SFS 1952:288

520288.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SVENSK F O

TNINGSS�MLING.

1952

Utbom från trycfeet

fr 288.

den 7 juni 1953.

Nr S88.

Lag

angående ändring i lagen den 24 mars 1938 (nr 96)

ora understödsföreningar;

given Stochholms slott den 30 maj 1952.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

V'endes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^, funnit

ott förordna, att 30, 77, 86, 87 och 89 §§ lagen den 24 mars 1938 om under-

tödsföreningar skola erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives.

30 §.

Styrelsens förvaltning

två revisorer.

Revisorerna väljas

sätt utses.

Till re\isor

styrelseledamots tjänst.

Den tid

utsett honom.

Avgår av

ny revisor.

^Då revisor eller revisorssuppleant utsetts, skall anmälan härom ofördröj-

|gen göras hos tillsynsmyndigheten genom styrelsens försorg, om han valts

! föreningssammanträde, och eljest av den som tillsatt honom. Tillsyns-

ayndigheten äger meddela närmare föreskrifter rörande innehållet i anmä-

m, som avses i detta stycke.

Angående revisor, som förordnas av tillsynsmyndigheten, stadgas i 77 §.

77 §.

Det åligger

under året.

Finner tillsynsmyndigheten

av styrelsen.

Styrelsen vare

till föreningssammanträde.

Tillsynsmyndigheten äger förordna en revisor att med övriga revisorer

eltaga i granskningen av styrelsens förvaltning och föreningens räkenska-

er. Sådant uppdrag må när som helst återkallas. Revisor, som förordnats

aligt detta stycke, skall ställa sig till efterrättelse de föreskrifter tillsyns­

myndigheten meddelar. Revisorn äger av föreningen uppbära arvode med

blopp, som bestämmes av tillsynsmyndigheten.

86 §.

iMed dagsböter straffes

1) styrelseledamot eller annan, som vid anmälan för registrering eller

. mälan jämlikt 30 § sjätte stycket mot bättre vetande meddelar oriktig

ppgift;

2) styrelseledamot eller likvidator, där han mot bättre vetande i händ­

ig, s om framlägges å föreningssammanträde eller jämlikt bestämmelserna

77 § ingives till tillsynsmyndigheten, rörande föreningens angelägenheter

eddelar oriktig uppgift;

Prop. 1952: 195; L'U 27; Rakr 253.

JI55 52��24. S vensk ör attnin ssamlin 1 2,NT288.

¬

background image

528

_ 1952. Nr 288. �

'ti?

3) styrelseledamot, där han uppsåtligen använder någon föreningens till- |j

gång för ett annat ändamål än det, för vilket samma tillgång är avsedd;

å?

4) revisor, där han i berättelse eller annan handling, som framlägges å |

föreningssammanträde, mot bättre vetande lämnar oriktig uppgift rörande för- «

eningens angelägenheter eller uppsåtligen underlåter att göra anmärkning t

mot dylik uppgift i handling, som av honom granskats;

5) där försäkringsteknisk utredning, som jämlikt 7 § fjärde stycket vid

4) eller 15 § ingivits till tillsynsmyndigheten, är oriktig, den som mot bättre

vetande upprättat utredningen eller med vetskap om dess oriktighet ingivit

densamma.

Ej må

strängare straff.

''

87 §.

�&sidosattes föreskrift, som är meddelad i 15 § första stycket, 20 § sista

stycket, 30 § sjätte stycket, 31 § första stycket, 34 § sista stycket, 44 § första

eller tredje stycket, 47 § andra stycket, 64 § första stycket eller 77 § första, V

andra eller tredje stycket, eller underlåter förening, som erhållit föreläggan- ⬢

de enligt 15 § andra stycket, att ställa sig föreläggandet till efterrättelse,

straffes den försumlige med böter från och med fem till och med trehundra

kronor.

Samma lag

61 § åligger.

Förseelse mot

medlem därav.

89 §.

Försummelse att enligt bestämmelse i denna lag göra anmälan för registre­

ring eller att göra anmälan, som är föreskriven i 30 § sjätte stycket eller

47 § andra stycket, eller att underställa tillsynsmyndigheten beslut, som i

43 § andra stycket sägs, eller att till tillsynsmyndigheten ingiva någon av de

i 15 § första och andra styckena samt 77 § omförmälda handlingarna skall

åtalas vid allmän underrätt i den ort, där föreningens styrelse enligt stad-

' ^

M ⬢⬢

Qdi. XL<X IXdX

aiLL

j

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1952.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill, ^

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 30 maj 1952.

(L. s.)

(Socialdepartementet.)

G. E. STRANG.

' i'

Nr 288, V* a rt. Stockholm 1952. Kungl. Boktryckeriet, P. A. Norstedt & Söner.

3

¬

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.