SFS 2013:235 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Försäkringsrörelselag (2010:2043) / SFS 2013:235 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)
130235.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043);

utfärdad den 25 april 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 11 kap. 12 §, 12 kap. 43 § och

13 kap. 18 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) ska ha följande lydelse.

11 kap.

12 § I stället för 9 kap. 13�16 §§ aktiebolagslagen (2005:551) gäller för för-
säkringsaktiebolag att minst en revisor som bolagsstämman har utsett ska
vara auktoriserad revisor.

12 kap.

43 §

I ett ömsesidigt försäkringsbolag ska minst en revisor utses av bolags-

stämman.

Bara den som är auktoriserad eller godkänd revisor får vara revisor i ett

ömsesidigt försäkringsbolag. Minst en av de revisorer som bolagsstämman
har utsett ska vara auktoriserad revisor.

Bestämmelserna i 8 kap. 18 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

om registrering av revisor ska även gälla för revisor som har utsetts enligt
denna paragraf.

13 kap.

18 §

I stället för 8 kap. 1 § första stycket och 5 § lagen (1987:667) om eko-

nomiska föreningar gäller för försäkringsföreningar att

1. föreningsstämman ska välja minst en revisor,
2. det i stadgarna får bestämmas att en eller flera revisorer ska utses på an-

nat sätt,

3. bara den som är auktoriserad eller godkänd revisor får vara revisor i en

försäkringsförening, och

4. minst en av de revisorer som utses av föreningsstämman ska vara aukto-

riserad revisor.

Bestämmelserna i 8 kap. 18 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

om registrering av revisor ska även gälla för revisor som har utsetts enligt
denna paragraf.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.

1 Prop. 2012/13:61, bet. 2012/13:CU15, rskr. 2012/13:190.

SFS 2013:235

Utkom från trycket
den 8 maj 2013

background image

2

SFS 2013:235

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.

Populära lagar