett sådant biträde inställer sig får undersökningen inte

börja. Detta gäller dock inte, om

1. undersökningen därigenom onödigt fördröjs, eller
2. undersökningen har beslutats enligt 49 §.

54 §

5

�&tgärder enligt 45, 51 eller 56 a § får inte avse en skriftlig handling

1. vars innehåll kan antas vara sådant att en advokat eller hans biträde inte

får höras som vittne därom, och

3

Senaste lydelse 1998:648.

4

Senaste lydelse 1998:648.

5

Senaste lydelse 1998:648.

background image

3

SFS 2002:595

2. som innehas av honom eller av den till förmån för vilken tystnadsplik-

ten gäller.

Om Konkurrensverket anser att viss handling bör omfattas av undersök-

ning enligt 51 § och den som åtgärden angår åberopar att handlingen är
skyddad enligt första stycket, skall handlingen omedelbart förseglas och
skyndsamt överlämnas till Stockholms tingsrätt av Konkurrensverket.

Tingsrätten skall utan dröjsmål pröva om handlingen är sådan som anges i

första stycket.

55 §

Vid ett åläggande enligt 45 eller 56 a § eller en undersökning enligt

51 § finns det inte någon skyldighet att röja företagshemligheter av teknisk
natur.

Internationellt samarbete

56 a §

Konkurrensverket får meddela ett åläggande enligt 45 §, om det be-

gärs av en myndighet i en stat med vilken Sverige har ingått en överenskom-
melse om rättslig hjälp i konkurrensärenden.

Ett åläggande enligt första stycket gäller omedelbart, om något annat inte

bestäms.

56 b §

Efter begäran av en myndighet i en stat med vilken Sverige har in-

gått en överenskommelse om rättslig hjälp i konkurrensärenden, får Stock-
holms tingsrätt på ansökan av Konkurrensverket besluta att verket får ge-
nomföra en undersökning hos ett företag eller någon annan för att bistå den
andra staten med att utreda om någon har överträtt den statens konkurrens-
regler, om

1. det finns anledning att anta att en överträdelse har skett,
2. det förfarande som utreds är av ett slag som vid tillämpningen av denna

lag eller Europeiska gemenskapens konkurrensregler skulle ha innefattat en
överträdelse av 6 eller 19 § eller av artikel 81 eller 82 i Fördraget om upprät-
tandet av Europeiska gemenskapen, om något av dessa regelverk hade till-
lämpats på förfarandet,

3. det finns särskild anledning att anta att bevis finns hos den som ansökan

avser,

4. denne inte rättar sig efter ett åläggande att tillhandahålla uppgifter,

handlingar eller annat enligt 56 a § eller det annars finns risk att bevis un-
danhålls eller förvanskas, och

5. vikten av att åtgärden vidtas är tillräckligt stor för att uppväga det in-

trång eller annat men som åtgärden innebär för den som drabbas av åtgär-
den.

Ansökan skall göras skriftligen.

57 §

6

Ett förbud eller åläggande enligt 23, 34 a, 35, 36, 38, 41, 45 eller

56 a § får förenas med vite. Också ett beslut om undersökning enligt 47, 48
eller 56 b § får förenas med vite för att förmå ett företag eller någon annan
att underkasta sig undersökningen.

6

Senaste lydelse 2000:88.

background image

4

SFS 2002:595

Ett frivilligt åtagande i samband med en företagskoncentration får förenas

med vite. Ett sådant vite föreläggs av Stockholms tingsrätt på talan av Kon-
kurrensverket.

60 §

7

Beslut av Konkurrensverket i följande frågor får överklagas hos

Marknadsdomstolen:

1. undantag enligt 8, 11, 12, 14, 16 och 18 §§,
2. icke-ingripandebesked enligt 20 och 21 §§,
3. ålägganden som verket har meddelat enligt 23 § första stycket och 25 §,
4. förbud eller åläggande enligt 38 § fjärde stycket, och
5. ålägganden enligt 45 och 56 a §§.
Ett beslut enligt första stycket 1�3 får överklagas av ett företag som berörs

av beslutet.

63 §

8

Domar och beslut av Stockholms tingsrätt i följande mål och ärenden

får överklagas hos Marknadsdomstolen:

1. konkurrensskadeavgift enligt 26 §,
2. kvarstad enligt 32 §,
3. företagskoncentration enligt 34 a, 36, 41 och 43 §§,
4. undersökningar enligt 47, 48 och 56 b §§, och
5. prövning enligt 54 § andra stycket.
Beslut under rättegången i frågor som avses i 32 eller 41 § skall överkla-

gas särskilt. Har ett sådant beslut meddelats innan rättegång har inletts, skall
det överklagas som om beslutet meddelats under rättegång.

64 §

9

Om något annat inte följer av denna lag tillämpas,

1. beträffande rättegången i frågor som avses i 23 § andra stycket och 63 §

första stycket 1�3, vad som är föreskrivet i rättegångsbalken om tvistemål
där förlikning inte är tillåten, och

2. beträffande handläggningen av frågor som avses i 13 § tredje stycket,

60 § första stycket och 63 § första stycket 4 och 5, lagen (1996:242) om
domstolsärenden, dock skall i fråga om rättegångskostnader gälla vad som
föreskrivs i 31 kap. rättegångsbalken.

I mål och ärenden enligt 63 § skall vad som sägs om hovrätten i 49, 50

och 52 kap. rättegångsbalken samt 39 § första stycket lagen om domstols-
ärenden i stället gälla Marknadsdomstolen.

Om det finns särskilda skäl, får Marknadsdomstolen i mål eller ärende där

enskilda är motparter till varandra, bestämma att var och en av parterna skall
svara för sina rättegångskostnader.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2002.
2. Vid beslut om nedsättning och eftergift får beaktas även åtgärder som

avses i 28 a § första och andra styckena och 28 b § och som företaget vidta-
git före ikraftträdandet.

3. �ldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om kostnader i ärenden

som anhängiggjorts före ikraftträdandet.

7

Senaste lydelse 2000:88.

8

Senaste lydelse 2000:88.

9

Senaste lydelse 1998:648.

background image

5

SFS 2002:595

På regeringens vägnar

ULRICA MESSING

Margareta Gårdmark Nylén
(Näringsdepartementet)

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.