SFS 1995:25 Lag om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Försäkringsrörelselag (2010:2043) / SFS 1995:25 Lag om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar
SFS 1995_25 Lag om ändring i lagen (1972_262) om understödsföreningar

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

26

SFS 1995:25

Utkom från trycket
den 31 januari 1995

Lag
om ändring i lagen (1972:262) om
understödsföreningar;

utfärdad den 12 januari 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 75 § lagen (1972:262) om

understödsföreningar skall ha följande lydelse.

1

Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165.

background image

SFS 1995:25

75 §2 Beslut i sådant tillståndsärende, på vilket enligt bestämmelser i
denna lag 22, 29, 46 eller 76 § lagen (1951:308) om ekonomiska för-
eningar skall tillämpas, och sådant beslut av Finansinspektionen som inte
meddelats i särskilt fall får överklagas hos regeringen.

Beslut om vägrad registrering enligt 65 § och om åtgärd enligt 71 §

får överklagas hos kammarrätten.

Annat beslut av Finansinspektionen enligt denna lag får överklagas

hos länsrätten. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrät-
ten av länsrättens avgörande.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats

före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

Håkan Nyholm
(Finansdepartementet)

2

Senaste lydelse 1992:1624.

27

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.

Populära lagar