SFS 2000:202 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Försäkringsrörelselag (2010:2043) / SFS 2000:202 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
000202.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713);

utfärdad den 13 april 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 9 kap. 2 och 3 §§ lagen (1982:713)

om försäkringsrörelse

2

skall ha följande lydelse.

9 kap.

2 §

Aktieägarnas, delägarnas och garanternas rätt vid bolagsstämman får

utövas genom ombud med skriftlig, dagtecknad fullmakt. Sådan fullmakt
gäller högst ett år från utfärdandet. Om bolagsordningen innehåller bestäm-
melser att delägarnas rätt att besluta om försäkringsbolagets angelägenheter
skall tillkomma särskilt utsedda delegerade, får delägarna inte utöva någon
beslutanderätt vid bolagsstämman. Delegerade får inte rösta genom ombud.

Varje aktieägare, delägare, delegerad eller garant kan vid bolagsstämman

medföra högst ett biträde.

Om två eller flera allmänna pensionsfonder enligt lagen (2000:192) om

allmänna pensionsfonder (AP-fonder) och lagen (2000:193) om Sjätte AP-
fonden förvaltar aktier i ett visst försäkringsaktiebolag får varje fond för sig
utöva rösträtt för de aktier fonden förvaltar.

3 §

I ett försäkringsaktiebolag kan ingen rösta för egna och andras aktier

för sammanlagt mer än en femtedel av de aktier som företräds på stämman,
om inte något annat följer av bolagsordningen.

Aktieägaren eller den röstberättigade i ett ömsesidigt försäkringsbolag får

inte själv eller genom ombud rösta i fråga om

1. talan mot honom,
2. hans befrielse från skadeståndsansvar eller andra förpliktelser gentemot

bolaget, eller

3. sådan talan eller befrielse som avses i 1 och 2 beträffande någon annan,

om aktieägaren eller den röstberättigade i frågan har ett väsentligt intresse
som kan strida mot bolagets.

Bestämmelserna i första och andra styckena om aktieägare och andra röst-

berättigade gäller även deras ombud.

Om två eller flera allmänna pensionsfonder enligt lagen (2000:192) om

allmänna pensionsfonder (AP-fonder) och lagen (2000:193) om Sjätte AP-

1

Prop. 1999/2000:46, bet. 1999/2000:FiU19, rskr. 1999/2000:181.

2

Lagen omtryckt 1995:1567.

SFS 2000:202

Utkom från trycket
den 27 april 2000

background image

2

SFS 2000:202

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

fonden förvaltar aktier i ett visst försäkringsaktiebolag, anses varje fond för
sig som aktieägare vid tillämpning av första och tredje styckena.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Lars Bergendal
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.

Populära lagar