SFS 1950:320

500320.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SYEHSK F RF�TTHIHGSS�HLIHa.

1950

o.

utkom från trycket

Nr 320 ocll 321.

den 2 2 j uni 1950.

Nr 820.

Lag

angående ändring i vissa delar av lagen den 17 jnni 1918 (nr 133)

om försäkringsrörelse;

given Drottningholms slott dén 16 juni 1950.

Vi GUSTAF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och Vendes

Konung, göra veterligt; att Vi, med riksdagenS funnit gott för ordna,

att 70, 204, 282, 345 och 349 §§ lagen den 17 juni 1948 om försäkringsrö­

relse skola erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives.

70 §.

För försäkringsaktiebolag skall finnas en styrelse bestående av minst tre

ledamöter. Av styrelseledamöterna skall, där bolaget icke uteslutande driver

återförsäkring, minst en utses med uppgift att särskilt vaka över att för-

Bk säkringstagarnas intresse vederbörligen bealdas; sådan styrelseledamot må

ej vara aktieägare eller befattningshavare i bolaget.

Styrelsen väljes å bolagsstämma. Styrelseledamot som avses i första styc­

ket andra punkten skall dock enligt bestämmelse, som skall vara intagen

i bolagsordningen, utses av försäkringstagarna eller av intressegrupp, som

bar anknytning till dem, eller genom förordnande av Konungen eller offent­

lig myndighet; jämväl annan styrelseledamot må enligt bestämmelse i bo­

lagsordningen tillsättas i annan ordning än genom val å bolagsstämma.

l /Sc

Styrelseledamot, som

skall förrättas.

I IB

�ndå att

tillsatt honom.

Om styrelseledamot, �i;

och suppleanter.

204 §.

1 mom. För ömsesidigt försäkringsbolag skall finnas en styrelse beståen-

de av minst tre ledamöter. Styrelsen väljes å bolagsstämma; dock må enligt

Ijit

bestämmelse, som intagits i bolagsordningen, en eller flera av ledamöterna

0 tillsättas i annan ordning. Angående styrelse, verkställande direktör och fir­

mateckning skall för ömsesidigt försäkringsbolag i övrigt gälla vad i fråga

om försäkringsaktiebolag stadgas i 70 § tredje, fjärde och femte styckena

samt 71�88 §§, dock med iakttagande att den i 70 § tredje stycket upp-

" tagna hänvisningen till 113 § i stället skall avse 213 §, att vad i 73 § tredje

stycket sägs om aktieägare skall äga tillämpning å delägare, delegerad och

garant i ömsesidigt försäkringsbolag, samt att den i 84 § upptagna hänvis­

ningen till 69 § andra stycket första punkten och tredje stycket skall avse

bestämmelserna i 196 § andra stycket första punkten och tredje stycket.

0

Konungen eller,

verkställande direktören.

2 mom. Vill styrelsen

å stämman.

3 mom. Vad i

åttonde styckena.

^ Rik sdagens skrivelse 1950: 350.

''' 158�50002ff. Sv ensk örfattningssamling 1950, Nr320 och 321.

¬

background image

'⬢ .1 ⬢

,

550

� 1950. Nr 3 . '

282 §.

1 mom. Det åligger

sådan utredning,

»

^ ^1

Redogörelsen och

av aktuarien.

Det ankommer

bolagets bildande.

2 mom. I bolag, som meddelar försäkring av annat slag än i 1 mom. sägs,

A i

åligger det styrelsen ocb verkställande direktören att med hjälp av fortlö-

pande statistik eller annorledes övervaka att premiesättningen är skäligt av-

vägd med hänsyn till den risk, som försäkringen är avsedd att täcka, nödiga ' '''

omkostnader för försäkringen samt omständigheterna i övrigt. Statistik må .

upprättas f�r två eller flera bolag gemensamt. Det åligger därjämte styrel-

sen och verkställande direktören att till försäkringsinspektionen, för tid-

rymd som inspektionen bestämmer, insända redogörelse f�r den metod som

Pfi

använts för övervakning av premiesättningen och för erfarenheter av över­

vakningen.

Vad i första stycket är stadgat skall ej äga tillämpning å verksamhet,

som bedrives i utlandet, ej heller å sjö- eller transportförsäkring, som be-

,

drives här i riket.

345 §.

Beträffande tjänstepensionsförsäkring

prövas skäliga.

Driver försäkringsbolag

finnas påkallade.

I fråga om �msesidigt försäkringsbolag vars verksamhetsområde är be­

gränsat till viss del av riket må, där rörelsen är av ringa storlek. Konungen

eller, efter Konungens bemyndigande, försäkringsinspektionen medgiva de

undantag från bestämmelserna i denna lag som betingas av verksamhetens ⬢

omfattning och bolagets förhållanden i övrigt.

\

349 §.

:

Vad ovan i denna lag är föreskrivet skall ej äga tillämpning å:

a) försäkringsanstalt, som inrättats av staten,

h) sjukkassa eller annan understödsförening, å vilken lagen om under­

stödsföreningar äger tillämpning,

c) sjukkassa enligt lagen om allmän sjukförsäkring,

.

d) ömsesidigt försäkringsbolag för försäkring av egendom å landsbyg- ,

den, vars verksamhetsområde är mindre än ett härad eller, där det omfattar

delar av flera härad, mindre än tio socknar, såframt bolaget icke meddelar ;

brand' eller sjöförsäkring; vid tillämpning av denna bestämmelse skall med ,

härad likställas tingslag i de orter där benämningen härad ej förekommer, j

Bolag, varom ovan under d) förmäles, vare dock pliktigt att angående sin f

verksamhet göra anmälan och lämna uppgifter i enlighet med de föresltrif-

ter. Konungen meddelar.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1952.

Beträffande försäkringsbolag, som vid lagens ikraftträdande vunnit re- ^

gistrering, äger Konungen eller, efter Konungens bemyndigande, försäb- *

ringsinspektionen medgiva, att med tillämpningen av föreskrift i lagen må

anstå under viss lid, dock högst till den 1 januari 1954.

�msesidigt försäkringsbolag för försäkring av egendom å landsbygden,

vars verksamhet är lokalt begränsad efter vad i 349 § första stycket ,d)

sägs, skall, där bolaget driver brand- eller sjöförsäkring och önskar fort­

sätta rörelsen under mera än ett år efter lagens ikraftträdande, hos Konung­

en göra ansökan om stadfästelse å bolagsordning. Konungen prövar ansök­

ningen jämlikt bestämmelserna i 166 § lagen om försäkringsrörelse, dock

att prövningen icke må avse frågan huruvida bolagets rörelse är behövlig»

¬

background image

320 ocli 321. �

551

'iijb,

Stadfästes bolagsordningen, beviljar Konungen koncession tillsvidare eller,

där särskilda omständigheter föranleda därtill, för bestämd tid, högst tio

år, och därutöver intill slutet av då löpande räkenskapsår.

Ansökan som i nästföregående stycke sägs skall inlämnas till försäkrings-

Ijt:: inspektionen före den 1 januari 1953. Innan frågan om koncession avgjorts

och, där koncession beviljats, intill den tidpunkt från vilken koncessionen

skall gälla, må bolaget fortsätta sin verksamhet enligt bestämmelserna i

äldre lag och författning.

Det alla som vederbör hava sig liörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

,

bekräfta låtit.

Drottningholms slott den 16 juni 1950.

GUSTAF.

(L. S.)

(Handelsdepartementet.)

JOHN ERI CSSON.

v

¬

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.

Populära lagar