SFS 1972:213

720213.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1972:213

om ändring i lagen (1948: 433) om försäkringsrörel se;

utkom f rån t rycket

giveji Stockholms slott den 2 juni 1972.

^

V i GUSTAF ADOLF, med GtiHs nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-

dagen^, funnit gott förordna, att 323 § lägen (1948: 433) om försäk­

ringsrörelse skäll ha nedan angivna lyäélse.

323 §2 Aviiaf ersättningsskyldighet sliitare jämlikt 319 § eller styrelse­

ledamot eller ännan enligt 320 § första ellér andra stycket eller 321 §
första punklen, och föreligger allenast ringa vårdslöshet, må ersätt­

ningen nedsättas, där det med hänsyn jämväl till skadäns storlek och
omständigheterna i övrigt prövas skäligt.

Har aktieägare, delägare eller röstberättigad, som ej är delägare,

ådragit sig ersättningsskyldighet jämlikt 320 § tredje stycket, 32l §

andra punkten eller 322 §, må ock ersättningen nedsättas, där det rnéd

hänsyn till hans skuld och omständigheterna i övrigt prövas skäligt.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1072:

Det alla som vederbör hava sig hörsånillgen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen tänd underskrivit och med Vårt

kungl. sigill be kräfta låtit.

Stockholms slott den 2 juni 1972.

GUSTAF ADOLF

G. E . STR�NG

(L. S.)

(Finansdepartementet)

1 Prop, 1972: 5, LU i O, rsk r 192.

^ � ndringen innebär att tredje stycket upphävs.

455

¬

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.