SFS 1995:534 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Försäkringsrörelselag (2010:2043) / SFS 1995:534 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
SFS 1995_534 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982_713)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

892

SFS 1995:534
Utkom från trycket
den 1 juni 1995

Lag
om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713);

utfärdad den 18 maj 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 10 kap. 3 och 4 §§ försäkringsrö-

relselagen (1982:713) skall ha följande lydelse.

10 kap.

3 §2 Revisorer som inte är auktoriserade eller godkända skall vara bosat-
ta inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte regeringen
eller efter regeringens bemyndigande Finansinspektionen i särskilda fall
tillåter något annat. Vad som sagts nu gäller dock inte, om även en
auktoriserad eller godkänd revisor deltar i revisionen. Den som är under-
årig, i konkurs eller underkastad näringsförbud eller som har förvaltare
enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken får inte vara revisor.

Revisorerna skall ha den insikt i och erfarenhet av redovisning och

ekonomiska förhållanden som med hänsyn till arten och omfånget av
bolagets verksamhet fordras för uppdragets fullgörande.

Till revisor kan även utses ett registrerat revisionsbolag. Bestämmelser

om vem som kan vara huvudansvarig för revisionen och om underrättelse-
skyldighet finns i 12 § lagen (1995: 528) om revisorer. Bestämmelserna i 5
och 13 §§ i detta kapitel tillämpas på den huvudansvarige.

Till revisor i dotterföretag bör, om det kan ske, utses minst en av

moderbolagets revisorer.

4 § Minst en av de revisorer som bolagsstämman utser skall vara aukto-
riserad revisor eller godkänd revisor, om

1. försäkringsbolagets verksamhetsområde omfattar hela riket, eller

2. tillgångarnas bruttovärde (balansomslutningen) enligt fastställda ba-

lansräkningar för de två senaste räkenskapsåren överstiger ett gränsbelopp
som motsvarar 100 gånger det basbelopp enligt lagen (1962:381) om
allmän försäkring som gällde under den sista månaden av respektive
räkenskapsår.

Minst en av de revisorer som bolagsstämman utser skall vara auktorise-

rad revisor, om balansomslutningen enligt fastställda balansräkningar för
de två senaste räkenskapsåren överstiger ett gränsbelopp som motsvarar

1 000 gånger det angivna basbeloppet.

1

Prop. 1994/95:152, bet. 1994/95: NU23, rskr. 1994/95:315.

2

Senaste lydelse 1992: 1241.

background image

SFS 1995:534

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan i fråga

om bolag som avses i andra stycket förordna att en viss godkänd revisor får
utses i stället för en auktoriserad revisor. Sådana beslut är giltiga i högst
fem år.

Första-tredje styckena gäller även för ett moderbolag, i en koncern, om

koncernens verksamhetsområde omfattar hela riket eller om balansom-
slutningen enligt fastställda koncernbalansräkningar för de två senaste
räkenskapsåren överstiger det gränsbelopp som anges i första eller andra
stycket.

Vad som i 8 kap. 17 § föreskrivs om registrering av styrelseledamöter

gäller även för de auktoriserade och godkända revisorer som avses i denna
paragraf.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

På regeringens vägnar

JAN NYGREN

Håkan Nyholm
(Finansdepartementet)

893

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.

Populära lagar