SFS 1996:753 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Försäkringsrörelselag (2010:2043) / SFS 1996:753 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
SFS 1996_753 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982_713)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:753
Utkom från trycket
den 28 juni 1996

Lag
om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713);

utfärdad den 19 juni 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om försäkringsrörelselagen

(1982:713)2,

dels att nuvarande 3 kap. 2 c § skall betecknas 3 kap. 2 d §,
dels att 1 kap. 1 §, 2 kap. 3 §, 3 kap. 2, 2 b och nya 2 d §§, 10 kap. 3 och

14 §§ samt 19 kap. 11 § skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas sex nya paragrafer, 1 kap. 9 c §, 2 kap.

3 d § och 3 kap. 2 c, 2 e och 2 f §§ samt 10 kap. 8 a §, av följande lydelse.

1 kap.

1 § Försäkringsrörelse får drivas endast av försäkringsaktiebolag och

ömsesidiga försäkringsbolag som fått tillstånd (koncession) till detta enligt
denna lag, om inte annat följer av 2 § eller 10 § fjärde stycket.

Finansinspektionen skall efter ansökan lämna förhandsbesked om huru-

vida koncession enligt första stycket krävs för en planerad verksamhet.

Ett förhandsbesked enligt andra stycket är bindande för den myndighet

som har lämnat beskedet. Om regeringen har beslutat i frågan om för-
handsbesked är även Finansinspektionen bunden av detta besked.

Försäkringsbolagen skall stå under tillsyn av Finansinspektionen och va-

ra registrerade hos denna.

För varje försäkringsbolag skall finnas ett huvudkontor i Sverige.

9 c § Ett försäkringsbolag och ett annat företag skall anses ha nära för-
bindelser, om

1. det ena företaget direkt eller indirekt genom dotterbolag äger 20 pro-

cent eller mer av kapitalet eller disponerar över 20 procent eller mer av
samtliga röster i det andra företaget,

2. det ena företaget direkt eller indirekt utgör moderföretag till det andra

eller det finns en annan likartad förbindelse mellan företagen, eller

3. båda företagen är dotterföretag till eller har en likartad förbindelse

med en eller samma juridiska person eller står i ett motsvarande förhållande
till en och samma fysiska person.

Nära förbindelser föreligger även mellan en fysisk person och ett för-

säkringsbolag, om den fysiska personen

1. äger mer än 20 procent av kapitalet eller disponerar över mer än 20

procent av samtliga röster i försäkringsbolaget, eller

2. på annat sätt har sådant inflytande över försäkringsbolaget att perso-

nens ställning motsvarar den som ett moderföretag har i förhållande till ett

1

Prop. 1995/96:173, bet. 1995/96:NU23, rskr. 1995/96:285. Jfr Europaparlamentets och

rådets direktiv 95/26/EG av den 29 juni 1995 om ändring av direktiv 77/780/EEG och
89/646/EEG om kreditinstitut, direktiv 73/239/EEG och 92/49/EEG om andra direkta
försäkringar än livförsäkringar, direktiv 79/267/EEG och 92/96/EEG om direkta livför-
säkringar, direktiv 92/22/EEG om tjänster inom värdepappersområdet och direktiv
85/611/EEG om företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföre-
tag) i syfte att stärka tillsynen på dessa områden (EGT nr L 168, 18.7. 1995, s. 7, Celex
395 L0026).

2

Lagen omtryckt 1995:1567.

1190

background image

1191

SFS 1996:753

dotterföretag eller det finns annan likartad förbindelse mellan honom och

försäkringsbolaget.

2 kap.

3 § Stiftarna skall ansöka om koncession samt upprätta en bolagsordning
som skall underställas regeringen för stadfästelse.

Till ansökan skall fogas en plan för den tilltänkta verksamheten. Rege-

ringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får med-
dela föreskrifter om vad verksamhetsplanen skall innehålla.

Regeringen prövar att bolagsordningen överensstämmer med denna lag

och med andra författningar samt om och i vad mån särskilda bestämmelser
behövs med hänsyn till omfattningen och arten av bolagets verksamhet.

Regeringen skall stadfästa bolagsordningen och bevilja koncession, om

1. den planerade verksamheten kan antas komma att uppfylla kraven på

en sund försäkringsverksamhet,

2. det kan antas att de som kommer att äga ett kvalificerat innehav i bo-

laget inte kommer att motverka en sund utveckling av verksamheten i bola-

get och även i övrigt är lämpliga att utöva ett väsentligt inflytande över
ledningen av ett försäkringsbolag och

3. de som avses ingå i bolagets styrelse och vara verkställande direktör

eller dennes ställföreträdare har de insikter och den erfarenhet som måste
krävas av den som deltar i ledningen av ett försäkringsbolag och även i
övrigt är lämpliga för en sådan uppgift. Bolagsordningen får inte stadfästas
och koncession inte beviljas, om det kan antas att någon som i väsentlig

mån har åsidosatt sina skyldigheter i näringsverksamhet eller i andra eko-
nomiska angelägenheter eller gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet
kommer att ha ett kvalificerat innehav i bolaget.

Om bolaget kommer att ha nära förbindelser med någon annan, får bo-

lagsordningen stadfästas och koncession beviljas endast om förbindelserna
inte hindrar en effektiv tillsyn av försäkringsbolaget.

Koncession beviljas tills vidare eller, om särskilda omständigheter föran-

leder detta, för bestämd tid, högst tio år, och därutöver till det löpande
räkenskapsårets slut. Koncession får inte vägras av det skälet att det inte
behövs något ytterligare försäkringsbolag.

Vid förlängning av en koncession som har beviljats ett försäkringsbolag

för bestämd tid gäller första-sjätte styckena i tillämpliga delar.

3 d § Om teckningen av aktier innebär att någon som inte har prövats
enligt 3 § fjärde stycket 2 eller femte stycket kommer att ha ett kvalificerat
innehav i bolaget, får detta inte bildas utan att prövning görs. Om personen

inte anses lämplig får bolaget inte bildas.

3 kap.

2 § Aktier kan fritt överlåtas och förvärvas, om något annat inte följer av
bestämmelserna i detta kapitel eller i övrigt av lag.

Ett direkt eller indirekt förvärv av aktier i ett försäkringsaktiebolag, som

medför att förvärvarens sammanlagda innehav utgör ett kvalificerat inne-
hav enligt 1 kap. 9 a §, får ske bara efter tillstånd av Finansinspektionen.
Detsamma gäller förvärv som innebär att ett kvalificerat innehav ökas så att

background image

SFS 1996:753

det uppgår till eller överstiger 20, 33 eller 50 procent av aktiekapitalet eller
röstetalet för samtliga aktier eller så att försäkringsaktiebolaget blir dotter-
företag.

Tillstånd enligt första stycket skall ha meddelats före förvärvet. Om för-

värv har gjorts genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller på
annat liknande sätt, krävs i stället tillstånd för att förvärvaren skall få behål-
la de aktier som erhållits. Förvärvaren skall ansöka om tillstånd till ett
sådant förvärv inom sex månader efter det att aktierna erhållits.

Tillstånd skall ges till förvärv som avses i andra och tredje styckena, om

det kan antas att förvärvaren inte kommer att motverka en sund utveckling
av bolagets verksamhet och om förvärvaren även i övrigt är lämplig att
utöva ett väsentligt inflytande över ledningen av ett försäkringsbolag. Till-
stånd får inte ges, om förvärvaren i väsentlig mån har åsidosatt skyldigheter
i näringsverksamhet eller i andra ekonomiska angelägenheter eller gjort sig
skyldig till allvarlig brottslighet.

Om förvärvet skulle leda till nära förbindelser mellan försäkringsbolaget

och någon annan, skall tillstånd ges endast om förbindelserna inte hindrar
en effektiv tillsyn av försäkringsbolaget.

Inspektionen får föreskriva en viss tid inom vilken ett förvärv skall ge-

nomföras.

Inspektionen skall meddela beslut i ett ärende enligt andra eller tredje

stycket inom tre månader från det att ansökan om tillstånd gjordes.

2b § Ett försäkringsaktiebolag skall årligen till Finansinspektionen
anmäla namnen på de aktieägare som har ett kvalificerat innehav av aktier i
bolaget samt storleken på innehaven.

När ett försäkringsaktiebolag får kännedom om att bolagets aktier blivit

föremål för ett sådant förvärv som avses i 2 § eller för en sådan avyttring
som avses i 2 a §, skall bolaget snarast anmäla förvärvet eller avyttringen
till Finansinspektionen.

När ett försäkringsbolag i annat fall får kännedom om att det har nära

förbindelser med någon annan, skall bolaget snarast anmäla det till Finan-
sinspektionen.

2 c § Om en juridisk person har ett kvalificerat innehav i ett för-

säkringsbolag, skall den juridiska personen snarast anmäla ändringar av
vilka som ingår i dess ledning till Finansinspektionen.

2 d § Om ägaren till ett kvalificerat innehav av aktier utövar eller kan
antas komma att utöva sitt inflytande på ett sätt som motverkar en sund
utveckling av verksamheten i försäkringsbolaget, får Finansinspektionen
besluta att ägaren vid stämman inte får företräda fler aktier än som
motsvarar ett innehav som inte är kvalificerat. Detsamma gäller, om en
sådan ägare i väsentlig mån har åsidosatt skyldigheter i näringsverksamhet
eller i andra ekonomiska angelägenheter eller gjort sig skyldig till allvarlig
brottslighet.

Om ägaren till ett kvalificerat innehav av aktier har underlåtit att ansöka

om tillstånd till ett förvärv som avses i 2 §, får inspektionen besluta att
ägaren vid stämman inte får företräda aktierna till den del de omfattas av ett
krav på tillstånd.

Om någon i strid med ett beslut av inspektionen har ett kvalificerat inne-

1192

background image

hav av aktier, får innehavaren inte företräda aktierna vid stämman till den
del innehavet står i strid med beslutet.

Finansinspektionen får förelägga ägare som avses i första stycket att

avyttra så stor del av aktierna att innehavet därefter inte är kvalificerat. En
ägare som avses i andra eller tredje stycket får föreläggas att avyttra så stor
del av aktierna att innehavet inte står i strid med inspektionens beslut.

Aktier som omfattas av ett förbud eller föreläggande enligt denna para-

graf skall inte medräknas när det fordras samtycke av ägare till en viss del
av aktierna i bolaget för att ett beslut skall bli giltigt eller en befogenhet
skall få utövas, såvida inte förvaltare har förordnats enligt 2 e §.

2e § Om det finns särskilda skäl, får Finansinspektionen begära att
tingsrätten förordnar en lämplig person att som förvaltare företräda sådana
aktier som enligt 2 d § inte får företrädas av ägaren. Sådan ansökan prövas
av tingsrätten i den ort där ägaren har sitt hemvist, eller om ägaren inte har
hemvist i Sverige, av Stockholms tingsrätt.

En förvaltare har rätt till skälig ersättning för arbete och utlägg. Ersätt-

ningen skall betalas av ägaren till aktierna eller andelama och skall på
begäran förskotteras av försäkringsbolaget. Om den betalningsskyldige inte
godtar förvaltarens anspråk, fastställs ersättningen av tingsrätten.

2 f § Om ett försäkringsbolag har nära förbindelser med någon annan och
det hindrar en effektiv tillsyn av försäkringsbolaget, får Finansinspektionen
förelägga innehavare av aktier som medför att förbindelserna är nära att
avyttra så stor del av aktierna att så inte längre är fallet.

Finansinspektionen får även besluta att den eller de som omfattas av ett

beslut enligt första stycket inte får företräda aktierna vid stämman. I så fall
skall bestämmelserna i 2 e § tillämpas.

10 kap.

3 § Revisorer som inte är auktoriserade eller godkända skall vara bosatta

inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte regeringen eller
efter regeringens bemyndigande Finansinspektionen i särskilda fall tillåter

något annat. Vad som sagts nu gäller dock inte, om även en auktoriserad
eller godkänd revisor deltar i revisionen. Den som är underårig, i konkurs

eller underkastad näringsförbud eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 §
föräldrabalken får inte vara revisor.

Revisorerna skall ha den insikt i och erfarenhet av redovisning och eko-

nomiska förhållanden som med hänsyn till arten och omfånget av bolagets
verksamhet fordras för uppdragets fullgörande.

Till revisor kan även utses ett registrerat revisionsbolag. Bestämmelser

om vem som kan vara huvudansvarig för revisionen och om under-
rättelseskyldighet finns i 12 § lagen (1995:528) om revisorer. Bestämmel-
serna i 5, 8 a och 13 §§ i detta kapitel tillämpas på den huvudansvarige.

1111 revisor i dotterföretag bör, om det kan ske, utses minst en av moder-

bolagets revisorer.

8 a § Om revisorn vid fullgörande av sitt uppdrag i försäkringsbolaget får
kännedom om förhållanden som

1193

SFS 1996:753

background image

1194

SFS 1996:753

1. kan utgöra en väsentlig överträdelse av de författningar som reglerar

försäkringsbolags verksamhet,

2. kan påverka försäkringsbolagets fortsatta drift negativt, eller
3. kan leda till att revisorn avstyrker att balansräkningen eller resultat-

räkningen fastställs eller till anmärkning enligt 11 § tredje stycket,

skall revisorn omgående rapportera detta till Finansinspektionen.
Revisorn har en motsvarande rapporteringsskyldighet om han eller hon

får kännedom om förhållanden som avses i första stycket vid fullgörande
av uppdrag som revisorn har i försäkringsbolagets moderföretag eller dot-
terföretag eller ett företag som har en likartad förbindelse med försäkrings-
bolaget.

14 § Revisor får inte till enskild aktieägare, delägare, delegerad, garant

eller utomstående lämna upplysningar om sådana försäkringsbolagets ange-
lägenheter som han fått kännedom om vid fullgörandet av sitt uppdrag, om
det kan vara till förfång för bolaget.

Revisor är skyldig att till bolagsstämman lämna alla upplysningar som

bolagsstämman begär, om det inte skulle vara till väsentligt förfång för
bolaget. Revisor är vidare skyldig att lämna medrevisor, ny revisor och, om
bolaget har försatts i konkurs, konkursförvaltare erforderliga upplysningar
om bolagets angelägenheter. Revisor är vidare enligt 8 a § skyldig att rap-
portera vissa förhållanden till Finansinspektionen.

19 kap.

11 § Finansinspektionen får meddela de erinringar i fråga om försäk-

ringsbolagets verksamhet som inspektionen anser behövliga.

Finansinspektionen skall förelägga bolaget eller styrelsen att vidta rättel-

se om inspektionen finner att

1. avvikelse skett från denna lag, lagen (1995:1560) om årsredovisning i

försäkringsföretag, trafikskadelagen (1975:1410) eller lagen (1976:357) om

motortävlingsförsäkring eller föreskrifter som har meddelats med stöd av
dessa lagar eller från bolagsordningen eller grunderna, om sådana finns,

2. bolagsordningen eller grunderna inte längre är tillfredsställande med

hänsyn till omfattningen och beskaffenheten av bolagets rörelse,

3. försäkringabolagets riktlinjer för placering av tillgångar som används

för skuldtäckning inte är tillfredsställande med hänsyn till innehållet i
7 kap. 9 a-10 e §§,

4. de tillgångar som används för skuldtäckning inte är tillräckliga eller

inte är placerade enligt 7 kap. 9 a-10 e §§,

5. försäkringsbeståndet inte är tillräckligt för erforderlig riskutjämning,
5 a. någon av dem som ingår i försäkringsbolagets styrelse eller är verk-

ställande direktör inte uppfyller de krav som anges i 2 kap. 3 § fjärde
stycket 3, eller

6. det i övrigt finns allvarliga anmärkningar mot försäkringsbolagets

verksamhet.

Om ett försäkringsbolags kapitalbas understiger solvensmarginalen enligt

7 kap. 23 eller 25 §, skall Finansinspektionen förelägga bolaget eller dess
styrelse att upprätta en plan för att återställa en sund finansiell ställning och

överlämna planen till inspektionen för godkännande. Om kapitalbasen
understiger en tredjedel av solvensmarginalen eller garantibeloppet enligt 7

background image

kap. 26 eller 27 § eller om kapitalbasen för ett livförsäkringsbolag inte har

den sammansättning som anges i 7 kap. 26 § tredje stycket, skall inspektio-

nen förelägga bolaget eller dess styrelse att upprätta och för godkännande
överlämna en plan för skyndsamt återställande av kapitalbasen.

Om ett försäkringsbolag driver verksamhet i ett annat land inom EES och

bolaget inte rättar sig efter Finansinspektionens eller behörig utländsk
myndighets anmodan om rättelse, skall inspektionen vidta de åtgärder som
behövs för att förhindra fortsatta överträdelser. Inspektionen skall underrät-

ta den behöriga utländska myndigheten om vilka åtgärder som vidtas.

Om ett föreläggande enligt andra-fjärde styckena inte har följts inom be-

stämd tid och det anmärkta förhållandet inte heller på något annat sätt har
undanröjts, skall Finansinspektionen anmäla detta till regeringen.

Finansinspektionen får begränsa bolagets förfoganderätt eller förbjuda

bolaget att förfoga över sina tillgångar i Sverige, om

1. bolaget inte följer gällande bestämmelser om skuldtäckning,

2. bolagets kapitalbas understiger en tredjedel av solvensmarginalen el-

ler inte uppfyller gällande krav på garantibelopp,

3. bolagets kapitalbas understiger solvensmarginalen och det finns sär-

skilda skäl att anta att bolagets finansiella ställning ytterligare kommer att
försämras, eller

4. det bedöms vara nödvändigt för att skydda de försäkrades intressen

vid beslut om förverkande av bolagets koncession enligt 2 § eller enligt
åttonde stycket.

Finansinspektionen får besluta hur försäkringsverksamheten skall drivas

efter ett sådant beslut som avses i sjätte stycket.

En koncession kan förklaras förverkad av regeringen om bolaget

1. inte längre uppfyller kraven för koncession,

2. inte inom angiven tid har vidtagit åtgärderna i en plan som har god-

känts enligt tredje stycket, eller

3. i annat fall allvarligt åsidosätter gällande bestämmelser för verksam-

heten.

SFS 1996:753

1195

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.

På regeringens vägnar

ERIK �&SBRINK

Håkan Nyholm
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.

Populära lagar