SFS 2007:1459 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Försäkringsrörelselag (2010:2043) / SFS 2007:1459 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
071459.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713);

utfärdad den 20 december 2007.

Enlig riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

i fråga om försäkringsrörelselagen

(1982:713)

3

dels

att 17 kap. 5 §, 19 kap. 7 §, 20 kap. 1, 2 och 7 §§ samt 21 kap. 2 § ska

ha följande lydelse,

dels

att det i lagen ska införas fem nya paragrafer, 1 kap. 12 §, 20 kap. 1 a,

3 b och 8 §§ samt 21 kap. 1 a §, av följande lydelse.

1 kap.

12 §

En handling enligt denna lag som ska vara undertecknad får, om nå-

got annat inte anges, undertecknas med avancerad elektronisk signatur enligt
lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer.

17 kap.

5 §

Ett försäkringsaktiebolags brev, fakturor, orderblanketter och webb-

platser ska ange bolagets firma, den ort där styrelsen ska ha sitt säte samt bo-
lagets organisationsnummer enligt lagen (1974:174) om identitetsbe-
teckning för juridiska personer m.fl. Om bolaget har trätt i likvidation, ska
också detta anges. I fråga om publika försäkringsaktiebolag, vars firma inte
innehåller ordet publikt, ska firman åtföljas av beteckningen (publ).

Om det finns särskilda skäl, får registreringsmyndigheten, efter ansökan,

besluta att ett försäkringsaktiebolag inte behöver lämna uppgift om bolagets
firma på sina webbplatser. I så fall ska uppgift i stället lämnas om att bolaget
är ett försäkringsaktiebolag och om huruvida bolaget är ett privat eller ett
publikt aktiebolag. Ett sådant beslut ska begränsas till en viss tid och får för-
enas med villkor.

1

Prop. 2007/08:35, bet. 2007/08:FiU9, rskr. 2007/08:120.

2

Jfr rådets första direktiv 68/151/EEG av den 9 mars 1968 om samordning av de

skyddsåtgärder som krävs i medlemsstaterna av de i artikel 58 andra stycket i fördra-
get avsedda bolagen i bolagsmännens och tredje mans intressen, i syfte att göra
skyddsåtgärderna likvärdiga inom gemenskapen (EGT L 065, 14.03.1968, s. 8, Celex
31968L0151), senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/58/
EG (EUT L 221, 4.9.2003, s. 13, Celex 32003L0058).

3

Lagen omtryckt 1995:1567.

SFS 2007:1459

Utkom från trycket
den 9 januari 2008

background image

2

SFS 2007:1459

19 kap.

7 §

Senast en månad efter en sådan bolagsstämma som avses i 14 kap. 10,

13, 15 och 18 §§ ska likvidatorerna till Finansinspektionen sända in kopior
av de vid stämman framlagda handlingar som nämns i dessa paragrafer.

20 kap.

1 §

4

egistreringsmyndigheten ska föra

ett försäkringsregister för registre-

ring enligt denna lag eller andra författningar.

I fråga om registrering i försäkringsregistret av redovisnings- och revi-

sionshandlingar gäller bestämmelserna i årsredovisningslagen (1995:1554)
och lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag i stället för
bestämmelserna i detta kapitel

.

1 a §

En registrering i försäkringsregistret ska göras på svenska. Om ett

försäkringsbolag som en registrering avser begär det, ska registreringen
dessutom göras på något annat officiellt språk inom Europeiska unionen el-
ler på norska eller isländska.

Den som begär att en registrering ska göras på något annat språk än

svenska ska, om inte registreringsmyndigheten beslutar något annat, ge in en
översättning till det språket av de uppgifter eller handlingar som ska regist-
reras. �versättningen ska vara gjord av en översättare som är auktoriserad
eller har motsvarande utländsk behörighet.

2 §

5

Registreringsmyndigheten ska utan dröjsmål kungöra i Post- och Inri-

kes Tidningar det som registreras i försäkringsregistret med undantag av re-
gistrering av underrättelser enligt 14 kap. 20 §. En kungörelse som avser en
ändring i ett förhållande som tidigare har förts in i registret ska endast ange
ändringens art.

En kungörelse ska skrivas på samma språk som registreringen i försäk-

ringsregistret.

3 b §

Om en uppgift har förts in i försäkringsregistret och kungjorts i Post-

och Inrikes Tidningar såväl på svenska som i översättning till ett främmande
språk och översättningen avviker från den svenska språkversionen, får för-
säkringsbolaget inte åberopa översättningen mot tredje man. Tredje man får
dock åberopa översättningen mot bolaget, om bolaget inte visar att tredje
man kände till den svenska språkversionen.

7 §

6

Ett beslut av registreringsmyndigheten som innebär att en anmälan

avskrivits eller en registrering vägrats enligt 4 § första stycket får överklagas
hos allmän förvaltningsdomstol inom två månader från beslutets dag. Det-
samma gäller

1. beslut av registreringsmyndigheten enligt 4 kap. 15 § andra stycket,

6 kap. 7 § tredje stycket, 15 a kap. 17 §, 17 kap. 5 § andra stycket samt 4 a §
detta kapitel, och

4

Senaste lydelse 2000:822.

5

Senaste lydelse 2000:822.

6

Senaste lydelse 2000:822.

background image

3

SFS 2007:1459

2. beslut av Finansinspektionen enligt 15 kap. 4 §.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

8 §

Registreringsmyndigheten ska lämna ut uppgifter och handlingar i för-

säkringsregistret i elektronisk form, om det begärs.

21 kap.

1 a §

Till böter eller fängelse i högst sex månader döms, om åtgärden inne-

bär fara i bevishänseende, den som

1. lämnar osann uppgift i en handling enligt denna lag som upprättas i

elektronisk form,

2. i ett ärende enligt denna lag oriktigt intygar att en elektronisk handling

överensstämmer med originalet, eller

3. lämnar osann uppgift eller förtiger sanningen i en försäkran som enligt

förordning som ansluter till denna lag lämnas på heder och samvete och som
upprättas i elektronisk form.

Det som sägs i första stycket gäller också den som begår en sådan gärning

som avses i första stycket 3 av grov oaktsamhet.

Om brott som avses i första stycket är att anse som grovt, döms till fäng-

else i högst två år.

2 §

7

Registreringsmyndigheten får förelägga verkställande direktören och

styrelseledamöterna att fullgöra sina skyldigheter enligt denna lag eller an-
dra författningar att

1. hos registreringsmyndigheten göra behöriga anmälningar för registre-

ring, eller

2. på bolagets brev, fakturor, orderblanketter och webbplatser lämna så-

dana uppgifter som anges i 17 kap. 5 §.

Föreläggande enligt första stycket 1 får inte meddelas, om underlåtenhet

att göra anmälan medför att bolagsstämmans eller styrelsens beslut förfaller
eller bolaget blir skyldigt att träda i likvidation.

Registreringsmyndigheten får förena ett föreläggande enligt första stycket

med vite.

Finansinspektionen kan förena föreläggande eller förbud som inspektio-

nen får utfärda enligt denna lag med vite.

Följs inte ett sådant vitesföreläggande som avses i första stycket kan re-

gistreringsmyndigheten döma ut vitet.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2008.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Sonja Daltung
(Finansdepartementet)

7

Senaste lydelse 2000:822.

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.