SFS 1971:595

710595.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1971; 595

om ändring i lagen (1948:433) om försäkringsrörelse;

utkom fr ån trycket

den 27 j uli 19 71

given Stockholms slott den 30 juni 1971.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-

1497

¬

background image

SFS 1971; 595

dagen\ funnit gott förordna, att 318 § och rubriken närmast före 318 §
lagen (1948: 433) om försäkringsrörelse skall ha nedan angivna lydelse.

Ti;

⬢;i ⬢

XI. Om besvär

318 § Talan mot beslut i tillståndsärende, varå 72, 81, 100, 142 eller

237 § äger tillämpning, och mot beslut, som av försäkringsinspektionen
meddelas på grund av tillsynen över försäkringsbolag, föres hos Konung­

en genom besvär.

Mot försäkringsinspektionens beslut enligt 335 § må talan icke föras.

Den, som icke åtnöjes med försäkringsinspektionens beslut, varigenom

registrering vägrats, må sist inom två månader från beslutets dag där­

över anföra besvär hos kammarrätten. I samma ordning må besvär an­

föras över beslut om sådan förklaring, som avses i 304 § 4 mom., 308 §
2 mom., 309 § och 311 §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

�ldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om talan mot beslut som

meddelats före den 1 januari 1972.

Det alla som vederbör hava sig h örsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt

kungl. sigill bekräfta låtit.
Stockholms slott den 30 juni 1971.

GUSTAF ADOLF
(L. S.)

1 Prop. 1971: 30, KU 36, rskr 222.

G. E. STR�NG
(Finansdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.

Populära lagar