SFS 1993:1305 Lag om ändring i lagen (1950:272) om rätt för utländska försäkringsföretag att driva försäkringsrörelse i Sverige

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Försäkringsrörelselag (2010:2043) / SFS 1993:1305 Lag om ändring i lagen (1950:272) om rätt för utländska försäkringsföretag att driva försäkringsrörelse i Sverige
SFS 1993_1305 Lag om ändring i lagen (1950_272) om rätt för utländska försäkringsföretag att driva försäkringsrörelse i Sverige

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:1305
Utkom från trycket
den 13 december 1993

Lag
om ändring i lagen (1950:272) om rätt för utländska
försäkringsföretag att driva försäkringsrörelse i Sverige;

utfärdad den 2 december 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1950:272) om rätt

för utländska försäkringsföretag att driva försäkringsrörelse i Sverige2

dels att i 5, 8,9, 15, 17, 18,22, 23, 25 a - 2 8 , 3 1 - 3 3 , 35, 38 och 40 §§

ordet ⬝försäkringsinspektionen⬝ i olika böjningsformer skall bytas ut mot
⬝Finansinspektionen⬝ i motsvarande form,

dels att 1, la, 2,4, 6, 7, 9 a, 10, 13, 15 a, 16, 20, 21, 22 a, 24, 25 och 29 §§

skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall föras in fyra nya paragrafer, 2 a, 13 a, 16 a och

23 a §§, av följande lydelse.

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om rätt för utländska försäk-
ringsföretag att driva försäkringsrörelse i Sverige. Lagen gäller inte för

sådana försäkringsgivare som omfattas av lagen (1993:1302) om EES-
försäkringsgivares verksamhet i Sverige.

Utländskt försäkringsföretag får driva försäkringsrörelse genom general-

agent som syssloman här i landet, om det har fått tillstånd av regeringen
(koncession) till detta.

Finansinspektionen skall efter ansökan lämna förhandsbesked om huru-

vida koncession enligt andra stycket krävs för en planerad verksamhet.

Ett förhandsbesked enligt tredje stycket är bindande för den myndighet

som har lämnat beskedet. Om regeringen har beslutat i fråga om förhands-
besked är även Finansinspektionen bunden av detta besked.

1

Prop. 1992/93:257, bet. 1993/94: NU5, rskr. 1993/94:39. Jfr EES-avtalet bilaga IX

avsnitt I och rådets direktiv 73/239/EEG (EGT nr L 228, 16.8.1973, s. 3) m.fl.
2

Lagen omtryckt 1989: 1082. Senaste lydelse av författningens rubrik 1982:1083.

3341

background image

3342

SFS 1993:1305

Om det finns särskilda skäl och företagets reglemente tillåter det, får ett

utländskt försäkringsföretag som har erhållit koncession medges att genom
generalagenten driva annan rörelse här i landet än försäkringsrörelse.
Medgivande lämnas av regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
Finansinspektionen.

Om det finns skäl, får ett medgivande enligt femte stycket återkallas av

den som får lämna sådant medgivande.

Det land där företaget har sitt säte anses som dess hemland.

1 a §3 Utöver vad som följer av 1 § andra stycket får ett utländskt

försäkringsföretag, under förutsättning att Finansinspektionen lämnar till-
stånd därtill, i Sverige marknadsföra försäkringar avseende risker i detta
land, om det sker genom förmedling av ett försäkringsbolag som har
koncession i Sverige och de båda företagen tillhör samma koncern eller har
samarbetsavtal med varandra.

Tillstånd enligt första stycket skall lämnas om verksamheten inte be-

döms vara oförenlig med en sund utveckling av försäkringsväsendet. Om
förutsättningar för tillstånd inte längre föreligger, får Finansinspektionen
förklara tillståndet förverkat.

2 § Ett utländskt försäkringsföretag får här i landet bara driva sådan
försäkringsrörelse som det driver i sitt hemland.

Med skadeförsäkring avses i denna lag sådana försäkringar som anges i 2

kap. 3 a§ försäkringsrörelselagen (1982:713). Med livförsäkring avses
sådana försäkringar som anges i 2 kap. 3 b § försäkringsrörelselagen.

Direkt livförsäkringsrörelse får här i landet förenas endast med rörelse

avseende återförsäkring av livförsäkring.

Bestämmelserna i denna lag om livförsäkring, med undantag för 16 a §,

� får tillämpas också för sjuk- och olycksfallsförsäkringar som avses i 2

kap. 3 a § första stycket klasserna 1 och 2 försäkringsrörelselagen samt
för avgångsbidragsförsäkringar,

� behöver inte tillämpas för sådana livförsäkringar som avses i 2 kap.

3 b § första stycket klasserna 1 b och 4 om premien är beräknad och

bestämd för längst fem år.

Ersättning, som utges i form av livränta eller sjukränta, tillhör endera

livförsäkring eller annan försäkring beroende på vilket av dessa slag av
försäkringar som har meddelats. Har en sådan ränta inköpts i ett livförsäk-
ringsbolag, skall den dock i detta bolag höra till livförsäkring.

För sådan livränta eller sjukränta som tillhör annan försäkring än livför-

säkring gäller de särskilda bestämmelserna om livförsäkring i 6 § sjunde
stycket, 7 § tredje stycket, 9 § första stycket, 1 0 - 1 3 samt 14, 15, 17 och
28 §§ i tillämpliga delar.

2 a § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspek-
tionen får i fråga om sådan livförsäkring som avses i 2 kap. 3 b § första
stycket klass 3 försäkringsrörelselagen (1982:713) medge undantag från

13 § och, om det finns särskilda skäl, från övriga bestämmelser om livför-

säkring. Ett undantag skall vara förenligt med Sveriges förpliktelser i fråga

3

Senaste lydelse 1990:813.

background image

SFS 1993:1305

om försäkring enligt avtalet den 2 maj 1992 om Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet.

4 §4 Generalagenten skall ha behörighet att på företagets vägnar här i
landet driva försäkringsrörelsen samt att ta emot stämning och tala och
svara i alla rättsförhållanden som har samband med försäkringsrörelsen.

Han skall vara bosatt här i landet. Han får inte vara underårig, i konkurs
eller underkastad näringsförbud eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § för-
äldrabalken.

Generalagentur får även innehas av svenskt aktiebolag eller ömsesidigt

försäkringsbolag eller av svenskt handelsbolag, vars samtliga bolagsmän
har behörighet enligt vad som sägs i första stycket. För fullgörande av de
skyldigheter som åligger generalagenten skall företaget utse ett ombud som
uppfyller kraven i första stycket.

6 § Ansökan om koncession görs hos regeringen. Ansökan skall lämnas

in till Finansinspektionen som skall överlämna den till regeringen med
eget yttrande.

Till ansökan skall fogas dels en plan för den tilltänkta verksamheten,

dels bevis att företaget på det sätt och under de villkor, som Finansinspek-
tionen godkänner, i bankinstitut har deponerat värdehandlingar till ett
värde som motsvarar 300 gånger det basbelopp enligt lagen (1962:381) om
allmän försäkring som gällde då ansökningen lämnades in.

Deponering enligt andra stycket skall ske särskilt för livförsäkring och

särskilt för skadeförsäkring.

Deponeringen skall ske i värdehandlingar, som Finansinspektionen god-

tagit. Inspektionen får bestämma att deponeringen får ske med det lägre
belopp som inspektionen med hänsyn till rörelsens omfattning och beskaf-
fenhet anser skäligt. Sådant beslut får inspektionen återkalla om det finns
skäl till det.

Bestämmelser om att Finansinspektionen får medge företag undantag

från skyldigheten att göra deponering i vissa fall finns i 23 a §.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen

får meddela närmare föreskrifter om vad verksamhetsplanen skall innehål-
la och vilka ytterligare handlingar som skall fogas till ansökan.

Om rörelsen skall avse livförsäkring, skall enligt 11 § upprättas särskilda

grunder för verksamheten. Grunderna, som skall bifogas ansökningen om
koncession, skall underställas regeringen för stadfästelse.

7 § Regeringen beviljar koncession om ansökan har skett enligt 6 § och
den planerade verksamheten kan antas komma att uppfylla kraven på en
sund försäkringsverksamhet. I samband därmed godkänner regeringen
generalagenten. Koncession får inte vägras av det skälet att det inte behövs
någon ytterligare försäkringsgivare.

Koncession beviljas tills vidare eller, om det finns särskilda omständig-

heter, för bestämd tid, högst tio år, och därutöver till det löpande räken-
skapsårets slut.

4

Senaste lydelse 1992:164.

3343

background image

SFS 1993:1305

I samband med beviljandet av koncessionen stadfäster regeringen enligt

11 § upprättade grunder för verksamheten om dessa överensstämmer med

denna lag och andra författningar.

Koncession skall meddelas i enlighet med den indelning som anges i 2

kap. 3 a och 3 b §§ försäkringsrörelselagen (1982: 713).

Avser ansökan endast ändring av beviljad koncession får Finansinspek-

tionen besluta i ärendet i regeringens ställe, om ärendet inte är av princip-
iell betydelse eller i övrigt av synnerlig vikt.

9 a § Ansökan om medgivande för utländskt försäkringsföretag att driva
annan rörelse här i landet än försäkringsrörelse skall lämnas in till Finans-
inspektionen och vara åtföljd av fullmakt för generalagenten att beträffan-
de den med ansökan avsedda verksamheten företräda företaget enligt vad
som anges i 4 § första stycket.

10 § Det åligger generalagenten att för varje räkenskapsår enligt for-

mulär, som fastställs av Finansinspektionen, upprätta redogörelse för före-
tagets verksamhet inom landet.

För livförsäkringsverksamhet skall redogörelsen enligt första stycket

innehålla bevis om att värdet av den av företaget gjorda depositionen
enligt 6 § andra stycket motsvarar 300 gånger det basbelopp enligt lagen
(1962:381) om allmän försäkring som gällde vid räkenskapsårets utgång.
För den ytterligare deposition, utöver vad som föreskrivs i 6 § andra
stycket, som denna bestämmelse kan ge upphov till gäller bestämmelserna
i 6 § fjärde stycket.

I redogörelsen skall, under beteckningen försäkringstekniska skulder,

som skuld tas upp det vid samma tidpunkt beräknade värdet av företagets
ansvarighet på grund av

1. löpande försäkringar (premiereserv),

2. försäkringsersättningar för inträffade försäkringsfall (ersättningsre-

serv),

3. utgifterna för reglering av inträffade försäkringsfall (skadebehand-

lingsreserv),

4. sådan tilldelad återbäring inom livförsäkringsrörelsen som inte har

förfallit till betalning och

5. sådan tilldelad återbäring inom annan försäkringsrörelse än livförsäk-

ringsrörelse som inte har förfallit till betalning.

13 § Tillgångar motsvarande värdet av de försäkringstekniska skulderna

för livförsäkring skall vid varje tidpunkt redovisas i sådana tillgångar som
anges i 7 kap. 9 § första stycket 1 -8 och 10-12 försäkringsrörelselagen
(1982:713) eller, i den mån Finansinspektionen medger det, värdet av
återförsäkringsgivarnas ansvarighet på grund av livförsäkringar, som har
övertagits i återförsäkring.

I de tillgångar som skall motsvara värdet av de försäkringstekniska

skulderna får räknas in 90 procent av deponeringen enligt 6 och 10 §§
under förutsättning att deponeringen till den delen består av värdehand-
lingar som avses i första stycket och inte beaktas enligt 16 a § första stycket
tredje meningen.

Utan hinder av första stycket får ett belopp, motsvarande högst tjugo

3344

background image

3345

SFS 1993:1305

procent av de försäkringstekniska skulderna för egen räkning, redovisas i
andra tillgångar än sådana som nämns i första stycket, dock inte i aktier.

Med de försäkringstekniska skulderna för egen räkning förstås den del

av de försäkringstekniska skulderna, som icke motsvarar värdet av återför-
säkringsgivarnas ansvarighet.

De tillgångar som motsvarar värdet av de försäkringstekniska skulderna

skall finnas i Sverige, dock med undantag för återförsäkringsgivares ansva-
righet på grund av livförsäkringar som övertagits i form av återförsäkring.
I övrigt gäller vid tillämpningen av denna paragraf bestämmelserna i 7
kap. 9 a § andra-sjätte styckena försäkringsrörelselagen.

13 a § För skadeförsäkringar av annat slag än sådan sjuk-, olycksfalls-

och avgångsbidragsförsäkring, beträffande vilken bestämmelserna om liv-
försäkring tillämpas med stöd av 2 § fjärde stycket, skall 13 § femte stycket
första meningen gälla. Dessutom skall bestämmelserna i 7 kap. 10 § andra
stycket andra meningen och tredje stycket försäkringsrörelselagen
(1982:713) gälla.

15 a § För försäkring av annat slag än sådan sjuk-, olycksfalls- och

avgångsbidragsförsäkring, beträffande vilken bestämmelserna om livför-
säkring tillämpas med stöd av 2 § fjärde stycket, skall depositionen enligt
6 § andra stycket inom åtta månader efter utgången av varje räkenskapsår
uppgå till ett belopp som motsvarar 300 gånger det basbelopp enligt lagen
(1962:381) om allmän försäkring som gällde vid räkenskapsårets utgång.

Om bruttopremieinkomsten under räkenskapsåret överstiger deposi-

tionen enligt första stycket, skall depositionen uppgå till ett belopp som
motsvarar bruttopremieinkomsten under räkenskapsåret.

För den ytterligare deposition, utöver vad som föreskrivs i 6 § andra

stycket, som första och andra styckena kan ge upphov till gäller bestäm-
melserna i 6 § fjärde stycket.

�verstiger det sammanlagda beloppet av vad ett försäkringsföretag har

deponerat väsentligt den premieinkomst som anges i andra stycket, får
Finansinspektionen medge företaget att få ut det överskjutande beloppet i
den mån detta inte hänför sig till en deposition enligt första stycket.

16 § Tillgångar som ett utländskt försäkringsföretag enligt 6, 10 och

15 a §§ deponerat i bankinstitut och som inte beaktas enligt 16 a § första

stycket tredje meningen eller avsatts till täckande av försäkringstekniska
skulder enligt 13 § får användas endast till betalning dels av fordringar på

grund av försäkringsavtal, som tillhör företagets rörelse här i landet, dels
av böter, viten, avgifter och ersättningar som i anledning av denna rörelse
kan åläggas företaget, generalagenten eller av företaget utsett ombud som
avses i 4 § andra stycket eller 27 §, dels, i händelse av särskild administra-
tion av ett företags livförsäkringsrörelse här i landet, av administrations-
boets fordran hos företaget.

16 a § För ett försäkringsföretag som driver verksamhet enligt denna lag

gäller bestämmelserna om kapitalbas, solvensmarginal och garantibelopp i

1 kap. 8 a § första och andra styckena och 7 kap. 22 - 27 §§ försäkringsrö-

relselagen (1982:713) samt, i fråga om sådan livförsäkring som avses i 2

background image

SFS 1993:1305

kap. 3b § första stycket klass 3 nämnda lag, 12 och 13 §§ lagen (1989:1079)
om livförsäkringar med anknytning till värdepappersfonder. Garantibe-
loppet för verksamheten i Sverige skall dock för livförsäkring uppgå till ett
belopp som motsvarar 400000 ecu och för skadeförsäkring till halva det
minimibelopp som anges i 7 kap. 27 § första och andra styckena försäk-
ringsrörelselagen. Tillgångar som ett försäkringsföretag enligt 6, 10 och

15 a §§ deponerat i bankinstitut skall beaktas vid bedömning av om kravet

på garantibelopp är uppfyllt, dock högst intill ett belopp motsvarande
hälften av minsta beloppet för garantibeloppet.

En tredjedel av solvensmarginalen för livförsäkring, eller garantibelop-

pet om det är större, skall motsvaras av poster som anges i 7 kap. 22 §
första stycket 1-3 försäkringsrörelselagen samt, i fråga om sådan livför-
säkring som avses i 2 kap. 3 b § första stycket klass 3 nämnda lag, av
balanserad vinst.

Poster som ingår i kapitalbasen skall till minst ett belopp motsvarande

solvensmarginalen finnas i land som omfattas av avtalet om Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet, varav de till minst ett belopp motsvaran-
de en tredjedel av solvensmarginalen skall finnas i Sverige.

Bestämmelser om att Finansinspektionen i vissa fall får medge undantag

från bestämmelserna om beräkning av solvensmarginalen och lokalisering
av tillgångar finns i 23 a §.

20 § Generalagenten skall övervaka att anskaffning av ansökningar om
försäkring hos företaget sker på ett sätt som överensstämmer med god
affärssed.

På begäran av den som biträtt ett försäkringsföretag i dess verksamhet

enligt första stycket skall Finansinspektionen utfärda intyg över verksam-
hetens omfattning och innehåll om sådant intyg erfordras för att få driva
liknande verksamhet i annat land som omfattas av avtalet om Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet (EES-land). Företaget och den som begär

intyg skall lämna inspektionen de upplysningar som behövs för att inspek-
tionen skall kunna fullgöra denna skyldighet.

21 § Utländskt försäkringsföretag, som driver försäkringsrörelse här i
landet, skall i alla meddelanden till allmänheten nämna sin företagsform
och sitt hemland. I meddelandena får inte lämnas uppgift av innebörd att
företaget genom att fullgöra i denna lag föreskriven skyldighet att nedsätta
värdehandlingar ställt fullgod säkerhet för sina svenska försäkringstagare
eller att det beträffande hela sin verksamhet är kontrollerat av svenska
staten.

Försäkringsbrev skall innehålla uppgifter både om de allmänna försäk-

ringsvillkoren och om de särskilda villkoren för den försäkring, som avses i
brevet.

I meddelanden till allmänheten om företagets fonder skall särskilt anges

beloppet av ännu inte inbetalda förbindelser av delägare eller garanter om
dessa belopp inräknats i fonderna.

22 a § Finansinspektionen skall verka för en sund utveckling av den
verksamhet som bedrivs av utländska försäkringsföretag här i landet.
Inspektionen skall ha ett nära samarbete med andra länders behöriga
myndigheter.

3346

background image

SFS 1993:1305

23 a § Om ett utländskt försäkringsföretag har ansökt om tillstånd i ett
eller flera andra EES-länder att driva verksamhet genom agentur eller filial
där, får Finansinspektionen efter ansökan medge företaget följande förmå-
ner, vilka endast kan medges samtidigt:

1. Den del av deponeringen enligt 6 § andra stycket som skall beaktas

enligt 16 a § första stycket tredje meningen behöver företaget inte göra i
mer än ett av dessa länder.

2. Vid beräkning av solvensmarginalen skall hänsyn tas till företagets

verksamhet genom agenturer eller filialer i de andra länderna.

3. De tillgångar som motsvarar garantibeloppet får finnas i ett annat av

dessa länder.

I ansökan skall företaget ange vilket lands behöriga myndighet som skall

ha tillsyn över den samlade soliditeten hos agenturerna eller filialerna och
varför denna myndighet valts. Deponeringen skall göras i det landet.

Ett medgivande får lämnas endast om samtliga behöriga myndigheter

hos vilka företaget ansökt om förmåner tillstyrker ansökan. Om företaget
har valt någon annan myndighet än Finansinspektionen, gäller medgivan-
det från det att inspektionen av den av företaget angivna utländska myn-
digheten underrättats om att myndigheten kommer att kontrollera företa-

gets soliditet även beträffande företagets verksamhet i Sverige. Finansin-
spektionen skall till den behöriga myndigheten lämna de uppgifter som

denna behöver för kontrollen.

Om den behöriga myndigheten i något av de länder som avses i första

stycket begär det, skall Finansinspektionen återkalla medgivandet.

24 § Generalagenten skall lämna Finansinspektionen de upplysningar
om försäkringsföretaget och dess verksamhet här i landet som inspektio-
nen begär.

Generalagenten skall hålla tillgångar, räkenskaper och andra handlingar

tillgängliga för granskning av Finansinspektionen.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen

får meddela föreskrifter om vilka upplysningar ett försäkringsföretag skall
lämna till inspektionen.

Innefattar ändring i företagets reglemente ändring av dess firma, skall

Finansinspektionen låta införa kungörelse om firmaändringen i Post- och
Inrikes Tidningar.

25 § Finansinspektionen får meddela de erinringar i fråga om utländska
försäkringsföretags verksamhet här i landet som inspektionen anser be-
hövliga.

Finansinspektionen skall förelägga företaget att vidta rättelse om inspek-

tionen finner att

1. avvikelse skett från denna lag eller föreskrifter som har meddelats

med stöd av denna lag eller grunderna, om sådana finns,

2. grunderna inte längre är tillfredsställande med hänsyn till omfattning-

en och beskaffenheten av bolagets rörelse,

3. i bankinstitut enligt 6, 10 eller 15 a § deponerat belopp minskats

genom att värdehandlingarna avsevärt nedgått i värde eller av annan
anledning,

3347

background image

SFS 1993:1305

4. de tillgångar som motsvarar värdet av de försäkringstekniska skulder-

na inte är tillräckliga eller

5. det i övrigt finns allvarliga anmärkningar mot försäkringsföretagets

verksamhet.

Om ett utländskt försäkringsföretags kapitalbas understiger solvensmar-

ginalen enligt 7 kap. 23 eller 25 § försäkringsrörelselagen (1982:713), skall
Finansinspektionen förelägga företaget att upprätta en plan för att återstäl-
la en sund finansiell ställning och överlämna planen till inspektionen för
godkännande. Om kapitalbasen understiger de nivåer som anges i 16 a §,
eller om garantibeloppet för livförsäkringsrörelse inte har en sådan sam-

mansättning som anges i 16 a § tredje stycket, skall inspektionen förelägga
företaget att upprätta och för godkännande överlämna en plan för skynd-
samt återställande av kapitalbasen.

Vad som sägs i tredje stycket skall inte gälla i de fall företaget medgetts

förmåner enligt 23 a § och någon annan myndighet än Finansinspektionen
har tillsyn över soliditeten. Om den utländska myndighet som kontrollerar
företagets soliditet förbjuder det att helt eller delvis förfoga över sina
tillgångar skall, på begäran av myndigheten, Finansinspektionen vidta
samma åtgärder beträffande företagets tillgångar i Sverige.

Om ett föreläggande enligt andra eller tredje stycket inte har följts inom

den bestämda tiden och det anmärkta förhållandet inte heller på något
annat sätt har undanröjts, skall Finansinspektionen anmäla detta till rege-
ringen.

Följer företaget inte gällande bestämmelser om redovisning och täck-

ning av försäkringstekniska skulder eller uppfyller företaget inte gällande
krav på garantibelopp, får regeringen efter anmälan av Finansinspek-
tionen förbjuda företaget att helt eller delvis förfoga över sina tillgångar.
Om företaget medgetts förmåner enligt 23 a § och någon annan myndighet
än Finansinspektionen har tillsyn över soliditeten skall regeringen, innan
åtgärd vidtas, underrätta den behöriga myndighet som kontrollerar företa-

gets soliditet.

Finansinspektionen får besluta hur verksamheten skall drivas efter ett

sådant beslut som avses i fjärde och sjätte styckena.

Regeringen kan förklara koncessionen förverkad om så svåra missför-

hållanden föreligger att försäkringsverksamheten bör upphöra.

Om företaget medgetts förmåner enligt 23 a § och dess auktorisation

förklarats förverkad av en utländsk myndighet som kontrollerar företagets
soliditet, skall Finansinspektionen vidta erforderliga åtgärder. Om skälet
till att auktorisationen förklarats förverkad är att företagets soliditet är
otillräcklig, skall regeringen genast förklara företagets koncession i Sverige
förverkad.

Beslut, varigenom koncessionen förklaras förverkad, skall av Finansin-

spektionen kungöras i Post- och Inrikes Tidningar.

29 § Ett utländskt försäkringsföretag får med Finansinspektionens till-
stånd överlåta hela sitt till verksamheten här i landet hörande försäkrings-
bestånd eller del därav till svenskt försäkringsbolag eller utländskt försäk-
ringsföretag, som har koncession för det slag av försäkringsrörelse det är
frågan om. Har den övertagande försäkringsgivaren säte i ett EES-land får
Finansinspektionen medge tillstånd bara om behörig myndighet i försäk-

3348

background image

SFS 1993:1305

ringsgivarens hemland intygar att försäkringsgivaren har erforderlig kapi-
talbas sedan överlåtelsen beaktats.

Ansökan om tillstånd skall göras av såväl överlåtare som övertagare. Det

avtal, som träffats angående överlåtelsen, skall fogas till ansökningen. För
ansökningen gäller 15 kap. 3 § femte stycket och 4 § andra stycket försäk-
ringsrörelselagen (1982:713).

När ansökan bifallits, övergår ansvaret för det överlåtna försäkringsbe-

ståndet på den övertagande försäkringsgivaren. Försäkringstagare och liv-
räntetagare som berörs av överlåtelsen skall underrättas om den enligt vad
som anges i 15 kap. 6 § försäkringsrörelselagen.

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

2. Ett försäkringsföretag som har koncession vid lagens ikraftträdande

får med den tidsbegränsning som kan ha angetts i koncessionsbeslutet
fortsätta med rörelsen till utgången av år 1995 eller, om ansökan om kon-
cession i enlighet med 7 § fjärde stycket då har getts in, till dess att
ansökningen har prövats slutligt.

3. En ansökan om koncession enligt de nya bestämmelserna skall, beträf-

fande försäkringsföretag som avses i punkt 2, prövas av Finansinspek-
tionen, om inte ett bifall till ansökningen skulle innebära en förlängning
eller en väsentlig utvidgning av den tidigare koncessionen. I sådant fall
prövas ansökningen av regeringen. Finansinspektionen skall, i samband
med sin prövning av en koncessionsansökan, även pröva en därav föran-
ledd ansökan om stadfästelse av ändring av grunder.

På regeringens vägnar

BO LUNDGREN

Håkan Nyholm
(Finansdepartementet)

3349

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.