SFS 1995:1598 Lag om ändring i lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Försäkringsrörelselag (2010:2043) / SFS 1995:1598 Lag om ändring i lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag
SFS 1995_1598 Lag om ändring i lagen (1994_2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

3203

SFS 1995:1598
Utkom från trycket
den 29 december 1995

Lag
om ändring i lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och
stora exponeringar för kreditinstitut och
värdepappersbolag;

utfärdad den 20 december 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1994:2004) om

kapi tal täckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappers-
bolag

dels att i 1 kap. 1 § ordet ⬝föreningsbank⬝ skall bytas ut mot ordet

⬝medlemsbank⬝,

dels att 1 kap. 2 §, 2 kap. 4, 6 och 7 §§, 3 kap. 1 §, 5 kap. 4 §, 6 kap. 5, 7

och 8 §§ samt 7 kap. 8 och 10 §§ skall ha följande lydelse,

1

Prop. 1995/96:10, 1995/96:62 och 1995/96:74, bet. 1995/96:NU8, rskr. 1995/96:110. Jfr

rådets direktiv 89/299/EEG av den 17 april 1989 om kapitalbasen i kreditinstitut (EGT nr
L 124, 5.5.1989, s. 16, Celex 389L0299), 92/30/EEG av den 6 april 1992 om gruppbase-
rad tillsyn över kreditinstitut (EGT nr L 110, 28.4.1992, s. 52, Celex 392L0030),
92/121/EEG av den 21 december 1992 om övervakning och kontroll av kreditinstituts
stora exponeringar (EGT nr L 29, 5.2.1993, s. 1, Celex 392L0121), 93/6/EEG av den 15
mars 1993 om kapitalkrav för värdepappersföretag och kreditinstitut (EGT nr L 141,

11.6.1993, s. 1, Celex 393L0006).

background image

SFS 1995:1598

dels att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 1 kap. 3 § och 4 kap.

9 §, samt närmast före 4 kap. 9 § en ny rubrik av följande lydelse.

1 kap.

1. innehar mer än hälften av rösterna för samtliga aktier eller andelar i

2 § Ett institut, ett holdingföretag med finansiell verksamhet eller ett

holdingföretag med blandad verksamhet är moderföretag och en annan

juridisk person är dotterföretag, om institutet eller holdingföretaget

den juridiska personen,

2. äger aktier eller andelar i den juridiska personen och på grund av avtal

med andra delägare i denna förfogar över mer än hälften av rösterna för
samtliga aktier eller andelar,

3. äger aktier eller andelar i den juridiska personen och har rätt att utse

eller avsätta mer än hälften av ledamöterna i dess styrelse eller mot-
svarande ledningsorgan, eller

4. äger aktier eller andelar i den juridiska personen och har rätt att en-

samt utöva ett bestämmande inflytande över denna på grund av avtal med

den juridiska personen eller på grund av föreskrift i dess bolagsordning,
bolagsavtal eller därmed jämförbara stadgar.

Vidare är en juridisk person dotterföretag till moderföretaget, om ett an-

nat dotterföretag till moderföretaget eller moderföretaget tillsammans med
ett eller flera andra dotterföretag eller flera andra dotterföretag tillsammans

1. innehar mer än hälften av rösterna för samtliga aktier eller andelar i

den juridiska personen,

2. äger aktier eller andelar i den juridiska personen och på grund av avtal

med andra delägare i denna förfogar över mer än hälften av rösterna för
samtliga aktier eller andelar, eller

3. äger aktier eller andelar i den juridiska personen och har rätt att utse

eller avsätta mer än hälften av ledamöterna i dess styrelse eller motsvaran-
de ledningsorgan.

Om ett dotterföretag äger aktier eller andelar i en juridisk person och på

grund av avtal med den juridiska personen eller på grund av föreskrift i
dess bolagsordning, bolags avtal eller därmed jämförliga stadgar har rätt att
ensamt utöva ett bestämmande inflytande över den juridiska personen, är
även denna dotterföretag till moderföretaget.

Moderföretag och dotterföretag utgör tillsammans en koncern. Med kon-

cernföretag avses i denna lag företag inom samma koncern.

3204

3 § I de fall som avses i 2 § första stycket 1-3 och andra stycket samt 1 §

10 skall sådana rättigheter som tillkommer någon som handlar i eget namn

men för en annan fysisk eller juridisk persons räkning anses tillkomma den
personen.

Vid bestämmandet av antalet röster i ett dotterföretag eller ägarintresse

beaktas inte de aktier eller andelar i dotterföretaget som innehas av företa-
get självt eller av dess dotterföretag. Detsamma gäller aktier eller andelar

som innehas av den som handlar i eget namn men för dotterföretagets eller
ägarintressets eller dess dotterföretags räkning.

background image

3205

SFS 1995:1598

2 kap.

4 § Ett institut får, efter medgivande av Finansinspektionen, för sådana
marknadsrisker som avses i 4 kap. 2-7 §§ beräkna kapitalkravet enligt 2 §,
om summan av marknadsvärdet av positionerna i handelslagret och
fordringar hänförliga till dessa

1. normalt inte överstiger 5 % av summan av institutets totala ba-

lansomslutning och totala åtaganden utanför balansräkningen,

2. normalt inte överstiger ett belopp som motsvarar 15 miljoner ecu,

samt

3. inte vid något tillfälle överstiger 6 % av institutets totala balansom-

slutning och totala åtaganden utanför balansräkningen och inte heller
överstiger ett belopp som motsvarar 20 miljoner ecu.

6 § Kapitalbasen utgörs av summan av primärt och supplementärt kapital
efter avräkning enligt 7 § och 5 kap. 4 § tredje stycket 2. Det primära
kapitalet skall utgöra minst hälften av kapitalbasen.

Med primärt kapital avses:
A. I bankaktiebolag, kreditmarknadsbolag och värdepappersbolag eget

kapital med undantag för kumulativa preferensaktier, i sparbanker reserv-
fonder, i medlemsbanker eget kapital med undantag för förlagsinsatser samt
i Svenska skeppshypotekskassan kassans reservfond. Från eget kapital
skall undantas uppskrivningsfonder.

B. I banker, kreditmarknadsbolag och värdepappersbolag kapitalandelen

av skatteutjämningsreserv och periodiseringsfond.

C. I banker och kreditmarknadsbolag kapitalandelen av det belopp som

svarar mot bankens eller bolagets reserver till följd av avskrivning på egen-
dom som upplåtits till nyttjande.

Med supplementärt kapital avses värdet av förlagsandelslån, förlagslån

och andra skuldförbindelser med en ursprunglig löptid på minst fem år och
med rätt till betalning först efter institutets övriga borgenärer, dock sam-
manlagt högst till ett belopp som motsvarar hälften av det primära kapitalet.
Förlagsandelslån, förlagslån och andra skuldförbindelser vilkas återstående
löptid understiger fem år får tas upp till ett belopp som motsvarar högst
20 % av det nominella värdet för varje helt år som återstår till förfalloda-
gen.

Som primärt eller supplementärt kapital får dessutom, efter medgivande

av Finansinspektionen, räknas andra kapitaltillskott och reserver än som
sägs i andra och tredje styckena.

7 § Från det egna kapitalet skall institutet räkna av förluster uppkomna
under löpande räkenskapsår.

Från det primära kapitalet skall institutet räkna av övervärden vid förvärv

av rörelse (inkråmsgoodwill), som redovisas i institutet.

Från summan av det primära och det supplementära kapitalet enligt 6 §

andra-fjärde styckena skall institutet räkna av det bokförda värdet av vad
som har skjutits till som aktiekapital eller i annan form (tillskott) i ett före-
tag som driver försäkringsverksamhet eller något slag av finansiell verk-
samhet som kräver tillstånd, om

1. institutets ägarandel överstiger 5 % av företagets kapital, eller

2. i det fall ägarandelen är mindre än enligt 1, tillskottet eller summan av

background image

SFS 1995:1598

tillskotten överstiger 5 % av det egna kapitalet eller de egna fonderna i
företaget eller det sammanlagda bokförda värdet av sådana tillskott översti-
ger 10 % av summan av institutets primära och supplementära kapital.

Avräkning skall inte göras för tillskott som belöper på företag som omfat-

tas av gruppbaserad redovisning enligt 6 kap. genom fullständig konsolide-
ring eller genom en klyvningsmetod.

3 kap.

1 § Kapitalkravet för kreditrisker enligt 2 kap. 2 § bestäms i förhållande
till ett instituts tillgångar och åtaganden som inte ingår i handelslagret. Till-

gångar och åtaganden delas in i följande grupper:

A 1. Inneliggande kassa, checkar och postremissväxlar.
2. Placeringar och fordringar för vilka svenska staten, en svensk kom-

mun eller därmed jämförlig samfällighet svarar.

3. Placeringar och fordringar för vilka en utländsk stat eller centralbank

svarar, om placeringen eller fordran gäller i den utländska statens valuta
och är refinansierad i samma valuta.

4. �vriga placeringar och fordringar för vilka svarar Europeiska gemen-

skaperna eller någon av de utländska stater eller centralbanker som rege-

ringen föreskriver.

5. Placeringar och fordringar för vilka svarar en sådan utländsk kommun

eller därmed jämförlig samfällighet, med befogenhet att kräva in offentlig
uppbörd, som regeringen föreskriver.

6. Placeringar, fordringar, garantiförbindelser och andra åtaganden, för

vilka säkerheten utgörs av sådana placeringar eller fordringar som anges i

1-5.

B 1. Placeringar och fordringar för vilka Allmänna pensionsfonden, Ko-

nungariket Sveriges stadshypotekskassa, Sveriges allmänna hypoteksbank,
ett kreditinstitut eller ett värdepappersbolag med tillstånd enligt 3 kap. 4 §
första stycket 4 och 5 lagen (1991:981) om värdepappersrörelse svarar.

2. Placeringar och fordringar för vilka svarar en kommun eller därmed

jämförlig samfällighet i någon av de utländska stater som regeringen före-

skriver.

3. Placeringar och fordringar med en återstående löptid av högst ett år

för vilka ett utländskt kreditinstitut svarar.

4. Placeringar och fordringar för vilka svarar ett utländskt kreditinstitut i

någon av de utländska stater som regeringen föreskriver.

5. Placeringar och fordringar för vilka svarar någon av de internationella

utvecklingsbanker som regeringen föreskriver.

6. Placeringar, fordringar, garantiförbindelser och andra åtaganden, för

vilka säkerheten utgörs av sådana placeringar eller fordringar som anges i

1-5.

C. Placeringar, fordringar, garantiförbindelser och andra åtaganden, för

vilka säkerheten utgörs av panträtt i bostadsfastighet eller tomträtt till sådan
fastighet inom det uppskattade värde som institutet bestämt efter särskild
värdering.

D. �vriga placeringar, fordringar, garantiförbindelser och andra åtagan-

den.

Vid bestämmandet av kapitalkravet undantas

3206

background image

SFS 1995:1598

- sådana övervärden och tillskott som enligt 2 kap. 7 § andra respektive

tredje stycket skall räknas av från kapitalbasen,

- sådana tilllskott som avses i 2 kap. 7 § fjärde stycket,
- sådana icke likvida tillgångar som räknats av från kapitalbasen enligt

2 kap. 8 §,

- sådana poster som inte skall räknas in vid bestämmandet av ett instituts

exponeringar enligt 5 kap. 4 § tredje stycket 2 och som räknats av från
kapitalbasen,

-fordringar mot företag som ingår i samma finansiella företagsgrupp

som institutet och som omfattas av bestämmelserna i 6 kap. om fullständig
konsolidering eller konsolidering genom klyvningsmetod,

- fordringar som har garanterats av ett företag som ingår i samma finan-

siella företagsgrupp som institutet och som omfattas av bestämmelserna i
6 kap. om fullständig konsolidering eller konsolidering genom klyvnings-
metod.

Vid bestämmandet av kapitalkravet skall tillgångarna och åtagandena tas

upp till sammanlagt

- 0 % av summan av de poster som anges i första stycket A,
- 20 % av summan av de poster som anges i första stycket B,
- 50 % av summan av de poster som anges i första stycket C, samt
- 100 % av summan av de poster som anges i första stycket D.

4 kap.

Annan beräkningsmetod

9 § Ett institut får, efter medgivande av Finansinspektionen, vid
beräkning av kapitalkravet för sådana marknadsrisker som avses i 2-4 och

8 §§, använda annan metod än som anges där, om denna metod uppfyller
de särskilda krav som regeringen föreskriver.

5 kap.

4 § Vid bestämmandet av ett instituts exponering enligt 1 och 3 §§ skall
inte räknas in de poster som avses i 3 kap. 1 § första stycket A 2-6.

Vid valutatransaktioner omfattas inte exponeringar som uppkommer i

samband med normal avveckling av en transaktion under två dygn efter
betalning. Vid köp eller försäljning av finansiella instrument omfattas inte
exponeringar som uppkommer i samband med normal avveckling av en
transaktion under fem vardagar efter den tidpunkt då antingen betalning har
skett eller de finansiella instrumenten har levererats.

Regeringen får föreskriva att även andra poster än dem som anges i första

stycket inte skall räknas in vid bestämmandet av ett instituts exponeringar
enligt detta kapitel, om

1. kreditrisken är låg, eller

2. posterna räknats av från institutets kapitalbas.

6 kap.

5 § För tillämpning av 3 och 4 §§ skall för en finansiell företagsgrupp
upprättas gruppbaserad redovisning.

3207

background image

SFS 1995:1598

Gruppbaserad redovisning skall upprättas med tillämpning av de regler

som gäller för upprättandet av koncernbalansräkning och koncern-
resultaträkning enligt 7 kap. lagen (1995:1559) om årsredovisning i kre-
ditinstitut och värdepappersbolag. Vad nu sagts gäller inte om annat följer
av denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag.

7 § Ett företag som det finns ägarintresse i enligt 1 § första stycket 2
skall konsolideras med tillämpning av klyvningsmetoden enligt 7 kap. 29 §
årsredovisningslagen (1995:1554).

8 § När det finns ägarintresse i ett anknutet företag enligt 1 § andra
stycket och i de fall som avses i 2 § får Finansinspektionen medge antingen
att konsolidering sker på det sätt som anges i 7 § eller med tillämpning
av kapitalandelsmetoden enligt 7 kap. 24-28 §§ årsredovisningslagen

(1995:1554).

7 kap.

8 § Finansinspektionen får medge att ett dotterföretag eller ett företag
som det finns ägarintresse i enligt 6 kap. 1 § och 2 § första stycket 1
undantas vid beräkning enligt 6 kap. 3-5 §§ och utelämnas från sådan
tillsynsredovisning som skall upprättas enligt 5 § om

1. företaget är beläget i ett land utanför EES där det finns rättsliga hinder

för överföring av nödvändig information,

2. företaget är av mindre betydelse med hänsyn till syftet med tillsynen,

eller

3. en sammanställning av företagets finansiella ställning skulle vara

olämplig eller vilseledande med hänsyn till syftet med tillsynen.

Om ett dotterföretag som är institut är undantaget från beräkning eller

utelämnat från tillsynsredovisningen enligt första stycket 2 eller 3, skall
moderföretaget till Finansinspektionen lämna de upplysningar som inspek-
tionen behöver för sin tillsyn över institutet.

10 § Ett institut och det företag i en finansiell företagsgrupp som enligt

6 § skall upprätta den gruppbaserade redovisningen skall ha betryggande
system för

1. registrering och klassificering av kreditrisker,

2. övervakning och kontroll av marknadsrisker och stora exponeringar

samt av ränterisker i hela verksamheten, samt

3. beräkning av institutets eller den finansiella företagsgruppens finan-

siella positioner vid varje tidpunkt.

Ett institut och övriga företag i en finansiell företagsgrupp skall ha såda-

na förvaltnings- och redovisningsrutiner som säkerställer en effektiv kon-
troll av att bestämmelserna i denna lag om kapitalkrav för kreditrisker och
marknadsrisker, stora exponeringar och gruppbaserad redovisning efterlevs.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

2. Beträffande 1 kap. 2 och 3 §§ samt 6 kap. 5, 7 och 8 §§ tillämpas i

fråga om förhållanden som avser ett räkenskapsår vilket har inletts före
ikraftträdandet äldre bestämmelser.

3208

background image

SFS 1995:1598

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

Göran Haag
(Finansdepartementet)

3209

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.

Populära lagar