SFS 2016:574 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Försäkringsrörelselag (2010:2043) / SFS 2016:574 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)
160574.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043);

utfärdad den 2 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 12 kap. 4 § försäkringsrörelselagen

(2010:2043) ska ha följande lydelse.

12 kap.

4 §

Bestämmelserna i 1 kap. 4�7 §§ lagen (1987:667) om ekonomiska för-

eningar om moderförening, dotterföretag, koncern och avancerad elektronisk
underskrift ska gälla för ömsesidiga försäkringsbolag.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2015/16:72, bet. 2015/16:TU18, rskr. 2015/16:253.

SFS 2016:574

Utkom från trycket
den 13 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.

Populära lagar