SFS 1965:168

650168.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SVENSK F�RFATTNINGSSAMLING

J965 ⬢ N r 168 och^ 169

Uikom frän trycket den 8 juni 1965

Nr 168

Lag

angående ändring i lagen den 9 juni 1950 (nr 272) om rätt för

utländsk försäkringsanstalt att driva försäkringsrörelse

kär i riket;

given Stockholms slott den 26 maj 1965.

V i GUSTAF AD OLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och.

V e n d e s Konung, göra v e t e r 1

i g t: att Vi, med riksdagen^, funnit

gott förordna , dels att 1, 2, 5�7, 9, 11, 16, 24, 25, 27, 30 och 34�38 §§

samt rubriken närmast före 6 § lagen den 9 juni 1950 om rätt för utländsk

försäkringsanstalt att driva försäkringsrörelse här i riket skola erhålla

ändrad lydels e på sätt nedan angives, dels att i lagen skola införas tre nya

paragrafer, betecknade 9 a, 15 a och 24 a §§, av nedan angiven lydelse.

1 §⬢

Utländsk försäkringsanstalt må, under förutsättning att anstalten er-

bällit tillst ånd (koncession) därtill enligt 7 §, här i riket driva försäkrings­

rörelse genom generalagent såsom syssloman och i ö^Tigt under villkor,

som stadgas i denna lag.

Om, särskilda skäl föreligga och hinder ej möter enligt anstaltens regle-

må utländsk försäkringsanstalt som erhållit koncession medgivas

ält g enom gener alagenten driva annan rörelse här i riket än försäkrings­

rörelse. Medgivand e läranas av Konnngen eller, efter Konungens bemyndi­

gande, för säkringsinspektionen.

Om skäl föreligga, må medgivande enligt andra stycket återkallas av

oit s om äger lä mna sådant medgivande.

2 §

Utländsk försäkringsanstalt må här i riket driva livförsäkringsrörelse,

onr anstalten i sitt hemland med laga rätt driver sådan rörelse,

räti

försäkringsrörelse, allenast om anstalten i hemlandet med laga

i-

rörelse avseende något slag av försäkring, annan än livförsäkring,

for

utländsk försäkringsanstalt här i riket med livförsäkringsrörelse

(u^säkringsrörelse som avser annat än personförsäkring, med mindre

''Ma skäl äro därlill.

föfsSi" ⬢

i denna lag meddelade särskilda bestämmelserna angående liv-

annnf

äga motsvarande tillämpning i fråga om personförsälmng av

äg. I f råga om sådan försäkring, meddelad för en tid av längst fem

���

p.

^

111^

L^U 24; RsPr 233.

58000. Svensk förfatiningssamling 1S65, AV

och 1G9

¬

background image

1965 ⬢ Nr 108

dir.- mol premie .som ä r beräknnd ocli beelumd för längsl fe�~ 4,.

mä rörelse,, doelc _dr iya.s �~ lan tillämpning av rlo s arsMda beslä^Jj;

dierna an£,'acnde livförsäkring-

5 §.

Utländsk försäkringsanslalt, som här i riket driver forsäkringsrSrels,

skall i alla av anstaltens verksamhet har i riket liarflytände rattsförm]^-'

(len ly da under svensk lag samt vara pliktig att svara inför svensk domsv

och underkasta sig svensk myndighets avgörande-

Anstaltens verksamhet

av försakrmgsinspektionen.

Om koncession in. m.

6 §.

Ansökan om koncession göres lios Konungen- I aiisolaiingen -skall aajivE

den försäkringsgren, som rörelsen skall avse. Ansökningen skall inläuiDi»

till fiirsäkringsinspcktionen och vara ätföljd av:

1- handlingar som

gällande reglementet;

tk bevis att anstalten i sitt hemland driver försäkringsrörelse efter val]

2 § första stycket sägs jämte behörigeii stjTkt uppgift om den tid delta ä?

rum samt om anmärkningar, som av mjmdigheterna i anstaltens hemiaaj

under de sista tre aren må hava framställts mot anstaltens verksaniM

ävensom anstaltens förvaltnings- och revisionsberättelser för den tid an­

stalten varit i verksamhet, dock längst för de tio sista åren;

4. behörig fullmakt

oeh svara;

.5. bevis att anstalten för ändamål som i IG § sägs samt på sätt oclmc-

der villkor, som försäkringsinspeklionen godkänner, i riksbanken eedsa']

i värdcbandlingar, som inspektionen godtagit, ett belopp av etthundratuw.

kronor för livförsäkring och ett belopp av tvåhundratusen kronor för anosj'

försäkring cllcr, om rörelsen skall avse endast försäkring för resor i u V

landet, det lägre belopp som inspektionen bestämmer.

Därest rörelsen

Konungens stadfästelse-

,

^Beslut enligt första stycket 5 om nedsättning av lägre belopp för W '

säkring för resor i ullandet må återkallas av försäkringsinspektioawAi^

skäl föreligga.

7 §-

Fjnnes den

� Konungen generalagenten-

Innan koncession

�för verksamheten.

^ Avser ansökan endast utvidgning åv beviljad koncession till

rmgsgren eller utbyte av koncession för viss försäkringsgren^ inot "O

sion för annan gren, äger försäkringsinspektionen besluta i

iiungens ställe, om ärendet icke är av principiell betydelse eller ej

synnerlig vikt.

^

�& ä ndring av stadfästa grunder skaU ock sökas Konungens

I Konungens ställe äger lorsäkringsinspektlonen besluta i sådan

-t.

om det icke ar av principiell betydelse eller eljest av synnerlig vikt.'

^

försäkringsinspektionen-

_ -u ctäfflö

^1-nU

forlangning av koncession, som beviljats for ^ -jyjjrgf'

^ -o 1

"fyndighet som beviljat koncessionen. An^

ni,

dånien

^"^säkringsinspektioneu sist sexton månader

gan,,en av den löpande koncessionen.

¬

background image

1965 ⬢ Nr 168

403

Utses ny

^

generalagenten.

Uar ändring

allmänna tidningarna.

9 a §.

^^iisökan om medgivande för utländsk försäliringsanstalt att driva annan

rörelse liar i riket än försälcringsrörelse skall inlämnas till försäkringsin-

speklionen ocli vara åtföljd av.fullmakt, som angives i 6 § första stycket 4,

tfiillande den med ansökningen avsedda rörelsen.

.

11

^

För livförsäkring skola, om icke med hänsyn till försalcringens särskilda

natur an ledning till undantag föreligger, grunder upprättas beträffande

1. be räkning av

underläten premiebetalning;

5. fö rsäkringstagares rätt

för försäkringsfall;

6. förräntning av försäkringsbelopp som förfallit till betalning.

15 a §.

För försäkring av annat slag än sådan personförsäkring, beträffande

nlkeii rör elsen drives med tillämpning av de särskilda bestämmelserna om

livförsäkring, skall anstalten inom åtta månader efter utgången av varje

räkenskapsår göra tillägg till den nedsättning som angives i 6 § första

stycket 5. Tilläggsnedsällning skall omfatta det belopp varmed en tredje­

del av anstaltens premieintäkt inom riket under räkenskapsåret för nu

avsedd för säkring må överstiga vad förut, ursprungligen och såsom tillägg,

nedsatts för sådan försäkring.

överstiger det sammanlagda beloppet av vad försäkringsanstalten ned­

satt väsentligt en tredjedel av den premieintäkt som angives i första stycket,

må fö rsäkringsinspektionen medgiva anstalten att utfå det överskjutande

beloppet i den män detta hänför sig till nedsättning enligt första stycket.

16 §.

Vad på sätt i 6 och 15 a §§ sägs blivit av utländsk försältringsanstalt i

riksbanken n edsatt må användas endast till gäldande dels av fordringar på

grund av försälcringsavtal, som tillhöra anstaltens rörelse här i riket, dels

av böter, viten, avgifter och ersättningar som i anledning av denna rörelse

åläggas anstalten, generalagenten eller av anstalten utsett ombud som

avses i 27 §, dels ock, i händelse av särskild administration av anstalts liv­

försäkringsrörelse bär i riket, av administrationsboets fordran bos an­

dalten.

24 §.

leneralagenteii vare �

revisionen avsett;

au även i a ndra fall än ovan sagts lämna försäkringsinspektionen de upp-

ysningar, som av inspektionen begäras i fråga om anstalten och dess verk-

inom rllcet, samt att när som helst för befattningshavare hos för-

®«i"ingsinspektionen, som är behörig att företräda inspektionen, eller an-

o\t''

luspektionen forordnats att företräda denna, hålla kassa och

iga tillg ångar samt böcker, räkenskaper och andra handlingar tillgäng-

granskning.

ändring i reglementet ändring av anstaltens firma, skall för-

låta införa kungörelse om firmaändringen i allmänna

^otn p,,r^^?^ '''^^"8sinspektionens företrädare eller någon som biträdier bo-

må ti

granskning av böcker, räkenskaper och andra handlingar

1 obehorigen yppas.

¬

background image

1965 . Nr 1G8

404

24 a §.

Skvklislict ciligl 24 § forsla slycltel alt lämna upplysningar otl, t

till»an"a? och handlingar lillgänghga tor granskning åligger även s, ' ;

S2h've?l<al«I.«d.direk»r^i^H^

nämnd eller

rid rörelsens bedrivande.

25 §.

Försälo-ingsinspektionen ägc

förelägga vite.

Finner försäkringsinspekfionen,

och bcslcalfenhet,

att i riksbanken enligt G eller 15 a § nedsatt belopp miaskals geuomij

Tärtlchandlingarna avsevärt nedgått i värde eller av annan anledning,

jjtt (3e �.� � påkallade härav.

Har föreläggande

koncessionen förverkad.

Besiat, varigenom

allmänna tidningarna.

27 §.

Upphör utländsk försäkringsanstalt att driva försäkringsrörelsen hät.

riket, åligge det anstalten att med bifogande av behörig fullmakt h os &

säkringsinspektionen uppgiva ombud, som av inspektionen godkännes,L';

å anstaltens vägnar mottaga stämning och i övrigt företräda anstalten me

avseende på redan meddelade försäkringar; för tiden intill dess sådQnt

mälan skett ägc iförsälaingsinspektionen förordna ett ombud med n ärUL

befogenhet. Om godkännandet eller förordnandet skall inspektionen ok

dröjligeti låta införa kungörelse i allmänna tidningarna. Intill dess �

kungörande sleett, ägc försäkringstagare hos försäleringsinspcktionen ij-

sätta förfallen försäkringspremie med samma verkan som om d entl"-

inbetald till anstalten.

_

...

Har ulländsk försäkringsanstalt upphört att driva försäkringsrörelse ^

i riket, må det belopp som enligt vad i 6 § sägs blivit i riksbanken^

kunna, efter anmälan hos försäkringsinspektionen, av otistaltcn

mas, därest det visas att anstaltens samtliga förbindelser, som i lo i "F

blivit fullgjorda eller att anstalten för deras fullgörande ställt

kcrhet, som av inspektionen godkännes. Om iitfåendc av beloppi so

,

satts enligt 15 a § första stycket, gälla bestämmelserna i andra sjt

samma paragraf.

30 g.i

Det som

ägt vetskap därom.

"

Drivor någon här i riket försäkringsrörelse för utländsk

t

res räkning ulan att denne erhållit koncession för rörelsen. '

dagsböter eller fängelse i högst ett år.

35 g.

Till dag.sbötcr eller fängelse i högst ett år dömes

. j gjiJlfe

den som i ansökan, som i G, 9 eller 9 a g omförmäles,

som fogats vid sådan ansökan, iippsåtligcn eller av grov var s

delar oriktig eller vilseledande uppgift;

' �ndnnj^cn hmcbär alt paragmfcns tidigare andra stycke iippkävcs.

¬

background image

1965 . Nr 168

405

^icncraUigcnt eller

^ samma para^af;

(ieii soai jämlikt 24 a § lämnar upplysning enligt 24 § första stycket och

sont därvid uppsalligen eller av vårdslöshet meddelar oriktig eller vilse­

ledande uppgift;

alitiiarie, d ar

vilseledande uppgift.

36 §.

Till dagsböter domes i denna lag avsedd anstalts generalagent, ombud

eller pe rsonal som bryter mot föreslmft i 19 eller 21 § eller i annat fall än

j sistnämnda lagrum åsyftas i meddelanden, som äro avsedda för allmän-

liflen, lä mnar oriktiga eller vilseledande uppgifter angående anstalt, var­

om i denna lag är fråga.

37 §.

Den som b ryter mot 24 g t redje stycket domes till dagsböter eller fängelse

i högst e ll år, om ej för gärningen är stadgat straff i brottsbalken.

38 §.

Denna lag

om återförsäkringsrörelse.

Angående trafikfursäkringsrörelse

å motorfordon.

1 fråga om livförsäkring endast för dödsfall, vilken meddelas för en tid

av längst fem är eller mot premie som är berälmad och bestämd för längst

fem år i sänder, må Konungen eller, efter Konungens bemyndigande, för-

säkriiigsinspektionen medgiva undantag från de särskilda bestämmelserna

angående livförsäkring samt, i mån. aA' behov, föreslnriva att bestämmelser,

som särskilt gälla annan försälcring än livförsäkring, skola tillämpas i

slällel.

Denna lag träder i lo-aft den 1 juli 1965.

Koncession för sådan sjuk- och olycksfallsförsäkring som meddelas för

längst tio ål - s kall efter lagens ikraftträdande avse sådan sjuk- och olycks­

fallsförsäkring som meddelas för längst fem år. Anstalten må dock förvalta

sjuk- och olycltsfallsförsäkringar som före lagens ilcraftträdande meddelats

för längst tio är. Denna förvaltning må ske utan iakttagande av de särskilda

ieslämmelserna angående livförsäkring.

_ Kedsättningsskyldighet enligt nya lydelsen av 6 § första stycket 5 åligger

anstalt som före ikraftträdandet erhållit koncession eller tillstånd att

arka fö rsäkringsrörelse här i riket.

pedsätlningsskyldighet enligt 15 a § första stycket på grundval av pre-

iniemtäkten, under det före lagens iltraftträdande senast utgångna räken-

skapsaret s kall fullgöras inom åtta månader efter ilcraftträdandet.

cslut som föranJedes av denna lag må av Konungen eller försälcringsin-

^Ps tionen meddelas före den 1 juli 1965.
^ I'et alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytterrnera

Vi detta med egen hand underskriAut och med Vårt kungl. sigill

⬢^^krufta låt it.

^^⬢^ckholms slott den 26 maj 1965.

GUSTAF ADOLF

(p.

(L. S.)

'^:insdepartementet)

G. E. STR�NG

^OOo. Suens kföTfattningssamling 1965,

JOS o ch 160

¬

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.

Populära lagar