SFS 1995:1567 Lag om ändring i forsäkringsrörelselagen (1982:713)

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Försäkringsrörelselag (2010:2043) / SFS 1995:1567 Lag om ändring i forsäkringsrörelselagen (1982:713)
SFS 1995_1567 Lag om ändring i forsäkringsrörelselagen (1982_713)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i forsäkringsrörelselagen (1982:713);

SFS 1995:1567
Utkom från trycket
den 29 december 1995

Omtryck

utfärdad den 20 december 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om försäkringsrörelselagen

(1982:713)

dels att 11 kap. skall upphöra att gälla,
dels att i 1 kap. 8 a § och 7 kap. 9 § samt i punkt 7 övergångsbe-

stämmelserna till lagen (1995:779) om ändring i försäkringsrörelselagen
(1982:713) orden "försäkringstekniska skulder" i olika böjningsformer skall
bytas ut mot "försäkringstekniska avsättningar" i motsvarande form,

dels att i 7 kap. 25 § ordet "ersättningsreserv" i olika böjningsformer skall

bytas ut mot "avsättning för oreglerade skador" i motsvarande form,

dels att 1 kap. 9 §, 4 kap. 18 och 22 §§, 7 kap. 1, 2, 10 f, 17 a, 22 och

24 §§, 8 kap. 7 och 15 §§, 9 kap. 16 och 20 §§, 10 kap. 4 och 11 §§, 12 kap.

1, 2, 5, 9 och 9 a §§, 13 kap. 1 §, 14 kap. 2, 13 och 18 §§, 16 kap. 1 och

3 §§, 19 kap. 11 § samt 21 kap. 2 § skall ha följande lydelse,

1

Prop. 1995/96:10, bet. 1995/96:LU4, rskr. 1995/96:91.

3034

background image

dels att i lagen skall införas en ny paragraf, 1 kap. 9 b §, av följande lydel-

se,

Lagen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

denna lag träder i kraft.

1 kap. Inledande bestämmelser

1 § Försäkringsrörelse får drivas endast av försäkringsaktiebolag och

ömsesidiga försäkringsbolag som fått tillstånd (koncession) till detta enligt
denna lag, om inte annat följer av 2 § eller 10 § fjärde stycket.

Finansinspektionen skall efter ansökan lämna förhandsbesked om huruvi-

da koncession enligt första stycket krävs för en planerad verksamhet.

Ett förhandsbesked enligt andra stycket är bindande för den myndighet

som har lämnat beskedet. Om regeringen har beslutat i fråga om förhands-

besked är även Finansinspektionen bunden av detta besked.

Försäkringsbolagen skall stå under tillsyn av Finansinspektionen och vara

registrerade hos denna. Lag (1991:1767).

2 § Denna lag gäller inte för försäkringsrörelse som drivs enligt andra
författningar eller som utövas av försäkringsanstalter som inrättats av staten.

Särskilda bestämmelser om utländska försäkringsgivare finns i lagen

(1950:272) om rätt för utländska försäkringsföretag att driva försäk-
ringsrörelse i Sverige och i lagen (1993:1302) om EES-försäkringsgivares
verksamhet i Sverige.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får

meddela särskilda föreskrifter om bedrivande av försäkringsrörelse för att
uppfylla Sveriges åtaganden till följd av avtal mellan Europeiska gemenska-
perna (EG) och Schweiz. Lag (1995:779).

3 § Ett försäkringsbolag får inte driva annan rörelse än försäkringsrörelse,
om det inte finns särskilda skäl för det.

Rörelse som avses i 2 kap. 3 b § (direkt livförsäkringsrörelse) får förenas

endast med direkt skadeförsäkringsrörelse som avses i 2 kap. 3 a § första
stycket klasserna 1 och 2 samt med rörelse avseende återförsäkring (indirekt
försäkring) av försäkring enligt någon av dessa klasser och av livförsäkring,
om inte annat följer av tredje stycket.

Utöver vad som följer av andra stycket får direkt livförsäkringsrörelse och

skadeförsäkringsrörelse bedrivas i samma försäkringsbolag, om sådan verk-
samhet samtidigt bedrevs vid tidpunkten för undertecknandet av avtalet om

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, den 2 maj 1992.

Direkt livförsäkringsrörelse och skadeförsäkringsrörelse som bedrivs i

samma försäkringsbolag enligt andra eller tredje stycket skall hållas åtskilda

hos bolaget. Lag (1993:1304).

4 § Med livförsäkringsbolag förstås i denna lag bolag som uteslutande eller
så gott som uteslutande driver direkt livförsäkringsrörelse enligt 2 kap. 3 b §
eller rörelse avseende återförsäkring av livförsäkring. Andra bolag är skade-
försäkringsbolag. Lag (1993:1304).

5 § Bestämmelserna om livförsäkring, med undantag för 1 kap. 8 a § samt
7 kap. 22, 23 och 26 §§, får tillämpas för skadeförsäkringar som avses i 2

3035

SFS 1995:1567

background image

3036

SFS 1995:1567

kap. 3 a § första stycket klasserna 1 och 2 samt för avgångs-
bidragsförsäkringar.

Bestämmelserna om livförsäkring, med undantag för 1 kap. 8 a § samt 7

kap. 2, 22, 23 och 26 §§, behöver inte tillämpas för sådana livförsäkringar

som avses i 2 kap. 3 b § första stycket klasserna 1 b och 4 om premien är

beräknad och bestämd för längst fem år.

Ersättning, som utges i form av livränta eller sjukränta, tillhör endera liv-

försäkring eller annan försäkring beroende på vilket av dessa slag av för-
säkringar som har meddelats. Har en sådan ränta inköpts i ett livförsäk-

ringsbolag, skall den dock i detta bolag höra till livförsäkring.

För sådan livränta eller sjukränta som tillhör annan försäkring än livför-

säkring gäller de särskilda bestämmelserna om livförsäkring i 7 kap. 2 och

11 a §§, 8 kap. 18 § samt 14 kap. 7, 21 och 24-28 §§. Lag (1995:779).

6 § I ett försäkringsaktiebolag svarar delägarna inte personligen för bola-
gets förpliktelser.

Försäkringsaktiebolag är privat försäkringsaktiebolag eller publikt för-

säkringsaktiebolag. Denna lag gäller för samtliga försäkringsaktiebolag, om
inte annat föreskrivs.

�r bolagets aktiekapital fördelat på flera aktier, skall dessa lyda på lika

belopp. Lag (1994:1941).

7 § Delägare i ett ömsesidigt försäkringsbolag är försäkringstagarna.
�&terförsäkringstagare skall dock inte på grund av återförsäkringen anses
som delägare. I fråga om livförsäkring, sjuk- och olycksfallsförsäkring som
avses i 2 kap. 3 a § första stycket klasserna 1 och 2, avgångsbidrags-
försäkring samt återförsäkring svarar endast bolagets tillgångar för dess
förpliktelser. För försäkringar av annat slag svarar delägarna personligen för
bolagets förpliktelser utan begränsning eller med begränsning till ett visst
belopp.

Delägarnas ansvarighet får göras gällande endast på det sätt som före-

skrivs i denna lag.

Med delägare avses i de följande kapitlen endast delägare i ett ömsesidigt

försäkringsbolag. Lag (1993:1304).

8 § Ett ömsesidigt försäkringsbolag får inte bildas utan garantikapital, om
det inte finns särskilda skäl för det. Garantikapitalet skall betalas med peng-
ar. Garantikapitalet skall återbetalas när det inte längre behövs för rörelsens
ändamålsenliga bedrivande och en återbetalning är förenlig med bestämmel-
serna om kapitalbasens sammansättning och storlek i 7 kap. 22-27 §§. Om
villkor för sådan återbetalning finns bestämmelser i 12 kap. 4 §. Lag
(1993:1304).

8 a § Ett försäkringsbolag skall, utöver tillgångar motsvarande för-
säkringstekniska avsättningar enligt 7 kap. 1 §, vid varje tidpunkt ha en
tillräcklig kapitalbas. Bestämmelser om vilka poster kapitalbasen får omfat-
ta finns i 7 kap. 22 § och 26 § tredje stycket för livförsäkringsrörelse och i 7
kap. 24 § för skadeförsäkringsrörelse.

Vid utövandet av verksamheten skall kapitalbasen minst uppgå till en nivå

som beräknas med utgångspunkt i verksamhetens art och omfattning
(solvensmarginalen) enligt bestämmelserna i 7 kap. 23 § för livförsäkrings-

background image

3037

SFS 1995:1567

rörelse och i 7 kap. 25 § för skadeförsäkringsrörelse. Dock skall kapitalba-
sen aldrig vara mindre än det garantibelopp som anges i 7 kap. 26 § andra
stycket för livförsäkringsrörelse och i 7 kap. 27 § för skadeförsäkringsrörel-
se.

När ett försäkringsbolag bildas skall kapitalbasen minst uppgå till garan-

tibeloppet.

Om kapitalbasen understiger solvensmarginalen eller garantibeloppet

skall Finansinspektionen vidta åtgärder enligt bestämmelserna i 19 kap.

11 § tredje, femte och sjätte styckena. Lag (1995:1567).

9 §2 Ett försäkringsbolag är moderbolag och en annan juridisk person är
dotterföretag, om försäkringsbolaget

1. innehar mer än hälften av rösterna för samtliga aktier eller andelar i den

juridiska personen,

2. äger aktier eller andelar i den juridiska personen och på grund av avtal

med andra delägare i denna förfogar över mer än hälften av rösterna för

samtliga aktier eller andelar,

3. äger aktier eller andelar i den juridiska personen och har rätt att utse

eller avsätta mer än hälften av ledamöterna i dess styrelse eller motsvarande
ledningsorgan, eller

4. äger aktier eller andelar i den juridiska personen och har rätt att ensamt

utöva ett bestämmande inflytande över denna på grund av avtal med den

juridiska personen eller på grund av föreskrift i dess bolagsordning, bo-

lagsavtal eller därmed jämförbara stadgar.

Vidare är en juridisk person dotterföretag till moderbolaget, om ett annat

dotterföretag till moderbolaget eller moderbolaget tillsammans med ett eller
flera andra dotterföretag eller flera andra dotterföretag tillsammans

1. innehar mer än hälften av rösterna för samtliga aktier eller andelar i den

juridiska personen,

2. äger aktier eller andelar i den juridiska personen och på grund av avtal

med andra delägare i denna förfogar över mer än hälften av rösterna för

samtliga aktier eller andelar, eller

3. äger aktier eller andelar i den juridiska personen och har rätt att utse

eller avsätta mer än hälften av ledamöterna i dess styrelse eller motsvarande
ledningsorgan.

Om ett dotterföretag äger aktier eller andelar i en juridisk person och på

grund av avtal med den juridiska personen eller på grund av föreskrift i dess
bolagsordning, bolagsavtal eller därmed jämförliga stadgar har rätt att en-
samt utöva ett bestämmande inflytande över den juridiska personen, är även
denna dotterföretag till moderbolaget.

Moderbolag och dotterföretag utgör tillsammans en koncern.
Med koncernföretag avses i denna lag företag i samma koncern.
Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får

föreskriva att denna lags bestämmelser, eller föreskrifter som meddelats med
stöd av denna lag, om koncerner skall gälla helt eller delvis för en grupp av
företag, som inte utgör en koncern enligt första-tredje styckena, men som har
en gemensam eller i huvudsak gemensam ledning. (Lag 1995:1567).

9 a § Med ett kvalificerat innehav avses enligt denna lag ett direkt eller
indirekt ägande i ett företag, om innehavet representerar tio procent eller mer

2

Senaste lydelse 1991:1767.

background image

SFS 1995:1567

3038

av kapitalet eller av samtliga röster eller annars möjliggör ett väsentligt
inflytande över ledningen av företaget.

För skadeförsäkring avses enligt denna lag med land där risken är belä-

gen

1. när försäkringen avser byggnad eller byggnad och dess innehåll, till den

del byggnaden och innehållet täcks av samma försäkring, det land som
egendomen är belägen i,

2. när försäkringen avser registreringspliktigt fordon, det land där regist-

reringen skall ske,

3. när försäkringen har en giltighetstid av fyra månader eller mindre och

oberoende av försäkringsklass täcker rese- eller semesterrisker, det land där
försäkringstagaren har tecknat försäkringen,

4. i andra fall än de som omfattas av 1-3, om försäkringstagaren är en fy-

sisk person, det land där försäkringstagaren har sin vanliga vistelseort eller,
om försäkringstagaren är en juridisk person, det land där det etableringsstäl-
le som försäkringen gäller är beläget.

För livförsäkring avses enligt denna lag med land där åtagandet skall

fullgöras, om försäkringstagaren är en fysisk person, det land där försäk-

ringstagaren har sin vanliga vistelseort eller, om försäkringstagaren är en

juridisk person, det land där det etableringsställe som försäkringen gäller är

beläget. Lag (1995:779).

9 b § I de fall som avse i 9 § första stycket 1-3 och andra stycket skall
sådana rättigheter som tillkommer någon som handlar i eget namn men för
en annan fysisk eller juridisk persons räkning anses tillkomma den
personen.

Vid bestämmandet av antalet röster i ett dotterföretag beaktas inte de ak-

tier eller andelar i dotterföretaget som innehas av företaget självt eller av
dess dotterföretag. Detsamma gäller aktier eller andelar som innehas av den
som handlar i eget namn men för dotterföretagets eller dess dotterföretags
räkning. Lag (1995:1567).

10 § I fråga om livförsäkringar, som gäller endast för dödsfall och medde-

las för en tid av längst fem år eller mot en premie som är beräknad och be-
stämd för längst fem år i sänder, får undantag medges från bestämmelserna
om livförsäkring. Från bestämmelserna om förbud mot fondemission i 4
kap. 1 § och vinstutdelning i 12 kap. 2 §, bestämmelserna om beräkning av
premiereserv i 7 kap. 2 § samt bestämmelserna om kapitalbas, garantibelopp
och solvensmarginal i 1 kap. 8 a § samt 7 kap. 22, 23 och 26 §§ får dock
undantag inte medges.

Undantag från denna lag får medges i fråga om mottagna återförsäkringar,

i den mån det prövas skäligt. Undantag för ett mottagande bolag som avses i
fjärde stycket 3 skall vara förenligt med EG:s rättsakter i fråga om direkt
försäkring.

Om ett försäkringsbolag driver rörelse i utlandet, får sådana avvikelser

från denna lag medges som föranleds av hänsyn till utländsk rätt eller
rättstillämpning.

I fråga om skadeförsäkringar får undantag från denna lag medges för

1. ömsesidiga försäkringsbolag som driver skadeförsäkringsrörelse under

förutsättning att verksamheten inte omfattar kredit- eller borgensförsäkring
eller annan ansvarsförsäkring än sådan som enligt 2 kap. 3 a § tredje stycket

background image

behandlas som underordnad, att den årliga premieinkomsten från skadeför-
säkringsrörelsen inte överstiger ett belopp motsvarande en miljon ecu samt
att minst hälften av denna premieinkomst härrör från bolagets delägare,

2. lokala skadeförsäkringsbolag som meddelar endast försäkring enligt 2

kap. 3 a § första stycket klass 18 (assistans) i form av naturaförmåner och
vilkas årliga premieinkomst inte överstiger ett belopp motsvarande 200 000
ecu,

3. ömsesidiga försäkringsbolag som enligt avtal med ett annat sådant bo-

lag (det mottagande bolaget) fullt ut återförsäkrar alla sina avtal om direkt
försäkring eller överlåter samtliga sina förpliktelser enligt försäkringsavta-
len.

Medgivanden enligt första-fjärde styckena lämnas av regeringen eller, ef-

ter regeringens bemyndigande, av Finansinspektionen. Lag (1995:779).

11 § Ett privat försäkringsaktiebolag eller en aktieägare i ett sådant bolag

får inte genom annonsering söka sprida aktier eller teckningsrätter i bolaget
eller av bolaget utgivna skuldebrev.

Ett bolag eller en aktieägare som avses i första stycket får inte heller på

annat sätt söka sprida i första stycket angivna värdepapper genom att erbju-
da fler än 200 personer att teckna eller förvärva värdepapperen. Detta gäller
dock inte om erbjudandet riktar sig enbart till en krets som i förväg har

anmält intresse av sådana erbjudanden och antalet utbjudna poster inte
överstiger 200.

Begränsningarna i första och andra styckena gäller inte erbjudanden som

avser överlåtelse till högst tio förvärvare.

I första stycket angivna värdepapper som har givits ut av ett privat försäk-

ringsaktiebolag får inte bli föremål för handel på börs eller annan organise-
rad marknadsplats. Lag (1994:1941).

2 kap. Bildande av försäkringsbolag

1 § Ett försäkringsbolag skall bildas av en eller flera stiftare. Stiftare skall

vara

1. fysisk person som är bosatt inom Europeiska ekonomiska samarbets-

området,

2. svensk juridisk person, eller
3. juridisk person som bildats enligt lagstiftningen i en stat inom Europe-

iska ekonomiska samarbetsområdet och som har sitt säte, sitt huvudkontor
eller sin huvudsakliga verksamhet inom det samarbetsområdet.

Handelsbolag eller motsvarande juridiska personer som bildats enligt

lagstiftningen i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet får
dock vara stiftare endast om varje obegränsat ansvarig bolagsman är bosatt
inom detta område.

Den som är underårig eller i konkurs eller som har förvaltare enligt

11 kap. 7 § föräldrabalken kan inte vara stiftare. Att detsamma gäller den

som är underkastad näringsförbud följer av 6 § lagen (1986:436) om nä-

ringsförbud. Lag (1992:1241).

2 § Stiftarna anger villkoren för bolagsbildningen. Därvid skall iakttas att
betalningen för en aktie i försäkringsaktiebolag inte får understiga det be-
lopp på vilket aktien skall lyda (nominella beloppet). Om en aktie skall

3039

SFS 1995:1567

background image

SFS 1995:1567

3040

kunna tecknas med rätt eller plikt att mot aktien tillskjuta annan egendom än
pengar eller med rätt eller plikt för försäkringsaktiebolaget att överta egen-
dom mot annat vederlag än aktier (apport), får värdet på apportegendomen
inte sättas högre än det verkliga värdet för bolaget. Endast sådan egendom

som är eller som kan antas bli till nytta för bolagets verksamhet kan utgöra

apportegendom. Med apportegendom får inte jämställas åtagande att utföra
arbete eller att tillhandahålla tjänst.

Om aktie skall tecknas mot betalning med apportegendom, krävs Finans-

inspektionens medgivande för detta.

Tecknas aktie med villkor som strider mot första stycket, skall det nomi-

nella beloppet ändå betalas.

Stiftarna av ett ömsesidigt försäkringsbolag skall bestämma att ett visst

antal försäkringar till minst ett visst sammanlagt belopp skall vara tecknade,
innan bolaget får anses bildat. Hänsyn skall därvid tagas till arten av den
planerade rörelsen och till garantikapitalets storlek. Lag (1994:1941).

3 § Stiftarna skall ansöka om koncession samt upprätta en bolagsordning
som skall underställas regeringen för stadfästelse.

Till ansökan skall fogas en plan för den tilltänkta verksamheten. Rege-

ringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får medde-
la föreskrifter om vad verksamhetsplanen skall innehålla.

Regeringen prövar att bolagsordningen överensstämmer med denna lag

och med andra författningar samt om och i vad mån särskilda bestämmelser
behövs med hänsyn till omfattningen och arten av bolagets verksamhet.

Regeringen stadfäster bolagsordningen och beviljar koncession, om den

planerade verksamheten kan antas komma att uppfylla kraven på en sund
försäkringsverksamhet och den som kommer att äga ett kvalificerat innehav
i bolaget kan antas inte motverka en sund utveckling av verksamheten i
bolaget. Koncession beviljas tills vidare eller, om särskilda omständigheter
föranleder detta, för bestämd tid, högst tio år, och därutöver till det löpande
räkenskapsårets slut. Koncession får inte vägras av det skälet att det inte
behövs något ytterligare försäkringsbolag.

Vid förlängning av en koncession som har beviljats ett försäkringsbolag

för bestämd tid gäller första-fjärde styckena i tillämpliga delar. Lag
(1995:779).

3 a § Koncession för direkt skadeförsäkringsrörelse skall avse en eller flera
av följande försäkringsklasser eller risk som hänför sig till en sådan klass:

1. olycksfall, dock inte försäkring som avses i 3 b § första stycket klass 4,

2. sjukdom, dock inte försäkring som avses i 3 b § första stycket klass 4,
3. landfordon (andra än spårfordon),
4. spårfordon,
5. luftfartyg,
6. fartyg,
7. godstransport,
8. brand och naturkrafter,
9. annan sakskada,

10. motorfordonsansvar,
11. luftfartygsansvar,
12. fartygs ansvar,
13. allmän ansvarighet,

background image

14. kredit,
15. borgen,
16. annan förmögenhetsskada,

17. rättsskydd samt
18. assistans.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får

meddela närmare föreskrifter om de risker som hänför sig till varje försäk-
ringsklass och om beteckningar för grupper av försäkringsklasser.

Ett försäkringsbolag får försäkra risker som inte omfattas av bolagets kon-

cession om risken är underordnad i förhållande till den risk som omfattas av
koncessionen (huvudrisken). En rättsskyddsförsäkring får dock behandlas
som underordnad endast om den avser tvister eller risker med anknytning till
högsjöfart under klass 6 eller 12 eller om huvudrisken faller under första
stycket 18 (assistans). Risker enligt första stycket 14 och 15 (kredit och
borgen) får inte behandlas som underordnade. Lag (1993:1304).

3 b § Koncession för direkt livförsäkringsrörelse skall avse en eller flera av
följande försäkringsklasser eller risk som hänför sig till en sådan klass:

1 a) försäkring där utbetalning av försäkringsbelopp (engångsbelopp eller

periodiska utbetalningar) är beroende av en persons eller flera personers liv,
dock inte försäkringar enligt klass 3,

b) försäkring som meddelas som tillägg till försäkring enligt a,
2 a) försäkring som utfaller vid giftermål,
b) försäkring som utfaller vid födelse,

3. försäkring som avses i klasserna 1 a och 2 som är anknuten till värde-

pappersfonder,

4. sjukförsäkring och olycksfallsförsäkring som gäller för längre tid än

fem år, under obestämd tid eller till dess den försäkrade uppnått en viss ålder
och som inte får sägas upp av försäkringsbolaget eller får sägas upp endast
under särskilda förhållanden som anges i försäkringsavtalet.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får

meddela närmare föreskrifter om de risker som hänför sig till varje försäk-
ringsklass. Lag (1993:1304).

3 c § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansin-
spektionen får meddela föreskrifter om indelning i försäkringsklasser beträf-
fande koncession för återförsäkring. Lag (1993:1304).

4 § Vid ändring av en bolagsordning eller av en beviljad koncession gäller
3 § i tillämpliga delar. Regeringen kan bestämma att Finansinspektionen
skall meddela beslut om stadfästelse av ändring av bolagsordning eller om
ändring av koncession i fall som inte är av principiell betydelse eller i övrigt
av synnerlig vikt. Lag (1995:779).

5 § Bolagsordningen skall ange

för samtliga försäkringsbolag

1. bolagets firma,

2. den ort i Sverige där bolagets styrelse skall ha sitt säte,
3. föremålet för bolagets verksamhet, varvid det särskilt skall anges om

verksamheten skall avse såväl direkt försäkring som mottagen återför-
säkring,

96-SFS 1995

3041

SFS 1995:1567

background image

3042

SFS 1995:1567

4. om bolaget skall driva försäkringsrörelse utanför Europeiska ekono-

miska samarbetsområdet (EES),

5. antalet eller lägsta och högsta antalet av de styrelseledamöter, revisorer

och eventuella styrelsesuppleanter, som får utses av bolagsstämman, samt
tiden för styrelseledamöternas och revisorernas uppdrag,

6. sättet att sammankalla bolagsstämman,
7. vilka ärenden som skall förekomma på den ordinarie stämman,

8. de regler enligt vilka bolagsstämman får förfoga över bolagets vinst,
9. i vilken utsträckning bolaget är skyldig att teckna återförsäkring,

för försäkringsaktiebolag

10. aktiekapitalet eller, om detta utan ändring av bolagsordningen skall

kunna bestämmas till lägre eller högre belopp, minimikapitalet och maximi-
kapitalet, varvid minimikapitalet inte får vara mindre än en fjärdedel av
maximikapitalet,

11. aktiernas nominella belopp,

för ömsesidiga försäkringsbolag

12. garantikapitalet,
13. regler för hur rösträtten skall utövas och hur beslut skall fattas på bo-

lagsstämman, varvid särskilt skall anges om och i vilken utsträckning del-
ägarnas rösträtt skall utövas genom utsedda delegerade samt i vilken ut-
sträckning rösträtt skall tillkomma garanterna,

14. intill vilket belopp och i vilken ordning delägarna är personligen an-

svariga för bolagets förpliktelser, om inte uteslutande bolagets tillgångar
svarar för bolagets förpliktelser,

15. antal och sammanlagt belopp av de försäkringar som skall vara teck-

nade innan bolaget kan anses bildat,

16. vilken begränsning som skall gälla för mottagen återförsäkring i för-

hållande till den direkta försäkringen, om verksamheten avser såväl direkt
försäkring som mottagen återförsäkring,

17. i vilken ordning garanterna skall betala in det tecknade garantikapi-

talet samt

18. om och i vilken ordning ränta skall betalas på garantikapitalet och

vinst delas ut till garanterna och i vilken ordning garantikapitalet skall åter-
betalas.

I fråga om publika försäkringsaktiebolag, vars firma inte innehåller ordet

publikt, skall i bolagsordningen anges beteckningen (publ) efter firman. Lag

(1995:779).

6 § har fått ändrad beteckning genom lag (1995:779).

7 § Sedan koncession har beviljats, skall stiftarna upprätta och skriva under
en dagtecknad stiftelseurkund som skall innehålla uppgifter om

1. sättet och tiden för kallelse till den konstituerande stämman. Stiftel-

seurkunden för ett försäkringsaktiebolag skall även innehålla uppgifter om

2. det belopp som skall betalas för varje aktie och
3. tiden för aktiernas betalning.
I stiftelseurkunden skall anges bestämmelse om apport eller att aktie på

annat sätt skall kunna tecknas med villkor. I stiftelseurkunden skall också
anges bestämmelse om att försäkringsaktiebolaget skall ersätta kostnad för

background image

bolagets bildande. Av stiftelseurkunden skall också framgå om någon på
annat sätt skall få särskild rättighet eller förmån av bolaget.

Stiftelseurkunden skall innehålla redogörelse för de omständigheter som

kan vara av vikt vid bedömandet av värde på apportegendom och av be-
stämmelse enligt tredje stycket i övrigt. Särskilt skall anges

1. namn och hemvist beträffande den som avses med bestämmelsen,

2. det värde till vilket apportegendomen beräknas komma att tas upp i

balansräkningen och antalet aktier eller annat vederlag som skall lämnas för
egendomen,

3. högsta beräknade beloppet av sådan kostnad för bolagets bildande som

angivits i bestämmelsen.

Om skriftligt avtal upprättats rörande bestämmelse som avses i tredje

stycket skall stiftelseurkunden innehålla avtalet eller avskrift därav eller

hänvisning till avtalet med uppgift om den plats där det hålles tillgängligt
för aktietecknarna. Muntligt avtal skall i sin helhet tas upp i stiftelseurkun-
den. Tillskjuts eller övertas rörelse, skall vad nu sagts om skriftligt avtal
gälla även beträffande balans- och resultaträkningar för rörelsen under de
senaste två räkenskapsåren. I stiftelseurkunden skall upplysning ges om
rörelsens resultat under tiden därefter. Om sådana räkningar ej upprättats för
rörelsen, skall i stiftelseurkunden lämnas upplysning om rörelsens resultat
under nämnda räkenskapsår.

Om tredje-femte styckena inte iakttagits beträffande viss bestämmelse, är

den utan verkan mot försäkringsaktiebolaget. Lag (1994:1941).

8 § Teckning av aktier eller för ömsesidiga försäkringsbolag teckning av
försäkringar i bolaget skall ske på stiftelseurkunden eller på teckningslista

som innehåller avskrift av stiftelseurkunden. Till stiftelseurkunden skall
fogas avskrifter av koncessionsbeslutet och bolagsordningen.

Har aktier eller försäkringar tecknats på annat sätt kan teckningen inte gö-

ras gällande av bolaget, om tecknaren anmäler felet hos Finansinspektionen
före bolagets registrering.

Har aktier eller försäkringar tecknats med villkor, är teckningen ogiltig.

Har ogiltigheten inte anmälts hos Finansinspektionen före bolagets registre-
ring, är dock tecknaren bunden fastän han inte kan åberopa villkoret. Lag

(1995:779).

9 § Stiftarna eller andra får inte uppbära ersättning av försäkringsbolaget
för andra kostnader för bolagets bildande än allmänna avgifter och sedvanli-
ga arvoden för upprättande av stiftelsehandlingar och liknande arbeten. De
får inte heller förbehålla sig eller någon annan särskilda förmåner eller rät-
tigheter.

10 § I försäkringsaktiebolag avgör stiftarna om aktieteckningen skall god-

tas och hur många aktier som skall tilldelas tecknarna. Har en stiftare enligt
uppgift i stiftelseurkunden tecknat ett visst antal aktier, skall minst detta
antal tilldelas honom.

Om aktier inte har tilldelats en aktietecknare enligt aktieteckningen, skall

stiftarna utan dröjsmål meddela honom detta. Lag (1994:1941).

3043

SFS 1995:1567

background image

3044

11 § Beslutet om bolagets bildande skall fattas på en konstituerande
stämma.

Stiftarna skall kalla, i försäkringsaktiebolag de godtagna aktietecknarna

och i ömsesidiga försäkringsbolag dem som tecknat försäkringar och garan-
ter, som har rösträtt till den konstituerande stämman enligt föreskrifterna i
bolagsordningen om kallelse till bolagsstämma. Teckningslistorna och de
handlingar som stiftelseurkunden hänvisar till skall genom stiftarnas försorg
hållas tillgängliga för tecknarna under minst en vecka före stämman på den
plats som har angivits i kallelsen.

Om alla aktier i ett försäkringsaktiebolag eller alla försäkringar i ett öm-

sesidigt försäkringsbolag tecknas vid stämman och alla godtagna aktieägare
respektive alla de som tecknat försäkringar och röstberättigade garanter är
ense, kan beslutet om bolagets bildande fattas även om någon kallelse till
stämman inte har skett.

På den konstituerande stämman skall stiftarna lägga fram stiftelseurkun-

den och de därtill fogade handlingarna i original. Stiftarna skall vidare läm-
na följande uppgifter

för försäkringsaktiebolag

1. antalet aktier enligt de godtagna teckningarna,

2. aktiernas fördelning mellan tecknarna och
3. de belopp som inbetalats på aktierna

för ömsesidiga försäkringsbolag

1. antalet och det sammanlagda beloppet av de tecknade försäkringarna

och

2. det belopp som inbetalats på garantikapitalet.
Samtliga uppgifter skall föras in i protokollet. Lag (1994:1941).

12 § Om det vid den konstituerande stämman i ett försäkringsaktiebolag

inte visas att teckning och tilldelning av aktier har skett motsvarande
aktiekapitalet eller minimikapitalet enligt bolagsordningen, har frågan om
bolagets bildande fallit.

Detsamma gäller om det vid den konstituerande stämman i ett ömsesidigt

försäkringsbolag inte visas att försäkringar har tecknats till minst det antal
och det sammanlagda belopp som föreskrivs i bolagsordningen samt att
garantikapitalet har inbetalats till den del som föreskrivs i bolagsordningen.

Om i ett försäkringsaktiebolag tecknare med flertalet avgivna röster och

två tredjedelar av de vid stämman företrädda aktierna och i ett ömsesidigt
försäkringsbolag flertalet närvarande röstberättigade röstar för beslutet att
bilda bolaget, är bolaget bildat. I annat fall har frågan om bolagets bildande
fallit.

När försäkringsbolaget är bildat, skall en styrelse och revisorer väljas.
I fråga om den konstituerande stämman gäller i övrigt i tillämpliga delar

föreskrifterna om bolagsstämma i denna lag och bolagsordningen.

13 § Ett försäkringsbolag skall anmälas för registrering senast sex månader

efter det att koncession har beviljats.

För registrering av ett försäkringsaktiebolag krävs

1. att det sammanlagda nominella beloppet av tecknade och tilldelade ak-

tier efter avdrag för de aktier som enligt 15 § har förklarats förverkade och

SFS 1995:1567

background image

inte har övertagits av någon annan (bolagets aktiekapital) svarar mot aktie-
kapitalet eller minimikapitalet enligt bolagsordningen,

2. att de aktier som ingår i bolagets aktiekapital är helt betalda och
3. att auktoriserad revisor skriftligen intygar att betalning enligt 2 har skett

och att all apportegendom är tillförd bolaget. Av revisorns yttrande skall
framgå att apportegendomen i stiftelseurkunden inte har åsatts högre värde
än det verkliga värdet för försäkringsaktiebolaget och att egendomen är eller
kan antas bli till nytta för bolagets verksamhet. I yttrandet skall revisorn
beskriva apportegendomen och ange vilken metod som har använts vid
värderingen av den. Särskilda svårigheter att uppskatta värdet av egendomen
skall anmärkas.

Genom registreringen fastställs bolagets aktiekapital till det belopp som

anges i andra stycket 1. De aktier som enligt 15 § har förklarats förverkade
och inte övertagits av någon annan blir därvid ogiltiga.

För registrering av ett ömsesidigt försäkringsbolag, där garantikapital

skall finnas, krävs

1. att minst hälften av garantikapitalet har betalats och

2. att garanterna har lämnat till bolaget ställda skriftliga förbindelser på de

belopp som inte har betalats.

Om inte försäkringsbolaget anmäls för registrering inom den tid som an-

ges i första stycket eller om Finansinspektionen genom lagakraftägande
beslut har avskrivit en sådan anmälan eller vägrat registrering av bolaget,
har frågan om bolagets bildande fallit. Styrelseledamöterna ansvarar solida-
riskt för återbetalningen av de belopp som har betalats in på de tecknade
aktierna, eller som har erlagts på grund av garantiavtalet eller de tecknade
försäkringarna. Till beloppen skall läggas uppkommen avkastning varjämte
avdrag skall göras för kostnaderna på grund av åtgärder enligt 18 § första
stycket tredje meningen. Detsamma gäller i fråga om apportegendom. Lag
(1994:1941).

13 a § Träffar försäkringsaktiebolaget inom två år från registreringen avtal
med en stiftare eller en aktieägare som innebär att bolaget förvärvar egen-
dom mot ersättning som motsvarar minst en tiondel av aktiekapitalet, skall
styrelsen underställa bolagsstämman avtalet för godkännande. Det gäller

dock inte om förvärvet sker på en svensk eller utländsk börs eller på en
auktoriserad marknadsplats eller som ett led i bolagets löpande affärsverk-
samhet.

Styrelsen skall lämna en redogörelse för de omständigheter som kan vara

av vikt vid bedömandet av värdet på egendomen och av avtalet i övrigt.
Bestämmelserna i 2 kap. 7 § fjärde och femte styckena tillämpas även på
redogörelsen.

En auktoriserad eller godkänd revisor skall avge yttrande över redogörel-

sen. Yttrandet skall innehålla de uppgifter som avses i 2 kap. 13 § andra
stycket 3.

Avtalet skall tillsammans med styrelsens redogörelse och revisorns ytt-

rande hållas tillgängligt för aktieägarna under minst en vecka före den bo-
lagsstämma vid vilken beslutet skall fattas. Lag (1994:1941).

3045

SFS 1995:1567

background image

3046

3

Jfr 1995:779.

SFS 1995:1567

13 b § Om bolagsstämman inte godkänner ett avtal som avses i 13 a §
inom sex månader från avtalsdagen, är avtalet utan verkan. Har 13 a § inte

iakttagits beträffande någon viss bestämmelse i avtalet, är den bestämmelsen

utan verkan mot bolaget. Lag (1994:1941).

13 c § Styrelsen skall genast för registrering anmäla bolagsstämmans

beslut att godkänna avtal som avses i 13 a §. Lag (1994:1941).

14 § Skulder som grundas på aktieteckning eller på teckning av garanti-

kapital får inte kvittas mot fordringar hos försäkringsbolaget.

Försäkringsbolaget kan inte överlåta eller pantsätta fordringar på aktiebe-

lopp eller garantikapital.

Den som genom överlåtelse har förvärvat aktier som inte är helt betalda är

tillsammans med överlåtaren ansvarig för betalningen, sedan han anmält sitt
namn för införande i aktieboken. Lag (1993:1304).

15 § Om en aktie inte betalas i rätt tid, kan styrelsen en månad efter betal-

ningsanmaning förklara aktien förverkad för den betalningsskyldige. An-
maningen skall innehålla meddelande att aktien kan förklaras förverkad.
Anmaningen skall ske genom avsändande av rekommenderat brev, om den
betalningsskyldiges adress är angiven vid aktieteckningen eller införd i
aktieboken eller annars anmäld till bolaget. I annat fall skall anmaningen
kungöras i den eller de ortstidningar som styrelsen bestämmer. En underrät-
telse om anmaningen skall genast sändas till den som är införd som pantha-
vare eller uppdragstagare för aktien i förteckningen enligt 3 kap. 12 §.

Innan en förverkad aktie har blivit ogiltig kan styrelsen låta någon annan

överta aktien och betalningsansvaret för det tecknade beloppet.

Om en aktie har förklarats förverkad och inte övertagits av någon annan

som erlagt full betalning, skall den, för vilken aktien har förverkats, gente-

mot bolaget svara för en femtedel av full betalning för aktien.

16 § Innan styrelsen för ett försäkringsbolag som är under bildande har

valts, kan aktierna, garantikapitalet eller försäkringarna betalas endast ge-
nom insättning på sådan räkning som stiftarna öppnat för detta ändamål hos
ett svenskt bankinstitut.

Det på räkningen insatta beloppet får lyftas för bolaget när styrelsen valts.

Har frågan om bolagets bildande fallit eller är teckningen av aktier, garanti-
kapital eller försäkringar av annan orsak inte bindande, skall de inbetalda
beloppen betalas tillbaka med gottgjord ränta till tecknarna. Lag

(1993:1304).

17 § Garantikapitalet i ett ömsesidigt försäkringsbolag skall vara betalt

senast inom två år från dagen för beslutet om bolagets bildande.

18 §3 Innan försäkringsbolaget har registrerats, kan det inte förvärva

rättigheter eller ikläda sig skyldigheter. Det kan inte heller söka, kära eller
svara inför domstol eller någon annan myndighet. Styrelsen kan dock föra
talan i mål rörande bolagsbildningen och i övrigt vidta åtgärder för att

background image

erhålla de tecknade aktiebeloppen eller de belopp som tecknats som
garantikapital.

För en åtgärd som vidtas på bolagets vägnar före registreringen svarar de

som har deltagit i åtgärden eller beslutet om denna solidariskt. När bolaget
har registrerats, övergår ansvaret på bolaget, om förpliktelsen följer av stif-
telseurkunden eller grunderna eller ha tillkommit efter det att bolaget har
bildats.

Har ett avtal för bolaget slutits före registreringen med en medkontrahent

som visste att bolaget inte var registrerat, kan denne, om något annat inte
följer av avtalet, frånträda detta endast

1. om bolaget inte har anmälts för registrering inom den tid som föreskrivs

i 13 § eller

2. om Finansinspektionen genom ett lagakraftägande beslut har avskrivit

en sådan anmälan eller vägrat registrering av bolaget.

Visste medkontrahenten inte att bolaget var oregistrerat, kan han frånträda

avtalet innan bolaget har registrerats. Lag (1994:1941).

2 a kap. Verksamhet i ett annat land inom EES

Sekundäretablering

1 § Ett försäkringsbolag som avser att upprätta en filial, agentur eller annat

liknande driftställe (sekundäretablering) i ett annat EE S-land skall underrät-
ta Finansinspektionen.

Underrättelsen enligt första stycket skall innehålla

1. uppgift om i vilket land sekundäretableringen skall upprättas,

2. en plan för den tilltänkta verksamheten, med angivande av sekundär-

etableringens organisation och vilket slags försäkringsverksamhet som skall
drivas där,

3. uppgift om sekundäretableringens adress,
4. uppgift om vem som är företrädare för sekundäretableringen.
Om ett försäkringsbolag från en sekundäretablering skall meddela försäk-

ringar som anges i 2 kap. 3 a § första stycket 10 (motorfordonsansvar) och

som inte uteslutande avser försäkring av fraktförares ansvar, skall underrät-

telsen enligt första stycket dessutom innehålla en försäkran att bolaget är
medlem i motsvarigheten till Trafikförsäkringsföreningen i sekundäretable-
ringens EES-land och i det landets nationella garantifond.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får

meddela föreskrifter om vad den i andra stycket 2 angivna verksam-
hetsplanen i övrigt skall innehålla. Lag (1995:779).

2 § Finansinspektionen skall, om förutsättningarna enligt andra stycket är
uppfyllda, inom tre månader från det att inspektionen har tagit emot en

sådan underrättelse som avses i 1 § meddela den behöriga myndigheten i det
land där sekundäretableringen skall upprättas om underrättelsen. Till Fi-

nansinspektionens meddelande skall fogas ett intyg att försäkringsbolaget
har en tillräcklig kapitalbas enligt 1 kap. 8 a § och 7 kap. 22-27 §§.

Ett meddelande enligt första stycket skall lämnas om det inte finns skäl att

ifrågasätta att

1. försäkringsbolagets organisation är ändamålsenlig,

3047

SFS 1995:1567

background image

3048

SFS 1995:1567

2. försäkringsbolagets finansiella situation är tillfredsställande med hän-

syn till den planerade verksamhetens art och omfattning, och

3. företrädaren för sekundäretableringen har tillräcklig kompetens och er-

farenhet och i övrigt är lämpad att leda verksamheten vid sekundär-
etableringen.

Finansinspektionen skall samtidigt som den lämnar meddelandet enligt

första stycket underrätta försäkringsbolaget om att ett sådant meddelande
lämnas. Verksamheten vid sekundäretableringen får inledas två månader
efter det att Finansinspektionen lämnat det meddelande som avses i första
stycket.

Om Finansinspektionen finner att förutsättningar för att upprätta en se-

kundäretablering inte föreligger, skall inspektionen meddela beslut om det
inom tre månader från det att inspektionen tagit emot en underrättelse enligt

1 §. Lag (1995:779).

3 § Om något av de förhållanden som angivits i försäkringsbolagets under-
rättelse till Finansinspektionen enligt 1 § skall ändras sedan en sekundär-
etablering har upprättats, skall försäkringsbolaget underrätta inspektionen
och den utländska behöriga myndigheten minst en månad innan ändringen
genomförs.

Om Finansinspektionen finner att ändringen inte får göras, skall inspek-

tionen meddela beslut om det inom en månad från det att underrättelsen kom
in till inspektionen. Den utländska behöriga myndigheten skall genast un-
derrättas om beslutet. Lag (1995:779).

Gränsöverskridande verksamhet
4 § Om ett försäkringsbolag avser att från Sverige eller från en
sekundäretablering i ett annat land inom EES meddela försäkringar för
risker belägna i eller för åtaganden som skall fullgöras i ett annat EES-land,

och detta skall ske på annat sätt än genom en sekundäretablering i det
landet (gränsöverskridande verksamhet), skall bolaget underrätta
Finansinspektionen om det. I underrättelsen skall det anges vilket eller
vilka slag av risker eller åtaganden försäkringarna skall omfatta. Lag
(1995:779).

5 § Finansinspektionen skall inom en månad från det att en underrättelse
enligt 4 § tagits emot meddela den behöriga myndigheten i det land där den
gränsöverskridande verksamheten skall bedrivas om underrättelsen. Till
Finansinspektionens meddelande skall fogas ett intyg om att försäkringsbo-
laget har en tillräcklig kapitalbas enligt 1 kap. 8 a § och 7 kap. 22-27 §§ och
en upplysning om vilka försäkringsklasser bolagets koncession omfattar.

Finansinspektionen skall samtidigt som den lämnar meddelandet enligt

första stycket underrätta försäkringsbolaget om att meddelandet lämnats.

Gränsöverskridande verksamheten enligt 4 § får inledas när Finansin-

spektionen underrättat bolaget enligt andra stycket.

Om Finansinspektionen finner att förutsättningar för att bedriva gräns-

överskridande verksamhet inte föreligger, skall inspektionen vägra att lämna
meddelande enligt första stycket. Beslut härom skall fattas inom en månad
från det att en underrättelse enligt 4 § togs emot. Lag (1995:779).

background image

6 § Om något av de förhållanden som angivits i en underrättelse enligt 4 §
skall ändras sedan den gränsöverskridande verksamheten inletts, skall be-
stämmelserna i 4 och 5 §§ tillämpas. Lag (1995:779).

3 kap. Aktier, aktiebrev och aktiebok m.m. i försäkringsaktie-
bolag

1 § Alla aktier har lika rätt i bolaget, om inte något annat följer av denna

paragraf.

I bolagsordningen kan bestämmas att aktier av olika slag skall finnas eller

kunna utges. En sådan bestämmelse skall ange

1. olikheterna mellan aktieslagen,

2. antalet aktier av varje slag,
3. om aktierna inte skall medföra lika rätt till andel i bolagets tillgångar

eller vinst eller om aktierna skall ha olika röstvärde, den företrädesrätt som
tillkommer aktieägarna vid ökning av aktiekapitalet enligt 4 kap. Föreskrift
om olika företrädesrätt får meddelas endast om skillnaderna mellan aktierna
skall vara av nu angivet slag.

Beträffande kontantemission skall en föreskrift som avses i andra stycket

3 sista meningen innebära att gammal aktie skall ge företrädesrätt till ny

aktie av samma slag, att aktier som inte tecknas av de i första hand berätti-
gade aktieägarna skall erbjudas samtliga aktieägare samt att, om inte hela
antalet aktier som tecknas på grund av sistnämnda erbjudande kan ges ut,
aktierna skall fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier
som de förut äger och, i den mån det inte kan ske, genom lottning.

Beträffande fondemission skall, om skillnaden mellan aktierna inte gäller

rätten till andel i bolagets tillgångar och vinst, i en sådan föreskrift som
avses i andra stycket 3 sista meningen bestämmas att nya aktier av varje
slag skall emitteras i förhållande till det antal aktier av samma slag som
finns sedan tidigare. Därvid skall de gamla aktierna ge företrädesrätt till nya

aktier av samma slag i förhållande till sin andel i aktiekapitalet.

Avser olikheten mellan aktieslagen aktiernas röstvärde, gäller att ingen

aktie får ha ett röstvärde som överstiger tio gånger röstvärdet för någon
annan aktie.

I bolagsordningen kan bestämmas att aktier av ett visst slag skall i närma-

re angiven ordning kunna omvandlas till aktier av annat slag. Omvandlingen

skall utan dröjsmål anmälas för registrering och är verkställd när registre-
ring sker. Lag (1994:1941).

2 § Aktier kan fritt överlåtas och förvärvas, om något annat inte följer av
bestämmelserna i detta kapitel eller i övrigt av lag.

Ett direkt eller indirekt förvärv av aktier i ett försäkringsaktiebolag, som

medför att förvärvarens sammanlagda innehav utgör ett kvalificerat innehav
enligt 1 kap. 9 a §, får ske bara efter tillstånd av Finansinspektionen. Det-
samma gäller förvärv som innebär att ett kvalificerat innehav ökas så att det
uppgår till eller överstiger 20, 33 eller 50 procent av aktiekapitalet eller
röstetalet för samtliga aktier eller så att försäkringsaktiebolaget blir dotterfö-
retag.

3049

SFS 1995:1567

background image

3050

SFS 1995:1567

Finansinspektionen skall ge tillstånd till förvärv enligt andra stycket, om

det inte kan antas att förvärvaren kommer att utöva sitt inflytande på ett sätt
som motverkar en sund utveckling av försäkringsbolagets verksamhet.

Inspektionen får föreskriva en viss tid inom vilken ett förvärv skall ge-

nomföras.

Inspektionen skall meddela beslut i ett ärende enligt andra stycket inom

tre månader från det att ansökan om tillstånd gjordes. Lag (1995:779).

2 a § Den som avser att avyttra ett kvalificerat innehav eller en så stor del

av ett kvalificerat innehav att det återstående innehavet kommer att understi-
ga någon av de i 2 § angivna gränserna skall underrätta Finansinspektionen
om detta. Lag (1995:779).

2 b § Ett försäkringsaktiebolag skall årligen till Finansinspektionen anmäla
namnen på de aktieägare som har ett kvalificerat innehav av aktier i bolaget
samt storleken på innehaven.

När ett försäkringsaktiebolag får kännedom om att bolagets aktier blivit

föremål för ett sådant förvärv som avses i 2 § eller för en sådan avyttring
som avses i 2 a §, skall bolaget snarast anmäla förvärvet eller avyttringen till
Finansinspektionen. Lag (1995:779).

2 c § Om ägaren till ett kvalificerat innehav av aktier utövar eller kan antas
komma att utöva sitt inflytande på ett sätt som motverkar en sund utveckling
av försäkringsbolagets verksamhet, får Finansinspektionen besluta att akti-
erna inte får företrädas vid bolagsstämman.

Om ägaren till ett kvalificerat innehav av aktier har underlåtit att ansöka

om tillstånd till ett förvärv som avses i 2 § eller har förvärvat aktier i strid
med Finansinspektionens beslut, får inspektionen besluta att aktierna inte får
företrädas vid bolagsstämman eller att röster avgivna för sådana aktier skall
vara ogiltiga.

Finansinspektionen får också förelägga aktieägare som sägs i första och

andra styckena att avyttra en så stor del av aktierna att innehavet därefter
inte är kvalificerat.

Aktier som omfattas av ett beslut av inspektionen enligt första, andra eller

tredje stycket skall inte medräknas när det fordras samtycke av ägare till en
viss del av aktierna i bolaget för att ett beslut skall bli giltigt eller en befo-
genhet skall få utövas. Lag (1995:779).

3 § I bolagsordningen kan tas in förbehåll att en aktieägare eller någon
annan skall ha rätt att lösa sådana aktier som övergår till ny ägare. För-
behållet skall ange

1. vilka som har lösningsrätt och, om lösningsrätten inte skall kunna ut-

övas vid vissa fång, vilka slags fång som har undantagits,

2. den ordning i vilken lösningsrätten tillkommer de lösningsberättigade

inbördes,

3. den tid, ej överstigande två månader från anmälan hos styrelsen om en

akties övergång, inom vilken lösningsanspråket skall framställas hos bola-
get,

background image

4. den tid inom vilken lösen skall betalas; denna tid får inte överstiga en

manad räknat frän den tidpunkt da Yöseribéloppet "bestämdes.

Förvärvas flera aktier genom samma fång, kan, om något annat inte följer

av förbehållet, lösningsrätten inte utövas för mindre antal aktier än fånget
omfattar. Om tillämpningen av föreskrifterna i bolagsordningen om lösens
belopp skulle bereda någon en otillbörlig fördel, kan jämkning ske.

När en anmälan gjorts om aktiens övergång, skall styrelsen genast skrift-

ligen meddela detta till varje lösningsberättigad vars postadress är införd i
aktieboken eller på annat sätt känd för bolaget.

Om något annat inte föreskrivs i bolagsordningen, skall tvister om lös-

ningsrätten och om lösenbeloppets storlek prövas av tre skiljemän enligt
lagen (1929:145) om skiljemän.

Innan det visar sig att lösningsrätten inte begagnas kan den till vilken ak-

tien har övergått inte utöva någon annan rätt på grund av aktien gentemot
bolaget än rätt till vinstutdelning och företrädesrätt till teckning av nya aktier
vid nyemission. Rättigheter och skyldigheter på grund av sådan teckning
övergår till den som begagnar sig av lösningsrätten.

4 § Aktiebrev skall ställas till viss man. Det får lämnas ut endast till sådan
aktieägare som är införd i aktieboken och först när den eller de aktier brevet
lyder på har betalats. Vidare fordras

1. att försäkringsaktiebolaget har registrerats, om aktien har tecknats vid

bolagets bildande, eller

2. att nyemissionen eller fondemissionen har registrerats, om aktien till-

kommit på grund av emissionen.

Aktiebrevet skall undertecknas av styrelsen eller enligt styrelsens fullmakt

av en bank. Namnteckningarna får återges genom tryckning eller på något
annat liknande sätt. Brevet skall ange bolagets firma, ordningsnummer på
den eller de aktier varpå brevet lyder, aktiens nominella belopp och dagen
för utfärdandet. Kan, när aktiebrevet ges ut, aktier av olika slag finnas enligt
bolagsordningen, skall aktieslaget anges i brevet. Om bolagsordningen
innehåller förbehåll enligt 1 § fjärde stycket, 3 §, 8 § eller 6 kap. 8 §, skall
detta tydligt anges i brevet på sådan aktie som avses med förbehållet. Upp-

giften kan ges i förkortad form. Förkortningsformerna fastställs av regering-
en eller den myndighet som regeringen bestämmer.

När utbetalning görs vid inlösen av en aktie eller vid minskning av dess

nominella belopp eller vid skifte av bolagets tillgångar, skall aktiebrevet
förses med påskrift om utbetalningen. Har utan återbetalning en aktie dragits
in eller det nominella beloppet ändrats, skall så snart som möjligt en påskrift
om detta göras på aktiebrevet.

Ett aktiebrev, som i samband med dödning eller vid utbyte ges ut i stället

för ett annat, skall innehålla uppgift om detta. Utbyts ett aktiebrev mot ett
eller flera andra aktiebrev skall det äldre aktiebrevet och de därtill hörande
kupongarken makuleras på ett betryggande sätt.

Emissionsbevis skall undertecknas på det sätt som anges i andra stycket.

5 § Innan aktiebrev utfärdas kan bolaget utge ett till viss man ställt bevis
om rätt till en eller flera aktier (interimsbevis). Beviset skall innehålla förbe-
håll om att aktiebrevet lämnas ut endast om bolaget samtidigt får tillbaka

3051

SFS 1995:1567

background image

3052

SFS 1995:1567

beviset. På begäran skall beviset förses med anteckning om de betalningar

som har gjorts för aktien. På interimsbeviset skall även antecknas sådan
återbetalning som sker enligt 2 kap. 16 § andra stycket. I övrigt gäller be-
stämmelserna i denna lag om aktiebrev i tillämpliga delar också interims-

bevis.

6 § Om ett aktiebrev eller ett till viss man ställt emissionsbevis överlåts
eller pantsätts, skall bestämmelserna om skuldebrev till viss man eller order
i 13, 14 och 22 §§ lagen (1936:81) om skuldebrev tillämpas. Härvid är den
som innehar ett aktiebrev och enligt bolagets anteckning på detta är införd
som ägare i aktieboken likställd med den som enligt 13 § andra stycket

nämnda lag förmodas äga rätt att göra skuldebrevet gällande.

�verlåts eller pantsätts ett emissionsbevis som inte är ställt till viss man,

skall bestämmelserna om skuldebrev till innehavaren i 13, 14 och 22 §§
lagen om skuldebrev tillämpas.

Om utdelningskuponger finns bestämmelser i 24 och 25 §§ lagen om

skuldebrev.

7 § �ver försäkringsaktiebolagets samtliga aktier och aktieägare skall
styrelsen föra en förteckning (aktiebok). Den skall upprättas omedelbart
efter bolagets bildande. Aktierna skall tas upp i nummerföljd med uppgift
om aktietecknarna. Aktieägarnas postadress och yrke eller titel skall anges.

Finns det aktier av olika slag, skall det av aktieboken framgå till vilket slag
varje aktie hör.

Aktieboken kan bestå av ett betryggande lösblads- eller kortsystem. Den

kan också föras med maskin för automatisk databehandling eller på annat

liknande sätt.

När någon visar upp ett utfärdat aktiebrev och enligt 6 § eller på något an-

nat sätt styrker sitt förvärv eller när någon antecknas som aktieägare på
aktiekonto enligt aktiekontolagen (1989:827) eller när en aktieägare eller
annan behörig person anmäler någon annan förändring i de förhållanden

som har tagits upp i aktieboken, skall en anteckning om aktieägaren eller om
förändringen genast föras in. Dagen för införandet skall anges, om dagen
inte framgår av något annat tillgängligt material. Om lösningsrätt enligt 3 §

tillkommer en aktieägare eller någon annan, får införandet dock inte göras,
förrän det visat sig att lösningsrätten inte begagnas.

�r sista överlåtelsen på ett aktiebrev tecknad in blanco, skall namnet sät-

tas ut i överlåtelsen innan införandet sker. Ett aktiebrev som visats upp skall
förses med påskrift om införandet och dagen för detta. Lag (1989:832).

8 § I bolagsordningen kan förbehåll tas in om att den som på en fastställd
avstämningsdag är införd i aktieboken eller i en förteckning enligt 12 § skall
anses behörig att ta emot utdelning och, vid fondemission, ny aktie som
tillkommer en aktieägare samt att utöva en aktieägares företrädesrätt att
delta i en emission. Om förbehållet förs in genom en ändring av bolagsord-
ningen, skall styrelsen när ändringen har stadfästs fastställa från vilken dag
förbehållet skall tillämpas och för registrering anmäla detta samtidigt som
den anmäler bolagsstämmans beslut för registrering.

background image

Ett försäkringsaktiebolag som har ett sådant förbehåll (avstämningsförbe-

håll) i sin bolagsordning kallas i denna lag avstämningsbolag. Av aktiekon-
tolagen (1989:827) framgår att aktiebrev, emissionsbevis eller interimsbevis
inte får utfärdas i sådana bolag.

För avstämningsbolag skall utöver vad som anges i aktiekontolagen Vär-

depapperscentralen VPC Aktiebolag (värdepapperscentralen) fullgöra
uppgifterna att

1. föra aktieboken och förteckningen enligt 12 §,

2. pröva frågor om införande av aktieägarna i aktieboken,
3. svara för utskriften av aktieboken,

4. stämma av aktieboken och förteckningen enligt 12 §,
5. sända ut utdelningen och
6. vidta åtgärder enligt 4 kap. 19 § i fråga om aktier som inte är uttagna.
Ett beslut om ändring av bolagsordningen varigenom avstämningsförbe-

hållet tas bort blir giltigt endast om de som innehar panträtt i bolagets aktier
skriftligen har samtyckt till beslutet. Lag (1989:832).

9 § har upphävts genom lag (1989:832).

10 § I avstämningsbolag förs aktieägarna in i aktieboken med uppgift om

personnummer eller annat identifieringsnummer samt postadress. För varje
ägare anges det antal aktier av olika slag som denne äger. Aktieboken förs
med maskin för automatisk databehandling eller på något annat liknande
sätt.

Har aktier i ett avstämningsbolag lämnats till förvaltning hos en bank eller

ett värdepappersinstitut, som är auktoriserad som förvaltare av aktier, kan i

stället för aktieägaren banken eller värdepappersinstitutet föras in i aktiebo-

ken. �r aktierna i ett avstämningsbolag föremål för handel vid en utländsk
fondbörs, kan, efter särskilt tillstånd, i bolagets aktiebok, i stället för en

aktieägare som är bosatt utomlands, föras in den som fått uppdrag att i ut-
landet förvalta hans aktier.

I aktieboken skall anmärkas att aktien innehas för någon annans räkning.

Beträffande förvaltaren antecknas i aktieboken samma uppgifter som enligt
första stycket skall föras in om aktieägaren.

För rätt till registrering som förvaltare krävs utöver vad som sägs i andra

stycket att förvaltaren uppfyller de villkor som gäller för införande av ägaren
i aktieboken. I aktiekontolagen (1989:827) finns bestämmelser om auktori-
sation och tillstånd enligt denna paragraf, om förvaltares åligganden, om
skyldighet för bolaget och värdepapperscentralen att för var och en hålla

tillgänglig en sammanställning av uppgifter från förvaltare om de aktieäga-
re, som har mer än femhundra aktier i bolaget registrerade i förvaltares
namn samt om tillfällig införing i aktieboken av ägaren till förvaltarregistre-
rade aktier. Lag (1991:990).

11 § Har ett avstämningsförbehåll förts in genom en ändring av bolags-

ordningen och har ett aktiebrev som dessförinnan utfärdats inte visats upp
enligt 5 § lagen (1989:828) om införande av aktiekontolagen (1989:827), får
uppgifter om aktien i den tidigare aktieboken föras över till en sådan aktie-
bok som avses i 10 § första stycket. Därvid skall anges att aktiebrevet inte

3053

SFS 1995:1567

background image

SFS 1995:1567

3054

avlämnats. Sker ingen överföring, gäller den äldre aktieboken fortfarande i
fråga om denna aktie.

Om fem år har förflutit sedan avstämningsförbehållet registrerades och

ingen har införts som ägare eller förvaltare till en aktie i aktiebok som avses
i 10 § första stycket, får bolaget anmana aktiens ägare att vid påföljd av
aktiens förlust anmäla sig till värdepapperscentralen. Anmaningen skall
kungöras i Post- och Inrikes tidningar och i den eller de ortstidningar som
styrelsen bestämmer. Inkommer inte anmälan inom ett år från anmaningen,
får bolaget ombesörja att aktien säljs genom värdepappersinstitut. Det vid
försäljningen influtna beloppet tillfaller bolaget, men aktiens tidigare ägare

har rätt att av bolaget mot avlämnande av aktiebrev utfå samma belopp med
avdrag för kostnaderna för anmaningen och försäljningen. Det avlämnade
aktiebrevet skall makuleras på betryggande sätt av bolaget.

I avstämningsbolag skall de uppgifter som avförts ur aktiebok eller för-

teckningen enligt 12 § bevaras i minst tio år. En aktiebok, som ett sådant
bolag tidigare har fört, skall bevaras i minst tio år efter det att uppgifterna
beträffande bolagets samtliga aktier har förts in i den aktiebok som avses i

10 § första stycket. Lag (1991:990).

12 § I avstämningsbolag skall i en särskild förteckning på begäran tas upp

den som med skriftlig handling eller genom uppgift på aktiekonto som avses
i aktiekontolagen (1989:827) visar att han till följd av uppdrag eller pant-
sättning eller på grund av villkor i testamente eller gåvobrev har rätt att i
stället för den aktieägare som är införd i aktieboken lyfta utdelning och, vid
fondemission, ta emot en ny aktie samt att utöva företrädesrätt att delta i en
emission. Detsamma gäller förmyndare, god man eller förvaltare för en
aktieägare eller vid konkurs konkursförvaltaren eller vid utmätning, kvarstad
eller betalningssäkring avseende aktier kronofogdemyndigheten.

I förteckningen skall för den som skall tas upp i denna enligt första stycket

antecknas samma uppgifter som enligt 10 § första stycket skall föras in i
aktieboken om aktieägare. Av förteckningen skall även framgå den rätt som
tillkommer honom. En sådan förteckning skall avföras, när det visas att
rätten har upphört.

Uppgifter ur förteckningen får inte lämnas till någon annan utan samtycke

av den som berörs av de förhållanden som har antecknats i förteckningen.
Lag (1989:832).

13 § Aktiebok skall på den ort där styrelsen har sitt säte hållas tillgänglig

för alla. Förs aktiebok med maskin för automatisk databehandling eller på
något annat liknande sätt, skall i stället en utskrift av aktieboken på begäran
tillhandahållas hos bolaget på denna ort och, i fråga om avstämningsbolag,
även hos värdepapperscentralen. Utskriften får inte vara äldre än sex måna-
der. Alla har rätt att mot ersättning för kostnaderna få en sådan utskrift av
aktieboken eller del av den. När det gäller avstämningsbolag som har mer än
en aktieägare får dock en utskrift enligt detta stycke inte innehålla uppgifter
om aktieägare som har högst femhundra aktier i bolaget.

Aktiebok skall hållas tillgänglig för aktieägarna vid bolagsstämman. Förs

aktieboken med maskin för automatisk databehandling eller på något annat

background image

liknande sätt, skall i stället en utskrift av hela aktieboken avseende förhål-
landena tio dagar före bolagsstämman hållas tillgänglig vid stämman.

I utskriften tas i alfabetisk ordning upp aktieägarna och de förvaltare som

avses i 10 § andra stycket. Lag (1994:1941).

14 § Den till vilken en aktie har övergått får inte, innan han förts in i aktie-

boken, utöva en aktieägares rätt i bolaget. Detta gäller dock inte sådan rätt
som uppkommit ur en aktie och som utövas mot uppvisande eller avläm-
nande av ett aktiebrev, en kupong eller något annat särskilt bevis som ges ut
av bolaget.

�garen till en aktie för vilken aktiebrev har utfärdats innan aktiekonto-

lagen (1989:827) har blivit tillämplig på bolaget, kan inte när det gäller
därefter beslutad utdelning eller emission erhålla utdelning, rätt att utöva
aktieägares företrädesrätt att delta i emission eller, vid fondemission, en ny
aktie förrän anteckning på ett aktiekonto har skett enligt 5 § lagen
(1989:828) om införande av aktiekontolagen (1989:827) och införande i
aktieboken har gjorts enligt 10 §. Innan detta har skett är 12 § inte tillämp-

Hg-

Om en aktie ägs av flera, kan de endast genom en gemensam företrädare

utöva den rätt i bolaget som en aktieägare har. Lag (1989:832).

15 § Vad som sägs i denna lag om aktieägares rätt att i bolaget företräda
aktier skall gälla även för den som genom testamente erhållit nyttjanderätten

till eller rätten till avkomst av aktier, om testamentet innehåller en bestäm-
melse att denne skall få företräda aktierna och, för avkomsträttshavaren, att
aktierna till tryggande av dennes rätt skall sättas under särskild vård.

Såväl ägaren som nyttjande- eller avkomsträttshavaren skall på anmälan

bli införd i aktieboken. Vid införandet skall göras en anteckning om ägande-
rättsförvärvet och om den rätt att i bolaget företräda aktierna som är förenad

med nyttjande- eller avkomsträtten. I fråga om införandet av nyttjande- eller
avkomsträttshavaren gäller i övrigt vad som sägs i denna lag om införandet

av aktieägare. Dock skall någon påskrift om införandet inte ske på aktiebre-
vet. När det styrkts att nyttjande- eller avkomsträtterna har upphört, skall en
anteckning om detta göras i aktieboken.

När en god man på grund av ett förordnande enligt 11 kap. 3 § första

stycket 5 föräldrabalken förvaltar aktier för en blivande aktieägares räkning,
skall den blivande ägaren på anmälan av den gode mannen föras in som
ägare i aktieboken med anteckning om förvärvet och om förordnandet. Lag
(1988:1281).

Lag (1990:1121).

16 § Ingår aktier i en värdepappersfond enligt lagen (1990:1114) om vär-

depappersfonder, skall i stället för fondandelsägarna det fondbolag som
förvaltar fonden samt fondens beteckning föras in i aktiebreven och i aktie-
boken.

17 § Om ett aktiebrev enligt denna lag skall förses med påskrift eller om

det på grund av bolagsstämmans beslut om uppdelning av aktierna skall
bytas ut mot två eller flera nya aktiebrev, kan bolaget hålla inne den utdel-
ning och de emissionsbevis som faller på aktie till dess aktiebrevet tillhan-

3055

SFS 1995:1567

background image

3056

SFS 1995:1567

dahålls för nämnda ändamål. Detta gäller också om aktiebrev skall bytas ut
på grund av att aktier av visst slag enligt en bestämmelse i bolagsordningen
skall omvandlas till aktier av något annat slag.

4 kap. �kning av aktiekapitalet i försäkringsaktiebolag genom
nyemission eller fondemission

Inledande bestämmelser

1 § Aktiekapitalet kan ökas genom att aktier tecknas mot betalning
(nyemission) eller genom att aktier ges ut eller aktiernas nominella belopp

höjs utan ny betalning (fondemission). En fondemission kan endast ske i

skadeförsäkringsbolag.

Beslut om emission fattas av bolagsstämman, om något annat inte följer

av 16 eller 17 §. Sådana beslut får inte fattas förrän bolaget har blivit regist-
rerat. Behöver bolagsordningen ändras skall beslut om detta fattas först. Ett
beslut om emission får fattas innan ändringen stadfästs om beslutet görs
beroende av att stadfästelse meddelas.

Vid nyemission får betalning för aktier inte understiga det nominella be-

loppet.

Vid fondemission får inte till aktiekapitalet föras över belopp som under-

stiger summan av de nya aktiernas nominella belopp eller den sammanlagda
höjningen av aktiernas nominella belopp.

I fråga om försäkringsaktiebolag, som enligt insiderlagen (1990:1342) ut-

gör aktiemarknadsbolag, samt dotteraktiebolag till sådana bolag gäller,
förutom föreskrifterna i detta kapitel, bestämmelserna i lagen (1987:464) om
vissa riktade emissioner i aktiemarknadsbolag, m.m. Lag (1991:990).

2 § Bestämmelserna i 2 kap. 2 § äger motsvarande tillämpning vid ny-
emission. Lag (1994:1941).

3 § Bestämmelser om apport och kvittningsrätt skall tas upp i beslutet om
nyemission.

Styrelsen skall lämna en redogörelse för de omständigheter som kan vara

av vikt för bedömandet av värdet på apportegendomen och av bestäm-
melserna om kvittningsrätt. Särskilt skall anges

1. namn och hemvist beträffande den som avses med bestämmelser om

apport eller kvittningsrätt,

2. det värde till vilket apportegendomen beräknas komma att tas upp i

balansräkningen och antalet aktier som skall lämnas för egendomen.

Om skriftligt avtal upprättats rörande bestämmelser om apport eller

kvittningsrätt, skall styrelsens redogörelse innehålla avtalet eller avskrift av
detta eller hänvisning till avtalet med uppgift om den plats där det hålls
tillgängligt för aktietecknarna. Muntligt avtal skall i sin helhet tas upp i
redogörelsen. Vad som sagts nu om skriftligt avtal skall gälla även beträf-
fande de senaste två räkenskapsårens balans- och resultaträkningar för det
försäkringbolag vars aktier utgör apportegendom. I redogörelsen skall upp-
lysning ges om bolagets resultat efter det senaste räkenskapsåret. Om såda-
na räkningar ej upprättats för bolaget, skall i redogörelsen lämnas upplys-
ning om bolagets resultat under nämnda räkenskapsår.

background image

Om första-tredje styckena ej iakttagits beträffande bestämmelser om ap-

port eller kvittningsrätt är bestämmelserna utan verkan mot det emitterande
bolaget.

4 § �ver styrelsens redogörelse enligt 3 § skall revisorerna avge yttrande av
vilket skall framgå att egendom, som skall tillföras det emitterande bolaget,
inte i redogörelsen åsatts högre värde än det verkliga värdet för bolaget och
att apportegendom är eller kan antas bli till nytta för bolagets verksamhet.
Emissionsbeslutet skall innehålla uppgift om att redogörelsen, yttrandet och,

i fråga om apport, Finansinspektionens medgivande har lämnats. Lag

(1991:1767).

5 § Vid en kontantemission och vid en fondemission har aktieägarna före-
trädesrätt till de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de förut äger,
om något annat inte har bestämts antingen i bolagsordningen enligt 3 kap.

1 § andra stycket 3 eller, vid en kontantemission, i emissionsbeslutet.

Beslut av bolagsstämman att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är

giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med två tredjedelar av såväl
de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Lag

(1994:1941).

6 § I bolag som inte är avstämningsbolag har aktieägare med företrädesrätt
att delta i en emission rätt att för varje aktie få ett särskilt emissionsbevis
(vid nyemission teckningsrättsbevis och vid fondemission delbevis). Därvid
får de kuponger som hör till aktiebrevet användas som emissionsbevis.
Används inte sådana kuponger som emissionsbevis, skall det i beviset anges

hur många sådana bevis som skall lämnas för varje ny aktie.

Om en aktieägare använder sin företrädesrätt att delta i en emission i ett

bolag som inte är ett avstämningsbolag, skall anteckning härom göras på det

aktiebrev på vilket företrädesrätten grundas, om inte kuponger används som
emissionsbevis.

I avstämningsbolag skall aktieägares rätt att utöva företrädesrätt att delta i

emission och, vid fondemission, ny aktie som tillkommer aktieägaren regist-
reras enligt aktiekontolagen (1989:827) för dem som på avstämningsdagen
är införda i aktieboken eller i förteckningen enligt 3 kap. 12 §. Om dessa
inte var berättigade skall bolaget ändå anses ha fullgjort sin skyldighet.

Detta gäller dock inte om bolaget eller värdepapperscentralen kände till att
företrädesrätten eller aktien registrerades för annan än den rätte mottagaren
eller om någon av dem har åsidosatt den aktsamhet som de efter omständig-
heterna skäligen bort iaktta. Bolaget eller värdepapperscentralen anses inte
heller ha fullgjort sin skyldighet om mottagaren var omyndig eller hade en
förvaltare enligt föräldrabalken förordnad att företräda honom i denna ange-
lägenhet. Den för vilken företrädesrätt att delta i en emission skall registre-
ras enligt detta stycke skall genast av värdepappers centralen underrättas om
i vilken omfattning företrädesrätt krävs för varje ny aktie. Lag (1989:832).

6 a § I avstämningsbolag får i emissionsbeslutet förordnas att varje aktie-
ägares företrädesrätt att delta i emissionen som inte motsvarar en hel ny
aktie skall säljas genom bolagets försorg. Försäljningen skall verkställas av

3057

SFS 1995:1567

background image

SFS 1995:1567

3058

värdepappersinstitut. Det vid försäljningen influtna beloppet skall efter

na mellan dem som enligt 6 § tredje stycket skulle ha varit behöriga att ta
emot företrädesrätterna. Lag (1991:990).

Allmänna bestämmelser om nyemission

7 § Ett förslag till beslut om nyemission skall hållas tillgängligt för aktie-
ägarna under minst en vecka före den bolagsstämma vid vilken beslutet
skall fattas. Det skall genast sändas till de aktieägare som begär det och
uppger sin postadress. Förslaget skall läggas fram på stämman. Vad som nu
har sagts om förslag till beslut skall även gälla redogörelser av styrelsen,
yttranden av revisorerna och medgivande av Finansinspektionen som avses i
2-4 §§. Innebär förslaget avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, skall

skälen till avvikelsen samt grunderna för emissionskursen anges i förslaget
eller i en handling som skall fogas till förslaget. Om årsredovisningen inte
skall behandlas på stämman, skall även följande handlingar enligt vad som

nyss har sagts hållas tillgängliga och läggas fram på stämman:

1. en avskrift av den senaste årsredovisningen, försedd med anteckning

om bolagsstämmans beslut om bolagets vinst eller förlust, samt en avskrift
av revisionsberättelsen för det år årsredovisningen avser,

2. en av styrelsen undertecknad redogörelse för händelser av väsentlig be-

tydelse för bolagets ställning som har inträffat efter det att årsredovisningen
avgetts, och

3. ett av revisorerna avgivet yttrande över redogörelsen.
Kallelsen till bolagsstämman skall innehålla uppgifter om den före-

trädesrätt att teckna aktier som aktieägarna eller andra har enligt förslaget
samt uppgifter om vem som i övrigt får teckna aktier.

Kallelsen skall ange förslagets huvudsakliga innehåll, om aktieägarna inte

skall ha företrädesrätt till teckning i förhållande till det antal aktier de förut
äger eller enligt vad som föreskrivs i bolagsordningen. Lag (1994:1941).

8 § Beslutet om nyemission skall ange

1. det belopp eller det högsta belopp, varmed aktiekapitalet skall kunna

ökas, eller det lägsta och högsta beloppet för ökningen,

2. det aktieslag vartill de nya aktierna skall höra, i de fall då aktier av oli-

ka slag finns eller kan utges,

3. den företrädesrätt att teckna aktier som aktieägarna eller andra har eller

vem som annars får teckna aktier,

4. den tid inom vilken aktier kan tecknas, i de fall då ett visst belopp eller

ett lägsta belopp har fastställts för aktiekapitalets ökning,

5. den tid inom vilken aktieägare kan använda sin företrädesrätt,
6. den tid inom vilken tecknade aktier skall betalas eller, i förekommande

fall, att teckning skall ske genom betalning,

7. den beräkningsgrund, enligt vilken vid överteckning de aktier som inte

har tecknats med företrädesrätt skall fördelas, om det inte föreskrivs att
fördelningen skall bestämmas av styrelsen,

8. aktiernas nominella belopp och det belopp som skall betalas för varje

tecknad aktie, samt

9. i förekommande fall förordnande som avses i 6 a §.

background image

Tid enligt första stycket får inte vara kortare än två veckor. Den räknas

från någon av följande tidpunkter:

a) från det kungörelse enligt 9 § skedde,
b) från emissionsbeslutet om samtliga aktieägare har varit företrädda vid

den bolagsstämma som har fattat beslutet, eller

c) från avstämningsdagen när det gäller avstämningsbolag.
Om ett förbehåll enligt 3 kap. 1 § fjärde stycket eller 3 § eller 6 kap. 8 §

skall gälla för de nya aktierna, skall emissionsbeslutet innehålla en erinran
om detta.

Om en aktieägare skall ha företrädesrätt att delta i emissionen gäller för

avstämningsbolag att avstämningsdagen skall anges i emissionsbeslutet.
Avstämningsdagen får inte sättas tidigare än tre veckor från det kungörelse
enligt 9 § skedde.

Om de kuponger som hör till aktiebreven skall användas som emissions-

bevis, skall detta anges i beslutet. Lag (1992:1241).

9 § Beslutet om nyemission eller en redogörelse för det väsentliga inne-
hållet i beslutet skall genast kungöras i Post- och Inrikes Tidningar och den
eller de ortstidningar som styrelsen bestämmer. Kungörs inte beslutet i dess
helhet, skall det i kungörelsen lämnas uppgifter om var beslutet hålls till-
gängligt. I de bolag som inte är avstämningsbolag krävs dock inte någon

kungörelse, om samtliga aktieägare varit företrädda vid den bolagsstämma
som har beslutat om emissionen.

�r bolaget inte ett avstämningsbolag, skall beslutet om nyemission genast

sändas till de aktieägare, vilkas postadresser är kända för bolaget, i de fall
då aktieägarna i fråga skall ha företrädesrätt att delta i emissionen. Detta
gäller dock inte, om samtliga aktieägare har varit företrädda vid den bolags-
stämma som har beslutat om emissionen.

10 § Teckning av nya aktier skall ske på en teckningslista som innehåller

beslutet om nyemission. Avskrifter av bolagsordningen och av de handling-

ar, som skall läggas fram enligt 3, 4 och 7 §§, skall fogas till teckningslistan
eller hållas tillgängliga för aktietecknarna på den plats som anges i listan.

I avstämningsbolag får i beslutet om nyemission förordnas att teckning i

fråga om hela eller viss del av emissionen skall ske genom betalning i stället
för på teckningslista. I sådant fall skall beslutet om nyemission samt avskrift
av bolagsordningen och av de handlingar, som skall läggas fram enligt 3, 4
och 7 §§, hållas tillgängliga för aktietecknarna hos värdepapperscentr