SFS 2014:552 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Försäkringsrörelselag (2010:2043) / SFS 2014:552 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)
140552.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043);

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om försäkringsrörelselagen

(2010:2043)

dels att 11 kap. 1 och 22 §§ samt 12 kap. 6 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 11 kap. 7 a §, samt närmast

före 11 kap. 7 a § en ny rubrik av följande lydelse.

11 kap.

1 §

2

För försäkringsaktiebolag gäller föreskrifterna för aktiebolag i all-

mänhet, om inte något annat följer av denna lag eller är särskilt föreskrivet.
Hänvisningar i aktiebolagslagen (2005:551) till bestämmelser i samma lag
ska i förekommande fall avse de bestämmelser i denna lag som gäller i stället
för eller utöver bestämmelserna i aktiebolagslagen.

I fråga om försäkringsaktiebolag ska det som anges om Bolagsverket i föl-

jande bestämmelser i stället gälla Finansinspektionen:

1. 8 kap. 9 och 30 §§ samt 37 § andra stycket aktiebolagslagen, och
2. 23 kap. 21 a § aktiebolagslagen.
Bestämmelserna i 32 kap. aktiebolagslagen om aktiebolag med särskild

vinstutdelningsbegränsning gäller inte för försäkringsaktiebolag.

Arbetsordning och instruktioner om arbetsfördelningen mellan
bolagsorganen

7 a §

Skyldigheten enligt 8 kap. 46 a § aktiebolagslagen (2005:551) för sty-

relsen i ett publikt aktiebolag att årligen fastställa en skriftlig arbetsordning
för sitt arbete gäller även för styrelsen i ett privat försäkringsaktiebolag. Det-
samma gäller skyldigheten enligt 8 kap. 46 b § samma lag för styrelsen i ett
publikt aktiebolag att i skriftliga instruktioner ange arbetsfördelningen mellan
bolagsorganen.

Styrelsens ordförande ska bevaka att styrelsen fullgör de uppgifter som

anges i denna paragraf.

22 §

Vid minskning av aktiekapitalet i ett försäkringsaktiebolag för av-

sättning till fritt eget kapital eller för återbetalning till aktieägarna gäller inte

1 Prop. 2013/14:86, bet. 2013/14:CU26, rskr. 2013/14:293.

2 Senaste lydelse 2013:456.

SFS 2014:552

Utkom från trycket
den 25 juni 2014

background image

2

SFS 2014:552

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

20 kap. 23�29 §§ aktiebolagslagen (2005:551). I stället gäller 23�27 §§ i det
här kapitlet.

12 kap.

6 §

3

Ett ömsesidigt försäkringsbolag bildas av en eller flera fysiska eller

juridiska personer (stiftare).

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2014.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)

3 �ndringen innebär bl.a. att andra och tredje styckena tas bort.

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.

Populära lagar